Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρώτ.: 31489
ΑΔΑ ΨΧΒΔ46ΜΤΛΚ-ΕΗΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 23-03-2023
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 10110, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Παπαδοπουλου
Α. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο: 2131516107
E-mail: promitheies@.ypakp.gr
ΘΕΜΑ : Μεταφορά φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας».
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 124 του Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής « Επιθεώρηση Εργασίας»-......» (ΦΕΚ 101 Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις παρ. 3 και 4 του άρ.37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
3. Το Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α' 168/06.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/5-1-2021).
6. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α'123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την με αριθ. πρωτ. 510148/17-11-2022 κοινή απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»» (ΦΕΚ 5937 Β’).
8. Την με αριθ. 52272/2-6-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Διορισμός του Διοικητή στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας» (ΦΕΚ 445 Υ.Ο.Δ.Δ.).
Αποφασίζουμε
Τη μεταφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου που αφορούν τα αναφερόμενα στο συνημμένο παράρτημα έργα, προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων ή μη, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 124 του Νόμου 4808/21.
Ειδικότερα μεταφέρονται:
• Φάκελοι Συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών
• Παραστατικά παγίων δαπανών μισθωμάτων, λογαριασμών ή τιμολογίων τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, κοινοχρήστων και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
• Παραστατικά δαπανών προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας»
- Γραφείο Διοικητή Επιθεώρησης Εργασίας
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού