Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 107587
ΑΔΑ 9ΘΝΥ465ΧΘΞ-Ρ86
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Παττακού
Τηλέφωνο : 210 6508446,
e-mail : a.pattakou@yme.gov.gr
Ορθή Επανάληψη
(ως προς την παρ. 3)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αθήνα, 5 Απριλίου 2023
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών περί της εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από αλλοδαπά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.
Σχετ. : 1. Το υπ αρ. πρωτ. 277/02.03.2023 Έγγραφό της ΑΑΔΕ (Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής)
2. Το υπ αρ. πρωτ. 33659/28.02.2023 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφ. & Επικ/ων Π.Ε Καστοριάς
3. Τα υπ αρ. πρωτ. 12008/27.02.2018 και 12393/28.02.2018 έγγραφα της Α3 και Ε3 Δ/νσης του ΥΠΕΞ αντίστοιχα
4. Η παρ. 5 του αρ.8 του ν.2801/2000 (Α 46)
5. Η παρ. 12 του αρ. 5 της υπ αρ. πρωτ. Γ5/29480/2304/2001 (Β 6) κ.υ.α
6. Η υπ αρ. πρωτ. Γ402/24526/2349/7.7.2010 εγκύκλιος του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
7. Το υπ αρ. πρωτ. Α 63919/5988/2001 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών και εν προκειμένω, για την ομοιόμορφη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την εκτέλεση μεταφοράς προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από αλλοδαπά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Με την υπ αρ. πρωτ. Γ402/24526/2349/10/7-07-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, δόθηκαν διευκρινήσεις επί των προϋποθέσεων της διαδικασίας μεταφοράς προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από μισθωμένα αλλοδαπά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και τους ενδεδειγμένους ελέγχους, όπως θεσπίστηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46) και εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθ. Γ5/29480/2304/2001 (Β’ 614) κοινή υπουργική απόφαση.
Σύμφωνα με το ανωτέρω (3) σχετικό, από τις 26.02.2018 και εξής γίνεται δεκτή η επικύρωση των αλβανικών εγγράφων με επισημείωση της Χάγης (apostille). Συνεπώς, για τη μεταφορά προσώπων εντός της ελληνικής επικράτειας από μισθωμένα αλβανικά Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, εφαρμογή έχουν οι παράγραφοι 1, 3 και 4 της ανωτέρω υπ’ αρ. πρωτ. Γ402/24526/2349/7.7.2010 εγκυκλίου του Υπουργείου (σχετ. 6). Ως εκ τούτου, και στην περίπτωση των Αλβανικών ΕΔΧ οχημάτων εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την είσοδο στη Χώρα κάθε αλλοδαπού ΕΔΧ οχήματος.
Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει το υπ αρ. πρωτ. Α 63919/5988/2001 έγγραφο, στην περίπτωση γ’ του οποίου ορίζεται το έγγραφο το οποίο διασφαλίζει τη νομιμότητα οδήγησης του ΕΔΧ αλλοδαπού οχήματος, ήτοι, πιστοποιητικό Ταξί στο όνομα του οδηγού του ΕΔΧ οχήματος. Εξυπακούεται, ότι και για το πιστοποιητικό αυτό εφαρμόζεται η παρ.1 της Γ402/24526/2349/10/7-07-2010 Εγκύκλιου, όπως ισχύει.
Το Σ.Δ.Ο.Ε., οι Λιμενικές και Τελωνειακές Αρχές, οι Αστυνομικές Αρχές καθώς και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου στα οποία ανατίθεται με την παράγραφο 4α του άρθρου 17 του ν.3534/2007 (Α’ 40) η αρμοδιότητα ελέγχου των παραβάσεων των αλλοδαπών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις τυχόν ενέργειές τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Α.Α.Δ.Ε.
Γεν. Γραμ. Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Γεν. Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ
Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.: 10184, Αθήνα
E-mail: gdcustoms@aade.gr
2. Α.Α.Δ.Ε.
Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
Τμήμα Διελεύσεων
Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας
Τ.Κ. 52100
E-mail: tel.krystalopigis@aade.gr
3. Α.Α.Δ.Ε.
Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
Τελωνείο Κακαβιάς (Α’)
Τμήμα Ελέγχου Διελεύσεων
Τ.Κ.: 440 02 - Δελβινάκι Ιωαννίνων
E-mail: tel.kakavias@aade.gr
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
E-mail: d.me.kastoria@pdm.gov.gr, gd.me@pdm.gov.gr;
(όπως προωθηθεί στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου της αρμόδιας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών)
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
E-mail: s.drougkas@php.gov.gr, s.psimmenos@php.gov.gr
(όπως προωθηθεί στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου της αρμόδιας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών)
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα
E-mail: kepik@astynomia.gr
(Με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε.
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Τ.Κ.: 118 53, Αθήνα
E-mail: gdsdoe@sdoe.gr
8. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς ΤΚ 185 10
E-mail: contact@yna.gov.gr
(Με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφ. Υφυπουργού Υποδομών και μεταφορών
(Τομέας Μεταφορών)
2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών & Μεταφορών
(Τομέας Μεταφορών)
3. Γεν. Δ/ντη Μεταφορών
4. ΔΕΜ- Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών