Διοικητικό Έγγραφο

ΓΝΩΜΗ Γ2/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4912/2022)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
της παρ. 5 του άρθρου 353 του ν. 4412/2016
Στην Αθήνα σήμερα, 14 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα γραφεία της, συνήλθε η ως άνω ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (εφεξής «Αρχή» ή «ΕΑΔΗΣΥ») σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα Μέλη.
Τα προσκληθέντα Μέλη της Επιτροπής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση, ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος της Αρχής
Μέλη: Ευαγγελία Κουτούπα, Σύμβουλος της Αρχής (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δημήτριος Χανής, Σύμβουλος της Αρχής
Χρυσάνθη Ζαράρη, Μέλος της Αρχής
Αδάμ Καραγλάνης, Μέλος της Αρχής
Βασιλική Σκαρτσούνη, Μέλος της Αρχής
Δημήτριος Σταθακόπουλος, Μέλος της Αρχής (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γραμματέας: Αθανάσιος Λαμπράκης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Εισηγήτρια: Ευσταθία Μαραγκού, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΑΔΗΣΥ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέστησαν, η εισηγήτρια, Ε. Μαραγκού, η Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων, Χ. Καξιρή και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της ΕΑΔΗΣΥ, Μ. Καλογρίδου, οι οποίες αποχώρησαν πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Επιτροπής.
Θέμα: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.».
Με το υπ' αριθμ. πρωτ Γ2γ/Γ.Π.6472/21.02.2023 έγγραφο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΕΑΔΗΣΥ 974/21.2.2023) διαβιβάστηκε σχέδιο απόφασης της Υπουργού, με θέμα «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.» και διατυπώθηκε αίτημα περί παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016.
I. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.»
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και, ιδίως, τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
2. Το μέρος Α του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α' 238).
3. Τον ν. 4912/2022 (Α' 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ΕνιαίωνΔιοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ32/21 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β' 4185).
10. Την υπό στοιχεία Γ4β/4509/27-4-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός, μεταβατικά Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της "Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας" (ΕΚΑΠΥ) - ΝΠΙΔ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 348).
11. Την υπ' αρ. 21/11-05-2022 απόφαση της 83ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Συγκρότηση σε σώμα».
12. Την υπ' αρ. 2/12-1-2023 απόφαση της 109ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) προϊόντων και υπηρεσιών Υγείας για τα έτη 2023-2025 και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.).
13. Την υπ' αρ. 19/25.01.2023 απόφαση της 111ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας απόφασης.
14. Την υπό στοιχεία Γ2γ/3521/31.01.2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Εγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)για τα έτη 2023-2025» (Β' 534).
15. Την υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.32295/29.06.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β' 3625).
16. Την υπ' αρ.................................. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για την έκδοση της παρούσας απόφασης.
17. Την με αρ. πρωτ.................................. εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αποτελούν οι κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016 και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης και την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.
1. Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών για να ομαδοποιηθούν και να υπαχθούν στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
α) Να αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία αναθέτουσες αρχές·
β)) Να υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές·
γ) Να παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης·
δ) Να χαρακτηρίζονται ως αγαθά μαζικής κατανάλωσης·
ε) Να είναι αγαθά υψηλού κόστους·
στ) Να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές συμβάσεις.
Κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη κατά αναλογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).
Άρθρο 4
Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών
1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αποτελούν επιμέρους προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών κατά κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
2. Περαιτέρω, αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αποτελούν συναφείς με ιατροτεχνολογικά, υγειονομικά και φαρμακευτικά αγαθά υπηρεσίες κατά κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
3. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσας, που ομαδοποιούνται και συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), καθώς και οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων
1. Από την αρμοδιότητα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών:
α) όσες αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών και
β) όσες έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.
Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών
Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) δύναται, υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.), να παρέχει επικουρικές δραστηριότητες αγορών της περίπτωσης 16) του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, υπό τις ακόλουθες ιδίως μορφές:
α) μέσω της παροχής συμβουλών σχετικά με την διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
β) μέσω της προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ' ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 7
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμηθειών ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών της παρούσας, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4865/2021.
2. Οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 υπάγονται υποχρεωτικά στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τις κατηγορίες συμβάσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
3. Με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.32295/29.06.2022 (Β'3625) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στις οποίες προσφεύγουν υποχρεωτικά οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους ως προς τις κατηγορίες συμβάσεων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση να εκκινούν διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης νοείται ο χρόνος που ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμφωνίες - πλαίσιο που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
4. Με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ. 37716/29.06.2022 (Β' 1875) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.37718/29.06.2022(Β' 1875) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 και έως τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), οι φορείς του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 δύνανται να καλύπτουν τις σχετικές τους ανάγκες, συνάπτοντας συμβάσεις με χρονική διάρκεια έως ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές προς τούτο διατάξεις. Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών, οι προαναφερόμενοι φορείς προσφεύγουν υποχρεωτικά στις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.32295/29.06.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Ε.Κ.Α.Α.»(Β'3625).
Παράρτημα Ι
Κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών
A/AΤΑΞΗΟΝΟΜΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ CPV
11842Γάντια18424000-7
22410Αέρια24100000-5
32411Ιατρικά Αέρια24111500-0
42445Απολυμαντικά24455000-8
53311Ακτινολογικά εργαστήρια33111200-3
63311Υλικά αγγειογραφίας33111710-1
73311Υλικά αγγειοπλαστικής33111730-7
83314Ιατρικά αναλώσιμα33140000-3
93314Επίδεσμοι αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης33141100-1
103314Ιατρική γάζα33141114-2
113314Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων33141120-7
123314Χειρουργικά ράμματα τραύματος33141121-4
133314Ράμματα33141126-9
143314Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος, Φλεβοκαθετήρες33141300-3
153314Παροχέτευση33141640-8
163314Καθετήρες παροχέτευσης33141641-5
173314Εξαρτήματα παροχέτευσης33141642-2
183314Ορθοπεδικά Υλικά33141700-7
193316Εγχειρητική Τεχνική33160000-9
203316Συσκευές και όργανα χειρουργείου33162000-3
213316Εξοπλισμός χειρουργείου33162100-4
223316Εργαλεία χειρουργείου33162200-5
233317Αναισθησία και ανάνηψη33170000-2
243318Λειτουργική Υποστήριξη33180000-5
253318Καρδιακές βαλβίδες33182220-7
263319Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα33190000-8
273360Φαρμακευτικά Προϊόντα33600000-6
283363Αντισηπτικά και απολυμαντικά33631600-8
293369Διάφορα Φάρμακα33690000-3
303369Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες33696000-5
313369Αντιδραστήρια εργαστηρίων33696500-0
323369Κοχλιακά μοσχεύματα33185200-2
333369Ιατρικά διαλύματα33692000-7
333373Προϊόντα για την περιποίηση των ματιών και διορθωτικοί φακοί33730000-6
343373Ενδοφθάλμιοι φακοί33731110-7
354818Πακέτα ιατρικού λογισμικού48180000-3
33181000-2
33181100-3
363318Αιμοκάθαρση (Υλικά και Υπηρεσίες)33181200-4
33181300-5
33181400-6
33181500-7
33181510-0
33181520-3
373314Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού33141620-2
33100000-1
380934Ραδιοφάρμακα09344000-2
Παράρτημα ΙΙ
Κατηγορίες τάξεων του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις για συναφείς με ιατροτεχνολογικά, υγειονομικά και φαρμακευτικά αγαθά υπηρεσίες
A/AΤΑΞΗΟΝΟΜΑΣΙΑΚΩΔΙΚΟΣ CPV
17222Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων72225000-8
27222Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων.72226000-5
37330Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων73300000-5
48032Ιατρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες80320000-3
55532Υπηρεσίες παροχής γευμάτων55320000-9
65552Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων55521200-0
75552Υπηρεσίες Τροφοδοσίας55520000-1
89052Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων90524400-0
99052Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων90524000-6
107222Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων72225000-8
117222Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων.72226000-5
126310Υπηρεσίες Αποθήκευσης και Διακίνησης προϊόντων63100000-0
50400000-9
50421200-4
135040Υπηρεσίες συντήρησης/αναβάθμισης Ιατροτεχνολικού Εξοπλισμού50422000-9
50430000-8
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
II. Αρμοδιότητα της ΕΑΔΗΣΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016. «[...] γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, εξαιρουμένων των προκηρύξεων, καθώς και οι κανονισμοί άλλων δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας υποπερίπτωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας οι σχετικές πράξεις μπορούν να εκδοθούν και χωρίς τη γνώμη της Αρχής.».
