Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2023
ΑΔΑ ΨΚΧΓ46ΜΔΨΟ-0ΔΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ - ΠΛΑΙΣΙΟ
Ταχ. Δ.νση: Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. Κώδικας: 182 33
Πληροφορίες: Α. Λάμπρου
E-mail: a.lambrou@migration.gov.gr
Αγ. Ι. Ρέντης, 06.04.2023
Αριθμ. Πρωτ.: 202858
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις αναφορικά με την υποχρέωση συμμετοχής και τη συνδρομή λόγων εξαίρεσης των διοικητικών υπαλλήλων ως μελών επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών.
Σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, παραθέτουμε οδηγίες και επισημάνσεις επί του νομικού καθεστώτος που διέπει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους λόγους εξαίρεσης των μελών που συγκροτούν τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και στην αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών.
1. Υποχρέωση συμμετοχής των διοικητικών υπαλλήλων σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3528/2007, στους διοικητικούς υπαλλήλους, επιτρέπεται να ανατίθενται εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τους ή για τις οποίες έχουν την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 δύνανται να διορίζονται ως μέλη τριμελών ή πενταμελών επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, δυνάμει απόφασης του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Δικαίωμα εξαίρεσης διοικητικών υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 282/2017: κατόπιν ενημερώσεως της διοίκησης από τα μέλη και έπειτα από αιτιολογημένη κρίση θεμελιούμενη στα στοιχεία του οικείου φακέλου του μέλους ή υποβαλλόμενα από αυτά, διάφορα κωλύματα, αντικειμενικά ή και προσωπικά (π.χ. μετάθεση, ασθένεια, απόσπαση εκτός έδρας, φόρτος εργασίας κλπ.), δύνανται αυτά να αντικαθίστανται, εντούτοις, η άρνηση συμμετοχής ορισθέντος μέλους σε συλλογικό όργανο, που δεν οφείλεται σε αντικειμενικό ή προσωπικό κώλυμα του μέλους, συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007 (ΓνωμΝΣΚ 366/2012).
3. Συνδρομή κωλύματος στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
Δυνάμει των όσων προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2690/1999, το μέλος του συλλογικού οργάνου που κρίνει ότι στο πρόσωπό του συντρέχει λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ αυτή αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν επ’ αυτού. Κώλυμα τέτοιου είδους συντρέχει: α) εάν αφορά στην ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός του συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) εάν το ως άνω μέλος είναι σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γ) εάν έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.
4. Τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σε περίπτωση μη εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
Εκ των διατάξεων του άρθρου 221 παρ. 6 και 10 του ν. 4412/2015, αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες παραπέμπουν στις διατάξεις του ν. 2690/1999 και ερμηνευόμενων αυτών συνδυαστικά με τα άρθρα 106 και 107 του ν. 3528/2007, συνάγεται ότι συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος ή άρνηση εκτέλεσης αυτού, όπως προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες, όπως άλλωστε και η συμμετοχή στις ως άνω επιτροπές.
Συμπερασματικά, από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ερμηνευόμενες υπό το πρίσμα της ανάγκης για εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης, κατά τρόπο αμερόληπτο κα αντικειμενικό, συνάγεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή ειδικότητας του και τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εντολές των προϊσταμένων του λαμβάνοντας υπόψη την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 25 του Ν. 3528/2007. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του είναι και η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα.
Ως εκ τούτου, δεν νοείται άρνηση συμμετοχής των μελών στις ανωτέρω Επιτροπές κατ' επίκληση μόνης της άσκησης των συνήθων υπηρεσιακών καθηκόντων, παρά μόνο για ειδικώς αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους. Η δήλωση παραίτησης, η αίτηση εξαίρεσης ή με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, με σκοπό τη μονομερή λήξη της ιδιότητας του ως μέλους, δεν επιφέρει καμία απολύτως τροποποίηση στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτές απορρέουν από τη λειτουργία και τη συγκρότηση της Επιτροπής. Δηλαδή, παρά την κατάθεση δήλωσης παραίτησης ή αίτησης εξαίρεσης, παραμένει ενεργή η υποχρέωση του μέλους να ασκεί τα καθήκοντα του, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προσήκουσα παρακολούθηση της σύμβασης σύμφωνα με τα συμφέροντα της Διοίκησης, διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης του εκ της ανατεθείσας αρμοδιότητας, μη δικαιούμενου βεβαίως να εξαιρεθεί μονομερώς, για τυχόν σφάλματα και παραλείψεις που -τυχόν- ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να παρακολουθήσει. Σημειώνεται δε, ότι η συμμετοχή του υπαλλήλου στην Επιτροπή αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον και ως εκ τούτου -τυχόν- παράβαση του μέλους από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