Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/36903/925
ΑΔΑ 9ΟΨΞ4653Π8-2ΒΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Τηλ.: 2131513852, -49
Email: ggenvr@ypen.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ημ/νία: 04/04/2023
ΑΘΗΝΑ
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Κοιν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούν σε διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ)
Σχετικά: α) Ο Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" (Α'209), όπως ισχύει.
β) Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 "Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις" (Β'776).
Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (β σχετ), το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) εκτός των άλλων περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κατάταξης των τελικών παραβάσεων στις τέσσερις (4) κατηγορίες «ΧΑΜΗΛΗΣ», «ΜΕΤΡΙΑΣ», «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15β του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.
Στο Παράρτημα (ΙΑ) της προαναφερθείσας ΥΑ, δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα κατηγοριών (περιβαλλοντικών) παραβάσεων (για ασήμαντες, χαμηλής σοβαρότητας, μέτριας σοβαρότητας και σημαντικής σοβαρότητας παραβάσεις). Οι «διαφοροποιήσεις του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ, οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1ατου άρθρου 6 του ν. 4014/11», αναφέρονται ως ενδεικτικό παράδειγμα ασήμαντων μη συμμορφώσεων. Αντίστοιχα, οι «διαφοροποιήσεις του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ, οι οποίες επιφέρουν μη ουσιώδη μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας κατά την έννοια της υποπερ. αα’της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/11», αναφέρονται ως ενδεικτικό παράδειγμα παράβασης χαμηλής σοβαρότητας.
Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 7 "Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας" του ν. 4014/11 αναφέρονται τα εξής: "Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του παρόντος, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ".
Με βάση τα παραπάνω, από το συνδυασμό των διατάξεων που παρατίθενται, διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, εφόσον έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ) και δεν έχει αποφανθεί η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ότι απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ (της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011), συνιστούν περιπτώσεις ασήμαντων περιβαλλοντικών παραβάσεων, δεδομένου ότι δεν οδηγούν σε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών
2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου
(pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr ),
Ικτίνου 2, Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη
III. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου
(p.papiopoulos@apdaigaiou.gov.gr & e.manola@apdaigaiou.gov.gr ),
Επτανήσου 35, Τ.Κ. 84 100 Ερμούπολη
3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
(pexo@attica.gr )
Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό
4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
(stsipelis@apdhpdm.gov.gr ),
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, Τ.Κ. 45 000 Ιωάννινα
III. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
(filimega@apdhpdm.gov.gr ),
ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50 100 Κοζάνη
5 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας
(dipexothes@apdthest.gov.gr )
Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41 336 Λάρισα
III. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
(dipexoster@apdthest.gov.gr )
Θεοδωράτου και Βελλίου, Τ.Κ. 35 100 Λαμία
6 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
(dipeho@apdkritis.gov.gr )
Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304 Ηράκλειο
7 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
(dpxskm@damt.gov.gr )
Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54 210 Θεσσαλονίκη
III. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(dpxs-amt@damt.gov.gr )
3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ./ 69 100 Κομοτηνή
8 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
I. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
II. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
(dipexo@apddepin.gov.gr )
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Τ.Κ. 26 441, Πάτρα
III. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου
(pexo.pel@4813.syzefxis.gov.gr )
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 32 Τρίπολη
IV. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
(mlela@1745.syzefxis.gov.gr )
Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49 100 Κέρκυρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Γραφείο Υπουργού, κ. Κ. Σκρέκα
β. Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ν. Ταγαρά
γ. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Γ. Αμυρά
δ. Γραφείο Γενικού Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Θ.Μπακογιάννη
ε. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
στ. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Γεωχωρικών Πληροφοριών / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ)