Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 34729 - 11-04-2023
ΑΔΑ 6ΖΩΗ46ΜΤΛΡ-ΖΟΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 11-04-2023
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Απριλίου 2023»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α’ 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 162),
1.3 του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023Έτος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ
COICOP5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ20222021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
01111PYZI9,26%12,44%14,45%19,81%18,87%
01112ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ21,64%38,16%42,58%49,61%57,44%
01113ΨΩΜΙ22,81%32,59%32,41%31,12%31,49%
01114ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ10,51%15,32%16,17%7,37%7,76%
01115ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ20,08%24,71%24,56%14,81%16,44%
01116ΖΥΜΑΡΙΚΑ0,95%15,63%14,54%18,67%18,86%
01117ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ1,87%9,71%7,90%8,09%6,61%
01118ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ8,17%16,27%12,33%2,64%6,67%
0111ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ15,59%24,39%24,46%22,49%23,02%
01121ΜΟΣΧΑΡΙ21,45%27,39%27,90%28,61%29,81%
01122XOIPINO21,85%22,13%18,64%24,82%29,15%
01123APNI & ΚΑΤΣΙΚΙ21,68%42,31%44,34%58,35%51,53%
01124ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ14,61%28,12%23,96%29,09%27,12%
01125ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ11,27%14,61%16,19%17,69%20,31%
01126ΕΝΤΟΣΘΙΑ9,38%16,98%15,33%14,54%17,06%
01127ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ20,57%21,21%20,07%26,23%20,63%
01128ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ14,86%26,61%28,44%27,24%27,98%
0112KPEATA ΓΕΝΙΚΑ19,82%27,46%26,40%30,54%30,34%
01131ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ2,94%6,21%10,70%8,84%11,34%
01132ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ6,94%12,90%11,33%11,97%14,62%
01133ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ2,98%16,11%18,63%16,16%14,88%
01134ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ7,28%14,02%8,23%7,96%7,98%
01135ΨΑΡΙΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ7,77%9,64%5,85%1,18%2,65%
01136ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ17,89%16,88%19,36%10,21%16,29%
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
0113ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ4,90%8,55%11,21%9,01%11,32%
01141ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ22,26%28,36%24,65%31,58%35,62%
01142ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ24,62%32,74%27,38%33,46%35,52%
01143ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ29,55%37,99%34,38%43,69%54,43%
01144ΓΙΑΟΥΡΤΙ16,36%25,52%23,94%25,78%19,71%
01145TYPIA25,68%40,05%44,10%43,95%41,25%
01146ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ18,26%22,83%20,72%18,97%15,08%
01147ΑΥΓΑ23,33%27,62%27,85%25,40%28,33%
0114ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΥΓΑ23,15%33,49%33,78%35,87%35,07%
01151BOYTYPO15,99%20,02%21,40%17,75%22,66%
01152ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ14,12%21,92%24,59%15,76%20,19%
01153ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ17,37%43,96%39,75%29,19%11,51%
01154ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ26,03%51,33%67,71%67,14%54,46%
0115ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ17,48%40,88%39,75%30,48%16,06%
01161ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ-0,37%7,43%6,68%22,10%17,27%
01163ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ6,19%9,26%8,18%9,97%6,35%
01164ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ11,88%28,12%26,65%24,30%21,91%
0116ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ0,61%7,79%6,98%20,57%15,85%
01171λαχανικά ΝΩΠΑ4,50%23,71%22,53%17,29%49,29%
01172Λαχανικά ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ15,73%20,95%16,49%19,43%19,96%
01173ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η13,42%20,00%21,79%19,88%17,93%
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ
01174ΠΑΤΑΤΕΣ9,31%32,29%27,91%8,22%53,90%
01175ΤΣΙΠΣ12,34%17,83%18,46%14,66%15,99%
0117ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ8,76%23,57%22,05%15,95%37,92%
01181ZAXAPH41,01%58,83%57,51%48,64%37,70%
01182ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-6,62%7,55%11,31%6,62%6,92%
ΜΕΛΙ
01183ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ7,43%11,56%10,86%5,63%7,26%
01184ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ6,93%9,12%8,03%5,83%6,32%
01185ΠΑΓΩΤΑ8,07%14,25%11,25%3,40%0,40%
01186ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ0,11%3,08%-4,80%-8,16%-6,77%
0118ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -ΠΑΓΩΤΑ9,20%12,86%13,01%8,38%8,02%
01191
01192
01193
01194
01199
ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ
ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
16,55%22,39%23,43%18,60%19,71%
9,49%12,16%12,43%5,95%5,94%
6,45%15,72%19,61%21,89%24,46%
16,77%20,29%13,66%12,62%14,17%
13,70%23,40%25,24%17,54%14,78%
0119ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ13,50%19,29%20,29%16,31%17,00%
011ΔΙΑΤΡΟΦΗ14,50%24,05%23,77%23,94%25,66%
01211ΚΑΦΕΣ15,04%21,21%22,75%13,86%14,39%
01212ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ6,48%8,93%12,65%6,99%9,39%
01213KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ9,31%14,10%14,67%6,36%3,17%
0121ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ14,01%19,74%21,44%12,89%13,45%
01221ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ3,46%6,66%7,57%7,52%9,21%
01222ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ8,25%10,91%1,99%4,40%7,20%
01223ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ13,45%15,54%16,45%7,67%10,76%
0122ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ9,27%11,83%8,67%6,23%8,90%
012ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)11,65%15,73%14,67%9,53%11,24%
01ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ14,34%23,58%23,26%23,13%24,85%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ &
ΚΑΠΝΟΣ
02111ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ5,12%4,44%2,98%4,42%4,69%
0211ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ5,12%4,44%2,98%4,42%4,69%
02121ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ11,19%14,16%10,24%10,98%9,04%
0212ΚΡΑΣΙΑ11,19%14,16%10,24%10,98%9,04%
02131ΜΠΥΡΕΣ12,99%13,62%13,16%13,51%14,75%
0213ΜΠΥΡΕΣ12,99%13,62%13,16%13,51%14,75%
021ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)9,26%10,25%8,07%9,01%8,72%
02201ΤΣΙΓΑΡΑ0,03%0,06%0,13%0,08%1,82%
02202ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ6,84%6,84%7,09%9,08%10,46%
02203ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ0,11%0,11%0,11%0,33%2,59%
022ΚΑΠΝΟΣ0,09%0,11%0,17%0,19%2,02%
02ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ3,72%4,16%3,62%3,93%5,25%
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311ΥΦΑΣΜΑΤΑ7,17%11,43%6,47%7,29%6,67%
03121ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ5,59%14,70%-5,61%8,33%5,87%
03122ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ15,30%26,58%3,85%14,18%11,22%
03123ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ19,25%23,24%5,75%13,19%10,44%
0312ΕΝΔΥΜΑΤΑ12,89%22,30%1,20%12,31%9,35%
03131ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ4,11%12,79%5,30%10,58%9,14%
03132ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ2,84%8,31%8,41%9,51%11,33%
0313ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ2,77%11,04%6,48%9,42%10,13%
03141ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ3,33%3,90%3,90%4,05%4,47%
03142ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
4,89%5,60%5,38%5,01%5,66%
0314ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
3,70%4,31%4,23%4,20%4,77%
031ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ12,64%21,23%1,44%12,01%9,16%
03211ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ19,43%22,40%4,70%23,10%15,93%
03212ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ23,09%26,88%-3,62%18,50%9,41%
03213ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ14,32%22,27%0,59%19,60%9,94%
0321ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ19,97%24,29%0,19%20,42%11,96%
0322ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
1,84%3,61%3,77%4,16%4,30%
032ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ19,80%24,05%0,23%20,20%11,86%
03ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ14,44%21,87%1,25%13,61%9,69%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ3,91%4,70%4,70%4,70%4,70%
041ENOIKIA3,91%4,70%4,70%4,70%4,70%
0431ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ6,38%11,68%11,37%13,31%13,93%
04321ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ3,68%3,74%3,94%4,73%5,64%
04322ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ1,18%2,05%2,27%1,74%2,52%
04324ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ2,06%2,42%2,55%2,88%3,59%
0432ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ2,38%2,73%2,89%3,27%4,04%
043ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ4,06%6,25%6,23%7,05%7,79%
0441ΥΔΡΕΥΣΗ0,33%0,33%0,33%0,32%1,17%
0442ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-0,85%-1,62%-2,09%-0,76%-1,57%
0443ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ0,33%0,33%0,33%0,32%1,17%
04441ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ1,92%2,47%3,07%3,39%3,48%
0444ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ1,92%2,47%3,07%3,39%3,48%
044ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ0,45%0,38%0,40%0,90%1,03%
0451ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-25,80%33,02%31,79%31,29%31,29%
04521ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ9,20%83,83%106,34%49,27%70,86%
04522ΥΓΡΑΕΡΙΟ16,45%21,87%22,73%22,72%22,48%
0452ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ12,10%65,32%79,69%42,17%57,15%
0453ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-22,13%23,38%29,18%11,09%19,15%
04549ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ24,05%27,15%24,29%25,18%24,92%
0454ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ24,05%27,15%24,29%25,18%24,92%
045ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-18,67%32,38%33,04%25,25%29,41%
04ΣΤΕΓΑΣΗ-10,41%16,40%16,49%13,16%15,20%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111ΕΠΙΠΛΑ4,08%11,24%10,71%8,82%4,63%
05112ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ5,17%11,63%12,09%8,08%0,47%
05113ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ6,95%14,62%12,55%12,00%9,89%
05119ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ8,32%6,27%5,93%4,34%-0,83%
0511ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ4,76%10,81%10,31%8,44%4,04%
05121ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ4,76%8,94%11,12%10,22%8,60%
0512ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ4,76%8,94%11,12%10,22%8,60%
051ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ4,76%10,65%10,38%8,62%4,46%
05201ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ3,52%9,42%5,79%3,64%0,39%
05202ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ-6,40%-4,13%-10,00%-16,67%-22,51%
05203ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ-1,84%1,18%-5,57%-7,93%-13,92%
05209ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-1,67%0,58%-5,20%-11,82%-16,96%
052ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-1,97%1,02%-4,28%-8,36%-13,40%
05311ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
9,22%8,51%5,58%0,81%0,89%
05312ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ7,87%4,45%-1,92%-5,19%-8,30%
05313ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ9,38%13,46%9,24%5,57%1,92%
05314ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ7,22%10,20%6,45%5,57%2,68%
05315ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ3,35%2,10%1,82%-10,00%-16,02%
0531ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ
7,95%8,84%4,96%1,71%-0,66%
05321ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ0,68%-3,05%-5,91%-11,08%-14,11%
05322ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-2,71%-3,22%-2,73%-6,80%-12,68%
05323ΣΙΔΕΡΑ1,32%-0,71%-2,13%-2,85%-8,83%
05324ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ1,80%-1,60%-6,26%-9,73%-12,78%
05329ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ1,28%0,43%-2,00%-7,15%-12,48%
0532ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ0,43%-1,86%-3,99%-7,51%-12,32%
0533ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ0,98%0,98%2,05%1,73%1,56%
053ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ6,61%7,13%3,95%0,98%-1,47%
05401ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ2,35%13,03%3,39%1,14%-2,19%
05402ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ4,80%12,17%4,85%2,79%2,66%
05403ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ5,59%15,43%10,09%7,78%4,30%
054ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ5,33%15,49%8,34%6,07%2,98%
05511ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ7,09%6,73%9,79%9,69%2,82%
0551ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ7,09%6,73%9,79%9,69%2,82%
05521ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ5,28%9,94%10,27%10,26%8,44%
05522ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ6,47%10,80%6,05%4,33%3,22%
0552ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ6,29%10,55%6,81%5,47%4,17%
055ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ6,47%10,40%7,11%5,92%4,13%
05611ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ16,90%17,75%17,09%15,31%14,96%
05612ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ19,99%28,74%26,12%27,28%29,66%
0561ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
17,84%21,00%19,76%18,90%19,28%
05621ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,55%12,71%13,69%14,77%14,88%
05622ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ4,89%6,19%7,84%6,61%8,93%
0562ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ7,27%12,09%13,15%13,99%14,35%
056ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ14,18%18,31%17,94%17,72%18,12%
05ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ10,97%15,13%13,18%11,68%10,09%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ13,92%12,38%8,30%12,92%16,84%
06121ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ1,90%5,05%6,13%6,77%7,07%
06129ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ2,81%4,86%4,71%4,93%1,25%
0612ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ2,66%4,84%4,83%5,09%2,09%
06131ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ0,25%1,38%-0,55%-0,33%-1,34%
06132ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ1,27%1,35%1,35%0,78%1,11%
06139ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ2,66%2,61%2,21%2,67%2,93%
0613ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ0,73%1,59%0,21%0,38%-0,08%
061ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
11,40%10,31%6,61%10,80%14,08%
06211ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ2,84%4,70%7,33%7,33%7,53%
06212ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1,81%2,15%2,82%3,50%3,79%
0621ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,05%2,80%3,96%4,47%4,72%
0622ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,10%3,25%3,78%4,01%3,84%
06231ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ2,61%1,25%1,55%-0,81%-1,26%
06239ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,64%2,61%1,68%3,33%5,80%
0623ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,29%1,71%1,58%0,52%0,79%
062ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,09%2,76%3,40%3,48%3,56%
06301ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ1,26%1,68%1,67%1,67%1,62%
06302ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ9,70%9,70%9,70%9,70%9,70%
063ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ1,36%1,77%1,76%1,76%1,71%
06ΥΓΕΙΑ5,64%5,61%4,48%6,08%7,23%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ8,79%17,59%20,73%22,24%21,98%
07112ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ10,53%23,24%23,24%23,24%23,24%
0711ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ9,48%19,81%21,69%22,53%22,38%
0712ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ7,58%12,94%14,08%12,26%13,58%
0713ΠΟΔΗΛΑΤΑ4,57%11,21%14,25%11,80%12,14%
071ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ9,32%19,16%20,97%21,53%21,52%
07211ΕΛΑΣΤΙΚΑ14,98%20,38%21,74%21,37%20,38%
07212ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ7,46%11,95%13,36%13,70%13,98%
07213ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ4,22%6,53%1,27%-1,18%-2,36%
0721ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ11,42%16,35%17,63%17,58%17,25%
07221ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-10,54%28,25%34,47%21,86%28,93%
07222ΒΕΝΖΙΝΗ-6,74%19,68%26,73%21,81%23,99%
07223ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-11,46%19,54%25,41%22,33%24,16%
07224λιπαντικα8,17%10,32%9,92%8,95%9,16%
0722καύσιμα και λιπαντικα-7,19%19,74%26,43%21,13%23,57%
0723ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
5,34%5,82%6,03%5,16%5,29%
07241ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ4,49%4,69%4,63%6,66%5,96%
07242ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ0,01%0,05%0,01%0,02%0,04%
07243ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ1,76%2,46%3,98%4,37%4,40%
0724ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,41%0,53%0,61%0,75%0,74%
072ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-4,58%14,24%17,62%14,16%15,76%
07311ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ0,00%0,00%-12,11%-12,11%-12,11%
07312ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ0,00%0,00%-12,35%-12,35%-12,35%
0731ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%-12,30%-12,30%-12,30%
07321ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ0,16%0,16%-9,38%-9,76%-9,81%
07322ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ32,92%32,92%22,63%22,63%22,63%
0732ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ15,97%15,97%5,73%5,45%5,42%
07331ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ6,10%10,61%41,01%30,95%43,03%
07332ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ47,54%102,25%61,19%70,82%102,41%
0733ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ32,22%67,71%54,71%55,51%76,06%
07342ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ12,83%30,89%30,94%30,30%28,49%
0734ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ12,83%30,89%30,94%30,30%28,49%
0735ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,00%0,00%-12,35%-12,35%-12,35%
07362ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ1,72%1,72%2,32%4,19%4,30%
0736ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ1,72%1,72%2,32%4,19%4,30%
073ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ21,36%36,15%18,19%18,42%27,10%
07ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1,92%17,66%16,72%14,92%17,56%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ0,00%0,00%35,09%35,09%35,24%
081ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,00%35,09%35,09%35,24%
08201ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
2,94%10,85%11,34%8,18%7,71%
08202ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ-6,29%-14,40%-21,98%-29,56%-39,71%
082ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ-5,75%-13,13%-20,33%-27,76%-37,66%
08301ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-2,18%-2,73%-4,98%-4,11%0,88%
08302ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-0,13%-3,72%-3,40%-7,46%1,67%
08303ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET-7,05%-8,68%-14,36%-13,08%-10,09%
08304ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-3,20%-7,35%-11,68%-11,69%--
083ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-1,85%-4,61%-6,43%-7,96%-1,30%
08ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-1,93%-4,78%-6,31%-7,96%-1,65%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09111ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ0,65%1,71%-1,54%-1,12%-3,76%
09112ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ
-3,51%-9,80%-12,51%-20,24%-29,95%
09113ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ2,93%4,93%6,49%3,11%0,05%
0911ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΑΣ
-3,30%-9,25%-11,85%-19,49%-29,10%
09121ΚΑΜΕΡΕΣ-0,35%0,78%-4,91%-9,38%-8,97%
0912ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-0,35%0,78%-4,91%-9,38%-8,97%
09131ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-1,06%-1,40%-1,58%-8,23%-17,63%
09132ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
-0,87%-11,92%-11,58%-17,81%-25,51%
09133ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-2,27%-6,84%-13,39%-17,74%-21,65%
0913ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
-1,19%-2,01%-2,24%-8,82%-18,09%
09141ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-1,14%-0,75%-3,47%-3,27%-4,26%
09149ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ3,15%-0,63%-2,88%-12,83%-25,69%
0914ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ2,10%-1,03%-3,89%-6,52%-11,16%
0915ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
0,33%0,83%0,86%-0,06%-0,06%
091ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
-1,65%-4,21%-5,76%-12,20%-20,69%
09213ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ2,78%-0,16%3,45%5,68%4,04%
09215ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ6,06%6,06%6,06%6,72%8,23%
0921ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ2,79%0,00%3,42%5,51%4,30%
09221ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-5,49%2,93%4,19%-3,87%-5,49%
0922ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-5,49%2,93%4,19%-3,87%-5,49%
0923ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
092ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1,53%0,28%3,34%3,64%2,43%
09311ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-1,81%-5,18%-10,10%-18,03%-22,12%
09312ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ3,80%4,17%1,36%-0,03%-1,02%
0931ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ1,78%1,08%-2,40%-6,13%-8,15%
09321ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ2,22%1,44%-3,56%-2,74%-4,52%
09322ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ1,59%2,32%0,46%0,46%-2,47%
0932ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ2,21%1,45%-3,49%-2,69%-4,48%
09331ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ4,43%5,45%5,54%3,76%4,72%
09332ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ5,25%11,32%10,40%10,25%12,27%
0933ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ4,99%9,42%8,84%8,14%9,87%
09341ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ-3,22%6,10%6,31%2,79%4,67%
09342ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ11,90%17,67%16,91%15,91%16,50%
0934ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ10,66%17,49%16,84%15,47%16,21%
0935ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,71%3,05%4,93%4,85%5,30%
093ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ -ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ4,19%6,20%4,38%3,13%3,04%
09411ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ4,44%4,44%5,10%3,56%3,56%
09412ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ1,56%2,55%2,59%2,96%2,00%
0941ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ1,97%2,76%3,06%2,61%2,06%
09421ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-
ΚΟΝΣΕΡΤΑ
8,80%18,79%17,44%14,18%15,45%
09422ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΗΠΟΙ
1,05%2,09%3,12%4,15%10,03%
09423ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ0,00%-1,40%-1,40%-1,40%-1,40%
09424ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-2,60%-2,03%-2,03%-3,20%-3,20%
09425ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,81%8,03%8,16%9,06%9,02%
0942ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ3,24%5,75%5,13%3,63%4,31%
094ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,91%4,98%4,67%3,51%3,80%
09511ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-0,04%-5,30%-5,73%-6,67%-7,08%
09512ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ1,31%3,63%2,80%2,77%3,83%
09513ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ2,45%1,86%-1,16%-2,15%-2,52%
0951ΒΙΒΛΙΑ0,85%-1,08%-2,32%-2,98%-2,95%
09521ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ4,69%4,69%4,69%4,69%4,69%
09522ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0952ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ3,18%3,18%3,18%3,18%3,18%
0953ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ2,59%3,46%3,40%3,52%4,36%
09541ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ17,03%27,27%28,55%27,79%29,30%
09549ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ4,25%6,46%6,34%7,05%6,90%
0954ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ8,27%12,74%12,97%13,37%13,67%
095ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ3,75%4,18%3,78%3,63%3,73%
09601ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ14,50%14,96%14,44%16,62%15,82%
09602ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ13,43%12,92%12,29%13,45%15,21%
096ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ13,82%14,04%13,42%15,21%15,58%
09ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2,92%3,03%2,72%1,27%-0,43%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,78%3,39%3,06%6,27%5,86%
10102ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,59%3,38%3,62%5,63%5,32%
1010ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,64%3,38%3,46%5,76%5,43%
1020ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,68%4,15%4,52%4,64%3,40%
1030ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-0,20%-1,21%-4,26%-4,62%-4,79%
1040ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
10ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,17%3,13%3,11%3,67%2,84%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ
ΧΟΡΟΥ
6,89%8,44%8,28%8,64%9,04%
11112ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)11,78%16,61%17,22%19,13%19,97%
1111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -ΚΑΦΕΝΕΙΑ7,93%10,16%10,08%10,62%11,08%
1112ΚΥΛΙΚΕΙΑ3,90%3,59%3,58%5,32%6,52%
111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ7,62%9,62%9,55%10,16%10,67%
11201ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ8,37%28,46%17,33%17,87%20,69%
11202ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ7,41%11,01%20,72%24,60%27,15%
112ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ8,45%27,98%17,93%18,60%21,24%
11ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ7,48%10,51%9,90%10,52%11,11%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12111ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ3,85%4,42%6,58%5,18%5,71%
12112ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ4,36%4,82%5,12%5,76%6,16%
12113ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ0,54%0,44%0,30%0,17%-0,94%
1211ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
3,56%3,94%4,61%4,66%4,98%
12121ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-5,61%-7,98%-7,64%-15,26%-18,27%
1212ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ-5,61%-7,98%-7,64%-15,26%-18,27%
12131ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)1,84%4,56%2,12%3,82%2,62%
12132ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ12,40%13,16%8,63%5,15%4,43%
1213ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ11,69%12,58%8,21%5,07%4,31%
121ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ9,41%10,22%7,26%4,85%4,26%
12311ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ6,07%10,11%18,66%22,52%23,57%
12312ΡΟΛΟΓΙΑ3,93%5,12%2,75%1,58%0,10%
1231ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ4,88%7,97%14,24%17,02%17,61%
12321ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ3,41%1,22%-4,12%-6,15%-10,45%
12322ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ3,93%6,68%2,57%-0,26%-2,07%
12329ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ3,12%2,16%-1,69%-2,40%-4,04%
1232ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ3,29%2,39%-1,70%-2,55%-4,48%
123ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ3,39%2,86%0,86%0,63%-0,92%
12401ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ1,90%2,99%2,86%3,93%4,28%
12402ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ6,37%11,11%11,11%13,55%13,32%
12403ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ4,84%10,16%10,73%10,73%10,73%
124ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ3,60%7,38%7,65%8,56%8,73%
1252ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12532ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
1253ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
12541ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ0,00%-1,59%-1,00%0,02%-0,55%
12542ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ0,00%1,55%1,39%1,59%1,59%
1254ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ0,00%-1,54%-0,97%0,04%-0,53%
125ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ1,53%0,39%0,83%1,59%1,16%
12621ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12622ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
0,67%0,36%0,36%0,58%-0,03%
1262ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,18%0,18%0,30%-0,03%
126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,18%0,18%0,30%-0,03%
12701ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,49%0,60%0,60%0,60%0,60%
12703ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ1,20%-0,26%-0,26%-0,80%-0,21%
12704ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,62%5,15%4,89%4,45%4,81%
127ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,00%2,10%1,94%1,62%1,90%
12ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ6,16%6,24%4,75%3,69%3,14%
Η παρούσα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr) και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης