Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ.19408
ΑΔΑ 6ΝΞΖ465ΦΥΟ-8ΡΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτου
Τηλέφωνο: 213 2161343-6
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 31/3 /2023
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα».
ΣΧΕΤ.: 1. Ο ΑΝ 2520/4-9-1940, (A’ 273) «Περί Υγ. Διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. O Νόμος 4025/2011, (A’228) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης,... & άλλες διατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012 (Α’89) και εν συνεχεία με το άρθρο 118 του ν. 5034/2023 (Α’69).
3. Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού»(Α’42)-25-2-2020», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ Οικ. 17849/26-3-2023, (Β' 1954) ΚΥΑ περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας όπως παρατείνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
4. Η υπ’ αρ. Υ1γ/ΓΠ. οικ. 47829/21-7-2017 (Β’2161), Υγειονομική Διάταξη « Υγειονομικοί Όροι & Προυποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων κ ποτών & άλλες διατάξεις».
5. Η υπ'αρ. Δ1γ/ΓΠ/38282/18-6-2020 (Β’ 2678), Υγειονομική Διάταξη «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
6. Η υπ'αρ. οικ.16228/17-5-2017(Β’1723), ΚΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση κινηματογράφου» .
7. Η υπ’αρ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 18692/3-11-2022 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ 6Ν5Ω465ΦΥΟ-ΝΦΗ «Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την υπενθύμιση για εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα σε επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να τεθεί σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.
Στο πλαίσιο των εν λόγω υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει εκάστη επιχείρηση, προτεραιότητα οφείλει να δοθεί στις εξής παραμέτρους :
Α. Στην ορθή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης των χώρων.
Β. Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (επιστάμενο πλύσιμο χερών, χρήση μέσων ατομικής προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κ.λ.π).
Γ. Στην πιστή και ορθή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας, έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα κατά την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.
Επισημαίνεται, ο ενδελεχής υγειονομικός έλεγχος, λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών, κατά προτεραιότητα στις κάτωθι κατηγορίες:
• Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, στις αποθήκες τροφίμων και ποτών όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες α’ υλών λόγω της αυξημένης ζήτησης της περιόδου αυτής, στα ζαχαροπλαστεία & αρτοποιεία, παραγωγικές μονάδες στις οποίες γίνεται επεξεργασία πολλών και σύνθετων προϊόντων με υλικά ιδιαιτέρως ευαλλοίωτα όπως αβγά, γάλα, βούτυρο κλπ., στα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κλπ.
• Στις πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα (στο περιβάλλον και στον καταναλωτή) από την τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφάγιων ζώων.
• Στις μονάδες παραγωγής αβγών.
• Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παρασκευής γευμάτων και διάθεσης (με διανομή κατ’οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος).
• Στις υπαίθριες - λαϊκές αγορές.
• Στα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.
• Στις υπαίθριες αγορές που οργανώνονται προσωρινά λόγω του Πάσχα (street food, τροχήλατα οχήματα κ.λ.π).
Λόγω της περιόδου της Σαρακοστής που διανύουμε, τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επιπρόσθετα και στα αλιεύματα, νωπά ή κατεψυγμένα και ειδικότερα στα οστρακοειδή, μαλακόστρακα, ή κεφαλόποδα που λόγω της νηστείας προ του Πάσχα καταναλώνονται σε αφθονία και είναι ιδιαιτέρως ευαλλοίωτα.
Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές κατά τους υγειονομικούς ελέγχους σε καταστήματα λιανικής πώλησης τους (ιχθυοπωλεία, υπεραγορές τροφίμων κλπ) ή σε υπαίθριες αγορές πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί και προσεκτικοί.
Ενδεικτικά αναφέρονται ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν θαλασσινή οσμή (αν πρόκειται για νωπά) και όχι οσμή αμμωνίας, να είναι γυαλιστερά με ζωηρό χρώμα, το σώμα τους να είναι συμπαγές και σφριγηλό, όσα φέρουν μάτια να είναι μην είναι θαμπά αλλά ζωηρά, τα κελύφη να είναι κλειστά στα οστρακοειδή και η σάρκα τους υγρή και προσκολλημένη στο κέλυφος (μερικά ενδεικτικά σημεία). Στις κονσέρβες δεν πρέπει να παρατηρούνται διογκώσεις, βαθουλώματα κλπ., ενώ και τα χύδην προϊόντα (τουρσιά, ταραμάς, κλπ) πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο.
Άλλες δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρήζουν προσοχής είναι :
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια, κουρεία, κ.λ.π
• Τα ξενοδοχεία και εν γένει όλα τα τουριστικά καταλύματα.
• Οι χώροι αναψυχής, τα δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακοί χώροι, κέντρα διασκέδασης κλπ).
• Οι αυτόματοι πωλητές και ειδικά σε όσους γίνεται θερμική επεξεργασία σε γάλα.
• Οι χώροι εστίασης εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονάδων φροντίδας
ηλικιωμένων, οι εγκαταστάσεις διανομής γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.
• Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων/ποτών και εστίασης εντός λιμένων, εντός
αεροδρομίων, εντός υπεραστικών σταθμών λεωφορείων, εντός σταθμών τρένων.
Οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι καθώς λαμβάνουν χώρα μετά από μία υγειονομική κρίση, από την οποία ανέκυψαν νέες μορφές επιχειρηματικότητας, αποτελούν πρόκληση για προγραμματισμένους και οργανωμένους υγειονομικούς ελέγχους-δράσεις, εκ μέρους των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η υγεία των εργαζομένων, όσο και των επιθεωρητών και φυσικά να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και :
• Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, να διασφαλίζεται η ύπαρξη επιπλέον χώρων παρασκευής γευμάτων, να ελέγχεται ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής κλπ.
• Την αύξηση κατά την εορταστική περίοδο μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, προκειμένου να γίνεται επιστάμενος υγειονομικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς των γευμάτων έτσι ώστε να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης, η υγιεινή του μεταφορικού μέσου κ.λ.π
Για τη διενέργεια των ελέγχων, τα ελεγκτικά κλιμάκια πρέπει:
> να κάνουν χρήση των Προτυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτ. 5 σχετ. Υγειονομική Διάταξη και την ανωτ. 7 σχετ. εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας
> να επιδίδεται μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων
> να επιδεικνύεται πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπευθύνους, πάντοτε στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας.
Τέλος επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες ως αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και η Υγιεινή Περιβάλλοντος γενικότερα.
Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου, ενυπόγραφα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Α. Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών-Αντιπεριφερειαρχών
(Έδρες)
Β. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Α. Γρ. .κκ. Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.- έδρες τους)
3. Όλες τις Υ.ΠΕ.
-Γρ. κ.κ. Διοικητών
(με την παράκληση να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες τους).
Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ/νση Προστασίας &
Ενημέρωσης Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος
10181 - ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Τουρισμού
Βασ. Αμαλίας 12
105 57 Αθήνα
3. ΕΑΔ
Πειραιώς 205
118 53 ΑΘΗΝΑ
4. ΕΟΔΥ/ΚΕΔΥ
Αμ. Φλέμινγκ 32
116 72 ΒΑΡΗ
5. ΕΦΕΤ
Γραφείο Προέδρου
Ιατρίδου & Κηφισίας, 115 26 Αθήνα
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέων
4. Γραφείο Τύπου
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος