Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/34045/501
ΑΔΑ ΨΥΤΣ4653Π8-ΠΡ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Tαχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 11526, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Μάνη
Τηλέφωνο: 213 1513199
email: s.mani@prv.ypeka.gr
Ημ/νια 29/03/2023
ΠΡΟΣ.: Πίνακας Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – υποχρεώσεις παραγωγών αποβλήτων.
ΣΧΕΤ.: Ο ν. 4819/2021 (Α΄ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, ….επείγουσες ρυθμίσεις» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 41 και 51 αυτού.
Με την παρούσα εγκύκλιο και με γνώμονα την προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων (άρθρο 4 του ν. 4819/2021), δίνονται οδηγίες και συστάσεις για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας αποβλήτων. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, μια σειρά εγκαταστάσεις, ειδικότερα αναφερόμενες στο παραπάνω άρθρο, έχουν την υποχρέωση να διαθέτουν από 1η.6.2022 ως σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο. Η ως άνω υποχρέωση αφορά και στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας γενικότερα και στο πλαίσιο αυτό, ουσιώδους σημασίας, στην τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό και ως ισχυρή σύσταση καλούνται:
α) Οι φορείς πιστοποίησης Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλου ισοδύναμου και
β) Οι επαληθευτές περιβάλλοντος και η Επιτροπή ΕΜΑS, να αξιολογούν και ελέγχουν ως προϋποθέσεις για την πιστοποίηση/ καταχώριση
ι. Για τους παραγωγούς αποβλήτων: την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και περαιτέρω τη διαχείριση των αποβλήτων εντός της εγκατάστασής τους, εφόσον υλοποιούνται εργασίες διαχείρισης, τηρώντας την ιεράρχηση. Στην περίπτωση διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης του παραγωγού, θα πρέπει ο παραγωγός να τεκμηριώνει με στοιχεία όπως συμβάσεις συνεργασίας με την εγκατάσταση επεξεργασίας - αποδέκτη, σχετικά παραστατικά κ.λπ. την τήρηση της ιεράρχησης από τον αποδέκτη. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί και η ευθύνη που φέρει ο παραγωγός αποβλήτων, όταν τα απόβλητα δεν είναι πλέον στην κατοχή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4819/2021 «όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται κατά γενικό κανόνα απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης».
ιι. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων: την διαχείριση των αποβλήτων που παραλαμβάνουν από τους παραγωγούς, τηρώντας την ιεράρχηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ανακύκλωσης – ανάκτησης προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ή και να μηδενιστεί η ποσότητα αποβλήτων που χρήζουν τελικής διάθεσης. Δεδομένης μάλιστα αφενός της έλλειψης χώρων τελικής διάθεσης ιδιαίτερα για τα βιομηχανικά απόβλητα αλλά και της στρατηγικής επιλογής του ΕΣΔΑ για την μείωση της υγειονομικής ταφής, θα πρέπει να δοθεί κατά την αξιολόγηση ιδιαίτερη βαρύτητα στα παραπάνω αναφερόμενα. Τέλος το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ανωτέρω κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των φορέων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Διαπίστευσης.
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης αποβλήτων
Μανώλης Γραφάκος
Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Πέτρος Βαρελίδης
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων
Πίνακας Αποδεκτών
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
- Γρ. Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
- Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας/ Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
2. Επιτροπή EMAS
3. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) – esyd@esyd.gr, bodiesdiv1@esyd.gr
4. Ελληνική ένωση διαπιστευμένων φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης – contact@hellascert.gr
5. Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
6. Αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες Περιφερειών