Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 402
Α.Δ.Α.: Ψ7ΔΕ46ΜΤΛ6-ΙΓΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης Άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α'31) «Υπηρεσίες Δόμησης - Αντικατάσταση του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010»
Α.Π.: 27528/31-03-2023
Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
Α. Γενικό μέρος
I. Εισαγωγή
Με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), το οποίο έχει έναρξη ισχύος από 1η.1.2023, αντικαταστάθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), με σκοπό την αποσαφήνιση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απρόσκοπτη λειτουργία των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους της χώρας. Το εν λόγω άρθρο, ισχύει μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών.
Επιγραμματικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010
α. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες προσδιορίζονται ποιοι δήμοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ. και ποιοι δήμοι, από την ίδια ημερομηνία, δεν έχουν και δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι για τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων της έδρας κάθε νομού και τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούσαν την 31.12.2022 τεκμαίρεται η λειτουργία τους ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης.
β. Προσδιορίζονται οι δήμοι που θα συνεχίσουν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε όσους δήμους από την 1.1.2023 δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ.. Επιπλέον, καθορίζονται και οι υποχρεώσεις αυτών που θα συνεχίσουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη3.
Για τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θεσπίζεται δυνατότητα λήψης μέτρων για την αποσυμφόρησή τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων δόμησης.
γ. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης για τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ.και καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι για να την ανακτήσουν, εάν χάσουν αυτό το ελάχιστο επίπεδο στελέχωσης.
δ. Εξειδικεύεται η ενίσχυση των δήμων που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλο δήμο, με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με τριετή πρόβλεψη. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ. με προσωπικό, τη συνεχή παρακολούθηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και την πρόβλεψη διαδικασιών ενίσχυσης, σε περίπτωση μείωσής του.
ε. Εξειδικεύεται ο ρόλος των συναρμόδιων φορέων για την ορθή διασφάλιση της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. της χώρας, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
II. Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ.
Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ. είναι όσοι, κατά την 31η.12.2022:
α.. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, δίχως να παρέχουν σε άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης,
β. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη σε άλλους δήμους, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης,
γ. είχαν συστήσει Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους (Ο.Ε.Υ), όμως δεν λειτούργησαν και στις 31.12.2022 πληρούσαν τα νέα ελάχιστα όρια στελέχωσης που καθορίζονται με την παρ. 3 α του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του ν. 5021/ 2023.
δ. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, ασκώντας μέρος των αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ., ενώ για τις λοιπές αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. στις 31.12.2022 δέχονταν από άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που ο δήμος ασκούσε αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. σε μια δημοτική του ενότητα, ενώ για τις λοιπές του δημοτικές ενότητες στις 31.12.2022 δεχόταν διοικητική υποστήριξη από άλλους δήμους. Δήμοι που εμπίπτουν στην εν λόγω περίπτωση, από 1.1.2023 ασκούν, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και σε όλες τις δημοτικές τους ενότητες, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης.
Επισημαίνεται ότι, έως την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010, οι δήμοι που δέχονταν μέχρι την 31.12.2022 διοικητική υποστήριξη συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τον ίδιο δήμο που την παρείχε, τόσο καθ' ύλην, όσο και κατά τόπο.
Σε όλους τους ανωτέρω δήμους, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ., προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Σε περίπτωση που ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνει, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, ότι σε δήμο δεν πληρούνται οι όροι ελάχιστης στελέχωσης που ορίζονται με την παρ. 3 α, ο δήμος αυτός οφείλει, για όσο διάστημα οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, να συνδράμει το δήμο που τον υποστηρίζει κατά το διάστημα αυτό και που ασκεί για λογαριασμό του τη χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017.Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει ως αρμόδιο έναν (1) μηχανικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας κατά προτίμηση εκ των αναφερομένων στην περ. α’ της παρ. 3. του άρθρου 97Α. Αν στον δήμο υπηρετούν λιγότεροι των τριών (3) μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δύναται να καθορίζεται υπάλληλος άλλου κλάδου/ ειδικότητας.
