Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: Δ30/Β3-330905
ΑΔΑ: ΨΙΛΖ465ΧΘΞ-0Θ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Δ. Παρασκευόπουλος
Τηλέφωνο : 2106508500
Βαθμός Προτ/τας:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 25 - 4 -2023
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών καθώς και λειτουργία Σχολών Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο και Σχολών/Κέντρων Π.Ε.Ι.
ΣΧΕΤ: α) Ο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 108).
β) Το π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ ΑΊ94).
γ) Η κ.υ.α.Δ30/Α3/276110/14-10-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) » (Β’ 4742).
δ) Η κ.υ.α.Δ30/Α3/314952/12-11-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκριση λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 5275).
Σε συνέχεια γραπτών και τηλεφωνικών ερωτημάτων από Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καθώς και από Ομοσπονδίες και Συλλόγους Εκπαιδευτών, όπου ζητούνται μεταξύ άλλων διευκρινίσεις σχετικά με τους Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών καθώς και για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο και Σχολών/Κέντρων Π.Ε.Ι., σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α. Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών
1. Στα άρθρα 2 και 4 του π.δ. 208/2002, περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άσκησης του επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων οδηγών. Ένα από τα δικαιολογητικά μεταξύ άλλων που ζητούνται είναι και η ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, συγκεκριμένα απαιτούνται:
α) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ πρώην (Ο.Α.Ε.Ε.) για εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών που έχουν στην κατοχή τους Σχολές Οδηγών ή και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. όπως και για εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών που παρέχουν υπηρεσίες κατά αποκοπή (δηλαδή με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.)).
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ πρώην (Ι.Κ.Α.) για εκπαιδευτές που είναι μισθωτοί. Για άνεργο εκπαιδευτή απαιτείται βεβαίωση πρόσληψης του εργοδότη στον ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.).
Η μη προσκόμιση της ασφαλιστικής ενημέρωσης ή της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα συνιστά και την μη ανανέωση της άσκησης του επαγγέλματος καθότι είναι μια από τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρείται κατά την διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματος άρθρο 2 παρ.2 § γ του π.δ. 208/2002.
Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων (α) και (β) μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους και ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο www.efka.gov.gr.
2. Για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες (φυσικά πρόσωπα) με τους οποίους είναι σύζυγοι ή αντισυμβαλλόμενοι με το σύμφωνο συμβίωσης του ν.4356/2015 (Α'181) ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν.1759/1988 (Α'50) και στον «Κανονισμό Ασφάλισης στο ΙΚΑ προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειας τους » (Κ.Α.Μ.Ο.) που εγκρίθηκε με την Φ21/3288/20-12-1988 απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β'4). Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα, υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υποχρεωτικά αλλά όχι αυτοδίκαια. Δηλαδή εάν οι απασχολούμενοι δεν επιθυμούν να ασφαλιστούν, δεν υπάγονται στην ασφάλεια του ΕΦΚΑ, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας και ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών:
α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου), όπου δηλώνεται ο βαθμός συγγένειας του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης με τον απασχολούμενο εκπαιδευτή, καθώς και η απασχόληση του Εκπαιδευτή στη Σχολή Οδηγών ή/και το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή/και τη Σχολή Π.Ε.Ι., και
β) Υπεύθυνη δήλωση του απασχολούμενου για αποκλειστική απασχόληση σε ατομική επιχείρηση συζύγου ή συγγενούς α’ και β’ βαθμού.
Β. Σχολές Οδηγών - ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. - Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι.
1. Για τις βεβαιώσεις από την οικεία Οικονομική Εφορία περί ενάρξεως λειτουργίας της επιχείρησης (Σχολής Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) στις οποίες αναφερόταν το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου οι οποίες προσκομίζονταν αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, από 14-11-2021 έπαψε η υποχρέωση υποβολής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 223 του ν. 4442/2016, λόγω της μη εφαρμογής πλέον των άρθρων 7 και 8 του π.δ.208/2002.
2. Για τη σχέση εργασίας των εκπαιδευτών οδήγησης με τις Σχολές Οδηγών σχετική είναι η εγκύκλιος Α3/63853/9748/2013 με ΑΔΑ:ΒΛΓΩ1-ΣΜΨ, σύμφωνα με την οποία μετά τη δήλωση του κατόχου της Σχολής Οδηγών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έδιναν βεβαίωση, όπου περιγραφόταν η σχέση εργασίας του Εκπαιδευτή με την εκάστοτε Σχολή Οδηγών, καθότι έπρεπε να την ελέγχει ο εξεταστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 της υ.α.50984/7947/2013 (Β'3056) κατά τη Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς. Η βεβαίωση αυτή δεν εκδίδεται πλέον, διότι στις περιπτώσεις που οι Σχολές Οδηγών αλλάζουν συνεργασία με Εκπαιδευτή ή προσθέτουν ή αφαιρούν Εκπαιδευτή, αυτό θεωρείται μεταβολή και έτσι μπαίνουν υποχρεωτικά στο καθεστώς της γνωστοποίησης. Στις περιπτώσεις αυτές ζητείται από την εφαρμογή η καταχώρηση των Εκπαιδευτών που εργάζονται στη Σχολή Οδηγών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας όπως, εξωτερικός συνεργάτης, μισθωτός, άλλο (στο «άλλο» συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού) και επιδεικνύεται αντί της ανωτέρω αναφερομένης βεβαίωσης η γνωστοποίηση.
3. Όλες οι Σχολές Οδηγών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης μέχρι την 14-10-2023.
Η γνωστοποίηση γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ιστότοπου www.notifybusiness.gov.gr
4. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα εκπαιδευτικά οχήματα που έχει στην κατοχή της και στους Εκπαιδευτές που απασχολεί η Σχολή Οδηγών, τα βιβλία πρακτικής εκπαίδευσης συνεχίζουν να θεωρούνται κανονικά και δεν θεωρείται μεταβολή της προϋπάρχουσας Σχολής Οδηγών.
5. Σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στο χώρο που δραστηριοποιείται και στους Εκπαιδευτές που απασχολεί το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., το βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης και το μητρώο μαθητών συνεχίζουν να θεωρούνται κανονικά και δεν θεωρείται μεταβολή του προϋπάρχοντος ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
6. Κατόπιν επικοινωνίας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30) με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διευκρινίστηκε ότι για τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) που δεν έχουν μπει ακόμη σε καθεστώς γνωστοποίησης και έχει λήξει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το πιστοποιητικό αυτό δεν ανανεώνεται και τα ΚΕ.Θ.ΕΥ.Ο. μπαίνουν υποχρεωτικά σε καθεστώς γνωστοποίησης ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά του (γ) σχετικού.
7. Στις περιπτώσεις που οι Σχολές Οδηγών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. λειτουργούν με καθεστώς άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας και διακόπτουν τη λειτουργία τους, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων οφείλουν να εκδώσουν την αντίστοιχη πράξη ανάκλησης λειτουργίας τους.
8. Στις περιπτώσεις που οι Σχολές Οδηγών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. λειτουργούν με καθεστώς γνωστοποίησης και διακόπτουν τη λειτουργία τους, ο φορέας της δραστηριότητας δηλώνει την παύση της στον ιστότοπο www.notifybusiness.gov.gr, και οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν προβαίνουν σε καμία περαιτέρω διοικητική πράξη.
9. Για τις Σχολές Οδηγών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που δεν έχουν μπει ακόμη σε καθεστώς γνωστοποίησης και παύει να πληρείται μια από τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ή/και λειτουργίας τους ή το φυσικό/νομικό πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο παύει να εκμεταλλεύεται τη λειτουργία τους, τηρούνται τα προβλεπόμενα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του π.δ.208/2002 περί κυρώσεων.
10. Για τις Σχολές Οδηγών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που έχουν μπει σε καθεστώς γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 16 του π.δ. 208/2002 εκτός των παρ. 1 και 3 αυτού.
11. Για τις Σχολές Οδηγών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που έχουν μπει σε καθεστώς γνωστοποίησης, οι πειθαρχικές ποινές συνεχίζουν να ισχύουν και εκτελούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Απόφαση που αναφέρεται σε οριστική ανάκληση Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., αναγράφει επίσης ότι ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προβεί στην παύση (ακύρωση) της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας δεν προβεί σε παύση (ακύρωση), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιβάλει στο φορέα της δραστηριότητας το διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 9 της κ.υ.α. Δ30/Α3/276110/2021.
12. Για τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και τις Σχολές/Κέντρα Π.Ε.Ι., μετά από διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/61481/1475/15-6-2022 το περιεχόμενο της «βεβαίωσης χρήσεως γης» διαφοροποιείται από το περιεχόμενο της «βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσης» και σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α'167) «η απαιτούμενη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.» Συνεπώς η βεβαίωσης χρήσεως γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) είναι προϋπόθεση για να δοθεί η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.
Μετά την ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταργείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ30/Β4-135238/6-5-2022 με ΑΔΑ: ΨΛΝ6465ΧΘΞ-243 εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας.
13. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α' 208), η φράση: «όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 8 του π.δ. 208/2002 (Α' 194)» αναφέρεται στο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) και δεν επηρεάζει τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(Μέσω ΙΡΙΔΑΣ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Αποδέκτες για ενέργεια:
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
4. Γεν. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας
6. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
7. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών (Π.Ο.Ε.Ο.)
8. Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
9. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
10. Σωματείο Εκπαιδευτών Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Νοτίου Τομέα Περιφέρειας Αττικής (Σ.Ε.Ο.Ν.Α.)