Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 36441
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Παρασκευή Καλδή,
Θεοδόσιος Φλώρος
Τηλέφωνα: 213 136 1311
213 136 1131
E-mail: ekloges@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα,27 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣ
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Σόλωνος και Μασσαλίας 1
Τ.Κ 106 80, Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων/ή και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων.»
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του π.δ. 15/2022 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους» (Α' 39) και ειδικότερα των άρθρων 1, 3 και 4, τα έσοδα και οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων αλλά και των υποψηφίων αντιπροσώπων της Βουλής, διακινούνται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων μπορούν να διατηρούν έναν έως τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρούνται αποκλειστικά σε έως τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, εδρεύοντα και εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια, τους οποίους υποχρεωτικά πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανοίγματός τους.
Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας τους, ανοίγουν υποχρεωτικά έναν τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου κινούν όλα τα έσοδα και τις δαπάνες τους, τον οποίο υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν, την ίδια μέρα με το άνοιγμα του λογαριασμού, στην Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.
Καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασμούς (πολιτικών κομμάτων/ συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων) επιτρέπονται, μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα, με ευθύνη των τραπεζών για τον έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας του καταθέτη.
Απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και υποψηφίους (παρ. 6 του άρθρου 5 του πδ. 15/2022) από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, και
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
Το ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 15/2022, που συμμετέχουν σε γενικές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες συνυπ ολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίν ει σε ποσό το είκοσι τοις εκατό (20%) μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε όλα τα κόμματα τακτικής χρηματοδότησης.
Το ανώτατο όριο δαπανών στις βουλευτικές εκλογές για κάθε υποψήφιο βουλευτή καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 15/2022, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για τους υποψήφιους βουλευτές Επικρατείας, το ανώτατο όριο δαπανών ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 15/2022, στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α' Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών και ανέρχεται σε εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (69.000€).
Οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, που είναι υποψήφιοι στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, μπορούν να διατηρήσουν τον τραπεζικό λογαριασμό που είχαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους για τον ίδιο σκοπό. Ωστόσο, έχουν την υποχρέωση να το γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- Βουλή των Ελλήνων
Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3Α του ν. 3213/2003)
Βασ. Σοφίας 11
Τ.Κ.106 71, Αθήνα
eklogdapanes@parliament.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο. Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Εκλογών
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.)