2. Στις Υ.ΔΟΜ. που παρείχαν την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη και στις Υ.ΔΟΜ. της έδρας κάθε νομού δύναται να συστήνονται, εφόσον οι κενές θέσεις δεν επαρκούν, επιπλέον έως εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της ελάχιστης στελέχωσης, μη προσμετρούμενου σε αυτή του προσωπικού της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 97Α. Οι συνιστώμενες, καθώς και οι κενές θέσεις που απαιτείται να καλυφθούν για την επίτευξη της ελάχιστης στελέχωσης, δύναται να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021, με κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που θα στελεχώσει τις θέσεις αυτές στους δήμους των οποίων η Υ.ΔΟΜ. παρέχει διοικητική υποστήριξη έστω και σε έναν άλλο δήμο, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
3. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων, η μη πλήρωση της ελάχιστης στελέχωσης συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αιτήματος πρόσληψης της απαραίτητης ειδικότητας μηχανικού από τον δήμο στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού, η οποία εγκρίνεται κατά προτεραιότητα.
4. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στις Υ.ΔΟΜ. των Ο.Τ.Α. α' βαθμού σε άλλη υπηρεσία του οικείου δήμου, εάν το εναπομείναν προσωπικό δεν καλύπτει την ελάχιστη στελέχωση της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 97 Α.
5. Εάν υφίσταται Υ.ΔΟΜ. με σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δύναται να πραγματοποιείται χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή της άσκησης μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 σε άλλη Υ.ΔΟΜ. του ίδιου νομού, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών (e-adeies).
Ill. Δήμοι που δεν έχουν ΥΔΟΜ
Δήμοι που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω α, β, γ και δ κατηγορίες δεν μπορούν μετά την 1η.1.2023 να συστήσουν και να λειτουργήσουν Υ.ΔΟΜ.
Οι συγκεκριμένοι δήμοι μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες δύο υποκατηγορίες.
- Δήμοι στους οποίους είχε συσταθεί οργανική μονάδα, υπεύθυνη για την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων Υ.ΔΟΜ., η οποία, όμως, δεν λειτούργησε και η στελέχωσή της, όπως αποτυπώνεται στο ψηφιακό οργανόγραμμα της 3ης Ιανουαρίου 2023, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης που τίθενται με την παρ. 3 α.
- Δήμοι στον Ο.Ε.Υ. των οποίων, όπως αποτυπώνεται στα ψηφιακά οργανόγραμματά τους της 3ης-1-2023, δεν προβλεπόταν οργανική μονάδα με αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ.
Με διαπιστωτική απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσδιορίζονται οι δήμοι αυτοί, καθώς και οι δήμοι που συνεχίζουν να παρέχουν σε αυτούς διοικητική υποστήριξη, όπως ίσχυε κατά την 31η.12.2022, εκτός εάν καθοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων από την Υ.ΔΟΜ. του δήμου της έδρας του νομού. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών e- adeies.
Σε κάθε περίπτωση, έως την έκδοση της εν λόγω απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι δήμοι αυτοί θα συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τους ίδιους δήμους που την παρείχαν κατά την 31η.12.2022.
Επισημαίνεται ότι οι δήμοι που δέχονται διοικητική υποστήριξη οφείλουν έως την 1η.4.2023, με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010, να συνδράμουν κάθε δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
Προς υποβοήθηση του έργου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως προς την έκδοση της προαναφερθείσης διαπιστωτικής απόφασης, παρέχονται:
i. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ-36602-23/12/2022 απαντητικό έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), επί σχετικού ερωτήματος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ), με το οποίο προσδιορίζονται: οι Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούσαν έως 9-7-2022 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4954/2022, με το άρθρο 73 του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010), αυτές που λειτούργησαν μετά την ημερομηνία αυτή και έως 23-12-2022, οι Υ.ΔΟΜ. των δήμων που παρείχαν διοικητική υποστήριξη και οι δήμοι τους οποίους αυτές εξυπηρετούσαν έως την ίδια ημερομηνία. Για τυχόν τροποποιήσεις των στοιχείων που παρέχονται με το προαναφερθέν έγγραφο του ΤΕΕ, οι οποίες επήλθαν το διάστημα 23 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022, παρακαλείται το Υ.Π.ΕΝ. να ενημερώσει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και το Υπουργείο Εσωτερικών.
ii. Σχετικά πρότυπα που τίθενται στο παράρτημα του εγγράφου.
IV. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
α. Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνει:
- τους δήμους που δεν έχουν Υ.ΔΟΜ., καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010,
- τους δήμους που συνεχίζουν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε αυτούς που δεν έχουν Υ.ΔΟΜ., όπως ίσχυε κατά την 31η.12.2022, εκτός εάν καθοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων από την Υ.ΔΟΜ. του δήμου της έδρας του νομού.
β. Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνει με απόφασή του την επάρκεια ή μη της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Α, η οποία, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων, οι ανωτέρω δύο διαπιστωτικές αποφάσεις θα πρέπει να εκδοθούν από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση την ίδια ημερομηνία.
γ. Για τη διαπίστωση του φόρτου εργασίας ή της σημαντικής καθυστέρησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό της Υ.ΔΟΜ. χρέωσης, παρέχονται στοιχεία από τους δήμους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Γραμματέα, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Προκειμένου να καθίσταται δυνατή, η παρακολούθηση της λειτουργίας και της στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες, όλες οι ανωτέρω πράξεις απαιτείται να κοινοποιούνται:
- στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, του Υπουργείου Εσωτερικών και
- στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ως προς τα περιεχόμενα των αποφάσεων βλ. πρότυπα παραρτήματος.
Β. Στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης
I. Προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης
Οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης, ορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 97 Α όπως ισχύει, ως εξής :
Α. Οι Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου στελεχώνονται τουλάχιστον:
- σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους, από έναν (1) αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό και έναν (1) πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό,
- σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, από δύο (2) αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς και δύο (2) πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες μηχανικούς,
- σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, από δύο (2) αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς και τέσσερις (4) πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες μηχανικούς.
Εάν οι αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. ασκούνται στον δήμο από περισσότερα, του ενός, τμήματα ή γραφεία, για την ελάχιστη στελέχωση λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μηχανικών των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Στις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης,η ελάχιστη στελέχωση επιτυγχάνεται με την κάλυψη, με προσωπικό, του τριάντα τοις εκατό (30%) των θέσεων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και κλάδου/ ειδικότητας μηχανικών της οικείας Διεύθυνσης, με βάση τα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων των δήμων, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά στις καλυμμένες θέσεις των προαναφερθεισών ειδικοτήτων.
Για τον καθορισμό, συνεπώς, της πλήρωσης των όρων ελάχιστης στελέχωσης, λαμβάνονται υπόψη, με βάση τα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων των δήμων, οι καλυμμένες θέσεις (οργανικές και προσωποπαγείς) τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού. Όταν η Υ.ΔΟΜ. λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, για να επιτυγχάνεται η ελάχιστη στελέχωση, το 30% των συνολικών θέσεων κλάδου μηχανικού που έχουν κατανεμηθεί στη Διεύθυνση θα πρέπει να είναι καλυμμένες και στις θέσεις αυτές να συμπεριλαμβάνονται μηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων.
Διευκρινίζεται ότι, η Υ.ΔΟΜ. λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης όταν το σύνολο των τμημάτων / γραφείων που υπάγονται σε αυτή προβλέπεται να ασκούν αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ., συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών μονάδων (π.χ. Τμήμα Αρχείου & Αδειοδοτήσεων ή Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης). Σε αντίθετη περίπτωση οι εν λόγω μονάδες λογίζονται ως Τμήματα ή Γραφεία (π.χ. «Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» στην οποία υπάγονται τα Τμήματα «χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού», «έκδοσης αδειών δόμησης» και το «τμήμα περιβάλλοντος»).
Σε περίπτωση που υφίσταται Υ.ΔΟΜ. που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, ως ανωτέρω, και παράλληλα, στον ίδιο δήμο, υπάρχουν τμήματα ή γραφεία άλλων Διευθύνσεων, τα οποία επίσης προβλέπεται να ασκούν αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ., οι θέσεις και η στελέχωση των εν λόγω μονάδων προσμετρώνται στη Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ. (π.χ. λειτουργεί «Διεύθυνση Δόμησης» και επιπρόσθετα στον ίδιο δήμο υπάρχουν τα Τμήματα «Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων», «Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και «Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος» που υπάγονται στη «Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος»). Επίσης τμήματα ή γραφεία τα οποία ασκούν τόσο αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ. όσο και άλλες, λογίζονται ως μονάδες Υ.ΔΟΜ. (π.χ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας).
Β. Στην ελάχιστη στελέχωση της ανωτέρω παραγράφου Α, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 99 του ν. 3852/2010.
Προσμετράται δηλαδή, και το μη τακτικό προσωπικό που απασχολείται στους δήμους για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υ.ΔΟΜ., κλάδου μηχανικού και ειδικότητας αγρονόμου τοπογράφου, πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα, καθώς και οι μηχανικοί των ειδικοτήτων αυτών, οι οποίοι συνδράμουν τους δήμους στο πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας. Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4795/2021, προβλέφθηκε ότι οι ΠΕ και ΤΕ μηχανικοί που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών στο δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. έχουν δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι στην ελάχιστη στελέχωση της ανωτέρω παραγράφου Α προσμετράται και το προσωπικό από ισχύουσες προγραμματικές συμβάσεις και μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεων αυτών. Μετά τη λήξη της διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων δεν υπάρχει νομική βάση για σύναψη νέων, καθώς η σχετική πρόβλεψη έχει απαλειφθεί από το άρθρο 97 Α του ν. 3852/2010.
Για την κατηγοριοποίηση των δήμων ως προς το μόνιμο πληθυσμό λαμβάνονται υπόψη τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής έτους 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της από 17.3.2023 (https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results).
II. Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ από 1.1.2023 λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων ελάχιστης στελέχωσης στις 31.12.2022
Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Α. ΙΙ, δήμοι οι οποίοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ., είναι όσοι κατά την 31η.12.2022:
α. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, δίχως να παρέχουν σε άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης,
β. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη σε άλλους δήμους, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης,
γ. είχαν συστήσει Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ο.Ε.Υ., όμως δεν τη λειτούργησαν και στις 31.12.2022 πληρούσαν τα νέα ελάχιστα όρια στελέχωσης που καθορίζονται με την παρ.3 α του άρθρου 97 Α του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει.
δ. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, ασκώντας μέρος των αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ., ενώ για τις λοιπές αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. στις 31.12.2022 δέχονταν από άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη (συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων εντός συγκεκριμένων δημοτικών ενοτήτων).
Σύμφωνα με το 2ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 Α, για τη διαπίστωση της πλήρωσης ή μη των νέων ελάχιστων ορίων στελέχωσης των δήμων της ανωτέρω περίπτωσης γ., λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των καλυμμένων θέσεων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των δήμων αυτών,τα οποία αφορούν μηχανικούς των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 3 α του άρθρου 97 Α, όπως αυτά αποτυπώνονταν στα ψηφιακά οργανογράμματά τους την 3η Ιανουαρίου 2023.Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη ο αριθμός των τακτικών υπαλλήλων κλάδου μηχανικών με ειδικότητα αγρονόμου τοπογράφου, πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού, που υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες με αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ., ανάλογα με το επίπεδο της μονάδας αυτής.
Πέραν των ανωτέρω καλυμμένων θέσεων, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν για τις προαναφερθείσες ειδικότητες προς ενίσχυση της στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον οικείο δήμο, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων (Ε.Π.Π.) για τα έτη 2021 και 2022.
Υπενθυμίζεται ότι, οι προσλήψεις των ετών 2021 και 2022, εγκρίθηκαν κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων των δήμων, με τα οποία προσδιοριζόταν η οργανική μονάδα τη στελέχωση της οποίας επιθυμούσαν να ενισχύσουν και ως εκ τούτου προκύπτει ο αριθμός των εγκριθεισών προσλήψεων που προορίζονται για την ενίσχυση της στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ.
Για τη διερεύνηση των δήμων αυτών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσειςθα παρασχεθούν σε αυτές, από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου τα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων της 3ης Ιανουαρίου 2023 των δήμων αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι προαναφερθείσες εγκριθείσες προσλήψεις, προκειμένου να ελεγχθούν, ως προς τους δήμους που δεν λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στις 31.12.2022, τα εξής:
- εάν προβλεπόταν μονάδα με αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ. στον Ο.Ε.Υ. του δήμου, όπως αυτός ίσχυε στις 31.12.2022,
- εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης για τις μονάδες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις καλυμμένες θέσεις των Ψ.Ο., αθροιστικά με τυχόν προσλήψεις που εγκρίθηκαν για τις μονάδες Υ.ΔΟΜ. στο πλαίσιο των Ε.Π.Π. 2021 και 2022.
Οι δήμοι στους οποίους προβλεπόταν οργανική μονάδα/ες με αρμοδιότητες Υ.ΔΟΜ. και η στελέχωση της/τους πληροί τις προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης της παρ. 3 α του άρθρου 97 Α, εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία γ. και λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. από 1.1.2023.
III. Διαπίστωση της επάρκειας ή μη της ελάχιστης στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ που λειτουργούν από 1.1.2023
Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύει και προς υποβοήθηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών αποφάσεων άμεσα, θα παρασχεθούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου επίκαιρα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων των δήμων αρμοδιότητάς τους, μηνός Μαρτίου, προκειμένου να διαπιστωθεί για τους δήμους που έχουν και λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. από 1.1.2023 (ανωτέρω κατηγορίες α, β, γ και δ), η επάρκεια ή μη της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 3 του άρθρου 97 Α το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023.
Επισημαίνεται ότι, εάν διαπιστωθεί από τα στοιχεία των θέσεων τακτικού προσωπικού ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.α) του άρθρου 97 Α, δεν απαιτείται να διερευνηθεί περαιτέρω από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις το προσωπικό της παρ. 3 β). του άρθρου ή του προσωπικού από σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.
Τα επόμενα έτη, για το έλεγχο της επάρκειας στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ. των δήμων αρμοδιότητάς τους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα πρέπει να αντλούν τα στοιχεία που καταγράφονται από τους ίδιους τους δήμους στην εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://www.apografi.gov.gr/charts.html) για τα Ψηφιακά Οργανογράμματα (Ψ.Ο.) των φορέων (https://hr.apografi.gov.gr/organizaitions/browse70). Από τα δεδομένα αυτά των Ψ.Ο. προκύπτουν τα στοιχεία των θέσεων των Ο.Ε.Υ. των δήμων που αφορούν τακτικό προσωπικό (κατηγορία και κλάδος) και η κατάσταση αυτών (καλυμμένες, κενές θέσεις κλπ) ανά οργανική μονάδα, και ως εκ τούτου μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των Υ.ΔΟΜ. Προκρίνεται δε η έκδοση μίας διαπιστωτικής απόφασης επάρκειας ή μη της ελάχιστης στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν, ετησίως, από κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το σύνολο των δήμων αρμοδιότητάς της, ώστε να καταγράφεται ολοκληρωμένα η σχετική πληροφόρηση.
❖ Η διαπιστωτική απόφαση της παρ. 1 (κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου), καθώς και η απόφαση της παρ. 4 κάθε έτους, αποστέλλεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμενη από συμπληρωμένο το πρότυπο αρχείο πίνακα μορφής xls που επισυνάπτεται στην παρούσα, στο οποίο καταγράφονται:
❖ Για την πρώτη εφαρμογή: οι δήμοι οι οποίοι από 1.1.2023 δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να συστήσουν Υ.ΔΟΜ., οι δήμοι που τους υποστηρίζουν, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 97Α, καθώς και τα στοιχεία της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου (Α.Π./Ημερομηνία/Α.Δ.Α.).
❖ Για τους Δήμους που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. από 1.1.2023, κάθε έτος: τα στοιχεία του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 97Α, τα κρίσιμα δεδομένα στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ., τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη της ελάχιστης στελέχωσης με την εν λόγω απόφαση και, προκειμένου για τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων που δέχονταν διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία τους στις 31.12.2022, οι δήμοι που τις υποστήριζαν κατά την ημερομηνία αυτή. Με τη συγκεντρωτική καταγραφή των εν λόγω στοιχείων καθίσταται ευχερής η συνολική παρακολούθηση της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των Υ.ΔΟΜ. από τα Υπουργεία.
IV. Ενίσχυση Υ.ΔΟΜ. με τακτικό προσωπικό
1. Προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον πλαίσιο των Ε.Π.Π. 2020-2023
Οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν για τις κρίσιμες ειδικότητες της ελάχιστης στελέχωσης προς ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον οικείο Δήμο, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων (Ε.Π.Π.) για τα έτη 2021 και 2022 πρόκειται να ολοκληρωθούν άμεσα, καθώς αυτές που αντιστοιχούν στον Ε.Π.Π. 2021, μαζί με αυτές που αφορούν στον Ε.Π.Π 2020, συμπεριελήφθησαν στην 13Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας έχουν ήδη εκδοθεί και τα στοιχεία των επιτυχόντων έχουν διατεθεί στους δήμους, από το Δεκέμβριο 2022, προκειμένου να προβούν άμεσα στο διορισμό τους.
Σημειώνεται ότι, με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της ανωτέρω προκήρυξης, αναμένεται να προσληφθούν στους δήμους συνολικά 430 μηχανικοί των κρίσιμων ειδικοτήτων (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες). Επίσης, η πλειοψηφία των προσλήψεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Π. 2022 για τις συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών, πρόκειται να υλοποιηθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της συγκεκριμένης προκήρυξης, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2022. Πρόκειται για επιπλέον 249 προσλήψεις, εκ των οποίων οι 217 θα υλοποιηθούν από τους πίνακες επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021. Συνεπώς η ενίσχυση των δήμων με μηχανικούς των τριών, κρίσιμων για την ελάχιστη στελέχωση, ειδικοτήτων θα ανέλθει συνολικά σε 679 άτομα (Ε.Π.Π. 2020-2022), με 647 εξ’ αυτών να ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτηθεί νέα προκήρυξη.
Επιπρόσθετα έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες για την πλήρωση επιπλέον 257 θέσεων μηχανικών των τριών αυτών ειδικοτήτων, οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Π. 2023, αυξάνοντας τον αριθμό των προσλήψεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ε.Π.Π. της τελευταίας τετραετίας σε 936.
Ειδικότερα ως προς τη στελέχωση των Υ.ΔΟΜ. σημειώνεται ότι, από τις ανωτέρω προσλήψεις, αυτές θα ενισχυθούν κατά το μέρος που οι ίδιοι οι δήμοι αιτήθηκαν προσλήψεις για τις συγκεκριμένες οργανικές μονάδες στο πλαίσιο των Ε.Π.Π. 20212023, επί τη βάσει των οποίων και εκδόθηκε η σχετική εγκριτική πράξη. Επισημαίνεται, δε, ότι μέρος των διοριστέων της προκήρυξης 13Κ/2021, οι οποίοι αντιστοιχούν στις εγκρίσεις προσλήψεων του Ε.Π.Π. 2020, δύναται με πρωτοβουλία των οικείων δήμων, και συγκεκριμένα με απόφαση των Δημάρχων, να τοποθετηθούν στις Υ.ΔΟΜ, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη της επάρκειας στελέχωσης τους, αλλά και γενικότερα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς για το έτος αυτό, στην εκδοθείσα εγκριτική πράξη δεν προσδιορίζεται η οργανική μονάδα τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού.
2. Προσλήψεις τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή της παρ. 7δ του άρθρου 97Α
Στις Υ.ΔΟΜ. που παρείχαν την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη και στις Υ.ΔΟΜ. της έδρας κάθε νομού δύναται να συστήνονται, εφόσον οι κενές θέσεις τακτικού προσωπικού δεν επαρκούν, επιπλέον έως εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας μηχανικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της ελάχιστης στελέχωσης, μη προσμετρούμενου σε αυτή του προσωπικού της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 97Α (δηλαδή δεν προσμετράται το μη τακτικό προσωπικό και το προσωπικό που συνδράμει τους δήμους που ασκούν διοικητική υποστήριξη στο πλαίσιο σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας ή ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης).
Τόσο οι συνιστώμενες οργανικές θέσεις όσο και οι κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μηχανικών των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη της ελάχιστης στελέχωσης της παρ. 3 α, δύναται να καλυφθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, κατόπιν έκδοσης της σχετικής εγκριτικής. Οι συνιστώμενες θέσεις αποτυπώνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων κατά την πρώτη τροποποίησή του.
Με την προβλεπόμενη στην παρ. 7 ε. απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια, ο αριθμός και τα στοιχεία των θέσεων που καλύπτονται από τους επιλαχόντες της προαναφερθείσης προκήρυξης, ο τρόπος κατανομής των συνιστώμενων θέσεων στις Υ.ΔΟΜ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 7 δ.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 7 β) του άρθρου 97 Α, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 86 του ν. 5027/2023, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, διατίθεται ετησίως και για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ποσό από τις πιστώσεις του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που θα στελεχώσει τις οργανικές θέσεις που θα καθοριστούν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (συστηνόμενες και κενές), στους δήμους των οποίων η Υ.ΔΟΜ. ασκεί διοικητική υποστήριξη, έστω και σε έναν άλλο δήμο.
3. Μέτρα για την επίτευξη και διατήρηση της επάρκειας στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ.
Επισημαίνεται εκ νέου ότι, υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, η μη πλήρωση της ελάχιστης στελέχωσης στην Υ.ΔΟΜ.
συνεπάγεται την υποχρέωση του οικείου δήμου, για την υποβολή αιτήματος πρόσληψης της απαραίτητης ειδικότητας μηχανικού στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Τα συγκεκριμένα αιτήματα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης.
Συναφώς σημειώνεται ότι, προϋπόθεση για τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος σε κάθε Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχης κενής θέσης στο Ψ.Ο. του φορέα. Συνεπώς, πρωτίστως οι δήμοι που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και δεν εμπίπτουν στην παρ. 7 δ. του άρθρου 97 Α(δηλαδή οι δήμοι που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ., η οποία δεν παρέχει διοικητική υποστήριξη έστω και σε έναν άλλο δήμο ή δεν πρόκειται για Υ.ΔΟΜ. δήμου έδρας νομού), για να καταστεί δυνατή η υποβολή του προαναφερθέντος αιτήματος στον Ε.Π.Π. έτους 2024, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ύπαρξη των αναγκαίων κενών θέσεων στη μονάδα αυτή, είτε ανακατανέμοντας κενές θέσεις των ειδικοτήτων αυτών από άλλες οργανικές μονάδες του δήμου, είτε συστήνοντας τις αναγκαίες με τροποποίηση του οικείου Ο.Ε.Υ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των ανωτέρω, πέραν των περιορισμών που έχουν τεθεί με το άρθρο 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, για την απόσπαση ή μετάταξη μηχανικών των δήμων σε άλλους φορείς μέσω των κύκλων του Ενιαίου Συστημάτος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), αλλά και με το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 που θέτει ως προαπαιτούμενη τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου για την απόσπαση ή μετάταξη μηχανικών κατά παρέκκλιση των κύκλων του Ε.Σ.Κ., για την επίτευξη ή και διασφάλιση της ελάχιστης στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ., με την παρ. 6 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορίστηκε ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στην Υ.ΔΟΜ. σε άλλη υπηρεσία του οικείου δήμου, αν το εναπομείναν προσωπικό δεν καλύπτει την ελάχιστη στελέχωση της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 97 Α.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, για τα θέματα που εμπίπτουν στο Α. «Γενικό Μέρος», αρμόδια είναι η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. και για τα θέματα που εμπίπτουν στο Β. Μέρος «Στελέχωση των Υ.ΔΟΜ», αρμόδια είναι η Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
Για όσα θέματα εμπίπτουν στην άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων, στους όρους ελάχιστης στελέχωσης της παρ. 3α (αναγραφόμενες ειδικότητες και ελάχιστα αριθμητικά όρια αυτών), καθώς και στην εφαρμογή των παραγράφων 2γ και 7α του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010, σχετικά με την πραγματοποίηση χρέωσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 σε άλλη Υ.ΔΟΜ., λόγω σημαντικού φόρτου εργασίας ή σημαντικής καθυστέρησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Α. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.
ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο
Νάσαινα Δέσποινα213 136 4378
Αντωνίου Δημήτρης213 136 4346
Γαλάνης Κώστας213 136 4348
Γεωργακοπούλου Παρασκευή213 136 4337
Διαμάντη Μαρία213 136 4390
Ζαγορίτης Λάζαρος213 136 4309
Ντάβα Ρένια213 136 4027
Οικονομίδης Δημήτρης213 136 4313
Β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο
Κατσαμάγκος Θεόδωρος213 136 4335
Τριανταφύλλου Θεόφιλος213 136 4328
Πατσιαβούρα Ανδρομάχη213 136 4380
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Στυλιανός Πέτσας
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Μαυρουδής Βορίδης
V. Παράρτημα
1. Διαπιστωτικές αποφάσεις
Διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ... , /3/2023
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.:
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ
Ταχ.Δ/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 97 Α παρ. 1 εδ. γ και παρ. 2 α του ν. 3852/2010.
2. Την υπ’ αριθμ. απόφαση διορισμού του/ της .. ως Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3......
Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι
Οι Δήμοι που δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να συστήσουν Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) από 1.1.2023 είναι:
Δήμοι που δεν έχουν Υ.ΔΟΜ. από 1.1.2023Δήμοι από τους οποίους δέχονται Διοικητική
Υποστήριξη
Νομός....Δήμος....Δήμος....
Νομός ....Δήμος...Δήμος...
Δήμος...Δήμος...
Νομός ....Δήμος....Δήμος....
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υ.Π.ΕΝ.
2. ΥΠ.ΕΣ.
Διαπιστωτική απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ. 4 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010 (πρώτη εφαρμογή)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ... , /3/2023
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.:
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ
Ταχ.Δ/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 97Α παρ. 4 του ν. 3852/2010.
2. Την υπ’ αριθμ. απόφαση διορισμού του/ της .. ως Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Την υπ’ αριθμ.. (Α.Π/Ημερομηνία/Α.Δ.Α............ διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 του άρθρου
97 Α του ν. 3852/2010
Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ε Ι
Δήμοι που έχουν την επάρκεια ή μη ελάχιστης στελέχωσης, σύμφωνα με το άρθρο 97 Α παρ. 4
Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ. από 1-1-2023Δήμοι από τους οποίους
δέχονταν Διοικητική Υποστήριξη στις 31.12.2022
Επάρκεια Ελάχιστης
Στελέχωσης
Άνευ επάρκειας
Ελάχιστης
Στελέχωσης (με
εφαρμογή της παρ. 1 εδ. β του α. 97 Α ν.3852/2010)
Νομός....Δήμος....Δήμος....Δήμος....
Δήμος...Δήμος...Δήμος...
Δήμος...Δήμος...Δήμος...
Νομός ....Δήμος....Δήμος....Δήμος....
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΕΝ
2. ΥΠΕΣ
Συνημμένα
1. Λίστα ΥΔΟΜ & Διοικητική Υποστήριξη κατά την 31η -12-2022
Επισυνάπτεται το υπ'αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ-36602-23/12/2022 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) προς το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο προσδιορίζονται οι Υ.ΔΟΜ που λειτουργούσαν έως 9-7-2022 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4954/2022, με το άρθρο 73 του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 97Α του ν.3852/2010), αυτές που λειτούργησαν μετά την ημερομηνία αυτή και έως 23-12-2022, οι Υ.ΔΟΜ των δήμων που παρείχαν διοικητική υποστήριξη και οι δήμοι τους οποίους αυτές εξυπηρετούσαν έως την ίδια ημερομηνία.
2. Αρχείο πίνακα μορφής xls «Λειτουργία & Στελέχωση των Υ.ΔΟΜ