Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/44886/1706
ΑΔΑ ΨΟ574653Π8-1Ω5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ημ/νία: 25/04/2023
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εφαρμογή προσαύξησης του Σ.Δ. με χρήση των διατάξεων Κοινωνικού Συντελεστή σε καθορισμένες από πολεοδομική μελέτη ζώνες κοινωνικού συντελεστή και της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4067/2012 (NOK).»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α') «Επιτελικό Κράτος : οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
4. Την παρ.2 του άρθρου 28 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Α' 79), όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155 Α') «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 45 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005-Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α' 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τον ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α') «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως ισχύει.
9. Την περ. α του άρθρου 25 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α') «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Τον ν.1337/83 (ΦΕΚ 33 Α') «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις».
11. Τον ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α') «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις».
12. Τον ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α') «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
13. Τον ν.4759/2020 ( ΦΕΚ 245Α') « Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.
14. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/85254/2953/22-08-2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
15. Το από 29-11-2022 ενημερωτικό σημείωμα της ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
16. Την υπ’ αριθ. 118/Συν.31η/30-11-2022 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
Αποφασίζουμε
Επιτρέπεται η παράλληλη εφαρμογή προσαύξησης του ΣΔ με χρήση των διατάξεων Κοινωνικού Συντελεστή σε καθορισμένες από πολεοδομική μελέτη ζώνες κοινωνικού συντελεστή και της παρ.1 του αρθ.25 του ν.4067/2012 (NOK). Ειδικότερα,
α) η προσαύξηση του συντελεστή δόμησης της παρ. 1 του άρθρου 25 εφαρμόζεται επί του κοινωνικού συντελεστή με μέγιστο όριο προσαυξημένου συντελεστή 2,
β) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του NOK, προκύπτει σε συνάρτηση με τον κοινωνικό συντελεστή, πριν την προσαύξησή του κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4067/2012 (NOK).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