Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 2835.4/31746/2023
ΑΔΑ Ρ4ΡΕ4653ΠΩ-1Ψ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 5ο: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 27-04-2023
ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ
Ταχ. Διευθ. : Ακτή Βασιλειάδη / Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 (Λιμένας Πειραιώς)
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Π.
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΦΩΚΑ Μ.
Τηλέφωνο : 213 137 4612, 4221, 4928
Email : dipea.e.kausima@yna.gov.gr
ΜΟΝΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Μόνιμη εγκύκλιος οργάνωσης και διαχείρισης καυσίμων και λιπαντικών των επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΣΧΕΤ.:
α) Ο ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (A’ 248).
β) Ο ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν.4484/17 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»(Α’ 110) και τον ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242).
γ) Ο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
δ) Τα αρθ.117 και 118 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
ε) Το αρθ.40 του ν.4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή» (Α' 15).
στ) Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
ζ) Η αριθ.16124/1983 Υ.Α. «Για τον τύπο του ετήσιου λογαριασμού των υπόλογων διαχειριστών υλικού καυσίμων και λιπαντικών του Λιμενικού Σώματος» (Β’ 429).
η) Η αριθμ.Α1070/22-02-2019 Απόφαση «Τροποποίηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β)....καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 679)
θ) Η αρ.πρωτ.: 4326/2/18-12-89 Μόνιμη Εγκύκλιος Δ.Π.Λ.Σ./Τ.Ο.Υ.
ι) Η αριθ. 2835.4/92891/20-12-2021 Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί θεμάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, οι Υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Β' 6057).
ια) Η αριθ. 2835.4/93833/23-12-2021 Υ.Α. «Διαπιστωτική απόφαση για τον ορισμό ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υπαγόμενων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), κατά το εδάφιο τέταρτο της παρ. 2 του άρθρο 6 του ν. 4412/2016 (Α'147» (Β' 6226).
ιβ) Η αρ.φακ.:Μ.341.101/26/13/Αρ.Σχ.19094/08-04-2013 Μόνιμη Διαταγή Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής καταχώρισης διαχείρισης καυσίμων-λιπαντικών πλωτών -χερσαίων μέσων Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
ιγ) Η αρ.πρωτ.:2432.3/32512/08-05-2017 Διαταγή Δ.Η.Δ.ΕΠ. Β’ «Αλλαγή διαδικασίας ανάθεσης δικαιωμάτων σε εφαρμογή Διαχείρισης πλωτών-χερσαίων μέσων - καυσίμων-λιπαντικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (pxm.hcg.gr)».
ιδ) Η αρ.πρωτ.:2835.4/85042/28-11-2017 Διαταγή Γ.Δ.Ο.Υ. «Ηλεκτρονική αποστολή μηνιαίων και ετήσιων δικαιολογητικών καυσίμων - λιπαντικών».
ιε) Η Φ.614/277297/Σ.6770/19-12-2019 Πάγια Διαταγή 6-3/2019 Γ.Ε.ΕΘ.Α./Κλάδος Γ’/Δνση Γ1/ΤΜ.Α «Δοσοληψίες υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταξύ των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και αυτών προς άλλες Αρχές-Δικαιούχους».
ιστ) Η αρ.πρωτ.:2824.75/78180/20-11-2020 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Δ’ «Διαδικασίες αποδοχής δωρεών και απαλλαγής Φ.Π.Α.».
ιζ) Η αρ.πρωτ.: 2831.8-1/23191/01-04-2021 Μόνιμη Εγκύκλιος Προγραμματισμού Προμηθειών Αριθ.1 (ΑΔΑ: 9ΤΘΥ4653ΠΩ-Ξ1Ρ).
ιη) Η αρ.πρωτ.:2831.8-1/34634/18-05-2021 Διαταγή ΔΙ.Π.Ε.Α. «Έναρξη λειτουργίας Ηλεκτρονικής Εφαρμογής “supplies”».
ιθ) Το αρ.πρωτ.: 2800.0/6376/01-02-2022 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α.-Δ.Ο.Δ.-ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. «Παροχή οδηγιών προς τις Λιμενικές Αρχές, που λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες για την υλοποίηση προμηθειών καυσίμων από το ελεύθερο εμπόριο με τις διαδικασίες των άρθρων 117Α «Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» και 118 «Απευθείας ανάθεση» του ν.4412/2016 (Α’ 147)».
