Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Β1/110704
ΑΔΑ 6Φ9Δ465ΧΘΞ-Ζ9Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Ζενάκου
Τηλέφωνο : 2106508505
Σύζευξις : 2131308505
E-mail : dem@yme.gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 7 Απριλίου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Κοινοποίηση των άρθρων 84 έως 89 και του άρθρου 100 του Ν.5039/2023 (ΦΕΚ Α' 83) - Ρυθμίσεις για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και καταργούμενες διατάξεις
Σας κοινοποιούμε διατάξεις των Κεφαλαίων ΣΤ' και Γ του νόμου 5039/2023 (ΦΕΚ Α'83) και συγκεκριμένα:
1. Άρθρο 84 Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010
2. Άρθρο 85 Θέματα φορτηγών Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών
3. Άρθρο 86 Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000
4. Άρθρο 87 Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων - Τροποποίηση περ. β’, ε’ και προσθήκη περ. ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000
5. Άρθρο 88 Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο
6. Άρθρο 89 Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο
7. Άρθρο 100, παρ.3 έως 5 Καταργούμενες διατάξεις
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ασπασία Γκουρβέλου
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Μεταφορών περιοχής αρμοδιότητάς τους.
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων
' Εργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead.gr
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Σταδίου 27 Αθήνα 10183 email: info@ypes.gr
- Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ
- Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
4. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, Τμήμα Β’ Εσόδων, Πανεπιστημίου 37 Αθήνα 10165
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γραφείο Διοικητή gov.office@aade.gr
- Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας email: deaf@aade.gr
- Διεύθυνση Εφαρμογής Εμμεσης Φορολογίας email: deef@aade.gr
ΙΙΙ. Αποδέκτες προς ενημέρωση
1. ΟΦΑΕ Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
2. ΠΣΧΕΜ Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
3. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, E-mail: keeuhcci@uhc.gr
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, Υπηρεσία Συντονισμού, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, Δ9, Δ30, Δ31, Δ32, Δ34 Διευθύνσεις
Συνημμένα: Απόσπασμα ΦΕΚ Α’ 83