Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. 112727
ΑΔΑ Ψ82Φ465ΧΘΞ-ΠΧΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 7/4/2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 213 1308527
E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Αποστολή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/392 της Επιτροπής
ΣΧΕΤ.: O Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/392 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2021 «για την παρακολούθηση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1014/2010, (ΕΕ) αριθ. 293/2012, (ΕΕ) 2017/1152 και (ΕΕ) 2017/1153 της Επιτροπής»
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Στις 5-3-2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 77, σ. 8-26) ο ανωτέρω σχετικός Κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής, από τα κράτη-μέλη και τους κατασκευαστές, δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, καθώς και δεδομένων για τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας των οχημάτων αυτών σε πραγματικές συνθήκες.
Ειδικότερα, στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού προβλέπονται τα ακόλουθα:
> Τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες και αριθμούς VIN από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα και καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και είναι εξοπλισμένα με συσκευές παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ενέργειας επί του οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151.
> Από τις 20 Μαΐου 2023, τα δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες, μαζί με τους αριθμούς VIN, συλλέγονται όταν τα οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο, εκτός εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος αρνηθεί ρητά να καταστήσει τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα.
> Για την ανάγνωση των δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες χρησιμοποιείται διάταξη που συνδέεται με την ηλεκτρονική διεπαφή του οχήματος, όπως η συσκευή σάρωσης του OBD. Η διάταξη σάρωσης που χρησιμοποιείται έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης των δεδομένων που καταγράφονται στη συσκευή παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ενέργειας.
2) Βάσει των προαναφερόμενων, προκύπτουν τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαδικασία του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων στα ΚΤΕΟ:
α) Από τις 20 Μαΐου 2023, κατά τη διενέργεια στα ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των επιβατηγών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να συλλέγονται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος και τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στη συσκευή παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ενέργειας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4α του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, τα οχήματα τα οποία υποχρεούνται να είναι εξοπλισμένα με συσκευές για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας είναι όλα τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών) πλην των αμιγώς ηλεκτροκίνητων.
β) Η ανάγνωση των δεδομένων θα γίνεται με τις συσκευές σάρωσης του OBD, οι οποίες αποτελούν μέρος του αναγκαίου εξοπλισμού των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 20794/2222/2012 (Β’ 1466) υ.α. και το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 42485/5569/2002 (Β’ 940) υ.α., αντίστοιχα.
γ) Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, μαζί με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, θα αποστέλλονται μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος ΚΤΕΟ (Μ.Σ. ΚΤΕΟ) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος του σχετικού Κανονισμού αναφέρονται τα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ε.Ε.
δ) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του σχετικού Κανονισμού, τα ΚΤΕΟ θεωρούνται “υπεύθυνοι επεξεργασίας” για τη συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Συνεπώς, τα ΚΤΕΟ θα πρέπει να τηρούν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των οχημάτων υπό την ιδιότητα αυτών ως υποκειμένων των δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Επισημαίνεται ότι, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του σχετικού Κανονισμού, τα δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες μαζί με τους αριθμούς VIN δεν συλλέγονται εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος αρνηθεί ρητά να καταστήσει τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα. Για το λόγο αυτό, τα ΚΤΕΟ πρέπει να διαθέτουν σχετικό έντυπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα δηλώνει ρητά είτε την άρνηση είτε τη συναίνεσή του για τη διάθεση των δεδομένων του οχήματός του, αναφορικά με το σκοπό του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/392. Η συγκεκριμένη αντίρρηση/συναίνεση πρέπει να υπάρχει για κάθε τεχνικό έλεγχο που διενεργείται στο όχημα. Τα ΚΤΕΟ υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα εν λόγω έντυπα.
Επιπρόσθετα, τα ΚΤΕΟ προτείνεται να παρέχουν στον ιδιοκτήτη του οχήματος τα αποτελέσματα από την ανάγνωση της συσκευής παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας.
Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του σχετικού Κανονισμού, τα ΚΤΕΟ διατηρούν τα δεδομένα που συλλέγονται μόνο έως ότου αυτά αποσταλούν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος ΚΤΕΟ.
3) Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/392 της Επιτροπής, καθώς και η παρούσα εγκύκλιος, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων -> Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -> Έλεγχος Συστημάτων Οχημάτων -> Οχλήσεις -> Καυσαέρια και μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos-oximaton/elegxos-systimaton-oximaton/oxliseis/item/9101-kafsaeria.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
3. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
2. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
3. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
4. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
5. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
6. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
7. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας (με ηλ. ταχυδρομείο)
8. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (με ηλ. ταχ/μείο)
9. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.)
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
10. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
- Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr