Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 31/οικ.6564
ΑΔΑ 6ΒΗΓ46ΜΤΛ6-ΠΙΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 12 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 2131313 240, -244, -266, -321,-187, -390
E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 -Έννομο συμφέρον του οικείου Υπουργού για την άσκηση αγωγής κατά της κήρυξης απεργίας
Σχετικά με την εν εξελίξει εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112), με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού του δημοσίου και κατόπιν των εξαγγελθεισών απεργιακών κινητοποιήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Το δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων στο Δημόσιο και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), υπόκειται τόσο από το Σύνταγμα (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. γ' Σ.), όσο και από την κοινή νομοθεσία (άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει, και άρθρο 3 του ν. 2224/1994, όπως ισχύει) σε περιορισμούς, πρωτίστως γιατί οι όροι εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων επηρεάζουν την ανταπόκριση στην υποχρέωση της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Η παράνομη ή/και καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της απεργίας διαπιστώνεται από τα δικαστήρια, στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 22 παρ. 4 και 30 παρ. 1 του ν. 1264/1982 όπως ισχύουν, με έλεγχο τόσο ως προς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας όσο και ως προς την υπέρβαση ή μη των νομίμων
ορίων άσκησης του δικαιώματος της απεργίας στη βάση της αρχής της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 «Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων» του ν. 1264/1982 όπως ισχύει «...Το ελληνικό Δημόσιο νομιμοποιείται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ’ αντικείμενο αρμόδιων υπαλλήλων».
Δυνάμει των ανωτέρω, οι Υπουργοί, στους οποίους υπάγονται οι υπάλληλοι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που κηρύσσουν απεργία ή εποπτεύουν τα ΝΠΔΔ, των οποίων τους υπαλλήλους εκπροσωπούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, νομιμοποιούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, στην άσκηση αγωγής κατά της προκήρυξης απεργίας/αποχής από την εφαρμογή της στοχοθεσίας και τη διενέργεια της αξιολόγησης του ν. 4940/2022, με την οποία θα ζητούν την κήρυξη της ως παράνομης/καταχρηστικής. Αρμόδιο δικαστήριο, κατ’ άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 1264/1982 όπως ισχύει, για την επίλυση της δικαστικής διαφοράς από απεργία είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 614 Κ.Πολ. Δικ. για τις εργατικές διαφορές.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις-> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy- tomea/category--axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφής (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση -> Θεσμικό Πλαίσιο
Ο Υπουργός
Μαυρουδής Βορίδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
3. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
8. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
9. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
10. ΑΔΕΔΥ
11. ΠΟΕ ΟΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».