Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.οικ. 2/ 38478 /ΔΕΠ
ΑΔΑ 6ΣΕΕΗ-Υ27
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα
Τηλ.: 210 3338 260
210 3338 278
e-mail: d22@glk.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 26/4/2023
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της υπ’αρ. 64/20-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 1177/2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α’ 176),όπως ισχύει» (Β’ 1447).
Σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε η υπ' αρ.64/20-4-2023 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’/2587/21-4-2023)αναφορικά με τον καθορισμό αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α’ 176),όπως ισχύει.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 επανακαθορίζονται οι Βασικοί Μισθοί των δημοσιογράφων ανάλογα με τα έτη πραγματικής προϋπηρεσίας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 επανακαθορίζεται το ύψος του επιδόματος Αρχισυντάκτη της παρ.2 του άρθρου 5 της υπ’αρ. 1177/24-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασηςστο ποσό των εκατό εβδομήντα (170) ευρώ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 επανακαθορίζεται το ύψος του επιδόματος μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή του άρθρου 7 της υπ’αρ. 1177/24-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 επανακαθορίζεται το ποσοστό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 8 της υπ’αρ. 1177/24-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%) επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του ‘Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν.
Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των δημοσιογράφων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της προϋπηρεσίας όπως αυτή ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1177/24-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης. Το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 αναστέλλεται η μισθολογική εξέλιξη των δημοσιογράφων και ενεργοποιείται εκ νέου από 1-1-2018.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου κ.α.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια και πληροφόρηση :
1 .Όλα τα Υπουργεία
α. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών
β. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
δ. Διευθύνσεις Οικονομικού
με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς που εποπτεύουν και υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου B’ του ν. 4354/2015(Α’ 176).
2 . Όλους τους Δήμους
3 .Όλες τις Περιφέρειες
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Οικονομικού
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
4 .Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
α. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Οικονομικού
γ. Διευθύνσεις Διοικητικού
5 .Ελεγκτικό Συνέδριο
6 .Βουλή των Ελλήνων
Λογιστήριο
7 .Όλες τις Δ.Υ.Ε.Ε.
8 .Όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
Β. Εσωτερική διανομή :
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
5. Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
6. Ενιαία Αρχή Πληρωμών
7. Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης