Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/39880/1157
ΑΔΑ 6ΕΦΒ4653Π8-ΧΧ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Τεστέμπαση
Τηλέφωνο : 2131512 241
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: dasktim@gmail.com
Ημ/νία: 10/04/2023
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α.
ΣΧΕΤ: 1. Άρθρο 18 ν. 3889/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 49 ν. 4685/2020 και το άρθρο 212 ν. 5037/2023 (Α’ 78).
2. Ο ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.»
3. H 146776/2459/21.10.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Β' 3532) και ειδικότερα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 "ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠ.Ε.Α.", όπως τροποποιήθηκε με την 92364/2651/25.09.2020 Απόφαση Υφ. Π.ΕΝ. (Β’ 4367) και ισχύει.
4. Η 10830/272/31.01.2023 (ΥΟΔΔ 84) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182)» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΥΟΔΔ 284/2023).
5. Η 38126/1341/20.04.2021 εγκύκλιος «Σύσταση ΕΠ.Ε.Α. μετά την θέση σε ισχύ των άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020.» (ΑΔΑ: Ω0Φ04653Π8-8ΨΣ).
6. Η 182999/1135/23.05.2019 εγκύκλιος «Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων» (ΑΔΑ: 61Ρ74653Π8-5ΕΛ).
7. Η 165792/225/19.01.2018 εγκύκλιος «Οδηγίες Ομαδοποίησης Αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.» (ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 18 ν. 3889/2010, της έκδοσης της (4) σχετικής καθώς και της διόρθωσης σφάλματος αυτής και με δεδομένο ότι οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, ήδη συστήνονται και λειτουργούν, επισημαίνονται τα παρακάτω:
• Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση (παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010).
• Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραμματέα της, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής, καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους να παρασταθούν στην εκδίκαση της αντίρρησής τους (παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3889/2010).
• Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του (παρ. 2 άρθρου 18 ν. 3889/2010).
• Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν .... και να κατατίθενται στην ΕΠ.Ε.Α. κατά την εξέταση της αντίρρησης (παρ. 2 άρθρου 16 ν. 3889/2010).
• Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις τού Κώδικα διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α'45) (παρ. 6 άρθρου 18 ν. 3889/2010).
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι αμέσως μετά την παραλαβή των φακέλων των υποθέσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. (Υπόδειγμα 1 της σχετ. 7) και τον προγραμματισμό της εξέτασης των αντιρρήσεων, οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξεταστούν ανά συνεδρίαση.
Παράλληλα, ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους καθώς και τους τεχνικούς τους συμβούλους, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επικείμενη συνεδρίαση, προκειμένου να παραστούν σε αυτήν, διατυπώνοντας τις απόψεις τους και για να καταθέσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει τους ισχυρισμούς τους. Η παραπάνω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα προτείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες και να επιτυγχάνεται η πλήρης ενημέρωση. Στο κείμενο πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 2 αρθ. 18 ν. 3889/2010 προβλέπεται ότι: «Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη κατ' ελάχιστον: α) τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις, γ)τα υπομνήματα που περιέχονται στους φακέλους των αντιρρήσεων, δ) τις πληροφορίες με την μορφή υπομνήματος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών και ε) τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου ή εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηματογράφησης.». Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το αιτιολογικό της απόφασης, πρέπει να είναι σαφές, ειδικό, επαρκές και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου (άρθρο 17 ν. 2690/1999).
Με δεδομένο ότι οι αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ενσωματώνονται αυτούσιες στο δασικό χάρτη, η μη πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, πλήττει εξαρχής το κύρος του δασικού χάρτη.
Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών να ενημερώσουν άμεσα τις ΕΠ.Ε.Α., περιοχής αρμοδιότητάς τους για το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝ.ΑΡΑΒΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κου Κ. Σκρέκα
2. Γραφείο Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κου Γ. Αμυρά
3. Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
4. Διευθύνσεις Δασών
5. Ελληνικό Κτηματολόγιο
Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Διευθυντού Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος 2. Διεύθυνση Προστασίας Δασών