κ) Η αρ.πρωτ.: 2831.9/31838/09-05-2022 «1η τροποποίηση της υπ’αριθ.1 Μόνιμης Εγκυκλίου Προγραμματισμού Προμηθειών περί κατάρτισης Ετήσιου Προγραμματισμού Προμηθειών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (υπαγόμενων και μη στο Αρχηγείο Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ.» (ΑΔΑ: Ρ4ΔΕ4653ΠΩ-510).
Εισαγωγή
Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται σε όλες τις Διευθύνσεις-Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στις οποίες έχουν διατεθεί επιχειρησιακά μέσα (πλωτά, χερσαία, εναέρια), στις Λιμενικές Αρχές, στα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αφορά στον καθορισμό διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης των καυσίμων και των λιπαντικών για το σύνολο των επιχειρησιακών μέσων Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ήτοι των χερσαίων, πλωτών και εναερίων μέσων καθώς και των ηλεκτρογεννητριών (Η/Ζ). Το Τμήμα Ε’ της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε') μεριμνά για τον ανεφοδιασμό με καύσιμα και λιπαντικά των επιχειρησιακών μέσων του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παρακολουθεί και ελέγχει τις ποσότητες για τα αποθέματα και τη διακίνηση καυσίμων και λιπαντικών και διαβιβάζει στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
1. Κεφάλαιο Α'- Οργάνωση
1.1 Προγραμματισμός προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών
Ο προγραμματισμός προμηθειών των καυσίμων και λιπαντικών εκκινεί στα μέσα κάθε έτους, με σκοπό:
• την κατάρτιση του Ετήσιου Πίνακα Προγραμματισμού προμήθειας ειδών ή/και παροχής υπηρεσιών και
• τη συγκέντρωση των απαιτήσεων του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε καύσιμα από τις εγκαταστάσεις των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Α.-Α.Π.Σ.).
Οι Διευθύνσεις-Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και οι Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν διατεθεί επιχειρησιακά μέσα, καθώς και τα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Π.Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταχωρίζουν τα αιτήματα προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «supplies», η οποία βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: (https://supplies.hcg.gr).
Διευκρινίζεται ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων (πχ εκτιμώμενη αξία, προμηθευτής καυσίμων κ.λπ.), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο πεδίο των παρατηρήσεων, όπου πρέπει να καταχωρίζεται απαρέγκλιτα ο υπηρεσιακός αριθμός του μέσου και όταν πρόκειται για προμήθεια από τα Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Α. και το Α.Π.Σ., επιπλέον η μονάδα εφοδιασμού.
H Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Ε’ (ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε'), ως επισπεύδουσα Υπηρεσία καυσίμων και λιπαντικών, ομαδοποιεί τα αιτήματα και:
α) τα υποβάλλει στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Α’ (ΔΙ.Π.Ε.Α. Α’), προκειμένου να αναληφθούν οι περαιτέρω ενέργειες ως προς τις διαδικασίες υλοποίησης των προμηθειών υλικών ή/και υπηρεσιών που τελούν υπό την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην (ιζ) σχετική εγκύκλιο.
β) συντάσσει πίνακες με τις απαιτήσεις σε καύσιμα από τις εγκαταστάσεις του Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Α. και Α.Π.Σ., προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν αρμοδίως τη σχετική έγκριση.
1.2 Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών
1.2.1 Προμήθεια καυσίμων
Ο ανεφοδιασμός με καύσιμα των πλωτών, χερσαίων και εναερίων επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται:
α) Από τις εγκαταστάσεις των Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και του Α.Π.Σ.
β) Από τα πρατήρια του ελεύθερου εμπορίου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
γ) Μέσω δωρεάς.
δ) Μέσω των αντλιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
1.2.1.1 Προμήθεια από τις εγκαταστάσεις των Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και του Α.Π.Σ.
Τα επιχειρησιακά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραλαμβάνουν τις εγκεκριμένες ποσότητες καυσίμων τους από τις εγκαταστάσεις των Γενικών Επιτελείων και του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαταγές και τη σχετική νομοθεσία.
Η παραλαβή των καυσίμων εκτελείται τμηματικά, είτε με απευθείας ανεφοδιασμό των μέσων είτε με μεταφορά των καυσίμων με τα βυτιοφόρα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή με τα βυτιοφόρα των Ενόπλων Δυνάμεων και του Α.Π.Σ.
Σε περίπτωση που η ετήσια εγκεκριμένη ποσότητα καλυφθεί προ της παρέλευσης του έτους ή οι ανάγκες τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών ή ανακατανομής/νέας παραλαβής επιχειρησιακών μέσων, αιτήματα επαύξησης των εγκεκριμένων ποσοτήτων και αιτήματα τροποποίησης των εγκεκριμένων πινάκων αποστέλλονται στο ΔΙ.Π.Ε.Α.-Ε’, εγκαίρως και επαρκώς αιτιολογημένα.
1.2.1.2 Προμήθεια από πρατηριούχους του ελεύθερου εμπορίου
Κατόπιν του (ε) σχετικού, οργανικές μονάδες του φορέα μας, μεταξύ αυτών, οι Λιμενικές Αρχές, οι Πλοηγικές Υπηρεσίες, οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ορίστηκαν ως ανεξάρτητες (οργανικές/χωριστές) επιχειρησιακές μονάδες του Υ.ΝΑ.Ν.Π., τους μεταβιβάστηκε/διατέθηκε η διοικητική ικανότητα και η δημοσιονομική αυτοτέλεια και δύνανται να διενεργούν διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και των προμηθειών καυσίμων, με την ίδρυση σχετικών γραφείων προμηθειών.
Ως προς τις διαδικασίες υλοποίησης των προμηθειών καυσίμων από το ελεύθερο εμπόριο, σχετικές τυγχάνουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί στις Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο (ιθ) σχετικό.
Επισημαίνεται ότι τα καύσιμα που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλωτών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με (α) σχετικό και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) σύμφωνα με (η) σχετικό. Ο εφοδιασμός των πλωτών μέσων από ελεύθερα αποθέματα (πρατήρια καυσίμων) επιτρέπεται μόνο, εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα (φορολογικές αποθήκες). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι υπό προμήθεια ποσότητες καυσίμων υπόκεινται σε άμεση απαλλαγή του Φ.Π.Α. και εν συνεχεία σε απαλλαγή του Ε.Φ.Κ. με την διαδικασία της επιστροφής.
1.2.1.3 . Προμήθεια μέσω δωρεάς
Τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφοδιάζονται με καύσιμα με την διαδικασία της δωρεάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ.Ο.Δ.).
1.2.1.4 . Προμήθεια μέσω των αντλιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Τα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφοδιάζονται από τις αντλίες καυσίμων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του Κ.Λ. Πειραιά και του Λ/Χ Στυλίδας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε’.
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο ανεφοδιασμός με ποσότητα μεγαλύτερη των 1.000 λίτρων, να ενημερώνεται η ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε' προκειμένου να εξεταστεί, κατά προτεραιότητα και όπου αυτό είναι εφικτό, η δυνατότητα ανεφοδιασμού απευθείας από τις εγκαταστάσεις του Γ.Ε.Σ. και του Γ.Ε.Ν.
1.2.2 . Προμήθεια λιπαντικών
Τα λιπαντικά που χρησιμοποιούν τα πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέρχονται από:
α) Την Αποθήκη Λιπαντικών που ανήκει στο Τμήμα Αναλωσίμων Υλικών της Επισκευαστικής Βάσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με έδρα την Ελευσίνα, κατόπιν έγκρισης διάθεσης από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ε.Μ.).
β) Την αποθήκη εναερίων μέσων που ανήκει στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, κατόπιν έγκρισης διάθεσης από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Ε.Μ.).
γ) Δωρεά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ.Ο.Δ.).
1.3 Παράδοση-παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών
Κάθε Διεύθυνση-Υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και Λιμενική Αρχή στην οποία έχουν διατεθεί επιχειρησιακά μέσα, Π.Α.Θ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.Π.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., δύναται:
• να παραδίδει από τα αποθέματα που διαθέτει, ποσότητες καυσίμων ή λιπαντικών σε άλλη Υπηρεσία,
• να εφοδιάζει με καύσιμα και λιπαντικά διερχόμενο επιχειρησιακό μέσο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.,
με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Κατά την ως άνω διαδικασία συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
Τα πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και του Α.Π.Σ., δύναται να ανεφοδιάζονται με καύσιμα και λιπαντικά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία από την οποία διέρχεται το μέσο, υποβάλλει προηγουμένως σηματική αναφορά προς τη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε' καθώς και τη ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α’ για την λογιστική τακτοποίηση του ανεφοδιασμού.
1.4 Ακατάλληλα καύσιμα και λιπαντικά
Εάν διαπιστωθεί ή υποτεθεί ύπαρξη κακής ποιότητας καυσίμων ή λιπαντικών σε επιχειρησιακό μέσο ή δομή αποθήκευσης Λιμενικής Αρχής, Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας Υ.ΝΑ.Ν.Π. ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Η Λιμενική Αρχή, Διεύθυνση ή Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π. αιτείται στη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε’, την έγκριση αποστολής δείγματος καυσίμου ή λιπαντικού προς έλεγχο ποιότητας, αναφέροντας αναλυτικά την ποσότητα που διαθέτει, τον χώρο που βρίσκεται αποθηκευμένη και πόσο διάστημα είναι στην κατοχή της. Επιπλέον, αναλύει λόγους που κατέστησαν την εν λόγω ποσότητα πιθανώς ακατάλληλη προς χρήση και μνημονεύει τυχόν προηγούμενες ενέργειες προκειμένου να προληφθεί η ακαταλληλότητα.
Επισημαίνεται ότι, εάν η ποσότητα προέρχεται από τις εγκαταστάσεις των Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και του Α.Π.Σ., η ακαταλληλότητα θα εξετάζεται από τα Χημεία των Επιτελείων και του Α.Π.Σ., ενώ όταν αυτή προέρχεται από πρατήρια του ελεύθερου εμπορίου, θα εξετάζεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ποιότητας αποστέλλεται στη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε’ η έκθεση εξέτασης δείγματος και αναλόγως αποτελέσματος, πρόταση περί αξιοποίησης της ποσότητας. Η ποσότητα καυσίμων ή λιπαντικών που κρίνεται ακατάλληλη προς χρήση στα επιχειρησιακά μέσα, μετά από εξέταση χημείου, θα παραδίδεται στις κατά τόπους ευκολίες υποδοχής καταλοίπων κατόπιν έγκρισης από τη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε’.
Κατά προτεραιότητα, θα εξετάζεται η δυνατότητα παράδοσης της ποσότητας των ακατάλληλων καυσίμων στις εγκαταστάσεις των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε γυμνάσια πυρκαγιάς, με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που ποσότητες καυσίμων ή λιπαντικών κριθούν ακατάλληλες προς χρήση από τα πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαγράφονται από τους πίνακες καυσίμων - λιπαντικών της εκάστοτε Υπηρεσίας.
2. Κεφάλαιο Β'- Διαχείριση
Η παρακολούθηση της διαχείρισης των καυσίμων και λιπαντικών των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και των ηλεκτρογεννητριών (Η/Ζ), επιτελείται αποκλειστικά μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Διαχείριση Πλωτών - Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.Α.ΚΤ.» στον τομέα «Διαχείριση καυσίμων - λιπαντικών». Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται ασφαλής σύνδεση, μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pxm.hcg.gr. Επισημαίνεται ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής είναι αναρτημένο εγχειρίδιο οδηγιών. Στον τομέα «Διαχείριση χρηστών Υπηρεσίας μου» δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης και αφαίρεσης δικαιωμάτων πρόσβασης.
2.1 Υπόλογοι διαχειριστές καυσίμων και λιπαντικών
Στις Διευθύνσεις-Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν διατεθεί επιχειρησιακά μέσα καθώς και στα Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται με Ημερήσια Διαταγή του προϊστάμενου, Υπόλογος Διαχειριστής καυσίμων-λιπαντικών, ο οποίος είναι:
α) υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των καυσίμων και των λιπαντικών και
β) υπόλογος, μετά του προϊστάμενου της Υπηρεσίας, έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η εν λόγω Ημερήσια Διαταγή κοινοποιείται στη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε'. Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπολόγου, εκδίδεται νέα Ημερήσια Διαταγή και συντάσσονται πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής μεταξύ του απερχόμενου και του νέου υπολόγου διαχειριστή καυσίμων-λιπαντικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα των υπολόγων καθορίζονται από τις διατάξεις του 4ου Κεφαλαίου Μέρους Δ’ του ν.4270/2014, όπως ισχύει.
Ο υπόλογος διαχειριστής καυσίμων - λιπαντικών υποχρεούται για τις ενέργειές του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 2.2 και 2.3 του παρόντος κεφαλαίου.
Με Η.Δ δύναται να ορίζεται βοηθός υπολόγου διαχειριστή, για την καταχώριση της διαχείρισης καυσίμων-λιπαντικών στην εφαρμογή.
