Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Εγκυκλίου: 422
ΑΔΑ Ω80Σ46ΜΤΛ6-9Ι3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 5 Απριλίου 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 29515
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Κηρολύτη, Β. Αγγελή
E: s.kirolyti@ypes.gr |T: 213 136 4832
E: b.aggeli@ypes.gr |T: 213 136 4806
ΘΕΜΑ: Πίνακες στοιχείων εκτελεστέων έργων έτους 2023
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες αναφορικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής των πινάκων εκτελεστέων έργων έτους 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 2816/30.01.2018 (Β' 350) απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Περιεχόμενο πινάκων εκτελεστέων έργων: Στους πίνακες εκτελεστέων έργων έτους 2023 θα καταγράφονται τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης των έργων, των μελετών και των λοιπών δράσεων των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών φορέων της αυτοδιοίκησης, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Κεντρικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό ή έχει εκδοθεί η απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης,
β) η εγκεκριμένη χρηματοδότηση υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ και
γ) δεν είχαν ολοκληρωθεί ή απενταχθεί και δεν είχαν αποπληρωθεί μέχρι τις 31.12.2022.
Συνεπώς, για το έτος 2023 δεν θα καταγράφονται στον πίνακα τα στοιχεία των εκτελεστέων έργων που χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ίδια έσοδα κ.τ.λ.) ή από δανεισμό. Κατά τα λοιπά, η δομή του πίνακα δεν έχει μεταβληθεί.
Χρόνος και τρόπος υποβολής: Τα στοιχεία θα υποβάλλονται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) https://aftodioikisi.ypes.gr/, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς, μέσω του πρότυπου αρχείου «INVEST2023XX_» όπου ΧΧ = μήνας αναφοράς. Το αρχείο αποτελείται από δύο φύλλα εργασίας, το φύλλο «01. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ» όπου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του φορέα και το φύλλο «02. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ» όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία των έργων σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πληροφορίες που παρατίθενται στα παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσπισης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ή έκδοσης νέων προσκλήσεων στο πλαίσιο των υφιστάμενων, η λίστα ταξινόμησης και ανάλυσης των πηγών χρηματοδότησης του αρχείου θα επικαιροποιείται.
Επισημαίνεται ότι (α) ο κάθε φορέας θα συμπληρώνει και θα αναρτά ένα ενιαίο αρχείο στον ΕΔΤ και (β) η ανάρτηση θα πραγματοποιείται από τον στατιστικό ανταποκριτή, ήτοι από τον υπάλληλο ο οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος υποβολής του συνόλου των οικονομικών στοιχείων του φορέα στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης, και ο οποίος έχει πρόσβαση στον ΕΔΤ
Υπόχρεοι κατάρτισης και υποβολής του πίνακα εκτελεστέων έργων: Με το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης, η ευθύνη για την υποβολή των στοιχείων έχει ανατεθεί στους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) διότι α) οι οικονομικές υπηρεσίες είναι απαραίτητο να έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας που αφορά σε ενέργειες και παραμέτρους που επηρεάζουν την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την οικονομική κατάσταση και λειτουργία του φορέα και β) προκειμένου να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο κανάλι υποβολής στοιχείων στο ΥΠΕΣ μέσω των στατιστικών ανταποκριτών.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΠΟΥ στο έργο τους, στην παράγραφο 6.4 ορίζεται με σαφήνεια ότι οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων με αρμοδιότητες επί του προγραμματισμού, της υλοποίησης και της παρακολούθησης των έργων των υπόχρεων φορέων - ενδεικτικά οι προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών και των μονάδων προγραμματισμού - υποχρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη και ορθή διάθεση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές υπηρεσίες και, κυρίως, στους στατιστικούς ανταποκριτές, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών.
Συνεπώς, στον ΠΟΥ έχει ανατεθεί επί της ουσίας ο συντονισμός των εμπλεκόμενων μονάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγή και έγκαιρη υποβολή του αρχείου εκτελεστέων έργων. Για την αποφυγή ενδεχόμενων δυσλειτουργιών και προβλημάτων συνεννόησης ανάμεσα στις υπηρεσίες, προτείνεται ο καθορισμός εσωτερικής διαδικασίας κατόπιν επίσπευσης της οικονομικής υπηρεσίας, με την αποστολή εγκυκλίου του επικεφαλής του φορέα προς τις εμπλεκόμενες μονάδες, στην οποία θα προσδιορίζονται οι ρόλοι, οι υποχρεώσεις τους και η απαιτούμενη μηνιαία ροή εργασιών για την εμπρόθεσμη και ορθή παραγωγή του πίνακα εκτελεστέων έργων.
Η παρούσα εγκύκλιος, το πρότυπο αρχείο και το λοιπό υλικό υποστήριξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Στοιχεία Εκτελεστέων Έργων. Τέλος, στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika stoixeia ota/index.htm του Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου έχει ήδη αναρτηθεί το αρχείο «INVEST202303_» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή των στοιχείων εκτελεστέων έργων μηνός Μαρτίου 2023 με ημερομηνία αναφοράς την 31η.03.2023 και προθεσμία υποβολής την 15η.04.2023.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Δήμοι και Περιφέρειες της Χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν επίσης τα νομικά τους πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και των διαδημοτικών επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ).
2. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
3. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης της χώρας
4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
5. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
6. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ «02. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ INVEST2023XX.
(00) ΑΑ
Ενημερώνεται αυτόματα.
(01) ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
-> Οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα με τύπο προϋπολογισμού δήμου ή περιφέρειας αναγράφουν τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου στον οποίο παρακολουθούν το έργο και με βάση τον οποίο έχουν γίνει ή θα γίνουν οι εγγραφές στον προϋπολογισμό ή η ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης.
-> Τα νομικά πρόσωπα που τηρούν προϋπολογισμό βάσει των λογαριασμών της γενικής λογιστικής αναγράφουν τον λογαριασμό παρακολούθησης του έργου (ΟΜΑΔΑ 1), ο οποίος στην περίπτωση των φορέων της γενικής κυβέρνησης ταυτίζεται με τον λογαριασμό στον οποίο έχουν γίνει ή θα γίνουν οι εγγραφές στον προϋπολογισμό ή η ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης.
Σημείωση: Εάν το έργο παρακολουθείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΕ / Λογαριασμού αλλά υλοποιείται (ή θα υλοποιηθεί) με τη σύναψη μίας (1) σύμβασης, τότε στο πεδίο θα αναγράφεται ο κωδικός με το μεγαλύτερο ποσό.
(02) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Αναγράφεται ο τίτλος του έργου.
(03) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
->Εάν το έργο υλοποιείται σε υποέργα, για καθένα από τα οποία θα εφαρμοστεί ή έχει εφαρμοστεί ξεχωριστή διαδικασία σύναψης σύμβασης, τότε το έργο θα καταγράφεται στον πίνακα σε επίπεδο υποέργου.
->Αυτό δεν ισχύει για τα έργα που εκτελούνται με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ, τότε στη στήλη [(04) ΕΙΔΟΣ] θα επιλέγεται η ένδειξη 05. ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ και το έργο θα καταγράφεται στον πίνακα σε μία γραμμή. Για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία δεν συμπληρώνονται τα πεδία 13 και 14.
(04) ΕΙΔΟΣ
Επιλέγεται από πτυσσόμενη λίστα μία από τις εξής εναλλακτικές επιλογές:
01. ΈΡΓΟ
02. ΜΕΛΕΤΗ
03. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
04. ΥΠΗΡΕΣΙΑ
05. ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
(05) ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και
(08) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιλέγεται από πτυσσόμενη λίστα μία από τις εξής εναλλακτικές επιλογές:
01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (περιλαμβάνει και το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)
02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
03. ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ055
04. ΕΣΠΑ 2014_2020
05. ΕΣΠΑ2021_2027
06. ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ή ΕΠΑ 2021_2025
07. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
08. Παραμένει κενό προς μελλοντική χρήση
09. Παραμένει κενό προς μελλοντική χρήση
10. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή ΠΟΡΟΙ
Η στήλη [(08) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ] συμπληρώνεται όταν το έργο χρηματοδοτείται από δύο (2) πηγές χρηματοδότησης. Η ταξινόμηση των πηγών χρηματοδότησης στις στήλες (05) και (08) θα πραγματοποιείται με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε πηγής στη χρηματοδότηση του έργου. Συνεπώς, η πηγή χρηματοδότησης με το μεγαλύτερο εγκεκριμένο ποσό θα καταγράφεται στη στήλη [(05) ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ].
Σημαντική επισήμανση: Η συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης συμπληρώνεται μόνο εάν περιλαμβάνεται σε κάποια από τις ανωτέρω επιλογές. Στην περίπτωση, που το έργο συγχρηματοδοτείται με ίδιους πόρους ή με δανεισμό, η συμπληρωματική πηγή θα παραμένει κενή.
(06) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και
(09) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στις στήλες (06) και (09) εξειδικεύονται οι πηγές χρηματοδότησης βάσει των επιλογών της πτυσσόμενης λίστας. Οι κατηγορίες εξειδίκευσης των πηγών χρηματοδότησης αναλύονται στον πίνακα 04.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. Επισημαίνονται τα εξής:
-> Οι πηγές 01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και 02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εξειδικεύονται ανά πρόσκληση προγράμματος.
-> Η πηγή 03.ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ055 εξειδικεύεται ανά υποπρόγραμμα: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ, ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ. Αυτή η κατηγοριοποίηση διατηρείται για το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί σε ενάριθμο της συλλογικής απόφασης (ΣΑΕ / ΣΑΝΑ) 055 μέσω της οποία το ΥΠΕΣ διαχειρίζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025.
-> Οι πηγές 04. ΕΣΠΑ 2014_2020 και 05. ΕΣΠΑ 2021_2027 εξειδικεύονται ανά Τομεακό και Περιφερειακό Πρόγραμμα.
-> Η πηγή 06. ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ή ΕΠΑ 2021_2025 εξειδικεύεται ανά Φορέα Χρηματοδότησης ή ανά Ειδικό Πρόγραμμα (εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από τέτοιου είδους πρόγραμμα). Αυτή η κατηγοριοποίηση θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
-> Η πηγή 07. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εξειδικεύεται ανά πρόσκληση ή ανά μέτρο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.
-> Η πηγή 10. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή ΠΟΡΟΙ περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς πόρους της κεντρικής κυβέρνησης, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες περιπτώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στήλη 09 συμπληρώνεται μόνο εάν έχει συμπληρωθεί και η στήλη 08.
(07) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ) και
(10) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ)
-> Αναγράφεται το ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, βάσει της εγκριτικής απόφασης ένταξης της πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η στήλη 10 συμπληρώνεται μόνο εάν έχουν συμπληρωθεί και οι στήλες 08 και 09.
(11) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
-> Αναγράφεται ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, ήτοι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς το συνυπολογισμό ενδεχόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης.
-> Στην περίπτωση που δεν έχει προσδιοριστεί ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, αναγράφεται το ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.
(12) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Αναγράφεται η κατάσταση υλοποίησης του έργου κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς. Επιλέγεται από πτυσσόμενη λίστα μία από τις εξής εναλλακτικές επιλογές: 01. ΥΠΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (> 12 μήνες)
02. ΥΠΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (3-12 μήνες)
03. ΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (<3 μήνες)
04. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
05. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
06. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
07. ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Σημειώνονται τα εξής:
-> Ένα έργο εμπίπτει στην κατηγορία 01. ΥΠΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (> 12 μήνες) όταν εκτιμάται ότι η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα εκκινήσει σε διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών (δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση μετά από ένα (1) έτος.
-> Ένα έργο εμπίπτει στην κατηγορία 02. ΥΠΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (3-12 μήνες) όταν εκτιμάται ότι η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα εκκινήσει εντός των επόμενων 12 μηνών.
-> Ένα έργο εμπίπτει στην κατηγορία 03. ΥΠΟ ΑΜΕΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (<3 μήνες) όταν είναι σφόδρα πιθανό ότι η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα εκκινήσει εντός των επόμενων 3 μηνών.
->Η κατάσταση 04. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ α) εκκινεί με τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ ή με την αποστολή της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς όταν πρόκειται για απευθείας ανάθεση ή με την αποστολή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση όταν πρόκειται για ανάθεση μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και β) ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης.
-> Η κατάσταση 05. ΕΚΤΕΛΟΎΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ α) εκκινεί με την υπογραφή της σύμβασης και β) ολοκληρώνεται με την έκδοση της πράξης περαίωσης / οριστικής παραλαβής.
-> Η κατάσταση 06. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ υφίσταται με την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης (εάν πρόκειται για αμιγώς τεχνικά έργα) ή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (εάν πρόκειται για προμήθειες). Σημειώνεται ότι το έργο πρέπει να συνεχίζει να καταγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο εξοφλήθηκε πλήρως το οικονομικό αντικείμενο του έργου.
-> Η κατάσταση 07. ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ χρησιμοποιείται όταν το έργο για οποιοδήποτε λόγο έχει απενταχθεί ή τελεί υπό απένταξη από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του φορέα (πχ ενδεικτικά: λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ή λόγω επικείμενης ή πραγματοποιθείσας απένταξης του έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή λόγω αλλαγής προτεραιοτήτων και μεταφοράς πόρων σε άλλο έργο). Σε αυτή την περίπτωση, στη στήλη 20. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ πρέπει να διευκρινιστούν οι λόγοι της απένταξης. Τα απενταγμένα έργα συνεχίζουν να καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
(1) Στην περίπτωση που η διαδικασία ανάθεσης κηρυχθεί άγονη, το έργο επιστρέφει σε μία εκ των κατηγοριών από 01 έως 04, εκτός και εάν ο φορέας αποφασίσει να παραιτηθεί από την υλοποίησή του, οπότε επιλέγεται η κατηγορία 07.
(13) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-> Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης εάν το έργο εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες κατάστασης: 04 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, 05. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ή 06. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ.
-> Η στήλη 13 δεν συμπληρώνεται για τα έργα αυτεπιστασίας.
(14) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-> Συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εάν το έργο εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες κατάστασης: 05. ΕΚΤΕΛΟΎΜΕΝΟ - ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ή 06. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ.
-> Η στήλη 14 δεν συμπληρώνεται για τα έργα αυτεπιστασίας.
(15) ΥΨΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-> Αναγράφεται το ύψος του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των ποσών της αρχικής σύμβασης και των πρόσθετων ποσών που προκύπτουν από τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών και τις συμπληρωματικές συμβάσεις μέχρι το μήνα αναφοράς.
-> Για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία, καταχωρείται το συνολικό ποσό των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του έργου.
(16) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ μέχρι την 31.12.2022 και (17) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2023 (μέχρι το μήνα αναφοράς)
Αναγράφεται το ύψος της δαπάνης που έχει πραγματοποιηθεί από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.12.2022 (στήλη 16) και η δαπάνη του έτους 2023 (μέχρι το μήνα αναφοράς) (στήλη 27), όπως αυτή προκύπτει από τους εγκεκριμένους λογαριασμούς των έργων ή τα τιμολόγια δαπανών (εάν πρόκειται για προμήθεια ή υπηρεσία).
(18) ΠΛΗΡΩΜΕΣ μέχρι την 31.12.2022 και (19) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (μέχρι το μήνα αναφοράς)
Αναγράφεται το ύψος των πληρωμών από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.12.2022 (στήλη 18) και του έτους 2023 (μέχρι το μήνα αναφοράς) (στήλη 29).
(20) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή απένταξης εάν το έργο εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες κατάστασης: 06. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ή 07. ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (και προφανώς έχει ολοκληρωθεί η απένταξη).
(21) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ή ΆΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
Εφόσον το έργο υλοποιείται μέσω προγραμματικής συμφωνίας με Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ ή άλλο φορέα, εδώ αναγράφεται η επωνυμία του εν λόγω φορέα.
(22) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτή τη στήλη καταγράφεται οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται από το φορέα αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
ΑΤ01. Υποδομές ύδρευσης
ΑΤ02. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων
ΑΤ03. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων
ΑΤ04. Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
ΑΤ05. Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία
ΑΤ06. Αστική Αναζωογόνηση
ΑΤ07. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων
ΑΤ08. Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία -πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση....
ΑΤ09. Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος
ΑΤ10. Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ
ΑΤ11. Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)
ΑΤ12. Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους
ΑΤ13. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
ΑΤ14. Ελλάδα 1821 - Ελλάδαα 2021
02. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Π000. Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» βάσει της
30292/19.04.2019 υπουργικής απόφασης
Π001. Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού
Π002. Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις
Π003. Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
Χώρας
Π004. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων
Π005. Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων.
Π006. Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη /
Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
Π007. Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης
και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων.
Π008. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες της χώρας
Π009. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες
Π010. Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Π011. Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του
Ν. 4600/2019
Π012. Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «Άργος»
Π099. Λοιπές περιπτώσεις (διευκρινίστε στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
03. ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ055
0301. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από πυρκαγιές.
0302. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ: Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες.
0303. ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ: Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.
0304. ΣΤΑΘΜΟΙ: Προσαρμογή βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο ΠΔ 99/2017.
0305. ΛΟΙΠΑ
04.ΕΣΠΑ 2014_2020
0401. ΕΠ ΑΝΕΚ: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
0402. ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
0403. ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
0404. ΕΠ ΜΔΤ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
0405. ΕΠ ΑλΘ: Αλιείας και Θάλασσας
0406. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
0407. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
0408. ΠΕΠ Αττικής
0409. ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
0410. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
0411. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
0412. ΠΕΠ Ηπείρου
0413. ΠΕΠ Θεσσαλίας
0414. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
0415. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
0416. ΠΕΠ Κρήτης
0417. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
0418. ΠΕΠ Πελοποννήσου
0419. ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
0420. ΕΣΠΑ 2007-2013 (μεταφερόμενο)
0499. Άλλο (διευκρινίστε στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
05. ΕΣΠΑ 2021_2027
0501. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα
0502. ΕΠ Ψηφιακός μετασχηματισμός
0503. ΕΠ Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
0504. ΕΠ Μεταφορές
0505. ΕΠ Πολιτική προστασία
0506. ΕΠ Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή
0507. ΕΠ Δίκαιο αναπτυξιακή μετάβαση
0508. ΕΠ Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα
0509. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
0510. ΠΕΠ Αττικής
0511. ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
0512. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
0513. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
0514. ΠΕΠ Ηπείρου
0515. ΠΕΠ Θεσσαλίας
0516. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
0517. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
0518. ΠΕΠ Κρήτης
0519. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
0520. ΠΕΠ Πελοποννήσου
0521. ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
0599. Άλλο (διευκρινίστε στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
06. ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ή ΕΠΑ_2021_2025
0601. Υπουργείο Οικονομικών
0602. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
0603. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
0604. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
0605. Υπουργείο Υγείας
0606. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
0607. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
0608. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
0609. Υπουργείο Εσωτερικών
0610. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
0611. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
0612. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
0613. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
0614. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
0615. Υπουργείο Τουρισμού
0616. Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής & Πολιτικής Προστασίας
0617. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
0618. Περιφέρειας Αττικής
0619. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
0620. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
0621. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
0622. Περιφέρειας Ηπείρου
0623. Περιφέρειας Θεσσαλίας
0624. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
0625. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
0626. Περιφέρειας Κρήτης
0627. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
0628. Περιφέρειας Πελοποννήσου
0629. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
0630. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου
0631. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου
0632. Ειδικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων
0633. Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών
0634. Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών
0699. Άλλο (διευκρινίστε στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
07. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
0701. Smart Cities
0702. Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου
0703. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Πράσινη Μετάβαση - Επεξεργασία Λυμάτων)
0704. Βελτίωση οδικής ασφάλειας (ΝΕΟ)
0705. Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων (ΝΕΟ)
0706. Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις (ΝΕΟ)
0707. Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (ΝΕΟ)
0708. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Ύδατα) (ΝΕΟ)
0709. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητάς (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών) (ΝΕΟ)
0710. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού στους ΟΤΑ (ΝΕΟ)
0799. Άλλο (διευκρινίστε στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
10. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή ΠΟΡΟΙ
1001. Πράσινο Ταμείο
1002. Ταμείο Αλληλεγγύης (Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)
1003. 'Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
1004. ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
1005. Παραμένει κενό προς μελλοντική χρήση
1006. Παραμένει κενό προς μελλοντική χρήση
1007. Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
1099. Άλλο (διευκρινίστε στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)