Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/οικ.5363
ΑΔΑ: Ψ23Τ46ΜΤΛ6-1ΚΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα,28 Μαρτίου 2023
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.: 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνα:
Τμήμα Υπηρεσιακής
Κατάστασης: 2131313215,-212, - 373, -403
ΠΡΟΣ:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσιακή Κατάσταση υπαλλήλων»
Σε συνέχεια αιτημάτων ενδιαφερομένων που απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας, και όσον αφορά ζητήματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Τα κατά κλάδους/ ειδικότητες προσόντα διορισμού/ πρόσληψης στους φορείς του Δημοσίου καθορίζονται με το «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 85/2022, όπως ισχύει). Ειδικότερα, τα άρθρα 3 και 4 του «Προσοντολογίου» ορίζουν, αντίστοιχα, ότι:
• «1. Θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΠΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής...».
• «1. Θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2. Για τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΤΕ των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος Τ.Ε.Ι. προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά κλάδο και ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.».
Συναφώς αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 76, 77 και 97 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3852/2007, όπως ισχύει), η κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι σαφώς διακριτή από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και μάλιστα η κατηγορία ΤΕ έπεται της κατηγορίας ΠΕ κατά το προβάδισμα κατηγοριών.
Ειδικότερα, το άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) αναφορικά με το προβάδισμα των κατηγοριών ορίζει ότι: « Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΕΘ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ...».
Επιπροσθέτως, στις διατάξεις του άρθρου 70 του Υ.Κ., με τίτλο «Μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας» ορίζεται ότι: «1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται.».
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι με το ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, ΓΑΚ» ρυθμίστηκαν ζητήματα των Τ.Ε.Ι. που εντάχθηκαν σε αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά, αναφέροντας την περίπτωση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όσον αφορά τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου, ορίζονται τα εξής: «2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. ...» και «5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές.».
Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υ.Κ., ορίζεται ότι: «1. Ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:... 2. Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον:. 3. Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον...».
Συναφώς και όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 87 του ΥΚ περί αναπλήρωσης προϊσταμένων: «1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις... 2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις...».
Περαιτέρω, όσον αφορά την τήρηση του προβαδίσματος των κατηγοριών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2811-2813/2017, 2816-2818/2017), οι οποίες ακύρωσαν οργανικές διατάξεις φορέων, καθώς «...ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως Προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97...», η Υπηρεσία μας εξέδωσε την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη ή την τροποποίηση Οργανισμών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ένταξη των υπαλλήλων σε θέσεις κλάδου των οριζόμενων εκ του Υπαλληλικού Κώδικα κατηγοριών και η διατήρηση της διάκρισης και του προβαδίσματος των κατηγοριών αυτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων και ειδικότερα όσον αφορά την τοποθέτηση προϊσταμένων κατόπιν επιλογής ή και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης. Προκύπτει, σε κάθε περίπτωση, η βούληση του νομοθέτη για διάκριση των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, με προβάδισμα στην κατηγορία ΠΕ. Προς επίρρωση των ανωτέρω, στην περίπτωση της μετάταξης από θέση κλάδου της κατηγορίας ΤΕ σε θέση κλάδου της κατηγορίας ΠΕ, τηρουμένου του προβαδίσματος των κατηγοριών, η μετάταξη ορίζεται ως μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.
Επισημαίνεται, δε, ότι, σε κάθε περίπτωση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, άνευ κατοχής βασικού τίτλου σπουδών από αυτούς που προβλέπονται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για τον διορισμό σε θέση κλάδου της ΠΕ κατηγορίας κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να αποτελέσει τυπικό προσόν για την ένταξη υπαλλήλου στην ΠΕ κατηγορία, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται. Ωστόσο, ο μεταπτχιακός τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του βαθμολογίου του Υπαλληλικού Κώδικα, και δύναται να ληφθεί υπόψη και για την μισθολογική του εξέλιξη εφόσον κριθεί συναφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του μισθολογίου (ν. 4354/2015).
Επίσης, σύμφωνα με πάγια νομολογία (ΣτΕ 548/2016, 2616/2014, ΑΠ 522/2013), τα πτυχία των Α.Ε.Ι. δεν εξομοιώνονται, για κάθε συνέπεια, με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι., παρότι αμφότερα εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α'114), η οποία ορίζει ότι: «2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από διακριτούς παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια... και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)...».
Τέλος, η ίδια η Τεχνολογική Εκπαίδευση, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαφοροποιείται τόσο εντός της ίδιας αυτής βαθμίδας εκπαίδευσης (π.χ. Τ.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., ισοτιμίες τίτλων σπουδών ΚΑΤΕΕ με ΤΕΙ, κ.ά.), οπότε και αβίαστα προκύπτει ότι αφενός οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν απολαύουν όλοι άνευ ετέρου τα ίδια δικαιώματα και περαιτέρω οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να εξομοιωθούν, για κάθε συνέπεια, με τους αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατ'αρχάς διότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. δεν παρείχε αυτή τη δυνατότητα αλλά και προκειμένου να καταστούν πτυχιούχοι ΑΕΙ προβλέφθηκαν ειδικές διατάξεις με ειδικές πρόσθετες προϋποθέσεις, και επιπλέον θα θίγονταν δικαιώματα αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σχετικά ερωτήματα που εκκρεμούν στην Υπηρεσία μας, τα οποία απαντώνται με την παρούσα, δε θα απαντηθούν μεμονωμένα.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Εσωτ. Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)