2.2 Μηνιαία αναφορά διαχείρισης καυσίμων και λιπαντικών
Κάθε μήνα, ο υπόλογος διαχειριστής καταχωρίζει τις ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών που προμηθεύονται, καταναλώνονται και διακινούνται. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, με την ηλεκτρονική υποβολή του μηνιαίου δικαιολογητικού καυσίμων - λιπαντικών στον τομέα «έλεγχοι καυσίμων-λιπαντικών» της ανωτέρω εφαρμογής, όχι αργότερα από την 10η έκαστου μήνα, με την ανάρτηση των μηνιαίων πινάκων και των λοιπών παραστατικών όπως αναφέρονται κατωτέρω:
α) Μηνιαίοι πίνακες:
• Πίνακας Προμηθειών.
• Πίνακας Εξαγωγών/καταναλώσεων.
• Πίνακας Εξαγωγών προς άλλες Υπηρεσίες.
Οι πίνακες λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας του υπολόγου οι πίνακες δύνανται να υπογράφονται από τον βοηθό αυτού.
β) Λοιπά Παραστατικά:
• Απόδειξη παραλαβής καυσίμων από Γ.Ε.Σ.-Γ.Ε.Ν.-Γ.Ε.Α.-Α.Π.Σ.
• Τιμολόγιο αγοράς καυσίμων από πρατηριούχους του ελεύθερου εμπορίου.
• Πρωτόκολλο/ εντολή παράδοσης - παραλαβής καυσίμων ή λιπαντικών μεταξύ διαφορετικών Υπηρεσιών.
• Γραμμάτιο εξαγωγής λιπαντικών από την αποθήκη λιπαντικών.
• Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής επιχειρησιακού μέσου, στο οποίο αναγράφονται τα λίτρα καυσίμων και λιπαντικών κατά την παράδοση.
• Πρωτόκολλο παράδοσης καυσίμων ή λιπαντικών σε ευκολίες υποδοχής καταλοίπων, έγκριση παράδοσης από ΔΙ.Π.Ε.Α.-Ε' και έκθεση εξέτασης δείγματος του χημείου.
• Απόφαση αποδοχής δωρεάς καυσίμων - λιπαντικών.
Τα ανωτέρω παραστατικά αναρτώνται στην εφαρμογή σε σάρωση (διαδικασία scanning).
Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή διαχείρισης Πλωτών - Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αναρτημένες οδηγίες επί της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών καυσίμων-λιπαντικών.
Διευκρινίζεται ότι οι μηνιαίοι πίνακες συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων καυσίμων-λιπαντικών (κίνηση αποθήκης), λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και φυλάσσονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην ορθή και ευανάγνωστη συμπλήρωση των εκδοθεισών αποδείξεων παραλαβής καυσίμων (Υπογραφές - Βαθμός - Ονομ/νο παραδίδοντος / παραλαβόντος - Ημερομηνία - Ποσότητα/ Είδος καυσίμου - Παραδίδουσα / Παραλαβούσα Μονάδα/Αρχή).
2.3 Ετήσια αναφορά διαχείρισης καυσίμων και λιπαντικών
Ο υπόλογος διαχειριστής υποβάλλει ηλεκτρονικά το ετήσιο δικαιολογητικό καυσίμων -λιπαντικών έως την 15η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Η διαδικασία διενεργείται στο περιβάλλον της εφαρμογής, στον τομέα «έλεγχοι καυσίμων-λιπαντικών» με την ανάρτηση των κατωτέρω:
• Ετήσιος συγκεντρωτικός πίνακας καυσίμων - λιπαντικών.
• Ετήσιος συγκεντρωτικός πίνακας καυσίμων - λιπαντικών ανά επιχειρησιακό μέσο (καρτέλες επιχειρησιακών μέσων και άλλων καταναλωτών).
• Πίνακας συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων καυσίμων-λιπαντικών μηνός Δεκεμβρίου (κίνηση αποθήκης).
• Ημερήσια Διαταγή ορισμού υπολόγου διαχειριστή καυσίμων-λιπαντικών.
Οι πίνακες λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά αποκλειστικά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
3. Κεφάλαιο Γ'- Αντλίες καυσίμων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.1 Ανεφοδιασμός από αντλίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Οι αντλίες του Κ.Λ. Πειραιά και του Λ/Χ Στυλίδας εφοδιάζουν τα πλωτά και χερσαία μέσα που ανήκουν στον επιχειρησιακό στόλο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και τα πλωτά και χερσαία μέσα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, σύμφωνα με το Μνημόνιο συνεργασίας Π.Ν.- Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Κατά τον απευθείας ανεφοδιασμό των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων , η διανομή καυσίμων πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης Πλωτών -Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Διαχείριση καυσίμων - λιπαντικών», στον τομέα «νέα απευθείας προμήθεια».
Ο εφοδιασμός επιτρέπεται μόνο σε επιχειρησιακό μέσο που είναι καταχωρισμένο ορθά στην εφαρμογή, ως προς την Υπηρεσία υπαγωγής του. Προς αποφυγή λανθασμένων καταχωρίσεων πριν από κάθε ανεφοδιασμό ο χειριστής της αντλίας επιβεβαιώνει τα στοιχεία του επιχειρησιακού μέσου στην εφαρμογή.
Μετά το πέρας του ανεφοδιασμού εκτυπώνεται μέσω της εφαρμογής μία (01) μοναδική διπλότυπη απόδειξη, η οποία υπογράφεται από τον χειριστή της αντλίας και τον οδηγό του επιχειρησιακού μέσου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λανθασμένη εγγραφή οποιουδήποτε στοιχείου επί της διπλότυπης απόδειξης, αυτή διορθώνεται από τον χειριστή της αντλίας μέσω της εφαρμογής, αλλά δεν εκτυπώνεται νέα απόδειξη και ο χειριστής της αντλίας προβαίνει σε χειρόγραφες διορθώσεις επί των δύο στελεχών της απόδειξης, θέτοντας την υπογραφή του και τη στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα επί των σημείων που έλαβαν χώρα οι τροποποιήσεις/αλλαγές.
Ο εφοδιασμός των Υπηρεσιών με καύσιμα από τις αντλίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω βυτιοφόρου οχήματος, εξαιρείται της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής απόδειξης και η παραλαβή των καυσίμων ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, το οποίο καταχωρίζεται άμεσα στη μηχανογραφική εφαρμογή.
Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η μεταφορά καυσίμων από τις εγκαταστάσεις των αντλιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., αυτό είναι εφικτό, εφόσον πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλων μονάδων μεταφοράς καυσίμων. Η παραλαβή καυσίμων με κατάλληλες μονάδες μεταφοράς εξαιρείται της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής απόδειξης και η παραλαβή των καυσίμων ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, το οποίο καταχωρίζεται άμεσα στην μηχανογραφική εφαρμογή.
3.2 Διαχείριση καυσίμων αντλιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.2.1. Υπόλογοι διαχειριστές καυσίμων αντλιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με Ημερήσια Διαταγή των προϊστάμενων των Λιμενικών Αρχών Πειραιώς και Στυλίδας, ορίζονται οι Υπόλογοι Διαχειριστές καυσίμων των αντλιών αντίστοιχα, οι οποίοι είναι:
α) υπεύθυνοι για την ορθή διαχείριση των καυσίμων και
β) υπόλογοι, μετά του προϊστάμενου της Υπηρεσίας, έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η εν λόγω Ημερήσια Διαταγή κοινοποιείται στη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε'. Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπολόγου, εκδίδεται νέα Ημερήσια Διαταγή και συντάσσονται πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής μεταξύ του απερχόμενου και του νέου υπολόγου διαχειριστή καυσίμων, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα των υπολόγων καθορίζονται από τις διατάξεις του 4ου Κεφαλαίου Μέρους Δ’ του ν.4270/2014, όπως ισχύει.
Οι υπόλογοι διαχειριστές καυσίμων αντλιών υποχρεούνται για τις ενέργειές τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 3.2.2 και 3.2.3 του παρόντος κεφαλαίου.
Δύναται να ορίζεται με Η.Δ βοηθός υπόλογου διαχειριστή, για την καταχώριση της διαχείρισης καυσίμων στην εφαρμογή.
3.2.2. Μηνιαία αναφορά διαχείρισης καυσίμων
Ο υπόλογος διαχειριστής καταχωρίζει τις ποσότητες καυσίμων που προμηθεύονται και διακινούνται. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή του μηνιαίου δικαιολογητικού καυσίμων - λιπαντικών στον τομέα «έλεγχοι καυσίμων-λιπαντικών», όχι αργότερα από την 15η έκαστου μήνα, με την ανάρτηση των μηνιαίων πινάκων και των λοιπών παραστατικών, όπως αναφέρονται κατωτέρω:
α) Μηνιαίοι πίνακες:
• Πίνακας Προμηθειών.
• Πίνακας Εξαγωγών/καταναλώσεων.
• Πίνακας Εξαγωγών προς άλλες Υπηρεσίες.
• Πίνακας συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων καυσίμων (κίνηση
αποθήκης).
Οι πίνακες λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας του υπολόγου οι πίνακες υπογράφονται από τον βοηθό αυτού.
β) Λοιπά Παραστατικά:
• Απόδειξη παραλαβής καυσίμων από Γ.Ε.Σ.- Γ.Ε.Ν.- Γ.Ε.Α.- Α.Π.Σ.
• Τιμολόγιο αγοράς καυσίμων από πρατηριούχους του ελεύθερου εμπορίου.
• Απόφαση αποδοχής δωρεάς καυσίμων.
• Πρωτόκολλα παράδοσης καυσίμων στο βυτιοφόρο όχημα.
• Αποδείξεις παράδοσης καυσίμων σε μέσα του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα ανωτέρω παραστατικά αναρτώνται στην εφαρμογή σε σάρωση (διαδικασία scanning).
Διευκρινίζεται ότι, οι μηνιαίοι πίνακες συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων καυσίμων (κίνηση αποθήκης), λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και φυλάσσονται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην ορθή και ευανάγνωστη συμπλήρωση των εκδοθεισών αποδείξεων παραλαβής καυσίμων (Υπογραφές - Βαθμός - Ονομ/νο παραδίδοντος / παραλαβόντος - Ημερομηνία - Ποσότητα/ Είδος καυσίμου - Παραδίδουσα / Παραλαβούσα Μονάδα/Αρχή).
3.2.3. Ετήσια αναφορά διαχείρισης καυσίμων
Ο υπόλογος διαχειριστής υποβάλλει ηλεκτρονικά το ετήσιο δικαιολογητικό καυσίμων έως την 20η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Η διαδικασία διενεργείται στο περιβάλλον της εφαρμογής, στον τομέα «έλεγχοι καυσίμων-λιπαντικών» με την ανάρτηση των κατωτέρω:
• Ετήσιος συγκεντρωτικός πίνακας καυσίμων - λιπαντικών.
• Ετήσιος συγκεντρωτικός πίνακας καυσίμων - λιπαντικών ανά επιχειρησιακό μέσο (καρτέλες επιχειρησιακών μέσων και άλλων καταναλωτών).
• Πίνακας συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων καυσίμων μηνός Δεκεμβρίου (κίνηση αποθήκης).
• Ημερήσια Διαταγή ορισμού υπολόγου διαχειριστή καυσίμων.
Οι πίνακες λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά αποκλειστικά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
3.3 Ετήσια επιθεώρηση αντλιών καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Στο τέλος κάθε έτους διενεργείται ο ετήσιος διαχειριστικός και τεχνικός έλεγχος των αντλιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για κάθε αντλία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με μέριμνα της ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε’, ορίζεται τριμελής επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , με απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π., στην οποία συμμετέχει Τεχνικός Αξιωματικός με ειδικότητα Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
Έργο της επιτροπής είναι:
• ο έλεγχος της ποσότητας των καυσίμων στις δεξαμενές της εγκατάστασης (ογκομέτρηση).
• ο έλεγχος της εφαρμογής ως προς την ορθότητα των καταχωρίσεων.
• ο έλεγχος καλής κατάστασης και ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης (έλεγχος δεξαμενών, σωληνώσεων, μετρητών κ.λπ.).
• ο έλεγχος τήρησης απαραίτητων μέτρων ασφαλείας (πυροσβεστήρες, περιβάλλοντας χώρος κ.λπ.).
Η Επιτροπή υποβάλλει στη ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε' την έκθεση διαχειριστικού και τεχνικού ελέγχου, εις τριπλούν, στην οποία επισυνάπτεται πίνακας, ως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, βεβαιώνεται η ορθότητα ή μη της διαχείρισης των καυσίμων και η καλή λειτουργία της εγκατάστασης και καταγράφονται τυχόν παρατηρήσεις και εκκρεμότητες.
4. Κεφάλαιο Δ' - Αποθήκη Λιπαντικών
4.1 Υπόλογος διαχειριστής αποθήκης λιπαντικών
Με Ημερήσια Διαταγή του προϊστάμενου της Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται Υπόλογος Διαχειριστής της αποθήκης λιπαντικών, ο οποίος είναι:
α) υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των λιπαντικών και
β) υπόλογος, μετά του προϊστάμενου της Υπηρεσίας, έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η εν λόγω Ημερήσια Διαταγή κοινοποιείται στο ΔΙ.Π.Ε.Α. Ε'. Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπόλογου, εκδίδεται νέα Ημερήσια Διαταγή και συντάσσονται πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής μεταξύ του απερχόμενου και του νέου υπόλογου διαχειριστή λιπαντικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα του υπολόγου καθορίζονται από τις διατάξεις του 4ου Κεφαλαίου Μέρους Δ’ του ν.4270/2014, όπως ισχύει.
Ο υπόλογος διαχειριστής υποχρεούται για τις ενέργειές του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 4.2 και 4.3 παρόντος κεφαλαίου.
Με Η.Δ δύναται να ορίζεται βοηθός υπολόγου διαχειριστή, για την καταχώριση της διαχείρισης λιπαντικών στην εφαρμογή.
4.2 Μηνιαία αναφορά διαχείρισης λιπαντικών
Ο υπόλογος διαχειριστής καταχωρίζει τις ποσότητες λιπαντικών που εισάγονται στην αποθήκη κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας ή δωρεάς. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή του μηνιαίου δικαιολογητικού λιπαντικών στον τομέα «έλεγχοι καυσίμων-λιπαντικών», όχι αργότερα από την 15η έκαστου μήνα, με την ανάρτηση των μηνιαίων πινάκων και των λοιπών παραστατικών, όπως αναφέρονται κατωτέρω:
α) Μηνιαίοι πίνακες:
• Πίνακας Προμηθειών.
• Πίνακας Εξαγωγών/καταναλώσεων.
• Πίνακας Εξαγωγών προς άλλες Υπηρεσίες.
• Πίνακας συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων λιπαντικών (κίνηση
αποθήκης).
Οι πίνακες λαμβάνονται σε Μορφή Μεταφερόμενων Αρχείων (pdf), τα οποία υπογράφονται ψηφιακά από τον υπόλογο διαχειριστή και από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας του υπολόγου οι πίνακες υπογράφονται από τον βοηθό αυτού.
β) Λοιπά Παραστατικά:
• Γραμμάτια εισαγωγής - εξαγωγής λιπαντικών.
• Τιμολόγιο αγοράς λιπαντικών και σύμβαση προμήθειας.
• Απόφαση αποδοχής δωρεάς.
Τα ανωτέρω παραστατικά αναρτώνται στην εφαρμογή σε σάρωση (διαδικασία scanning).
4.3 Ετήσια αναφορά διαχείρισης λιπαντικών
Ο υπόλογος διαχειριστής υποβάλλει ηλεκτρονικά το ετήσιο δικαιολογητικό λιπαντικών έως την 20η Ιανουαρίου έκαστου έτους. Η διαδικασία διενεργείται στο περιβάλλον της εφαρμογής, στον τομέα «έλεγχοι καυσίμων-λιπαντικών» με την ανάρτηση των κατωτέρω:
• Ετήσιος συγκεντρωτικός πίνακας καυσίμων - λιπαντικών.
• Πίνακας συνολικής κίνησης (εισαγωγής-εξαγωγής) ποσοτήτων λιπαντικών μηνός Δεκεμβρίου (κίνηση αποθήκης).
• Ημερήσια Διαταγή ορισμού υπόλογου διαχειριστή λιπαντικών.
Με την έκδοση της παρούσης, η σχετική (θ) παύει να ισχύει.-
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Επισυνάπτεται:
Υπόδειγμα Πίνακα Ελέγχου Επιθεώρησης αντλίας. (φ. 01)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1) Κεντρικές Υπηρεσίες Υ.ΝΑ.Ν.Π.
2) Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
3) Κ.Λ/Χ-Λ/Χ
4) Π.Α.Θ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.- Π.Π.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γρ. κ. Υπουργού
2) Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.&Ν.Ε.
3) Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4) Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5) Γρ. κ. Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6) Γρ. κ. Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
7) Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
8) Γρ. κ.κ. ΔΚΑ' - ΔΚΒ' - ΔΚΓ' - ΔΚΔ’
(Υπόδειγμα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ............................. ΕΤΟΥΣ.......
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΒΕΝΖΙΝΗ SUPERΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F-54 (ΚΙΝΗΣΗΣ)ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F-76 (ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