Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/44885/879
ΑΔΑ ΨΙΑΝ4653Π8-ΠΞΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.Γ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ.Κωδ. : 11523, Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
E-mail : dte@prv.ypeka.gr
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ερμηνεία της παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4964/2022, κατά το στάδιο ενεργειών πολεοδομικού σχεδιασμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
4. Τη με αριθμ. 2/07-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων κλπ» (Α΄ 114).
6. Tο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4759/2020 «Αρμοδιότητες ΚΕ.Σ.Α. και ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. κλπ» (Α΄ 245).
8. Την περ. α του άρθρου 25 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (A’ 167).
9. Την παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4964/2022.
10. Το από 24-11-2022 νομικό σημείωμα του δικηγόρου Κων/νου Καρατσώλη.
11. Τη με αριθμ. 129/Συν.36η/20-12-2022 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Με βάση τον προσδιορισμό της φυσικής κοίτης του υδατορέματος και την αποτύπωση των όχθεων στο τοπογραφικό διάγραμμα της οριοθέτησης αυτού διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις ως προς την αναζήτηση εμπράγματων δικαιωμάτων εντός της ζώνης του υδατορέματος ειδικά στο πλαίσιο ενεργειών και πράξεων της διοίκησης κατά την εκπόνηση και έγκριση Ρ.Σ.Ε και Πράξεων Εφαρμογής :
• Σε περίπτωση που υφίστανται όχθες του υδατορέματος, τα εμπράγματα δικαιώματα εντός της ζώνης του υδατορέματος διατηρούνται και μετά την οριοθέτηση, εξαιρουμένης της κοίτης του ρέματος μεταξύ των όχθεων που καθίσταται κοινόχρηστος χώρος, τίθεται εκτός συναλλαγής και εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού.
Εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ν. 1337/83 (εισφορά σε γη και χρήμα) συνολικά για την ιδιοκτησία εξαιρουμένης της κοίτης του υδατορέματος μεταξύ των όχθεων. Κατ΄ αναλογία σε σχέδια πόλης που εντάχθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 17-7-1923, εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού που έχουν συνταχθεί για εκτάσεις ή τμήματα εκτάσεων εντός της φυσικής κοίτης μεταξύ των όχθεων του υδατορέματος ανακαλούνται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, κατά το μέρος που δεν έχουν συντελεστεί.
• Σε περίπτωση αποκατάστασης ρεμάτων ή λόγω έργων διευθέτησης σε τμήματα, που δεν υφίστανται όχθες, για τα εμπράγματα δικαιώματα προσώπων που προκύπτουν από τις καταχωρήσεις του Κτηματολογίου (Κτηματολογικές Εγγραφές) εντός της ζώνης του υδατορέματος και εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις ως προς την εισφορά σε γη και χρήμα του ν. 1337/1983.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