Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.Γ5α/Γ.Π.45352/2022
ΑΔΑ 61Λ8465ΦΥΟ-01Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 04 - 04 - 2023
Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα
Πληροφορίες : Ν. Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο :210 82. 08. 803, 804
Email : dey_a@moh.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Χρήση ακαδημαϊκών τίτλων από ιατρούς».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1278/1982 «Σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).
4. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
5. Την υπ’ αριθ. 3 Απόφαση της 297ης/12.05.2022 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΚΕΣΥ (Β) 26.07.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του ΚΕΣΥ.
6. Την υπ’ αριθ. 14 Απόφαση της 300ης/ 25.11.2022 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία συμπληρώνει τη σχετ. (5) Απόφαση και διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΚΕΣΥ (Β) 18.01.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του ΚΕΣΥ.
7. Το από 01.08.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. ( αρ. εισερχ.45352/03.08.2022).
8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 74/15.09.2022 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής.
Αναφορικά με τη χρήση ακαδημαϊκών τίτλων από ιατρούς κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και κατόπιν των σχετ. ( 5, 6 ) Αποφάσεων της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, σας γνωρίζουμε τα ακολούθα:
Α. Οι ιατροί δύναται να χρησιμοποιούν ιατρικούς ακαδημαϊκούς τίτλους, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από Ελληνικά Πανεπιστήμια ως εξής:
1. Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
2. Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και
3. Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής
Β. Για ιατρικούς ακαδημαϊκούς τίτλους, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει σχετικά είναι ο ΔΟΑΤΑΠ.
Γ. Οι ιατροί δύνανται να αναφέρουν περιφραστικά τους επιστημονικά αναγνωρισμένους τίτλους στο εξωτερικό, χωρίς να διεκδικούν τίτλο ειδικότητας ή εξειδίκευσης, εφόσον αυτός δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη στην Ελλάδα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
A. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1 .Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.)
2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την παράκληση να ενημερωθούν οι ιατρικοί σύλλογοι αρμοδιότητάς του)
Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
3. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας/ Εργαστηριακής Ιατρικής
Αλεξανδρουπόλεως 41-45, 115 27 Αθήνα
Β. Εσωτερική Διανομή:
(μέσω Τμήματος Γραμματείας)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ιατρών, λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
- Τμήμα Ιατρών, Οδοντιατρών και Φαρμακοποιών (4)