Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 2252.2.4/30785/23
ΑΔΑ 65ΜΣ4653ΠΩ-7Γ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση :Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2)
Ταχ. Κώδικας :185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΝΟΜΙΚΟΣ Ν.
Τηλέφωνο :213 1374260, -1247, -4667
e-mail :dths@hcg.gr
Πειραιάς, 25 Απριλίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2252.2-4/74492/22/19-10-2022 (Α.Δ.Α.: ΩΥΤΕ4653ΠΩ-Ν0Γ) Εγκυκλίου «Καθορισμός συνδέσεων λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.3323.1/02/08/21-03-2008 απόφασης (Β΄ 530)»
Σχετ:
1.Οι διατάξεις:
α)του ν.4948/2022 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών» (Α΄ 125),
β)του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών … Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (A΄114),
γ)του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
δ)την περίπτωση 43 του αρ.1 της υπ' αριθμ.2903.5/92965/2019 Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’ 5056)
2.Η υπ’ αριθμ.3323.1/01/05/26-05-2005 Κοινή απόφαση Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία πλοίου» (Β΄ 718),
3.Η υπ’ αριθμ.3323.1/02/08/21-03-2008 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 Απόφασης “Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β΄718)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄530),
4.Η υπ’ αριθμ. 2252.2.1/48623/22/07-7-2022 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ανώτατες Επιτρεπόμενες Τιμές Καθαρών Ναύλων Οικονομικής ή Ενιαίας Θέσης Επιβατών, Οχημάτων και Εμπορευμάτων, πλην Ταχυδρομικών Αποστολών, Πλοίων Ακτοπλοΐας κατά Σύνδεση και κατά Κατηγορία Πλοίου» (Β΄3613),
5.Η υπ’ αριθμ. 2252.2-4/74492/22/19-10-2022 Εγκύκλιος «Καθορισμός συνδέσεων λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αρίθμ.3323.1/02/08/21-03-2008 απόφασης (Β’ 530)» (Α.Δ.Α.: ΩΥΤΕ4653ΠΩ-Ν0Γ),
6. Η υπ’ αριθμ. 2252.2-4/9154/23/06-02-2023 Εγκύκλιος «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2252.2-4/74492/22/19-10-2022 (Α.Δ.Α.: ΩΥΤΕ4653ΠΩ-Ν0Γ) Εγκυκλίου «Καθορισμός συνδέσεων λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.3323.1/02/08/21-03- 2008 απόφασης (Β΄ 530)» (Α.Δ.Α.: 6ΖΜΛ4653ΠΩ-ΩΜ8),
7.Το από 04/4/2023 Ενημερωτικό Σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ/ΔΘΣ Β΄.
1.Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2252.2-4/74492/22/19-10-2022 Εγκύκλιο Υ.ΝΑ.Ν.Π/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ «Καθορισμός συνδέσεων λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ.3323.1/02/08/21-03-2008 απόφασης (Β΄530)» ως εξής :
α)με την προσθήκη της σύνδεσης: «νήσος Αμοργός-νήσος Θήρα» για το χρονικό διάστημα από 15/5/2023 έως και 17/9/2023 στην παράγραφο 1
β) ιι αυτής, β)με την τροποποίηση του χρονικού διαστήματος της σύνδεσης «νήσος Ίος-νήσος Μύκονος», σε 12/4/2023 έως και 31/10/2023 (αντί 15/4/2023-19/10/2023), στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής,
γ)με την τροποποίηση του χρονικού διαστήματος της σύνδεσης «νήσος Ίος-νήσος Κρήτη», σε 12/4/2023 έως και 31/10/2023 (αντί 21/4/2023-10/10/2023), στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής,
δ)με την τροποποίηση του χρονικού διαστήματος της σύνδεσης «νήσος Ίος-νήσος Σίφνος», σε 01/6/2023 έως και 05/10/2023 (αντί 20/5/2023-10/10/2023), στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής,
ε)με την τροποποίηση του χρονικού διαστήματος της σύνδεσης «νήσος Πάροςνήσος Σέριφος», σε 23/3/2023 έως και 23/10/2023 (αντί 21/4/2023-02/10/2023), στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής,
στ)με την προσθήκη της σύνδεσης: «νήσος Θήρα-νήσος Σέριφος» για το χρονικό διάστημα σε 23/3/2023 έως και 23/10/2023 στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής,
ζ)με την τροποποίηση της σύνδεσης: «νήσος Θήρα-νήσος Σίφνος» για το χρονικό διάστημα σε 23/3/2023 έως και 23/10/2023 (αντί 21/4/2023-10/10/2023), στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής,
η)με την τροποποίηση της σύνδεσης: «νήσος Πάρος-νήσος Σίφνος» για το χρονικό διάστημα σε 23/3/2023 έως και 23/10/2023 (αντί 21/4/2023- 02/10/2023), στην παράγραφο 1 β) ιι αυτής και
θ)με την προσθήκη της σύνδεσης: «νήσος Πόρος-νήσος Ύδρα» για το χρονικό διάστημα από 23/3/2023 έως και 31/10/2023, στην παράγραφο 1β)ιι αυτής.
2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η σχετική (5) εγκύκλιος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την (6) όμοια.
3. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.
Ο Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε.
Ευάγγελος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Πίνακας Αποδεκτών:
Ι.Αποδέκτες προς ενέργεια:
Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
ΙΙ.Κοινοποίηση:
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
(Πλ. Συντάγματος , 101 80 Αθήνα)
2.Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(email: seen@seen.org.gr)
3.Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού
(email: info@enosiporthmion.gr)
4.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένα,
( email: info@theologitis.gr)
5.Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας
(email : penpa97@yahoo.gr)
6.Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (email: nee@nee.gr)
7.Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΙΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.
4. Γρ. κ. A΄Υ/Λ.Σ.
5. Γ ρ. κ. Δ.Κ.Β ΄
6. ΥΝ.Α.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΒ΄/Δ.Θ.Σ.