Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: οικ. 64930 ΕΞ 2023
ΑΔΑ ΨΠΡ5Η-ΩΓΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
TMHMA Γ’- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Εκίζογλου, Σ. Περδικάρη, Χ. Κώστας
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 69 87 704,705, 727,725,796 E-mail: dd26@glk.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΙΚ 26/04/2023
Αθήνα, 26.4 .2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης».
Α.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 5042/2023, που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 88 ΦΕΚ/τεύχος Α’/10-04-2023, προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.4270/2014 (Α.143), αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.
2. Η ανωτέρω παράγραφος διαμορφώθηκε ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 102 και στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.
Η υπαγωγή στην εξαιρετική διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, προϋποθέτει, είτε την διενέργεια πληρωμής από το προϊόν του Χ.Ε.Π., είτε την πραγματοποίηση μέρους του αντικειμένου της δαπάνης, είτε τη μεταφορά του ποσού του σε τραπεζικό λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης, εντός του έτους έκδοσης του Χ.Ε.Π.».
Β. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Δημοσιονομικού Κανονισμού (άρθρο 100-103, ν. 4270/2014), χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ) εκδίδονται μόνο «για πραγματοποίηση δαπανών, που λόγω της φύσεώς τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους». Η τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης και συνεπώς η απόφαση για την έκδοση του ΧΕΠ συνιστά αρμοδιότητα του Διατάκτη και είναι κατ’ εξοχήν πράξη οικονομικής διαχείρισης.
Η κατά τα ανωτέρω δυσχέρεια έγκειται κυρίως στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας σύνταξης ή συγκέντρωσης των αναγκαίων δικαιολογητικών, στη φύση του προς εκτέλεση έργου και στον κατεπείγοντα χαρακτήρα της δαπάνης. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και να αποτυπώνεται κατά τρόπο σαφή στην απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έκδοση του ΧΕΠ. Η επικαλούμενη από τον διατάκτη υπηρεσιακή ανάγκη, που δικαιολογεί την έκδοση ΧΕΠ, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, μελλοντική και όχι αβέβαιη και να αφορά σε συγκεκριμένη κατά ποσό και δικαιούχο δαπάνη (ΕλΣ Τμ.ν Πράξη18/2009, ΚΠΕΔ Τμ. V Πράξη 16/2013, ΚΠΕΔ Τμ. V Πράξη 9/2013).
2. Με τις ως άνω διατάξεις του ν. 5042/2023 προσδιορίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Δημοσιονομικού Κανονισμού για την υπαγωγή στην εξαιρετική διαδικασία του π.δ. 97/2011 (Α.232), με την οποία δίνεται παράταση τόσο στην προθεσμία διενέργειας πληρωμών όσο και στην προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των ΧΕΠ συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών, δεδομένου ότι παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις, σαφώς ορισμένες από τον νομοθέτη.
3. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις του ως άνω νόμου για την υπαγωγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία, περιλαμβάνουν ρητά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) της ανάλωσης μέρους του προϊόντος του Χ.Ε.Π.,
β) της παραλαβής μέρους του αντικειμένου της δαπάνης (υλικών ή παροχής υπηρεσιών) χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος εντός του ιδίου οικονομικού έτους. Στη περίπτωση αυτή το ποσό που θα καταβληθεί - ή όταν δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός του, μια εύλογη εκτίμηση αυτού-πρέπει να αναφέρεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο αποφασίζον την παράταση όργανο και γ) των δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις που σύμφωνα με συμβατικές υποχρεώσεις ή / και απαιτήσεις ξένων αρχών το σύνολο του ποσού του ΧΕΠ κατατίθεται σε λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου σε τράπεζα του εξωτερικού.
Προκειμένου λοιπόν να είναι σύννομη η παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ενός ΧΕΠ, πρέπει να τηρείται μία (τουλάχιστον) από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εντός του έτους έκδοσής του.
Γ.1. Προς αποφυγή παρερμηνειών, σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.5042/2023 δεν θίγονται:
α) οι προθεσμίες περί παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ,
β) η φύση και οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών για τις οποίες τα εκδοθέντα ΧΕΠ δύναται να παρατείνονται και
γ) το πεδίο εφαρμογής των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης,
όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 97/2011, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 177, παρ. 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού.
2. Ως εκ τούτου, για την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ενός ΧΕΠ πρέπει να τηρούνται σωρευτικά:
α) τουλάχιστον μία (ή και περισσότερες) προϋπόθεση/εις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2 του ν. 4270/2014, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 74 του ν. 5042/2023, εντός του έτους στο οποίο εκδόθηκε το ΧΕΠ και
β) η ένταξη του ΧΕΠ σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 2 και 3 του π.δ. 97/2011.
Δ. Τέλος, σημειώνεται ότι οι διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου αποσκοπούν στην αποφυγή: α) αναξιοπιστίας και αρνητικού κλίματος στις διεθνείς συναλλαγές της Χώρας και β) επιβολής ρητρών και τόκων λόγω μη έγκαιρης αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων που δημιουργούν επιπλέον και απρόβλεπτο κόστος στην εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ι. Κοινοποίηση:
1. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία κ.κ. Υπηρεσιακών Γραμματέων
β) Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
α) Γραφείο κ. Υπουργού
β) Γραφείο κ. Υφυπουργού
γ) Γραφείο κ. ΓΕΕΘΑ
δ) Γραφεία κ.κ. Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ
ε) ΓΔΟΣΥ
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Υπηρεσίες)
στ) ΓΕΑ
i) ΔΟΙ/6
ii) ΔΑΥ/Γ’ Κλάδος/Γ3
ζ) ΓΕΣ/ΔΟΙ
η) ΓΕΝ
i) ΔΟΙ
ii) E’ Κλάδος/ Ε1
iii) Ε’ Κλάδος / Ε2
iv) Ε’ Κλάδος / Ε3
3. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και
Επιτελικού Σχεδιασμού
α) Γραφείο κ.κ. ΓΔΟΥΕΣ
β) Δ/νση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών
γ) Δ/νση Προμηθειών
4. Ελεγκτικό Συνέδριο
ΙΙ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημ/κής Πολιτικής
3. Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών Γ.Λ.Κ.
5. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
6. Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων (5)
7. Δ/νση Λογιστικής ΓΚ
8. Δ/νση Λογαριασμών & ΤΠ
9. Όλες τις Δ.Υ.Ε.Ε.