Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 116292
ΑΔΑ ΨΖΤΠ465ΧΘΞ-ΦΗ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Μ. Καρατζά
Τηλέφωνο : 210 650 8005, -8123, -8557
E-mail : dem@yme. gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 11 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας γραπτών εξετάσεων για Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Σχετ.: Η κ.υ.α Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής»
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 της σχετικής κ.υ.α., διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για την αρχική χορήγηση, ανανέωση και επέκταση ισχύος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές (ADR), την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 10 π.μ.
1. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
(1) Ευαγγελάτου Ευδοκία, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως πρόεδρο,
(2) Γούλα Γεώργιο, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως μέλος και,
(3) Καρατζά Μαρίνα, Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε), ως μέλος,
με αναπληρωτές αυτών τους:
(1) Κολοβού Βασιλική, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως αναπληρωτή πρόεδρο,
(2) Φούκα Γεώργιο, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως αναπληρωματικό μέλος και,
(3) Ζενάκου Χρυσάνθη, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), ως αναπληρωματικό μέλος.
Ως γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Καντούτσης Κωνσταντίνος, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), με αναπληρώτρια αυτού την υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης, Ψυχογιού Χρυσάνθη, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε).
2. Οι εξετάσεις αρχικής χορήγησης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13 της σχετικής κ.υ.α.
Οι εκπαιδευτικοί φορείς υποβάλλουν καταστάσεις των υποψηφίων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για αρχική χορήγηση και επέκταση πιστοποιητικού οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία ανά υποψήφιο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, δ/νση μονίμου κατοικίας, τίτλο σπουδών, αριθμό ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας (για αλλοδαπούς). Οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν, το είδος του πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν, ξεχωριστά για αρχική εξέταση και επέκταση. Οι καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 4η Μαΐου 2023 στο e-mail: e. evangelatou@yme .gov.gr.
3. Οι εξετάσεις ανανέωσης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 της σχετικής κ.υ.α. και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις εξετάσεις ανανέωσης οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο e-mail: e.evangelatou@yme.gov.gr. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις ανανέωσης πιστοποιητικού, πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 4η Μαΐου 2023.
4. Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:
ΕνότηταΕξετάσειςΔιάρκεια (λεπτά)Ερωτήσεις
Μέρος 1 (βασική)Αρχική /Ανανέωση90πολλαπλής επιλογής
Διάλειμμα15
Μέρος 2 (κλάσεις)Αρχική /Ανανέωση90πολλαπλής επιλογής
Διάλειμμα15
Μέρος 3 (μέσο μεταφοράς)Αρχική90πολλαπλής επιλογής και μελέτη περίπτωσης
Σύνολο300
5. Στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα βρίσκονται στο χώρο εξέτασης 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους σε έντυπη μορφή το ΦΕΚ της κ.υ.α Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) (ADR 2021) και επιπλέον επιτρέπεται οποιαδήποτε έντυπη έκδοση της ADR 2021 σε άλλη γλώσσα τους διευκολύνει. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν χειρόγραφες σημειώσεις και ηλεκτρονικά μέσα εκτός αριθμομηχανών χειρός για την εκτέλεση υπολογισμών.
6. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο του Υπουργείου ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/krisimes-ypodomes-kai-asfaleia/asfaleia-pliroforion-kai-pliroforiakon-systimaton/item/7992-dilosi-aporritou-kai-prostasia-dedomenon-prosopikoy-xaraktira Για οποιαδήποτε ενημέρωση, υποβολή ερωτημάτων ή παρατηρήσεων σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email: dpo@yme.gov.gr.
7. Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΣΑΜΕΕ, οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 και τα στοιχεία που απαιτούνται στο 1.8.3.18 του παραρτήματος Ι.1.Α της σχετικής κ.υ.α.. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης.
8. Πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις παρέχονται στα τηλέφωνα 210 650 8005, 210 650 8557, 210 650
8123 και στα email: e.evangelatou@yme.gov.gr, m.karatza@yme.gov.gr, g.goulas@yme.gov.gr .
9. Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις ανανέωσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΞΙΦΑΡΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Γρ. Υφυπουργού ΥΠ&ΜΕ αρμόδιο για θέματα Μεταφορών
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γεν Δ/ντή Μεταφορών ΥΠΥΜΕ
2. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας ΥΠΥΜΕ
3. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), info@pssamee.gr
4. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, dgsaedu@mail.ntua.gr
2. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, mlulas@eng.auth.gr , gsavaidis@meng.auth.gr
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών