Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ3/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4912/2022)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
της παρ. 5 του άρθρου 353 του ν. 4412/2016
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα γραφεία της, συνήλθε η ως άνω ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής «Αρχή» ή «ΕΑΔΗΣΥ») σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη.
Τα προσκληθέντα Μέλη της Επιτροπής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος της Αρχής
Μέλη: Ευαγγελία Κουτούπα, Σύμβουλος της Αρχής (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δημήτριος Χανής, Σύμβουλος της Αρχής
Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλος της Αρχής
Αδάμ Καραγλάνης, Μέλος της Αρχής
Βασιλική Σκαρτσούνη, Μέλος της Αρχής
Δημήτριος Σταθακόπουλος, Μέλος της Αρχής (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ευσταθία Μαραγκού, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν, η εισηγήτρια, Ε. Μαραγκού, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χ. Καξιρή και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της ΕΑΔΗΣΥ, Μ. Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Επιτροπής .
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4412/2016, επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών- πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2023-2024 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021».
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ Γ2γ/Γ.Π.6472/21.02.2023 έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΔΗΣΥ 974/21.2.2023) διαβιβάστηκε σχέδιο υπουργικής απόφασης, με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών-πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2023-2024 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021», προς παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής, βάσει του άρθρου 347 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4412/2016.
I. Το υποβληθέν σχέδιο Απόφασης έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών-πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2023-2024 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021».
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ιδίως, τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 41, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
2.Το μέρος Α του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238).
3.Τον ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
4.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.
5.Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.
6.Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
7.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
8.Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
9.Την υπό στοιχεία Υ32/21 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
10.Την υπό στοιχεία Γ4β/4509/27-4-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός, μεταβατικά Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της “Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας” (ΕΚΑΠΥ) – ΝΠΙΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 348).
11.Την υπ’ αρ. 21/11-05-2022 απόφαση της 83ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Συγκρότηση σε σώμα».
12.Την υπ’ αρ. 2/12-1-2023 απόφαση της 109ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας για τα έτη 2023-2025 και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.).
13. Την υπ’ αρ. 19/25.01.2023 απόφαση της 111ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας απόφασης.
14. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37716/29.06.2022 (Β΄ 3625) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
15. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37718/29.06.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (Β΄ 3625).
16.Την υπό στοιχεία Γ2γ/3521/31.01.2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)για τα έτη 2023-2025» (Β’ 534).
17.Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ……/02/2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β’ ……).
18.Την υπ’ αρ. ………………………. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
19.Την με αρ. πρωτ.: …………………………. εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:
1. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, παρέχει για τα έτη 2023-2024 κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή/και παράτασης, ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής) και υπό τους ακόλουθους όρους:
α) CPV 33141114-2 «Ιατρική γάζα», CPV 33141115-9 «Ιατρικό βαμβάκι»,
β) CPV 24455000-8 «Απολυμαντικά», CPV 33631600-8 «Αντισηπτικά και απολυμαντικά»,
γ) CPV 33182220-7 «Καρδιακές βαλβίδες»,
δ) CPV 33690000-3 «Διάφορα Φάρμακα»,
ε) CPV 33170000-2 «Αναισθησία και ανάνηψη», συγκεκριμένα, Καθετήρες-Ενδοτραχιακοί,
στ) CPV 33141300-3 «Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος», συγκεκριμένα Φλεβοκαθετήρες,
ζ) CPV 33162200-5 «Εργαλεία χειρουργείου», συγκεκριμένα λαπαροσκοπικά Εργαλεία,
η) CPV 33162000-3 «Συσκευές και όργανα χειρουργείου», CPV 33162100-4 «Εξοπλισμός χειρουργείου»,
θ) CPV 33141100-1 «Επίδεσμοι αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης», CPV 33141120-7 «Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων», CPV 33141121-4 «Χειρουργικά ράμματα τραύματος», CPV 33141126-9 «Ράμματα»,
ι)CPV 33141641-5 «Καθετήρες παροχέτευσης», CPV 33141642-2 «Εξαρτήματα παροχέτευσης», CPV 33141640-8 «Παροχέτευση»,
ια) CPV 33141700-7 «Ορθοπεδικά Υλικά»,
ιβ) CPV 33696000-5 «Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες»,
ιγ) CPV 24111500-0 «Ιατρικά Αέρια»,
ιδ) CPV 33111200-3 Υλικά αγγειογραφίας»,
ιε) CPV 33111710-1 «Υλικά αγγειοπλαστικής»,
ιστ) CPV 33731110-7 «Ενδοφθάλμιοι φακοί»,
ιζ) CPV 33696500-0 «Αντιδραστήρια εργαστηρίων».
ιη)CPV 18424000-7 «Γάντια», CPV 18424300-0 «Γάντια μιας χρήσης», CPV 33141420-0 «Χειρουργικά γάντια», CPV 18424500-2 «Μακριά γάντια»,
ιθ) CPV 39511100-8 «Κουβέρτες», CPV 39512100-5 «Σεντόνια, Μαξιλαροθήκες», CPV 39512600-0 «Θήκες για μαξιλάρες»,
β)CPV33162100-4 «Εξοπλισμός χειρουργείου», CPV 33162200-5 «Εργαλεία χειρουργείου», συγκεκριμένα συρραπτικά χειρουργείου,
βα) CPV 33790000-4 «Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί», CPV 33791000-1 «Είδη υγιεινής από γυαλί», CPV 33792000-8 «Φαρμακευτικά είδη από γυαλί», CPV 33793000-5 «Γυάλινα είδη εργαστηρίου», συγκεκριμένα αναλώσιμα εργαστηρίου, σετ συλλογής αίματος,
ββ) CPV 33141310-6 «Σύριγγες», CPV 33141327-8 «Σύριγγες με οπή εξαερισμού», CPV 33141320- 9 «Ιατρικές βελόνες»,
βγ) CPV 33182210-4 «Βηματοδότες», CPV 33182100-0 «Απινιδωτές»,
βδ) CPV 33184200-5 «Αγγειακές προθέσεις», συγκεκριμένα ενδοστεφανιαίες προθέσεις,
βε) CPV 33184100-4 «Χειρουργικά μοσχεύματα», CPV 33184300-6 «Τεχνητά μέρη της καρδιάς», συγκεκριμένα μοσχεύματα,
βστ) CPV 33141200-2 «Καθετήρες», CPV 33141210-5 «Καθετήρες με μπαλονάκι», συγκεκριμένα καθετήρες Ουρολογικοί,
βζ) CPV 33194000-6 «Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης»,
βη) CPV 33141613-0 «Σάκοι αίματος», CPV 33141614-7 «Σάκοι πλάσματος».
Οι σχετικές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο ή θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός των ετών 2023-2024 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2023 και εφεξής.
2. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για τις κάτωθι συναφείς υπηρεσίες με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής) και υπό τους ακόλουθους όρους:
α) CPV 72225000-8 «Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων»
β) CPV 72226000-5 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων»
γ) CPV 73300000-5 «Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων»
δ) CPV 80320000-3 «Ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες»
Οι ως άνω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο πλαίσιο μεικτών συμβάσεων με τα είδη υπό ιδ’ και ιε της προηγούμενης παραγράφου και θα αφορούν σε μονάδες αντιμετώπισης Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.
Οι σχετικές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα εκκινήσουν εντός των ετών 2023-2024 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2023 και εφεξής.
3. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, παρέχει για τα έτη 2023-2024 κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή/και παράτασης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για τις κάτωθι συναφείς υπηρεσίες με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής) και υπό τους ακόλουθους όρους:
α) CPV 55320000-9 «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων».
β) CPV: 55521200-0 «Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων».
γ) CPV: 55520000-1 «Υπηρεσίες Τροφοδοσίας».
δ) CPV:90524400-0«Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων».
ε) CPV: 90524000-6 «Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων».
Οι σχετικές διαδικασίες σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα εκκινήσουν εντός των ετών 2023-2024 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2023 και εφεξής.
4. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κατά την έννοια της υποπερ. β’ της περ. 15 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή/και παράτασης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για τα κάτωθι είδη με κωδικό αριθμό του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Κανονισμός (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής) και υπό τους ακόλουθους όρους:
α) CPV 33692000-7 «Κοχλιακά μοσχεύματα».
5. Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες – πλαίσιο και τις συμβάσεις που συνάπτονται ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 της παρούσας για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τα ανωτέρω είδη και συναφείς υπηρεσίες.
6. Με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37716/29.06.2022 (Β΄ 3625) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37718/29.06.2022 (Β΄ 3625) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, στις οποίες προσφεύγουν υποχρεωτικά οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τα ανωτέρω είδη και τις συναφείς υπηρεσίες, που έχουν εκκινήσει από τους φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 πριν από την έκδοση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες – πλαίσιο και τις συμβάσεις που συνάπτονται ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
7. Με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.37716/29.06.2022(Β΄3625) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.37718/29.06.2022 (Β΄3625) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, στις οποίες προσφεύγουν υποχρεωτικά οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, από την έκδοση της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών - πλαίσιο και των συμβάσεων ή τη θέση σε ισχύ των δυναμικών συστημάτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4, οι φορείς αυτοί δύνανται να καλύπτουν τις σχετικές τους ανάγκες συνάπτοντας συμβάσεις με αρχική χρονική διάρκεια έως ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες – πλαίσιο και τις συμβάσεις που συνάπτονται ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
8. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.37718-29.06.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (Β' 3625).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
II. Αρμοδιότητα της ΕΑΔΗΣΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 347 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4412/2016 «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας υποπερίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τις ως άνω διατάξεις.
III. Συναφείς διατάξεις
1. Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
- Το άρθρο 40 «Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», το οποίο έχει ως εξής:
«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.»
- Το άρθρο 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της περ. γ’,
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α’ και β’ ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α’ της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ’ της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα.
Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α’, β’ και γ’ του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β’ της παρ. 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.»
2. Οι διατάξεις του ν. 4865/2021 (Α’ 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.» και, ιδίως :
- Το άρθρο 6 «Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συντάσσεται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε τρία (3) χρόνια και αναθεωρείται, όταν κρίνεται σκόπιμο, η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας. Η Σ.Κ.Π. αναφέρεται οπωσδήποτε:
α) στο όραμα, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον ασθενή, τους επαγγελματίες υγείας, τη βελτίωση των διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων,
β) στην πολιτική και στα συστήματα προμηθειών, στην ιεράρχηση και στις δαπάνες των προμηθειών και στους προμηθευτές,
γ) στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής προμηθειών, στα εργαλεία προμηθειών και στον μηχανισμό αναφορών και ετήσιων εκθέσεων προόδου και
δ) στις συνεργασίες των κυβερνητικών φορέων με πανεπιστήμια, ενώσεις προμηθευτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξειδικεύει τη Σ.Κ.Π. προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και για τον σκοπό αυτό καταρτίζει και κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο ορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια, καθώς και οι φορείς που την υλοποιούν. Από το Ε.Σ.Κ.Π. προκύπτει ο ετήσιος προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.
3. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π., η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει, ιδίως, υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών, τις τάσεις ζήτησης και προσφοράς, παραμέτρους και αναδυόμενες τεχνολογίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατηγική κεντρικών προμηθειών τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 7, τα αιτήματα των φορέων του άρθρου 7, καθώς και το ύψος της προϋπολογιζομένης δαπάνης των αιτημάτων αυτών. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρήσεων στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών συνδυαστικά με το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων.
4. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 7, όπως προκύπτουν από τις παρ. 2 και 3, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικών προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο εγκρίνεται είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας είτε, σε περίπτωση συναρμοδίων Υπουργείων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, οι οποίες αναρτώνται στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών.»
- Το άρθρο 7 «Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής», σύμφωνα με το οποίο:
«Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, τους ακόλουθους φορείς:
α) όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώρας,
β) όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και είτε εποπτεύονται και ελέγχονται από τις οικείες Υ.ΠΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α` 81), είτε εποπτεύονται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας,
γ) όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
δ) όλα τα νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ε) όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες, και στ) όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.»
3. Η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.37716/29.06.2022 (Β΄ 3625) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π. οικ.28489/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των διαδικασιών ανάθεσης που θα διενεργηθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021».
4. Η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37718/29.06.2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (Β΄ 3625).
IV. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. γ του άρθρου 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων – εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 4412/2016, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός που προΐσταται της καθ’ ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ να εκδώσει απόφαση, με την οποία καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο: α) ο διετής προγραμματισμός συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ, β) οι αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών τής περ. α’ και γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37716/29.06.2022 (Β΄ 3625) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.28489/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των διαδικασιών ανάθεσης που θα διενεργηθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 γ) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021», κατόπιν της Γ5/2022 σύμφωνης Γνώμης της Αρχής.
Με το υπό εξέταση σχέδιο καθορίζονται οι συμφωνίες-πλαίσιο και οι συμβάσεις που θα συναφθούν από την ΕΚΑΠΥ για τα έτη 2023-2024. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η ΕΚΑΠΥ θα παρέχει για τα έτη 2023-2024 κεντρικές δραστηριότητες αγορών μέσω της διενέργειας ανοικτών διαδικασιών σύναψης:
1) συμφωνιών-πλαίσιο προμήθειας, για χρονικό διάστημα δύο ετών, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή/και παράτασης, ή μέσω της θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, για τα αναλυτικά αναφερόμενα στην παρ. 1 της ως άνω απόφασης είδη, με παραπομπή στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις(παρ.1)
2) συμφωνιών-πλαίσιο για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών για την παροχή υπηρεσιών που αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 2 της ως άνω απόφασης, με παραπομπή στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω υπηρεσίες προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο μεικτών συμβάσεων με τα είδη υπό ιδ’ και ιε (Υλικά αγγειογραφίας και αγγειοπλαστικής αντίστοιχα) της ως άνω παραγράφου 1 (παρ. 2)
3) συμφωνιών-πλαίσιο για χρονικό διάστημα τριών ετών, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή/και παράτασης, για τις υπηρεσίες που αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 3 της ως άνω απόφασης (υπηρεσίες παροχής γευμάτων, ιατρικών αποβλήτων κ.α), με παραπομπή στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (παρ. 3)
4) συμβάσεων για χρονικό διάστημα ενός έτους, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή/και παράτασης, για τα είδη που αναλυτικά αναφέρονται στην παρ. 4 της ως άνω απόφασης, με παραπομπή στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (παρ. 4). Για το αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων διαφαίνεται ότι η ΕΚΑΠΥ θα ασκεί την κεντρική διαχείριση, τον έλεγχο, την υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, την αποθήκευση και τη διανομή των ειδών, σύμφωνα με την αρμοδιότητα που της δίδεται με το άρθρο 4 «Σκοπός – Αρμοδιότητες», περ. θ’, (A’ 238) του ν. 4865/2021.
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο και συμβάσεων ή θέσης σε ισχύ δυναμικών συστημάτων αγορών θα εκκινήσουν εντός των ετών 2023-2024 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών από το έτος 2023 και εφεξής.
Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες-πλαίσιο, στις συμβάσεις ή στα δυναμικά συστήματα αγορών για τα είδη και τις υπηρεσίες του σχεδίου που εντάσσονται στην κεντρικοποίηση αγορών από την ΕΚΑΠΥ.
Με την επιφύλαξη υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37716/29.06.2022 (Β΄ 3625) και Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37718/29.06.2022 (Β΄ 3625) Αποφάσεων της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας:
α) διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για τα ανωτέρω είδη και υπηρεσίες που θα έχουν ήδη εκκινήσει από τους φορείς του άρθρου του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 πριν από την έκδοση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν, μετά τη λήξη δε των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες- πλαίσιο ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από την ΕΚΑΠΥ (παρ. 6) και
β) από την έκδοση της παρούσας και έως τη σύναψη των συμφωνιών - πλαίσιο και των συμβάσεων ή τη θέση σε ισχύ των δυναμικών συστημάτων αγορών από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 δύνανται να καλύπτουν τις σχετικές τους ανάγκες συνάπτοντας συμβάσεις με αρχική χρονική διάρκεια έως ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, μετά τη λήξη δε των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες-πλαίσιο ή στα δυναμικά συστήματα αγορών που τίθενται σε ισχύ από την ΕΚΑΠΥ (παρ. 7).
Από την έναρξη ισχύος της εξεταζόμενης απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.37718-29.06.2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021» (Β' 3625) (παρ. 8).
Με το περιεχόμενο αυτό, η υπό εξέταση Απόφαση κείται εντός του πλαισίου της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία μνημονεύεται ρητά στο προοίμιό της (υπό στοιχείο 1), η δε έκδοσή της έπεται της έκδοσης της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 41 Απόφασης, με την οποία καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και αναλαμβάνονται υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
Από τη συγκριτική επισκόπηση της εξεταζόμενης απόφασης και της προγενέστερης απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας για τη διετία 2021 – 2022, προκύπτει ότι η πρώτη περιλαμβάνει τροποποιήσεις, σχετικά με τον καθορισμό των ειδών και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν και εμπίπτουν στον προγραμματισμό της διετίας 2023-2024. Ενδεικτικά, στην εξεταζόμενη Υ.Α. προστίθενται α) είδη όπως: ενδοφθάλμιοι φακοί, αντιδραστήρια εργαστηρίων, γάντια, κλινοσκεπάσματα, εξοπλισμός και εργαλεία χειρουργείου, εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, συγκεκριμένα αναλώσιμα εργαστηρίου, βηματοδότες, απινιδωτές, αγγειακές προθέσεις, χειρουργικά μοσχεύματα, καθετήρες, συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης, σάκοι αίματος, β) υπηρεσίες όπως: υπηρεσίες παροχής και παράδοσης γευμάτων, τροφοδοσίας, αποκομιδής μεταφοράς και διάθεσης νοσοκομειακών και ιατρικών αποβλήτων. Επιπλέον, οι ΥΠΕ παύουν εφεξής να έχουν αρμοδιότητες κεντρικών αρχών αγορών για τα είδη και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο εξεταζόμενο σχέδιο Υ.Α. και το έργο αυτό των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΕΚΑΠΥ.
Β. Επί των ειδικότερων προβλέψεων του υπό εξέταση σχεδίου, επισημαίνονται τα εξής:
(α) Στο προοίμιο της εξεταζόμενης απόφασης κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί η υπό έκδοση νέα απόφαση «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α», σε αντικατάσταση της ισχύουσας υπ' αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.32295/29.6.2022 (B’ 3625) όμοιας Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με θέμα: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/ 1-4-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α».
(β) Στις παρ. 1 έως 4 αναφέρεται η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για ορισμένα είδη από την ΕΚΑΠΥ για τα έτη 2023-2024, προβλέπεται δε η εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών εντός των ετών 2023-2024. Σημειώνεται ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Αντ’ αυτού, προτείνεται η έκδοση απόφασης για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους 2023.
(γ) Περαιτέρω, στις παρ. 1, 3 και 4 προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών – πλαίσιο ή συμβάσεων στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης ή/και παράτασης. Επισημαίνεται, ότι ορθότερο θα ήταν, για λόγους σαφήνειας ως προς των καθορισμό των αναγκών και τον ακριβή προγραμματισμό εκ μέρους των φορέων που υπάγονται στην κεντρικοποίηση, να είναι εκ των προτέρων γνωστά τα δικαιώματα προαίρεσης ή και παράτασης των συμβάσεων. Κρίσιμο δε στοιχείο για την επιτυχή έκβαση των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών βάσει διετούς σχεδιασμού αποτελεί τόσο η έγκαιρη και ακριβής συλλογή των αναγκών των αναθετουσών αρχών, όσο και ο έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Περαιτέρω, καθώς στο υπό εξέταση σχέδιο Υ.Α. προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας δυναμικού συστήματος αγορών από την ΕΚΑΠΥ και υποχρεωτικής χρήσης του από τους φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, κρίνεται σκόπιμο για τη συνεκτικότητα του κανονιστικού πλαισίου, να περιληφθεί ανάλογη πρόβλεψη και στην Υ.Α. παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ΕΚΑΠΥ, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Πρβλ. σχετική παρατήρηση και επί του σχεδίου της προαναφερθείσας Υ.Α.).
(δ) Στην παρ. 2 ορίζεται ότι οι προβλεπόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο πλαίσιο μεικτών συμβάσεων με τα είδη υπό ιδ’ και ιε της παρ. 1 (αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στην κανονιστική απόφαση των ετών 2021-2022). Από τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΚΑΠΥ προέκυψε ότι η αναφορά σε μεικτές συμβάσεις (προμήθειας και υπηρεσιών) οφείλεται σε παραδρομή και ότι οι υπηρεσίες της παρ. 2 πρόκειται να ανατεθούν χωριστά σε σχέση με τα είδη της παρ. 1. Επομένως, πρέπει να διαγραφεί η αναφορά σε μεικτές συμβάσεις. Διαφορετικό είναι το ζήτημα εάν οι αναφερόμενες υπηρεσίες θεωρούνται ομοειδείς κατά την κρίση της ΕΚΑΠΥ, οπότε εντάσσονται στην ίδια διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, λόγω και του κοινού σκοπού τους (θα αφορούν σε μονάδες αντιμετώπισης Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων). Στην περίπτωση αυτή το ζήτημα αφορά κυρίως στον σχεδιασμό και στην υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα, ή σε συνδυασμό τμημάτων, καθώς και στον τρόπο υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016. Η ανωτέρω κρίση και η παρεπόμενη αντιμετώπιση των εν λόγω συμβάσεων αποτελεί ζήτημα σκοπιμότητας στο οποίο δεν υπεισέρχεται η Αρχή. Σε κάθε περίπτωση εάν η κατηγορία αυτή των υπηρεσιών δεν αφορά σε όλους τους φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί σχετική ρητή αναφορά.
(ε) Ως προς την υποχρεωτικότητα των υπό σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο ή συμβάσεων και την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37716/29.06.2022 (Β΄ 3625) και Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37718/29.06.2022 (Β΄ 3625) αποφάσεων της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (πρβλ παρ. 6 και 7 της υπό εξέταση ΥΑ), επαναλαμβάνεται ότι, εφόσον κατά το παρόν χρονικό σημείο είναι γνωστές οι συμφωνίες - πλαίσιο που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή συναφθεί, είτε από τις ΥΠΕ, είτε από την ΕΚΑΠΥ, βάσει του διετούς προγραμματισμού των ετών 2021-2022, είναι σκόπιμο να αναφερθούν αυτές ρητά στο κείμενο της παρούσας απόφασης, αντί της γενικής επιφύλαξης ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπουν τον σχετικό προγραμματισμό.
Με την κατάργηση της αρμοδιότητας παροχής κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από τις Υ.ΠΕ. (παρ. 8 της υπό εξέταση ΥΑ), το ζήτημα του έγκαιρου και ορθού προγραμματισμού των διαγωνιστικών διαδικασιών από πλευράς της ΕΚΑΠΥ αναδεικνύεται ακόμη πιο κρίσιμο. Η ως άνω γενική περιγραφή του προγραμματισμού της διαδικασίας σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο και συμβάσεων εντός των ετών 2023 και 2024 από την ΕΚΑΠΥ [με χρονική διάρκεια 2 έτη για τα είδη της παρ. 1, 4 έτη για τις υπηρεσίες της παρ. 2, 3 έτη για τις υπηρεσίες της παρ. 3 και 1 έτος για τα είδη της παρ. 4], ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα εφαρμογής, σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των εν λόγω αναθετουσών αρχών στις οποίες αφορά η κεντρικοποίηση, καθόσον από τη δημοσίευση της υπό εξέταση απόφασης, αυτές υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΠΥ για την κάλυψη των αναγκών τους για τα συγκεκριμένα είδη.
Κατά συνέπεια, προς βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή προβλημάτων που είναι πιθανόν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της οικείας ΥΑ, κρίνεται σκόπιμο, πριν από την έκδοσή της, οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες συλλογής και καταγραφής αναγκών και του προγραμματισμού των σχετικών ανοικτών διαδικασιών, να έχουν αναχθεί σε επαρκή βαθμό ωριμότητας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή στον προγραμματισμό των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών. Επομένως, ενδεικτικά προτείνεται να αποτυπώνεται με ακρίβεια και ο χρόνος εκκίνησης της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο / συμβάσεων, ανά κατηγορία αγαθών-υπηρεσιών, ώστε να είναι γνωστό στις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεωτικά προσφεύγουν στην ΕΚΑΠΥ, το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης της κάλυψης των αναγκών τους από τις προς σύναψη συμφωνίες- πλαίσιο και τις εκτελεστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν δυνάμει αυτών. Επιπροσθέτως, είναι σκόπιμο στην υπό εξέταση απόφαση να ενταχθούν αγαθά και υπηρεσίες που πράγματι η ΕΚΑΠΥ είναι επιχειρησιακά έτοιμη να αναθέσει.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαία εν προκειμένω η λήψη ειδικής μέριμνας για την περίπτωση που οι εν λόγω διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών-πλαίσιο δεν ολοκληρωθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση της αναθέτουσας αρχής.
Όπως ρητά αναφέρθηκε κατά την εξέταση-επεξεργασία του σχεδίου της Υ.Α. που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 41, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προγραμματισμός εν προκειμένω προβλέπεται διετής, ενώ η χρονική διάρκεια της σύμβασης που οι φορείς δύνανται να συνάψουν μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κενό ως προς την κάλυψη των αναγκών των ως άνω αναθετουσών αρχών.
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4412/2016, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με θέμα «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών- πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Ε.Κ.Α.Α. της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2023-2024 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021», με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου