Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667
ΑΔΑ 6Τ5Ψ46ΜΤΛ6-8Ο9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Για θέματα αξιολόγησης
Τηλ.: 2131313 240, -244, -266, -321,-187, -390
E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr
Για θέματα στοχοθεσίας
Τηλ.: 21313 118, -129, -164
E-mail: stoxothesia@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,31 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 -Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α' Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022.
Σχετ:. η αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10.2.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ)
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου και αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112), θέτουμε υπόψη σας ότι η ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του Α' σταδίου της αξιολογικής περιόδου 2023 παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου 2023.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας ως προς τη διαδικασία καθορισμού και επιμερισμού των στόχων και τη διαδικασία της αξιολόγησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ν.4940/2022, οι στόχοι των οργανικών μονάδων προκύπτουν, κατά κανόνα, από:
1. Τα ετήσια σχέδια δράσης του ν.4622/2019 για τα Υπουργεία και τους φορείς που έχουν περιληφθεί σε αυτά (παρ. 1 του αρ.9 ν.4940/2022).
2. Την απόφαση του Υπουργού ή του ανώτατου οργάνου διοίκησης όταν δεν υπάρχουν ετήσια σχέδια δράσης ή και συμπληρωματικά προς αυτά (παρ. 2 & 3 του αρ.9 ν.4940/2022).
Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ετήσια σχέδια δράσης του ν.4622/2019 και, επιπροσθέτως, δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού στόχων του ανώτατου οργάνου διοίκησης, η διαδικασία καθορισμού στόχων εκκινεί από το ανώτατο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας (Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση όταν δεν υπάρχουν Γενικές Διευθύνσεις), σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της αρίθ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/30.12.2022 (Β’46) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες - κατ'ελάχιστον ένας σε κάθε κατηγορία (παρ.5 του άρθ.9 του ν.4940/2022):
- «Παρεχόμενες Υπηρεσίες της οργανικής μονάδας»,
- «Εσωτερική Οργάνωση και Λειτουργία της οργανικής μονάδας»,
- «Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας».
Τέλος, επισημαίνεται ότι η με αριθ. 249/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίζει ότι, η από 9/3/2023 κηρυχθείσα απεργία - αποχή της ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας - αξιολόγησης του ν.4940/2022, είναι παράνομη και απαγορεύει την έναρξη ή/και συνέχιση αυτής. Κατά συνέπεια, η άρνηση εφαρμογής του ν. 4940/2022 από οποιονδήποτε υπάλληλο επισημαίνεται ότι δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι στοιχειοθετείται ενδεχομένως πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως της παρ. 1β του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις-> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy- tomea/category--axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Θεσμικό Πλαίσιο
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ ΟΤΑ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γ ραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».