Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 2212.4 /26162/2023
ΑΔΑ 6ΝΧ34653ΠΩ-ΛΛ0
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Κεντρικού Λιμένα Πειραιά
Ταχ. Κώδικας : 185 10, Πειραιάς
Τηλέφωνο : 213 137 4280-4283
Email : dpn@hcg.gr
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
3. AAAE
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'-ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα Πληροφορίες : 210 3375149 Τηλέφωνο : 2103375001
Email : deaf.c@aade.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
ΘΕΜΑ: Απαίτηση σύνδεσης του διαχειριζόμενου στόλου με τη σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., στο πλαίσιο εφαρμογής των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σχετ.1.Τα άρθρα 2, 25, 26 και 28 του ν. 27/1975 (Α' 77).
2. Η Ανακοίνωση C(2004) 43 της Ευρ. Επιτροπής «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών» (ΕΕΕΕ C 13/3, 17.1.2004), όπως ισχύουν.
3. Η υπό στοιχεία C (2015) 9019 final 18.12.2015 Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής «Κρατική Ενίσχυση SA.33828 - Ελλάδα - Καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο νόμο αριθ. 27 της 19ης Απριλίου 1975, όπως τροποποιήθηκε» και ιδίως της περίπτωσης ϊ-(θ) της παρ. 194 της ανωτέρω απόφασης.
1. Σκοπός
Με την παρούσα Εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την απαίτηση των Κοινοτικών Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών (Ανακοίνωση C (2004) 43 της Επιτροπής - εφεξής Κατευθυντήριες Γραμμές) περί σύνδεσης με τη σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. - ΕΟΧ διαχειριζόμενων από την Ελλάδα στόλων, και τίθεται σε ισχύ συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης της εν λόγω σύνδεσης.
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, όπως έχουν εξειδικευθεί μέσω της υπό στοιχεία C (2015) 9019 18.12.2015 Απόφασης της Ευρ. Επιτροπής «Κρατική Ενίσχυση SA.33828 - Ελλάδα - Καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται στο νόμο αριθ. 27 της 19ης Απριλίου 1975, όπως τροποποιήθηκε», οι δικαιούχοι της φορολογίας χωρητικότητας έχουν την υποχρέωση να αυξήσουν ή τουλάχιστον να διατηρήσουν το μερίδιο των πλοίων των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται υπό σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., εκτός αν ο δικαιούχος εκμεταλλεύεται τουλάχιστον το 60% της χωρητικότητας του στόλου του υπό σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
2. Απαίτηση σύνδεσης διαχειριζόμενου στόλου με τη σημαία E.E. -E.O.X.
2.1. Για την επίτευξη της απαίτησης σύνδεσης του φόρου χωρητικότητας με τη σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τομέα των Θαλασσίων Μεταφορών της Ε.Ε., οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
2.2. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) διατηρεί στοιχεία για το σύνολο των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α'77) και των διαχειριζόμενων από αυτές πλοίων.
2.3. Επιπρόσθετα, επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση τα συνολικά ποσοστά της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου της χώρας με σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και τα επιμέρους στοιχεία του διαχειριζόμενου στόλου κάθε επιχείρησης (με κριτήρια αναφοράς μεταξύ άλλων αριθμός ΙΜΟ, σημαία του πλοίου και στοιχεία χωρητικότητας), κατόπιν προσκόμισης των ετήσιων στοιχείων δραστηριότητας σύμφωνα με την ήδη προβλεπόμενη διαδικασία της υπ’αρ. Κ.Υ.Α 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’919), όπως ισχύει.
2.4. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος, το ποσοστό του συνολικού διαχειριζόμενου στόλου της χώρας με σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία όμως να μην μπορεί να αποδοθεί σε απρόοπτες συνθήκες, που να επηρεάζουν σημαντικά την απρόσκοπτη ναυτιλιακή δραστηριότητα ή την εμπορική λειτουργία των πλοίων υπό σημαία κράτους μέλους Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., και ειδικότερα για την πρώτη εφαρμογή λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που προκύπτει από τα στοιχεία δραστηριότητας του έτους 2022 σε σχέση με το ποσοστό του έτους 2021, όπως αυτά υποβλήθηκαν τα έτη 2023 και 2022 αντίστοιχα, λαμβάνουν χώρα τα ακόλουθα:
2.5. Επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των ναυτιλιακών εταιρειών με σημείο αναφοράς την ανά εταιρεία αξιολόγηση με βάση τη σύγκριση των στοιχείων δραστηριότητας για τα ίδια ως άνω έτη. Ειδικότερα, η εταιρεία δηλώνει ότι κατά το έτος που αφορούν τα στοιχεία δραστηριότητας αύξησε ή τουλάχιστον διατήρησε το μερίδιο του υπό διαχείρισή της στόλου με σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εκτός εάν το 60% της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου της φέρει σημαίες κράτους μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ, γεγονός το οποίο ομοίως δηλώνεται από την εταιρεία προς την Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2.6. Σε περίπτωση που μια διαχειρίστρια εταιρεία δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αναλαμβάνει την υποχρέωση το συντομότερο δυνατόν και πάντως το αργότερο μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης δραστηριότητας για το επόμενο έτος λειτουργίας αυτής και ειδικά για την περίπτωση της πρώτης εφαρμογής του έτους 2023, με τη δήλωση δραστηριότητας που θα υποβληθεί εντός του έτους 2024, να αποκαταστήσει τη μείωση του ποσοστού χωρητικότητας του υπό διαχείρισή της στόλου με την αύξηση του ποσοστού χωρητικότητας του με σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
2.7. Σε περίπτωση που μια διαχειρίστρια εταιρεία δεν διαχειρίζεται στο έτος 2022 κανένα πλοίο με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ αναλαμβάνει την υποχρέωση ένταξης στη διαχείρισή της τουλάχιστον ενός πλοίου με την σημαία αυτή, μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης για το έτος 2023, που θα υποβληθεί εντός του έτους 2024.
2.8. Με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης δραστηριότητας για το έτος 2023 (εντός του έτους 2024) υπολογίζεται σε ετήσια βάση το ποσοστό χωρητικότητας του στόλου Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ των εταιρειών των περιπτώσεων 2.6 και 2.7 της παρούσης και ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αναφορικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις. Εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση των εταιρειών μέσα στο οριζόμενο με την παρούσα χρονικό διάστημα και για την πρώτη εφαρμογή στο έτος 2023, τα πρόσθετα διαχειριζόμενα πλοία που δεν φέρουν σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. και που η χωρητικότητά τους αντιστοιχεί στη μείωση του ποσοστού χωρητικότητας των διαχειριζόμενων πλοίων της με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., δεν θα είναι επιλέξιμα σε φόρο χωρητικότητας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΜΜΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ν.Ε.Ε. (nee@nee.gr)
2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ( ugs@ugs.gr)
3. ΕΕΝΜΑ (info@shortsea.gr)
4. ΣΕΕΝ (seen@seen.org.gr)
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ (info@greektugowners.gr, panenosirim@gmail.com)
6. Αποδέκτες πίνακα Γ'(ΑΑΔΕ)
7. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής - Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Μακεδονίας
9. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού
Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών
Νίκης 5-7
Τ.Κ. 101 80 ΑΘΗΝΑ
(kee@mnec.gr)
3. ΑΑΔΕ
Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών
Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης Άμεσης Φορολογίας
Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Τμήματα Γ', Β και Α'
4. ΦΟΡΕΙΣ
Αποδέκτες πίνακα Η' (εκτός 4,10 και 11)
Αποδέκτες πίνακα ΙΒ'(5 και 7)
Αποδέκτες πίνακα ΚΓ
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γρ. κ. Υπουργού
Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. A' Υ/ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. ΔΚΒ'
Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας