Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Εγκυκλίου: 496
ΑΔΑ ΨΨ9Η46ΜΤΛ6-ΗΘ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας :101 83
Πληροφορίες : Παρασκευή Καλδή,
Θεοδόσιος Φλώρος
Τηλέφωνο : 213136 1311
213136 1131
E-mail : ekloges@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 27 Απριλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 36371
ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
Εισαγωγικά
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται από διατάξεις του Συντάγματος και της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δηλαδή του π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 57), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4648/2019 (Α' 205), το ν.4804/2021 (Α' 90), το ν.4954/2022 (Α' 136) και το ν. 5027/2023 (Α' 48).
Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρωση για θέματα υποβολής υποψηφιοτήτων, προϋποθέσεων και κωλυμάτων εκλογιμότητας, περιγράφονται οι αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα πολιτικά κόμματα, οι συνασπισμοί πολιτικών κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων και οι υποψήφιοι βουλευτές των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και επισημαίνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να συντελεσθούν οι αντίστοιχες ενέργειες. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις αλλαγές του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου που επέφεραν ο ν. 4648/2019, ο ν. 4804/2021 και ο ν. 4954/2022 αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης, παρέχονται σχετικές με τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες, που κρίνονται χρήσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται ότι, αρμόδιο για τις εκλογικές διαδικασίες τμήμα του Αρείου Πάγου είναι το Α1 Τμήμα και, όπως ορίζεται με τα άρθρα 10 και 12 του ν.4954/2022, όπου στο π.δ. 26/2012 και στον ν. 4648/2019 αναφέρονται οι λέξεις «Άρειος Πάγος» ή «Ά Τμήμα του Αρείου Πάγου» στο εξής νοείται το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.
1. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019)
Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 άρχισε στις 23 Απριλίου 2023, δηλαδή την επομένη της ημέρας δημοσίευσης του διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (π.δ. 45 /2023, Α' 99).
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
(άρθρο 33 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4648/2019 και άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019)
Οι υποψήφιοι μετέχουν στην εκλογή είτε σε συνδυασμό είτε ως μεμονωμένοι. Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε ενός κόμματος είτε συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων είτε ανεξάρτητων υποψηφίων.
Το προϊσχύσαν καθεστώς αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4648/2019. Συνεπώς, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή ως προς τη συστηματική σειρά ενεργειών και την τήρηση των προθεσμιών. Πλέον οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και τους μεμονωμένους υποψήφιους. Εν συνεχεία, ο κάθε υποψήφιος κόμματος, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πύλη και επικυρώνουν την υποψηφιότητα τους.
Για τις προσεχείς εκλογές η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής της, συντελείται αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ήτοι έως και το Σάββατο, 29 Απριλίου 2023.
Αναλυτικότερα:
α) Ενέργειες των κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και των μεμονωμένων υποψηφίων για την υποβολή υποψηφιοτήτων (άρθρα 30, 33, 34, 34Α και 37 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 33, 30, 31 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4735/2020, 32 και 27 του ν. 4648/2019, αντίστοιχα).
Το αργότερο τρεις ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή έως και την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023, τα κόμματα, οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μαζί με την επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της γραπτής δήλωσης συμμετοχής τους στις εκλογές, της δήλωσης του ονόματος/προσωνυμίας και εμβλήματοςυποβάλλουν και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων ή του συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων, εφόσον υπάρχει, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του υπεύθυνου για την κατάρτιση συνδυασμών, προκειμένου να λάβουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη υποβολής υποψηφιοτήτων. Εναλλακτικά, ως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχοι που έχουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων, είτε αφορά σε συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμούς κομμάτων ή συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων είτε μεμονωμένους υποψήφιους, είτε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη έως και το Σάββατο, 29 Απριλίου 2023, δηλαδή εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Τα καταχωριζόμενα στοιχεία για κάθε έναν υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ.26/2012, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, που θα πρέπει να καταχωρίσουν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, μπορούν να αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών. Στην ηλεκτρονική πύλη καταχωρίζεται και αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής των ήδη κατατεθεισών.
Στην αίτηση - δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για κάθε υποψήφιο. Το παράβολο μπορεί να είναι είτε ατομικό, ανά υποψήφιο, είτε να καταβάλλεται για το σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μια μόνο εκλογική περιφέρεια και να μετέχει μόνο σε έναν συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμό κομμάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Κατ’ εξαίρεση, ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων (όχι συνδυασμού ανεξαρτήτων) μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 34Α του π.δ.26/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4648/2019, οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας δεν επιτρέπεται, κατά τις ίδιες εκλογές, να υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων βουλευτών έως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξημένο:
α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας έως και επτά βουλευτές,
β) κατά τρεις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, και
γ) κατά τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές.
β) Ενέργειες υποψηφίων για την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους (άρθρο 34 π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4648/2019).
Οι υποψήφιοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επικυρώσουν την αίτηση - δήλωση υποψηφιότητάς τους μέσω της πύλης υποψηφιοτήτων έως και το Σάββατο, 29 Απριλίου 2023, δηλαδή εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, κάνοντας χρήση του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης στις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η επιβεβαίωση της υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο υποψήφιος δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχθηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Όποιος δηλώνει ψευδή στοιχεία, υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 117 του π.δ. 26/2012.
Σε περίπτωση πληρεξουσίου, ζητείται να υποβληθεί ηλεκτρονικά και η πληρεξουσιότητα. Η πληρεξουσιότητα, η οποία και αναρτάται στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων για υποβολή υποψηφιότητας, πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη.
3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
(άρθρο 55 του Συντάγματος, άρθρο 29 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4648/2019 και άρθρο 5 του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021)
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 55 του Συντάγματος, «Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής». Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 29 παρ.1 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει, ο υποψήφιος βουλευτής, πρέπει:
α) Να είναι Έλληνας πολίτης. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας δεν επιδρούν περιοριστικά στην υποβολή υποψηφιότητας,
β) Να έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα της εκλογής, δηλαδή στις 21 Μαΐου 2023, το 25ο έτος της ηλικίας του. Η ηλικία των υποψηφίων αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών και εφόσον για τη συμπλήρωση της ηλικίας πρέπει να βεβαιωθεί εκτός από το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης,
γ) Να μην έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Σχετικές με την προϋπόθεση αυτή, είναι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Συντάγματος και του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021, σύμφωνα με τις οποίες στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
γα) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
γβ) Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα:
γβα) σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
γββ) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή
γβγ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστημα αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
4. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
(άρθρο 56 του Συντάγματος, άρθρο 30 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4648/2019 και άρθρο 35 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 5027/2023)
Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, υποβάλλεται με γραπτή δήλωση στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος. Η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή και σε κάθε περίπτωση πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων από τον Άρειο Πάγο. Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο ότι, πλέον η ανακήρυξη των υποψηφίων και των συνδυασμών συντελείται εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων και όχι εντός αποκλειστικά τασσόμενης προθεσμίας. Συνεπώς, η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και την έβδομη (7η) μέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ήτοι έως και το Σάββατο, 29 Απριλίου 2023, η οποία αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την επικύρωση της αίτησης- δήλωσης υποψηφιότητας μέσω της ηλεκτρονικής πύλης. Άλλωστε, μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής των ήδη κατατεθεισών.
5. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
(άρθρο 34 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4735/2020, άρθρο 35 του π.δ. 26/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4648/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 5027/2023)
Το Α1' Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν, εντός τριών (3) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων, δηλαδή έως και την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023.
Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων υποψηφίων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων υποψηφίων από κάθε φύλο στο σύνολο της Επικράτειας, εξαιρουμένων των υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 33% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Παράδειγμα υπολογισμού ποσόστωσης ανά φύλο:
Έστω μια εκλογική περιφέρεια που εκλέγονται εννέα (9) βουλευτές. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού μπορεί να κυμανθεί από έναν (1) έως και δώδεκα (12). Η εκπροσώπηση από κάθε φύλο, υπολογίζεται ως εξής:
α) 9x40%=3,6, δηλαδή 4 υποψηφίους από το ένα φύλο,
β) 12Χ40%=4,8, δηλαδή 5 υποψηφίους από το ένα φύλο,
γ) εάν ο συνδυασμός εκπροσωπηθεί με έναν υποψήφιο, προφανώς δεν νοείται εκπροσώπηση ανά φύλο. Όμως, ο εν λόγω συνδυασμός θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι στο σύνολο της Επικράτειας, το 33% του συνόλου των υποψηφίων του, εξαιρουμένων των υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας, θα πρέπει να προέρχεται οπωσδήποτε από το ένα φύλο.
6. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(άρθρο 34Α του π.δ. 26/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 ν. 4648/2019)
Η πρόταση υποψηφίων για τους βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, υποβάλλεται μόνο από κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων που καταρτίζουν δικούς τους συνδυασμούς, πλέον στα τρία τέταρτα του συνόλου των εκλογικών περιφερειών της Χώρας, παραλειπομένου του κλάσματος, δηλαδή σε (59x3/4=44,25) 44 εκλογικές περιφέρειες.
Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας από πρόσωπο που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.
Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει μέχρι 15 υποψηφίους, αριθμός που είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών Επικρατείας. Ο περιορισμός της ποσόστωσης ανά φύλο δεν ισχύει.
Τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των υποψηφίων, δηλαδή τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι, προέρχεται από εγγεγραμμένους των ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού, εφόσον υπάρχουν (υποψήφιοι), εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) τοποθετείται υποχρεωτικά στις τρεις (3) πρώτες θέσεις.
7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(άρθρο 39 του π.δ. 26/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4648/2019 και άρθρο 56 του π.δ. 26/2012)
Οι αποφάσεις ανακήρυξης των συνδυασμών και των υποψηφίων από τον Άρειο Πάγο, κοινοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών αμέσως στους οικείους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού.
Ο αντιπεριφερειάρχης, με προκήρυξή του, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία της σχετικής απόφασης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην περιφέρεια του νομού τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν. Στην προκήρυξη αναγράφονται οι συνδυασμοί και τα ονόματα των υποψηφίων τους στην οικεία εκλογική περιφέρεια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου, με προτασσόμενα, όμως, τα ονόματα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τα ονόματα των μεμονωμένων υποψηφίων θα αναγραφούν στην προκήρυξη μετά τους συνδυασμούς και κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση της ανακήρυξης.
Η προκήρυξη του αντιπεριφερειάρχη τοιχοκολλάται με φροντίδα των δημοτικών αρχών στα πλέον προσήκοντα δημόσια μέρη των δήμων του νομού και αναρτάται και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειών και Δήμων.
Η ανωτέρω γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση γίνεται με ευθύνη του οικείου αντιπεριφερειάρχη, το αργότερο μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο την Τρίτη, 16 Μαΐου 2023.
Επίσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ.26/2012, οι δημοτικές αρχές οφείλουν να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν σε όλη την περιφέρειά τους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023, πρόγραμμα που να αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες της έναρξης και της λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη του οικείου αντιπεριφερειάρχη.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Άρειος Πάγος
2. Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
3. Πρωτοδικεία (μέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
4. Εισαγγελίες Πρωτοδικών (μέσω οικείων αντιπεριφερειαρχών)
5. κκ. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
6. κκ. Περιφερειάρχες - Έδρες τους
7. κκ. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών
8. Πολιτικά κόμματα:
- ΝΕΑΔΗΜΟΚΡΑΤΑ
Πειραιώς 62 Τ.Κ. 183 46
director@nd.gr, gram_pe@nd.gr, genikos@nd.gr
- ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ- Π.Σ.
Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 105 53 info@syriza.gr
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Χαριλάου Τρικούπη 50, Τ.Κ . 106 80 gendirector@pasok.gr, grammateaspasok@gmail.com
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λ. Ηρακλείου 145, Τ.Κ. 142 31 mailbox@kke.gr
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ -
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ιπποκράτους 10-12, Τ.Κ. 106 79 pressellinikilisi@gmail.com
- ΜέΡΑ 25
Μαυρομματαίων 15, Τ.Κ. 104 34 info@mera25.gr
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Εκλογών
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ)