Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Γ2α/Γ.Π. οικ. 24902
ΑΔΑ ΩΝ5Ν465ΦΥΟ-7Σ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Πληροφορίες : Ε. Παπαναστασίου
Τηλέφωνο : 2132161459
e-mail : damy@yyka.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 28 - 4 - 2023
ΠΡΟΣ:
Διοικητές των Υ.Π.Ε. της χώρας
(με την υποχρέωση ενημέρωσης των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς τους)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Εφημέρευση Τομέων / Νοσοκομείων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών»
Σχετ: 1. Οι διατάξεις του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», (Α' 287).
2. Οι διατάξεις του π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομείων», (Α' 32).
3. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α'148), όπως ισχύει.
4. Η υπ’ αριθ. 1356/29-12-2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας η οποία έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των περιστατικών σε Νοσοκομεία της χώρας το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στα δημόσια Νοσοκομεία οφείλει να προσδιορίζει, να εκτελεί ή να επιβλέπει την εκτέλεση όλων των νόμιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πάθησης του ασθενούς κατά τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο με τον συντονισμό πάντα των επιστημονικά υπευθύνων των ιατρικών τμημάτων, του αντίστοιχου τομέα και του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 1356/29-12-2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ. η οποία έγινε δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας εφημέρευσης Τμήματος / Κλινικής Νοσοκομείου με το υπηρετούν προσωπικό αυτού/ής (λόγω ασθενειών, παραιτήσεων κ.λπ.) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και η υγεία των ασθενών, στην εφημερία θα συμμετέχουν όλοι οι ιατροί του οικείου Τομέα (ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σε εφημερία ετοιμότητας διαθέσιμος ειδικευμένος ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας του εφημερεύοντος Τομέα.
Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κ.Ε.Σ.Υ.
Τμήμα Β'
Εσωτερική Διανομή
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Υ.Υ
4. Γραφ. κ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υ.Υ.
5. Γ2α(3)