Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 96214
ΑΔΑ: 6ΔΖΙ465ΧΘΞ-ΙΥΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
TMHMA ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Παπάγου, 24/03/2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Ι. Σαντζακλής
Τηλέφωνο : 210 650 8440
E-mail : i.santzaklis@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 - Ευφυής ταχογράφος 2ης έκδοσης.
ΣΧΕΤ: α. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.
β. Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους.
γ. Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1228 της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/799 όσον αφορά τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής έξυπνων ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους.
δ. Η με αρ. πρωτ. 48585/2677/18-06-2019 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Ταξινόμηση οχημάτων με ψηφιακό ταχογράφο» (ΑΔΑ: ΨΗ5Θ465ΧΘΞ-ΕΦΜ).
ε. Η με αρ. πρωτ. Φ450/οικ. 52365/2738/27-06-2019 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 - Ευφυής ταχογράφος» (ΑΔΑ: ΩΕΟΟ465ΧΘΞ-Β2Θ).
στ. Η με αρ. πρωτ. Φ450/οικ. 71235/3249/18-09-2019 εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 - Ταξινόμηση οχημάτων με ευφυή ταχογράφο και χορήγηση καρτών ταχογράφου» (ΑΔΑ: Ω4ΨΥ465ΧΘΞ-ΡΜ4).
ζ. Η με αρ. πρωτ. οικ. 71659/782/27-09-2019 εγκύκλιος του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Τεχνίτες και συνεργεία ευφυών ταχογράφων» (ΑΔΑ: Ψ7Ε6465ΧΘΞ-ΜΗΓ).
Σε συνέχεια των (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικών εγκυκλίων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ του (α) σχετικού Κανονισμού, σε συνδυασμό και με τον (β) σχετικό εκτελεστικό Κανονισμό, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον (γ) σχετικό εκτελεστικό Κανονισμό, τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου, καθώς και τα οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά από τις 21 Αυγούστου 2023 και εφεξής, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης (smart tachograph version 2), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΓ του (β) σχετικού εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ).
2. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά την ταξινόμηση των οχημάτων της παραπάνω παραγράφου πρέπει να ελέγχουν εάν φέρουν ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης, που είναι ενεργοποιημένος και βαθμονομημένος, σύμφωνα με την (ζ) σχετική εγκύκλιο.
3. Επιπλέον, ο εξοπλισμός του οχήματος με ευφυή ταχογράφο 2ης έκδοσης καταχωρείται από την περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στο online Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, στη στήλη των παρατηρήσεων, με τον κωδικό 190 «ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ».
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.yme.gr/metafores/psifiakos-taxografos/nomothetiko-plaisio .
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
1. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) (με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ της Χώρας)
2. Περιφέρειες της Χώρας
Α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gpv.gr, texarchou@pamth.gov.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr, k.petridou@pkm.gov.gr,
s.toutounopoulou@pkm.gov.gr, metaforon@pieria.pkm.gov.gr)
3. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr, v.chatziapostolou@pdm.gov.gr)
4. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: s.drougkas@php.gov.gr)
5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd metaforon@pin.gov.gr, gdel@pin.gov.gr, kskordilis@gmail.com)
7. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.metep@pde.gov.gr, i.megas@pde.gov.gr, jmegkas@gmail.com)
8. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pste.gov.gr, d.rittas@fth.pste.gov.gr)
9. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
10. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
12. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gendief@cycl.pnai.gov.gr, eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
13. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mraptaki@crete.gov.gr)
Β. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης
Π. Κανελλοπούλου 4, T.K.101 77
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: trafficpolice.div@astynomia.gr )
5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, 18510, Πειραιάς
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dla@dcg.gr)
6. «Π.Ε.Τ.Ο.ΜΕ.» - Πανελλήνια Ένωση Τεχνιτών Οργάνων Μέτρησης (Ταχογράφων - Ταξιμέτρων) (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: petom2022@gmail.com )
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
7. Σωματείο Τεχνιτών Ταχογράφων Θεσσαλίας και Βορείου Ελλάδος (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tparasoglou@gmail.com ) (με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
8. Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων (ΣΕΑΑΔ)
Λεωφόρος Κηφισίας 294
152 32, Χαλάνδρι
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@seaa.gr)
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
9. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων & Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων (ΣΚΠΑΑ)
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@temax.gr )
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
1. Ιδ. Γραφείο Υπουργού
2. Ιδ. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τομέα μεταφορών)
III. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
α. Ιδ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β. Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
δ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ),
Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@psxem.gr )
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
3. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)
Πατησίων 351, Αθήνα, 11144
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ofae.gr )
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκ/στων Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@poays.gr)
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
5. Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.)
Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@poet.gr)
(με την παράκληση όπως η παρούσα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων,
2. Τμήμα Α'