Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 30490 - 31-03-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 10181
Πληροφορίες : Αθανασάκη Ελένη
Τηλέφωνο : 210 3893 574
Email :eathanasaki@mindev.gov.gr
Αθήνα, 31-03-2023
ΠΡΟΣ: Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων
της Χώρας
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας,
Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών
Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.
keeuhcci@uhc.gr
support@uhc.gr
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στις Ενεργειακές Κοινότητες
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της ψήφισης του ν. 5037/2023 (A' 78 ), σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των ΥΓΕΜΗ, επήλθαν οι εξής αλλαγές: α) καταργείται η σύσταση νέων ενεργειακών κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (Α’ 9) και β) προβλέπεται η δημιουργία δυο νέων νομικών τύπων, των Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών (Ε.Κ.Π.), οι οποίες συστήνονται από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης και εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικότερα:
Α. Αλλαγές σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες Ν. 4513/2018
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 5037/2023 από την 1η Απριλίου 2023 καταργείται το άρθρο 7 του ν. 4513/2018 «περί σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων» και συνεπώς δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα νέας σύστασης.
Σε ό,τι αφορά στις υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες, μπορούν:
i. είτε να συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον ν. 4513/2018,
ii. είτε να μετατραπούν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρο 6ΙΖ του ν. 3468/2002 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5037/2023), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6Γ του ν. 3468/2006.
iii. είτε να μετατραπούν σε Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 47ΙΖ του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 103 του ν. 5037/2023), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 47Β του ν. 4001/2011 (Α’ 179).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6ΙΖ του ν. 4513/2018 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5037 /2023) οι Ενεργειακές Κοινότητες από τη 1η Νοεμβρίου 2023 δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για Βεβαίωση Παραγωγού ή για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρούμενων Σταθμών.
Β. Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.)
Με τον ν. 5037 /2023 προστίθεται κεφάλαιο ΒΑ' στον ν. 3468/2006 (Α’ 129) στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία της νομικής μορφής Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε). Η Κ.Α.Ε. είναι αστικός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 που αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την σύσταση και καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρωταρχικός σκοπός της Κ.Α.Ε. δεν είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη της και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους. Η σύσταση των Κ.Α.Ε. πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες μιας Στάσης σύμφωνα με άρθρο 6Ζ του Ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 5037 /2023).
Κατά τη σύσταση, εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
α) στα σημεία διαφοροποίησης της Κ.Α.Ε. από τον ν. 1667/1986, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 6Β του ν. 3468/2006 ( όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 5037 /2023),
β) στο έλεγχο της ιδιότητας των μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 6Γ του ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του ν. 5037 /2023),
γ) στον έλεγχο του ποσοστού των συμμετεχόντων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 6Γ του ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του ν. 5037 /2023),
δ) στον έλεγχο της εγγύτητας των μελών. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6Γ του ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του ν. 5037 /2023), η Κ.Α.Ε. τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των μελών της, τα οποία παρουσιάζουν εγγύτητα, κατά την περ. 16β του άρθρου 2 του ν. 3468/2006. Η εγγύτητα των μελών ελέγχεται κατά τη σύσταση της Κ.Α.Ε. και θεμελιώνεται ως εξής:
Για τα μέλη- φυσικά πρόσωπα
Με την προσκόμιση συμβολαιογραφικών εγγράφων ή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο, εντός της περιφέρειας δραστηριοποίησης ή ανάπτυξης του έργου ανανεώσιμης ενέργειας της Κ.Α.Ε.
ή
με την προσκόμιση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης από τα οποία να προκύπτει πως πρόκειται για δημότες δήμου της περιφέρειας, εντός της οποίας η Κ.Α.Ε. δραστηριοποιείται ή αναπτύσσει το έργο ανανεώσιμης ενέργειας.
Για τα μέλη -Νομικά πρόσωπα
Με την προσκόμιση του καταστατικού, από το οποίο να προκύπτει πως η καταστατική έδρα βρίσκεται σε περιφέρεια που δραστηριοποιείται η Κ.Α.Ε. ή αναπτύσσει το έργο Κ.Α.Ε.,
ε) στην έλεγχο του καταστατικού σε ό,τι αφορά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο του άρθρου 6ΣΤ του ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με τα άρθρο 50 του ν. 5037 /2023),
στ) στον έλεγχο της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251),
ζ) τον έλεγχο των δραστηριοτήτων οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στις παρ. 2-4 του άρθρου 6 Ε του ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 5037/2023),
η) στον έλεγχο της δραστηριοποίησης, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιείται εντός μιας (1) περιφέρειας.
Ειδικά ως προς την εν λόγω υποχρέωση στον ορισμό της παρ. 6α του άρθρου 40 του ν. 5037/2023 αναφέρονται τα εξής: «Ειδικά για τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών ή τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας ή τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α' 9), οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε περιφέρεια, ανεξαρτήτως πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης και η έδρα της Κοινότητας και επιπλέον οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης δεν υποχρεούνται να βρίσκονται όλες στην ίδια περιφέρεια, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 6Γ του παρόντος, της παρ. 4 του άρθρου 47Δ του ν. 4001/2011 (Α' 179) και των παρ. 3 του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018, ως προς την εγγύτητα των μελών της Κοινότητας. Ειδικά για περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπου το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών έχουν εγγύτητα στην Περιφέρεια Αττικής, ο σταθμός παραγωγής μπορεί να εγκαθίσταται και σε όμορη περιφέρεια αυτής»
Συνεπώς, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του τόπου εγκατάστασης των σταθμών παραγωγής, των σταθμών κατανάλωσης και της έδρας της Κοινότητας (για παράδειγμα μπορεί η έδρα της Κοινότητας να είναι η Άρτα- όπου θα γίνει και η σύσταση, αλλά ο τόπος παραγωγής να είναι η Κοζάνη, για την οποία ισχύουν οι περιορισμοί της δραστηριοποίησης των μελών εντός μιας (1) Περιφέρειας).
Γ) Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (Ε.Κ.Π.)
Με το κεφάλαιο Ζ του ν. 5037/2023 προστίθεται τροποποιείται ο ν. 4001/2011 και προβλέπεται η ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών (Ε.Κ.Π.). Η Ε.Κ.Π. είναι αστικός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 που αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την σύσταση και καταχώριση του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρωταρχικός σκοπός της Κ.Α.Ε. να προσφέρει περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος και όχι οικονομικό κέρδος, σε επίπεδο κοινότητας για τα μέλη της ή τις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής της.
Κατά τη σύσταση, εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
α) στα σημεία διαφοροποίησης της Κ.Α.Ε. από τον ν. 1667/1986, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 47Α ( όπως προστίθεται με το άρθρο 87 του ν. 5037 /2023),
β) στον ουσιαστικό έλεγχο της ιδιότητας των μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 47Β του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 88 του ν. 5037 /2023),
γ) στον έλεγχο του ποσοστού των συμμετεχόντων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 47Β του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 88 του ν. 5037 /2023),
δ) στην έλεγχο του καταστατικού σε ό,τι αφορά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 47Ε του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 91 του ν. 5037 /2023),
ε) τον έλεγχο των δραστηριοτήτων οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται στις παρ. 2-4 του άρθρου 47Δ του ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 90 του ν. 5037/2023),
στ) Οι Ε.Κ.Π δραστηριοποιούνται εντός μιας (1) ή περισσοτέρων περιφερειών τηρουμένου του κριτηρίου ουσιαστικού ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 47Β.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6ΙΒ ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 5037/2023) και την παρ. 5 του άρθρου 47Ι ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 5037/2023) απαγορεύεται κάθε είδους συμμετοχή τόσο της Κ.Α.Ε. όσο και τις Ε.Κ.Π. σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα, ιδίως ως απορροφώμενη, απορροφώσα, συγχωνευόμενη, διασπώμενη, εισφέρουσα, επωφελούμενη, συνιστώμενη (νέα) ή μετατρεπόμενη.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι όπου στον ν. 5037/2023 αναφέρεται το Μητρώο Κοινοτήτων Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών νοείται το Γ.Ε.ΜΗ.
Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στο νέο νόμο οι Κ.Α.Ε. και οι Ε.Κ.Π. διέπονται συμπληρωματικά από τον ν. 1667/1986.
Παρακαλούμε όπως μελετηθούν προσεκτικά οι δυο νέες νομικές μορφές και αποσταλούν ερωτήματα στην Υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί εγκύκλιος, σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α. ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
4. Διεύθυνση Εταιριών