Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Φ450/οικ 108226
ΑΔΑ Ψ7ΚΛ465ΧΘΞ-8ΛΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Πασχάλη
Τηλέφωνο : 2106508783
Σύζευξις : 2131308783
E-mail : dem@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 6 Απριλίου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Κοινοποίηση κυα αριθμ. Φ450/89969/2023 (Β’ 1858) - Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των κοινωνικών διατάξεων μεταφορών
1. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την κυα αριθμ. Φ450/89969/2023 (Β’ 1858, ΑΔΑ 62ΝΝ465ΧΘΞ-Β9Μ), με την οποία καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας AETR του 1970 και καταργείται η κ.υ.α. αριθμ. Φ450/38668/3534/2013 (Β’ 2061). Την κυα εφαρμόζουν οι αρχές ελέγχουτου άρθρου 21 της κυα Φ451/107877/2022 (Β’ 1765) και τίθεται σε ισχύ τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 25 Ιουλίου 2023. Έως και τις 24/7/2023 οι αρχές ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζουν την προηγούμενη κυα Φ450/38668/3534/2013. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της νέας κυα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
2. Οι παραβάσεις του παραρτήματος αφορούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των οδηγών σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 165/2014 και (ΕΚ) 561/2006, όπως τροποποιήθηκαν με τον Κανονισμό 2020/1054 (Οδικό Πακέτο Ι). Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των τροποποιήσεων που επέφερε το Οδικό Πακέτο Ι στις κοινωνικές διατάξεις μεταφορών η Ε.Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγίες με την μορφή Ερωτήσεων και Απαντήσεων (Q&A).
3. Επισημαίνονται ειδικά τα ακόλουθα:
Παράβαση Α43: Βεβαιώνεται σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 8 παρ. 8 Κανονισμού 561/2006, που ορίζει ότι οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενες μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης λαμβάνονται εκτός οχήματος, σε κατάλληλο κατάλυμα, με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής και με δαπάνη του εργοδότη. Για τον καθ’ οδόν έλεγχο αυτής της υποχρέωσης η Ε.Επιτροπή έχει εκδώσει το από 22/3/2023 Σημείωμα.
Παράβαση Β1: Βεβαιώνεται και στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί μεν συσκευή ταχογράφου στο όχημα αλλά δεν είναι η γενιά ή η έκδοση που απαιτείται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Παράβαση Β22: Βεβαιώνεται σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του άρθρου 34 παρ. 7 Καν. 165/2014 για καταγραφή διέλευσης των συνόρων. Για την χειροκίνητη καταγραφή της διέλευσης συνόρων η Ε.Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγίες με μορφή Ερωτήσεων και Απαντήσεων(Q&A) καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία αρ. 10 της 8/3/2022 ειδικά για τους αναλογικούς ταχογράφους.
Παραβάσεις Β25, Β27 και Β28: Η παράβαση βεβαιώνεται μια φορά, ακόμα και όταν διαπιστώνεται αδυναμία προσκόμισης εγγραφών περισσοτέρων ημερών, όπως έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, υποθέσεις C-870 και C-871/19).
Θέματα διαδικασίας ελέγχου
4. Διοικητικά μέτρα άρθρου 8 κ.υ.α Φ450/89969/2023. Η λήψη των διοικητικών μέτρων του άρθρου 8 είναι υποχρεωτική για την αρχή ελέγχου όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη για τη λήψη τους.
5. Αφαίρεση κάρτας οδηγού (άρθρο 8.3 κ.υ.α Φ450/89969/2023). Στις περιπτώσεις αφαίρεσης κάρτας οδηγού που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3, η κάρτα επιστρέφεται στην Ελληνική Αρχή Έκδοσης Καρτών του άρθρου 11 ν. 3534/2007 (Α’ 40), η οποία ελέγχει την εγκυρότητα της κάρτας οδηγού και, εφ’ όσον η κάρτα είναι έγκυρη, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την εξέδωσε, για επιστροφή στο νόμιμο κάτοχό της. Εάν η Αρχή Έκδοσης Καρτών από τον έλεγχο διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι έγκυρη για οποιονδήποτε λόγο, την ακυρώνει και ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την εξέδωσε. [βλ. άρθρο 9Α της υ.α.12527/1159/2014 (Β’ 577), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 262593/2022 (Β’ 4615)].
6. Αποσφράγιση ταχογράφου. Για την γραπτή δήλωση που χορηγεί η αρχή ελέγχου σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής σφραγίδας ταχογράφου κατά τη διάρκεια οδικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 22(5) Κανονισμού 165/2014 η Ε.Επιτροπή έχει εκδώσει την Κατευθυντήρια Οδηγίααρ. 9 της 8/3/2022, και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
7. Διαβιβάσεις σοβαρών παραβάσεων (άρθρο 8 παρ. 5 και 6 κ.υ.α Φ450/89969/2023). Οι σοβαρές παραβάσεις (ΙΣΠ, ΠΣΠ και ΣΠ) του Παραρτήματος της κυα Φ450/89969/2023 διαβιβάζονται ως εξής:
Χώρα εγκατάστασης οδικού μεταφορέαΔιαβίβαση ΠαράβασηςΝομική βάση
ΕλλάδαΟι σοβαρές παραβάσεις των μεταφορικών επιχειρήσεων διαβιβάζονται από όλες τις αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της κ.υ.α. Φ451/107877/2022 προς την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών.κυα Φ450/89969/2023 άρθρο 8 κυα Φ451/107877/2022
Κράτος Μέλος Ευρωπαϊκής Ενωσης (πλην Ελλάδας) και Χώρα ΕΟΧΗ αστυνομική αρχή γνωστοποιεί τις σοβαρές παραβάσεις μεταφορικών επιχειρήσεων στη χώρα εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης μέσω της λειτουργίας «Αίτημα Κοινοποίησης Παράβασης» του ERRU στην οποία έχει απευθείας πρόσβαση.Κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009 άρθρο 18.3
Κανονισμός (ΕΚ) 1072/2009
άρθρο 13
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/480
κ.υ.α Φ450/89969/2023
Τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ)Οι σοβαρές παραβάσεις μεταφορέων εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες επί του παρόντος δεν διαβιβάζονται στη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα. Συνεπώς δεν αποστέλλονται στην υπηρεσία μας.
8. Οι ανωτέρω διαβιβάσεις είναι ανεξάρτητες από την συγκέντρωση και αποστολή με ειδική φόρμα των στατιστικών στοιχείων από τις αρχές ελέγχου προς την Επιθεώρηση Εργασίας με σκοπό την ανά διετία αποστολή τους προς την Ε.Επιτροπή (άρθρα 24 και 28.1.β κυα Φ451/107877/2022).
9. Το σύστημα επεξεργασίας σοβαρών παραβάσεων της παρ. 7 είναι μεταβατικό, καθώς στο Υπουργείο μας είναι υπό υλοποίηση το Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων του άρθρου 30 κυα Φ451/107877/2021 (Β’ 1765), όπου θα έχουν πρόσβαση για απευθείας καταχώριση των ελέγχων φορτηγών και λεωφορείων και των αποτελεσμάτων τους όλες οι αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της κυα Φ451/107877/2022. Επίσης υπό υλοποίηση είναι το έργο πρόσβασης αρχών ελέγχου στο TACHOnet, που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (άρθρο 31 παρ. 4 Κανονισμού 165/2014).
Θέματα των αρχών ελέγχου του άρθρου 2 ν. 3446/2006
10. Για την διαπίστωση, καταλογισμό, επιβολή και είσπραξη των διοικητικών προστίμων της κυα Φ450/89969/2023 και την απόδοσή τους στον κρατικό προϋπολογισμό, έως την έκδοση των κυα του άρθρου 4Β παρ. 3 ν. 3446/2006, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 ν. 3446/2006 εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις κυα που είχαν εκδοθεί με εξουσιοδότηση αυτού του νόμου καθώς και τις οικείες οργανωτικές διατάξεις τους. Υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 8 ν.3446/2006 για την απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσοστού 30% των εσόδων από τα πρόστιμα των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (ΜΚΕ) των Περιφερειών.
11. Το άρθρο 1 παρ. 7 ν. 3446/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4663/2020 (Α’ 30), προβλέπει ότι όλες οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 ν. 3446/2006 αφαιρούν επιτόπου τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος ως διοικητικό μέτρο για την εξασφάλιση καταβολής του προστίμου. Το διοικητικό μέτρο ισχύει για την εξασφάλιση καταβολής όλων των προστίμων, για την καταβολή των οποίων είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης/μισθωτής του οχήματος σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της κυα Φ450/89969/2023.
12. Οι κατευθυντήριες οδηγίες και σημειώματα της Ε.Επιτροπής που αναφέρονται στην παρούσα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγκυκλίου και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr στη θέση Μεταφορές>Ψηφιακός Ταχογράφος>Νομοθετικό Πλαίσιο για την ενημέρωση των αρχών ελέγχου και για εφαρμογή.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των οργάνων ελέγχου αρμοδιότητάς σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο Αν. Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
Γεώργιος Πατσιαβός
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Μεταφορών και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) περιοχής αρμοδιότητάς τους
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
- Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Σταδίου 29 Αθήνα
- Επιθεώρηση Εργασίας Ανεξάρτητη Αρχή, Δραγατσανίου 8 Αθήνα 10110
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
3. Υπουργείο Οικονομικών
- Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κ. Σερβίας 8 Αθήνα 10562, gg-fpdp@minfin.gr , grammateia gspp@mmfm.gr
- Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 Αθήνα 11853
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γραφείο Διοικητή
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καραγιώργη Σερβίας 10 Αθήνα
- Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Υψηλάντου 15 10675 Αθήνα
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
- Αρχηγό ΕΛΑΣ
- Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
6. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Αρχηγό Λιμενικού Σώματος
- Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων
' Εργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead. gr
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Σταδίου 27 Αθήνα 10183
- Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ
- Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
ΙΙΙ. Αποδέκτες προς ενημέρωση
1. ΣΕΟΦΑΕ Συνδικάτο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Ομηρίδου Σκυλίτση 19 Πειραιάς 18531 Ε-mail: seof@otenet.gr
2. ΟΦΑΕ Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ)
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
3. ΠΣΧΕΜ Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, E-mail: keeuhcci@uhc.gr
5. ΓΕΠΟΕΤ Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα 10564 info@poet.gr
6. OTOBE Ομοσπονδία Τουρισμού Βορείου Ελλάδος, Τερτσέτη 6 Θεσσαλονίκη 54630 otobe.hellas@gmail.com
7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων, potourg@gmail.com
8. HATTA Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, hatta@hatta.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, Υπηρεσία Συντονισμού, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων, Δ8, Δ9, Δ30, Δ31, Δ32, Δ34, Δ35, Δ36 Διευθύνσεις
Συνημμένα: ΦΕΚ Β’ 1858