Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 117433
ΑΔΑ ΨΨΕΑ465ΧΘΞ-ΕΛ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφ. : Κ.Κεχαγιά
Τηλ. : 2106508008
E-mail : dteo@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 12-4-2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης της αριθμ. 104224/2023 κ.υ.α.
Σας ενημερώνουμε ότι στις 3-4-2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β'2177 η αριθμ. 104224/2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Παραβάσεις της νομοθεσίας του οδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης για τη διαπίστωση της τεχνικής τους καταλληλότητας». Το κείμενο της απόφασης μπορεί αναζητηθεί και στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με ΑΔΑ: ΨΧΕΘ465ΧΘΞ-9ΞΛ.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι παραβάσεις και οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις για τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου που λειτουργούν στις Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3446/2006 (Α’49).
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης, η ισχύς της αρχίζει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Α. Σκυλλάκος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειες της χώρας
α. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών (με e-mail)
β. Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών (με e-mail)
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: kepik@astynomia.gr
3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυκλακής: gontact@yna.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Ιδ. Γρ. Υπουργού ΥΠ&ΜΕ
2. Ιδ. Γρ. Υφυπουργού ΥΠ&ΜΕ (τομέας Μεταφορών)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
β. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
δ. Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
ε. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.ΜΕ.): info@aead.gr
4. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με e-mail)
5. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με e-mail)
6. Διεύθυνση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Αττικής
7. Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
α. 'Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας, enosiikteoellados@gmail.com
β. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”, ikteo-k@otenet.gr
γ. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, info@kteo-gr.gr