Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1ε/Γ.Π. οικ. 22968
ΑΔΑ Ω82Σ465ΦΥΟ-ΠΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Αθήνα, 20-4-2023
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Νίκη Παπανικολάου
Τηλέφωνο : 213 216 1793
e-mail : ddy_e@moh.gov.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την τροποποίηση της ΚΥΑ 17185/1069/2022 αναφορικά με την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Η 64712/4464/2022 (ΦΕΚ Β’ 3636) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης...»
3. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β’ 1537) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Η με αρ. πρωτ. 29719/431/21-3-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διευκρινίσεις για τις προβλέψεις της κυα οικ. 146163/2012 (Β 1537) για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία αποστείρωσης - Τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων» (ΑΔΑ: 6ΑΝΞ4653Π8 - Ρ6Π)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ. αριθμ’ 64712/4464/2022 Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841)» (σχετ. -2-).
Στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται ότι οι εγκαταστάσεις αποστείρωσης -απολύμανσης «μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων» με δυναμικότητα έως 4 tn/ ημέρα κατατάσσονται στην Κατηγορία Β για την οποία η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται με την υπαγωγή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης που να περιλαμβάνει τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του σχετ. (1) Νόμου (διαδικασία του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β' 332)), μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας).
Ειδικότερα, για την περίπτωση που Υγειονομική Μονάδα επιθυμεί να επεξεργάζεται η ίδια τα μολυσματικά απόβλητα που παράγει με τη μέθοδο της αποστείρωσης (για ποσότητα <4 τόνων ημερησίως και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετ. (3) ΚΥΑ) απαιτείται
1) στη περίπτωση που έχει πάνω από 300 κλίνες και κατατάσσεται σε κατηγορία Α2 ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχετ. (1) Νόμου), ή
2) στην περίπτωση που έχει μέχρι και 300 κλίνες και κατατάσσεται σε κατηγορία Β ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, και μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για την έκδοση της σχετ. (4) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις προς τους φορείς διαχείρισης εγκαταστάσεων αποστείρωσης και χώρων υγειονομικής ταφής, αναφορικά με την ιεράρχηση των εργασιών διάθεσης των μολυσματικών αποβλήτων τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία αποστείρωσης, σύμφωνα με την οποία για τα αποστειρωμένα απόβλητα πρέπει να επιδιώκεται η ανάκτηση ενέργειας με τη παραγωγή δευτερογενών καυσίμων, στο μέτρο του δυνατού.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΠΛΕΥΡΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας
υπόψη Διοικητών
με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) ευθύνης τους
2. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) ευθύνης τους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Αποβλήτων
• Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Γεν. Γραμ. Υπηρεσιών Υγείας
5. Γραφείο Γεν. Διευθ. Υπηρεσιών Υγείας
6. Γραφείο Γεν. Διευθ. Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
7. Δ1ε (3)