Δεδομένου ότι το ως άνω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
III. Συναφείς διατάξεις
1. Οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
- Το άρθρο 40 «Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», το οποίο έχει ως εξής:
«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία ΚΑΑ ή , στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια ΚΑΑ μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α 'της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή, στο βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περιπτώσεων α' ή β' της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διεξάγονται από μία ΚΑΑ, διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου, να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.»
- Το άρθρο 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων -Εξουσιοδοτική διάταξη», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Λειτουργούν ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), υπό την έννοια της περ. 18 της παρ. 1 του άρθρου 2:
α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της περ. γ',
γ) η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
1α. Αποφαινόμενο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις ΕΚΑΑ των περ. α' και β' ορίζεται το αρμόδιο όργανο κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, με αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τομέα, είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέματα, αντίστοιχα με αυτά των παρ. 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τομείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της απόφασης της παρ. 3:
α) ο διετής προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών - πλαίσιο και δυναμικών συστημάτων αγορών που ανατίθενται από τις ΕΚΑΑ,
β) οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες προσφεύγουν, υποχρεωτικά, στην ΕΚΑΑ, για τις συμβάσεις και τις συμφωνίες - πλαίσιο που αυτή αναθέτει, για την προμήθεια των έργων, αγαθών και υπηρεσιών της περ. α),
γ) οι συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της ΕΚΑΑ, πέραν των συμβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παρ. 3.
Ειδικά για την προμήθεια φαρμάκων, για τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, αυτοί κατακυρώνονται σε άνω του ενός μειοδότη ανά είδος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
5. [Καταργήθηκε]
6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, ή του αποφαινόμενου οργάνου της ΚΑΑ, μπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που έχουν συνάψει για αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν το πρόγραμμα των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος:
α) στην ΕΚΑΑ της περ. α' της παρ. 1, για συμβάσεις έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,
β) στην ΕΚΑΑ της περ. β' της παρ. 1, για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
γ) στην ΕΚΑΑ της περ. γ' της παρ. 1, για συμβάσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στον τομέα της υγείας ή έχουν ιατροτεχνολογικό χαρακτήρα.
Διακηρύξεις ή προσκλήσεις συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει αυτών, είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της αρμόδιας ΕΚΑΑ των περ. α', β' και γ' του πρώτου εδαφίου και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία υποβολής και δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων και ιδίως:
α) η δομή, το περιεχόμενο, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής και τροποποίησης του προγράμματος,
β) οι εξαιρούμενες αναθέτουσες αρχές,
γ) οι εξαιρούμενες συμβάσεις,
δ) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της σχετικής υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών,
ε) οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις αναθέτουσες αρχές για την παράλειψη της υποχρέωσης προσήκουσας υποβολής προγράμματος συμβάσεων, καθώς και ο τρόπος και τα όργανα επιβολής των κυρώσεων αυτών,
στ) ο τρόπος δημοσίευσης του προγράμματος συμβάσεων, καθώς και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται,
ζ) κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία υποβολής του προγράμματος συμβάσεων.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος, όσον αφορά στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περ. β' της παρ. 1, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι ακόλουθες αναθέτουσες αρχές:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λ.π.),
(γ) δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,
(δ) τα Επιμελητήρια.»
2. Οι διατάξεις του ν. 4865/2021 (Α' 238) «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.» και ιδίως:
- Το άρθρο 6 «Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας», σύμφωνα με το οποίο:
«1. Για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που διενεργούνται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συντάσσεται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε τρία (3) χρόνια και αναθεωρείται, όταν κρίνεται σκόπιμο, η Στρατηγική των Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας. Η Σ.Κ.Π. αναφέρεται οπωσδήποτε:
α) στο όραμα, το οποίο έχει ως επίκεντρο τον ασθενή, τους επαγγελματίες υγείας, τη βελτίωση των διαδικασιών και την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων,
β) στην πολιτική και στα συστήματα προμηθειών, στην ιεράρχηση και στις δαπάνες των προμηθειών και στους προμηθευτές,
γ) στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής προμηθειών, στα εργαλεία προμηθειών και στον μηχανισμό αναφορών και ετήσιων εκθέσεων προόδου και
δ) στις συνεργασίες των κυβερνητικών φορέων με πανεπιστήμια, ενώσεις προμηθευτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.
2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξειδικεύει τη Σ.Κ.Π. προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και για τον σκοπό αυτό καταρτίζει και κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο ορίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια, καθώς και οι φορείς που την υλοποιούν. Από το Ε.Σ.Κ.Π. προκύπτει ο ετήσιος προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.
3. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π., η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει, ιδίως, υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών, τις τάσεις ζήτησης και προσφοράς, παραμέτρους και αναδυόμενες τεχνολογίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη στρατηγική κεντρικών προμηθειών τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 7, τα αιτήματα των φορέων του άρθρου 7, καθώς και το ύψος της προϋπολογιζομένης δαπάνης των αιτημάτων αυτών. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρήσεων στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών συνδυαστικά με το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων.
4. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 7, όπως προκύπτουν από τις παρ. 2 και 3, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικών προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο εγκρίνεται είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας είτε, σε περίπτωση συναρμοδίων Υπουργείων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, οι οποίες αναρτώνται στο Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών.»
- Το άρθρο 7 «Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής», σύμφωνα με το οποίο:
«Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζει, για την κάλυψη των αναγκών τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, τους ακόλουθους φορείς:
α) όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώρας,
β) όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθώς και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και είτε εποπτεύονται και ελέγχονται από τις οικείες Υ.ΠΕ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α' 81), είτε εποπτεύονται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας,
γ) όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
δ) όλα τα νοσοκομεία και άλλες σχετικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ε) όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες, και στ) όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας.»
- Το άρθρο 23 «Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»», σύμφωνα με το οποίο:
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4472/2017 (Α' 74), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), η οποία συστήνεται με τον παρόντα ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ. περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που περιέρχονται κατά κυριότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία των αρμόδιων κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους.
4. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ., εφεξής θεωρείται το Ν.Π.Ι.Δ. Ε.Κ.Α.Π.Υ..
5. Τα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 4472/2017, περί της ίδρυσης ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμήθειων Υγείας και της κεντρικοποίησης των προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, καταργούνται.»
3. Η υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.32295/29.06.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.» (Β’ 3625).
IV. Επί της νομιμότητας και του περιεχομένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων
Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. γ του άρθρου 41 «Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - εξουσιοδοτική διάταξη» του ν. 4412/2016, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός που προΐσταται της καθ' ύλην αρμόδιας ΕΚΑΑ να καθορίσει με απόφασή του ειδικότερα θέματα που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ίδια ΕΚΑΑ, όπως α) τους όρους για την ομαδοποίηση και υπαγωγή συμβάσεων, β) τις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την ΕΚΑΑ, γ) τις κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα της ΕΚΑΑ και δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω.
Βάσει της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης, εκδόθηκε η υπό στοιχεία Γ2γ/17998/1-4-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β' 1280) (πρβλ σχετικά και τις αριθμ. ΓΞξ/2019 & Γ6/2021 σύμφωνες Γνώμες της Αρχής), η οποία ακολούθως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμ. Γ2γ/Γ.Π.32295/29.6.2022 (B' 3625) όμοια Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Γ4/2022 σύμφωνη Γνώμη της Αρχής).
Β. Με το υπό εξέταση σχέδιο, καταργείται η ισχύουσα Υ.Α.και ρυθμίζονται εκ νέου τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την ΕΚΑΠΥ για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών, και, ειδικότερα, οι όροι ομαδοποίησης και οι κατηγορίες αυτών, οι εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων, η άσκηση επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, η υποχρεωτική υπαγωγή των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 στις συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει η ΕΚΑΠΥ, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων από τους ανωτέρω φορείς έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 41 ΥΑ και ο τρόπος κάλυψης των αναγκών τους έως τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων από την ΕΚΑΠΥ.
Με το περιεχόμενο αυτό, η εξεταζόμενη Απόφαση κείται εντός του πλαισίου της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η οποία μνημονεύεται ρητά στο προοίμιό της (υπό στοιχείο 1).
Σημειώνεται, όμως, ότι από νομοτεχνική άποψη ορθότερο θα ήταν, αντί της αντικατάστασης της ισχύουσας Υ.Α., να προβλεπόταν ρητά η τροποποίηση των συγκεκριμένων άρθρων -Παραρτημάτων στα οποία αφορά η απόφαση.
Γ. Επί των ειδικότερων προβλέψεων του υπό εξέταση σχεδίου:
Από τη συγκριτική επισκόπηση της υπό αντικατάσταση Υ.Α. και του υπό εξέταση σχεδίου, διαπιστώνονται τα εξής:
- Στο άρθρο 3 («Οροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Ε.Κ.Α.ΠΥ.») προβλέπεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την ομαδοποίηση των συμβάσεων το κριτήριο της κατάταξης των συμβάσεων, σύμφωνα με τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
-Τα Παραρτήματα Ι & ΙΙ του σχεδίου στα οποία παραπέμπει το άρθρο 4 («Κατηγορίες προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών»), περιλαμβάνουν επιπρόσθετα είδη και υπηρεσίες υπό όρους κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προστέθηκαν ειδικότερα cpv (α) για τα είδη: αντιδραστήρια εργαστηρίων, κοχλιακά μοσχεύματα, ενδοφθάλμιοι φακοί,
αιμοκάθαρση (υλικά και υπηρεσίες), προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ραδιοφάρμακα, ενώ αφαιρέθηκε το ιατρικό βαμβάκι και (β) για τις υπηρεσίες: υπηρεσίες παροχής γευμάτων, υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων, υπηρεσίες τροφοδοσίας, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων, υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων, υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων και υπηρεσίες συντήρησης/αναβάθμισης ιατροτεχνολικού εξοπλισμού.
-Τροποποιούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, που αφορά στους μεταβατικούς κανόνες σχετικά με την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης των σχετικών συμβάσεων από την ΕΚΑΠΥ, ώστε να προκύπτει ρητά ότι οι αναθέτουσες αρχές, που υπάγονται στην κεντρικοποίηση των συμβάσεων, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν υφιστάμενες συμφωνίες - πλαίσιο που έχουν ήδη συναφθεί στο πλαίσιο των υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.οικ.37716/29.06.2022 (Β' 1875) και Γ2γ/Γ.Π.οικ.37718/29.06.2022 (Β' 1875) αποφάσεων της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
Ως προς τις ως άνω τροποποιήσεις επισημαίνονται τα εξής:
α) Ως προς την παράθεση των επιμέρους ειδών/υπηρεσιών στα Παραρτήματα, επαναλαμβάνεται η σύσταση που είχε διατυπωθεί με τις Γνώμες Γ3/2019 και Γ4/2022 της Αρχής, ήτοι ότι σκόπιμο θα ήταν τα συγκεκριμένα είδη - υπηρεσίες να αποτυπώνονται στο Παράρτημα με παραπομπή σε CPV σε επίπεδο ομάδας (δηλ. ορισμός του είδους με βάση τα τρία πρώτα ψηφία που προσδιορίζουν τις ομάδες), ώστε να μη δεσμεύεται υπέρμετρα η ΕΚΑΑ, αφού σε κάθε περίπτωση ακολουθεί εξειδίκευση των ειδών με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
β) Με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των αναγκών των υπαγόμενων στην ΕΚΑΠΥ αναθετουσών αρχών κατά το χρονικό διάστημα που αναπόφευκτα θα μεσολαβήσει μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41, ή μέχρι και τη σύναψη συμβάσεων-συμφωνιών πλαίσιο από την ΕΚΑΠΥ στο πλαίσιο του προγραμματισμού της επόμενης διετίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται (α) η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προβαίνουν στη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά μεν το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4, χωρίς ειδικότερη ρύθμιση για τον χρόνο ισχύος τους, ενώ (β) για τις συμβάσεις που θα εκκινήσουν εντός του χρονικού διαστήματος από την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης της παρ. 4 έως τη σύναψη των συμβάσεων-συμφωνιών πλαίσιο εκ μέρους της ΕΚΑΠΥ, ορίζεται ρητά ότι η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, χρόνος κατά τον οποίο προφανώς εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η σύναψη των συμβάσεων και των συμφωνιών-πλαίσιο που θα προκηρυχθούν από την ΕΚΑΠΥ. Η ως άνω δυνατότητα ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν υφιστάμενων συμφωνιών - πλαίσιο που έχουν ήδη συναφθεί.
Επί της παρ. 4, αρχικά σημειώνεται ότι για λόγους σαφήνειας, όπου γίνεται λόγος για σύναψη συμβάσεων εκ μέρους της ΕΚΑΠΥ, πρέπει να προστεθεί και ο όρος «συμφωνιών-πλαίσιο».
Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι κατά το παρόν χρονικό σημείο είναι γνωστές οι συμφωνίες πλαίσιο που έχουν ήδη προκηρυχθεί ή συναφθεί, είτε από τις ΥΠΕ είτε από την ΕΚΑΠΥ στο πλαίσιο του διετούς προγραμματισμού των ετών 2021-2022, είναι σκόπιμο να αναφερθούν αυτές ρητά στο κείμενο της παρούσας απόφασης, αντί της γενικής επιφύλαξης ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπουν τον σχετικό προγραμματισμό.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, κατά τη ρητή διατύπωση των εξουσιοδοτικών διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τις συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων/συμφωνιών- πλαίσιο που συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ, περιλαμβάνει διετή προγραμματισμό κατόπιν επικαιροποίησης των σχετικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αγοράς και τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών κατά τον τρέχοντα χρόνο έκδοσής της και κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 [υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται η αυτοδίκαιη ακυρότητα όσων διακηρύξεων/προσκλήσεων συμμετοχής δεν έχουν προγραμματιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο]. Ειδικότερα, πρέπει να προηγείται η υποβολή εκ μέρους των αναθετουσών αρχών στην κατά περίπτωση αρμόδια ΕΚΑΑ του προγράμματος των συμβάσεων που προτίθενται να αναθέσουν για το επόμενο έτος, υποχρέωση που θα ενεργοποιηθεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 41 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί από το αρμόδιο Υπουργείο η έκδοση της προβλεπόμενης κατά την παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων προγραμματισμού μέσω της υποβολής πίνακα προγραμματισμού από τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και η συσχέτισή της με τις προβλέψεις του ν. 4865/2021 (Α' 238), στον οποίο ήδη περιλαμβάνονται κανόνες (πρβλ ιδίως άρθρα 6 και 7) σχετικά με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) από την ΕΚΑΠΥ.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαία εν προκειμένω η λήψη ειδικής μέριμνας για το ενδεχόμενο της μη ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και συμφωνιών-πλαίσιο στον προβλεπόμενο χρόνο, καθώς σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία είναι πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της αναθέτουσας αρχής. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται το ζήτημα της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται κατά τη διαδικασία συλλογής των αναγκών των αναθετουσών αρχών και τον έγκαιρο προγραμματισμό και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης κατά τον διετή σχεδιασμό των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που διενεργούνται από την ΕΚΑΠΥ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 41, ώστε να είναι σαφές το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την καταγραφή, συγκέντρωση και γνωστοποίηση των αναγκών των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών και να μην επέρχεται εν τέλει ανατροπή στον προγραμματισμό τους (πρβλ και τα αναφερόμενα στις αριθμ. Γ4/2022, Γ6/2021 & Γ3/2019 Γνώμες της Αρχής).
Συναφώς, σημειώνεται ότι, καθώς το υποβληθέν σχέδιο της Υ.Α. δυνάμει εξουσιοδότησης της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, που καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τις συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων/συμφωνιών-πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται υποχρεωτικά από τις ΕΚΑΑ, περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικού συστήματος στις διαδικασίες που δύναται να επιλέξει η ΕΚΑΠΥ προκειμένου να παράσχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών, κρίνεται σκόπιμο το δυναμικό σύστημα να προβλεφθεί στο πλαίσιο της υπό εξέταση Υ.Α..
Κατά συνέπεια, προς βελτίωση των διαδικασιών και αποφυγή προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή της υπό κρίση Υ.Α. ,προτείνεται να επανεξεταστούν οι προβλέψεις σχετικά με το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ, ιδίως σε σχέση με την έκδοση της, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, απόφασης, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προγραμματισμός δυνάμει της ως άνω εξουσιοδοτικής προβλέπεται διετής, ενώ η χρονική διάρκεια της σύμβασης που οι φορείς δύνανται να συνάψουν μετά την έκδοση της απόφασης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Λόγω της χρονικής αυτής απόκλισης είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κενό ως προς την κάλυψη των αναγκών των ως άνω αναθετουσών αρχών.
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή, ασκούσα την αρμοδιότητά της, όπως ορίζεται στο άρθρο 347 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4412/2016, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με θέμα «Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α.», με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, νομοτεχνικές διορθώσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου