Διοικητικό Έγγραφο

A. Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/40851/2452
ΑΔΑ ΨΟΙΔ4653Π8-ΑΒΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες : Στ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο : 2131512181
e mail : s.tzaferos@prv.ypeka.gr
Ημ/νία: 12/04/2023
ΠΡΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΟΙΝ: Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων
ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναστολής επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, μη επιβολής νέων, και αποφάσεων κατεδάφισης στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος του άρθρου 52 ν. 4685/2020 ως ισχύει
ΣΧΕΤ: (α) αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/130649/7748/9-12-2022 εγκύκλιο ΥΠΕΝ
(β) αριθ. 123725/14-3-2023 έγγραφο Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής
Προκειμένου αντιμετωπίσεως ζητημάτων που ανέκυψαν επί της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 52 «Υποβολή αιτήσεων» του ν. 4685/2020 (Α'92) ως ισχύει, παρέχονται συμπληρωματικά διευκρινίσεις επί της σχετικής διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπ’ αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16-7-2021 ΚΥΑ (Β'3253).
Εν προκειμένω, ο αρμόδιος μηχανικός δηλώνει είτε επί του τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, είτε και επί του εντύπου της υπεύθυνης δήλωσης, τα ειδικώς οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση (γ) του άρθρου 5 «Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία» της ως άνω αποφάσεως. Η προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ, φέρει την υπογραφή του μηχανικού, το γνήσιο της οποίας βεβαιώνεται από αρμόδια προς τούτο δημόσια αρχή ενώ δύναται να εκδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.
Οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες από τα αρμόδια δικαστήρια, εφόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, δεν αποκλείονται της αναστολής των διοικητικών κυρώσεων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 52, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παραδοθεί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες τους προς κατεδάφιση, κατ’ εφαρμογή της οικείας διάταξης του άρθρου 67Α ν. 998/1979 ως ισχύει.
Επί του ζητήματος υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων στον ήδη υποβληθέντα ηλεκτρονικό φάκελο, δοθείσης εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της σχετικής ΚΥΑ, δύναται αυτά να προσκομιστούν στην οικεία δασική Αρχή, προηγηθείσης σχετικής έγγραφης ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου από την τελευταία, μετά τη διαπίστωση τυχόν ελλείψεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ.
Τέλος, με την αφορμή πολλών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι, η υποβολή και μόνο του αιτήματος υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, μέσω της πλατφόρμας του κτηματολογίου, συνεπάγεται την άμεση αναστολή τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης τους από την κατεδάφιση, όπως ορίζει ρητά η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 52 του ιδίου νόμου. Το οικείο Δασαρχείο ή η Διεύθυνση Δασών (άνευ Δασαρχείου) οφείλει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του ενδιαφερόμενου που θα συνοδεύεται από το αποδεικτικό υποβολής του αιτήματος του για υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 55 με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου, να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί αναστολής όλων των σχετικών με την εν λόγω κατοικία και τις συνοδεύεουσες αυτήν κατασκευές διοικητικών κυρώσεων. Εν συνεχεία, μετά την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 54 του νόμου προεδρικού διατάγματος και αφού οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν, εντός 6 μηνών από την έκδοση του τελευταίου, την αίτηση τους με τα δικαιολογητικά που θα ορίζονται σε αυτό (το π.δ.), όπως προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 55, εξετάζεται εάν η υποβαλλόμενη περίπτωση εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 51 ή θα διατυπώνεται αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής περί του εάν είναι επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών, γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος του και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης λήγει αυτοδικαίως η αναστολή που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 52.
Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες της χωρικής σας αρμοδιότητας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
(Α) ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(α) Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Αμυρά
(β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών, κου Κ. Αραβώση
(γ) Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
(Β) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
e mail: ktimagen@ktimatologio.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος