Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 452
ΑΔΑ Ρ05Ψ46ΜΤΛ6-ΗΝΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α'ΒΑΘΜΟΥ
Πληροφορίες: Δέσποινα Νάσαινα
Τηλέφωνα: 213-1364378
Αθήνα 10 Απριλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 31778
Προς: 1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
2. Δήμοι της χώρας
Θέμα: Αποδοχή της υπ' αριθμ. 37/2023 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Σας γνωρίζουμε ότι η υπ' αριθμ. 37/2023 Γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Με την εν λόγω γνωμοδότηση το Γ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε η υπηρεσία μας, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα, αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 60 του ν. 3852/ 2010:
Σε περίπτωση κένωσης, λόγω θανάτου, της θέσης του δημάρχου, του οποίου η παράταξη είχε συμπράξει με περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, το σώμα εκλογής του νέου δημάρχου αποτελούν μόνον οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δήμαρχου, οι οποίοι και μόνον μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή νέου δημάρχου και όχι οι δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από τις δημοτικές παρατάξεις, με τις οποίες είχε συμπράξει η παράταξη του αποβιώσαντος δημάρχου.
Ο Γενικός Γραμματέας
Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης
Κοινοποίηση:
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Ενταύθα
Εσωτερική διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού