Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1217 /οικ. 7778
ΑΔΑ 937Θ46ΜΤΛ6-Σ0Κ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
E-mail: hrm@ydmed.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Α’, Γ')
ped.hrm@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Β’ )
dipp@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Δ')
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αθήνα, 2 Μαΐου 2023
ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: Ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού -Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 91).
Σχετ.: 1) Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20.3.23 (ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
2) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.
Σας ενημερώνουμε ότι στις 13 Απριλίου 2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5043/2023 (Α' 91) «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Άρθρο 40 ν. 5043/2023: Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 5 στο άρ. 11Α του ν. 4440/2016.
Στο άρ. 11Α του ν. 4440/2016 (Α' 224), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ο οποίος αιτείται να μεταταχθεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο δεν υφίστανται και δεν προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, δύναται να μεταταχθεί στην υπηρεσία αυτή υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγεται για κάθε συνέπεια στις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του φορέα υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο υπάλληλος δεν επιθυμεί την αλλαγή της εργασιακής του σχέσης κατά τα ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η μετάταξη σε άλλους φορείς της ίδιας περιοχής, όπου υφίστανται θέσεις δημοσίου δικαίου, με αίτηση που υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τηρουμένων κατά τα λοιπά των προϋποθέσεων και των όρων του παρόντος.».
1.1. Με την ανωτέρω ρύθμιση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που ενδεχομένως να ανακύπτει κατά την αίτηση μετάταξης μόνιμου υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τριτέκνου ή πολυτέκνου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 11Α του ν. 4440/2016, εφόσον αυτός υπηρετεί με απόσπαση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά κανόνα δεν προβλέπονται θέσεις μονίμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς η μετάταξη βάσει των διατάξεων του αρ. 11Α του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, πραγματοποιείται με την ίδια σχέση εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όταν δεν υφίστανται σε αυτά θέσεις δημοσίου δικαίου, αλλά και ότι δεν αντίκειται στις συνταγματικές προβλέψεις η αλλαγή εργασιακής σχέσης μονίμου υπαλλήλου από δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΣτΕ 2166/2002, Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112/2018), με την λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά στους υπαλλήλους αυτούς να μεταταγούν σε νπιδ, στα οποία δεν υφίστανται θέσεις μονίμου προσωπικού, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή της εργασιακής τους σχέσης. Ο φορέας υποδοχής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει τον υπάλληλο για την αλλαγή αυτή, οπότε και εφόσον ο υπάλληλος συνεχίζει να επιθυμεί τη μετάταξή του στον φορέα αυτό που συνεπάγεται την αλλαγή εργασιακής σχέσης, στην αίτησή του, η οποία εν προκειμένω υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς ότι ο υπάλληλος έχει λάβει γνώση και ότι επιθυμεί την αλλαγή της εργασιακής του σχέσης.
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ήδη αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11Α του ν. 4440/2016, όπως ίσχυε προ της τροποποίησής του με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωματική αίτηση του ενδιαφερομένου με το ανωτέρω περιεχόμενο, εφόσον ο υπάλληλος επιθυμεί την αλλαγή της εργασιακής του σχέσης.
1.2. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου τρίτεκνος ή πολύτεκνος υπάλληλος δεν επιθυμεί αλλαγή της εργασιακής σχέσης, με το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα να αιτηθεί μετάταξη σε άλλους φορείς της ίδιας περιοχής, στην οποία εδρεύει ο φορέας, όπου ήταν αποσπασμένος λόγω συνυπηρέτησης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προηγηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ). Κατά τα λοιπά, η μετάταξη θα διενεργείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρ. 11Α του ν. 4440/2016.
1.3. Οι ως άνω ρυθμίσεις περί αλλαγής εργασιακής σχέσης κατόπιν επιθυμίας του αιτούντος ισχύουν και κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 34 του ν. 5027/2023, σύμφωνα με τις οποίες «2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016».
Στην περίπτωση αυτή, στην αίτηση του υπαλλήλου προς την ΚΕΚ θα πρέπει να δηλώνεται η επιθυμία του για αλλαγή της εργασιακής του σχέσης, εφόσον επιθυμεί τη μετάταξή του σε νπιδ, στο οποίο δεν προβλέπεται θέση αντίστοιχη της εργασιακής του σχέσης, και αντιστοίχως στην προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου φορέα, θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει ενημερωθεί ο υπάλληλος και ότι δεν υφίστανται θέσεις δημοσίου δικαίου.
2. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, άρθρα 56 και 58 του ν. 5043/2023
Στις διατάξεις του αρ. 56 του ν. 5043/2023 ορίζονται τα εξής:
«1. Το Κεφάλαιο Β' εφαρμόζεται στα παρακάτω νομικά πρόσωπα και αρχές (στο εξής Αρχές):
(α) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
(β) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
(γ) Επιτροπή Ανταγωνισμού,
(δ) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων,
(ε) Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων,
(στ) Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, (ζ) Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»
Στις διατάξεις του αρ. 58 του ν. 5043/2023 ορίζονται τα εξής:
1. Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου στους φορείς του δημόσιου τομέα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) ή μεταξύ των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου διενεργούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής, με κοινή απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου διοίκησης της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26), δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής. Εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι υφιστάμενες αποσπάσεις υπερβαίνουν το όριο του τρίτου εδαφίου, δεν επιτρέπεται νέα απόσπαση έως ότου ο αριθμός των υπαλλήλων που τελούν σε απόσπαση εναρμονίζεται προς το όριο του τρίτου εδαφίου. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων των Αρχών καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.
2. Δεν επιτρέπονται οι αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων των Αρχών του παρόντος σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή σε ιδιαίτερα γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου που παρακολουθεί ή ασκεί την εποπτεία ή είναι καθ' ύλην αρμόδιο για το αντικείμενο της κάθε αρχής.
3. Δεν επιτρέπονται διαθέσεις υπαλλήλων των Αρχών του παρόντος.
4. Απαγορεύονται οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις υπαλλήλων των Αρχών του παρόντος Κεφαλαίου, για οποιαδήποτε αιτία, προ της παρόδου τριών (3) ετών από τον διορισμό τους.
5. H διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος δεν εφαρμόζεται στις παρατάσεις των αποσπάσεων, που λαμβάνουν χώρα κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 278 του ν. 4738/2020 (Α' 207), περί αποσπάσεων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και στις παρατάσεις των αποσπάσεων της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4314/2014 (Α' 265) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022 (Α' 61), περί αποσπάσεων στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4914/2022 και του ν. 4314/2014 και στις παρατάσεις των αποσπάσεων της περ. γ' του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α' 267), περί αποσπάσεων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ).»
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι φορείς, στους οποίους απασχολούνται με απόσπαση υπάλληλοι των Αρχών, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 56 του ν. 5043/2023, και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της απόσπασης, ή εκκρεμούν αιτήσεις για μετάταξη, για την έκδοση της σχετικής απόφασης θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 58, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
Οι διατάξεις αυτές του αρ. 58 του ν. 5043/2023 αφορούν και τις διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης που διενεργούνται βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας καθώς και τις αποσπάσεις για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 7 του ν. 4440/2016.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την απόσπαση συνεπεία της επιλογής σε θέση ευθύνης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), επισημαίνεται ότι αυτή πλέον δεν είναι αυτοδίκαιη βάσει των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 86 του Υ.Κ., σύμφωνα με τις οποίες «...Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί», αλλά απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης του αρ. 56 του ν. 5043/2023. Ωστόσο, στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι εφόσον υπάλληλος των φορέων του αρ. 56 του ν. 5043/2023 έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης βάσει των διατάξεων των αρ. 84 έως 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, η παροχή σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης προκειμένου να αποσπαστεί θα πρέπει να παρέχεται κατά προτεραιότητα, ενώ τυχόν διατύπωση αρνητικής σύμφωνης γνώμης θα πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη, προκειμένου να μην αντίκειται η δυσμενής για τον υπάλληλο αυτό πράξη στα άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος, αλλά και στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα που παρέχει ήδη στους υπαλλήλους των φορέων αυτών το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης άλλου φορέα.
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Με το άρθρο 28 του ν.5043/2023 οι περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50) αντικαθίστανται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει προσωπικό άνω των χιλίων ατόμων, εφ’ όσον δεν υπάρχει καμία θέση ελεγκτή γιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, συνιστάται αυτοδικαίως με τον παρόντα νόμο μία θέση ελεγκτή γιατρού, με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, για την άσκηση ελέγχου κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος. Για τη σύσταση της θέσεως εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία έχουν προσωπικό κάτω των χιλίων ατόμων, ισχύουν τα εξής: α. Σε όσα Ν.Π.Δ.Δ. υπηρετεί υπηρεσιακός ελεγκτής γιατρός ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, αυτός ασκεί και τον έλεγχο, που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος. β. Σε όσα Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν υπηρετούν τέτοιοι γιατροί, ο έλεγχος των κατ' οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους, που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής, ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό του Υπουργείου που τα εποπτεύει. Εφόσον δεν υπηρετεί ελεγκτής ιατρός στο εποπτεύον Υπουργείο, ο έλεγχος μπορεί να ασκείται από ελεγκτή γιατρό που ανήκει οργανικά στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ή ανήκει οργανικά σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η εντολή για έλεγχο δίδεται από τον οικείο Διοικητή κατόπιν αιτήματος του φορέα. γ. Σε όσες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύουν εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή έχουν υπηρεσίες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, δεν υπηρετεί ελεγκτής γιατρός, ο έλεγχος των κατ' οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό της οικείας Περιφέρειας ή από ελεγκτή γιατρό που ανήκει οργανικά στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ή υπηρετεί σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια. Η εντολή για έλεγχο δίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας στον ορισθέντα με απόφαση αντιστοίχως ελεγκτή γιατρό κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα.».
Με την εν λόγω ρύθμιση επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το κενό που προέκυψε με τις διαχρονικές αλλαγές στην οργανωτική δομή του κράτους με σκοπό να είναι δυνατή η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26) περί ελέγχου των κατ'οίκον ασθενούντων υπαλλήλων. Ειδικότερα, για τα ν.π.δ.δ. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής, εφόσον αφενός σε αυτά δεν υπηρετεί ελεγκτής ιατρός και αφετέρου δεν υπηρετεί ελεγκτής ιατρός ούτε στο εποπτεύον Υπουργείο, ο έλεγχος μπορεί να ασκείται από ελεγκτή γιατρό που υπηρετεί στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ή σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής. Ακόμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. που εδρεύουν εκτός Περιφέρειας Αττικής ή έχουν περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον σε αυτές δεν υπηρετεί ελεγκτής γιατρός, ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων τους ασκείται από τον ελεγκτή γιατρό της οικείας Περιφέρειας ή από ελεγκτή γιατρό της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας ή που υπηρετεί σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπάγεται στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β' βαθμού εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 96 του ν. 4483/2017 (Α' 107) περί ελέγχου των κατ’ οίκων ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. .
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οι Περιφέρειες και οι Υγειονομικές Περιφέρειες καλούνται να καταρτίζουν κάθε ημερολογιακό έτος καταλόγους με τους υπηρετούντες ελεγκτές ιατρούς στον φορέα τους ή στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων των υπηρεσιών του Δημοσίου για αποστολή ελεγκτών ιατρών στους κατ'οίκον ασθενούντες υπαλλήλους κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα βάσει της γεωγραφικής περιοχής αλλά και της διαθεσιμότητας των υπηρετούντων ελεγκτών ιατρών σε σχέση και με τα κύρια καθήκοντα τους.
2. ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Με το άρθρο 29 του ν.5043/2023 στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2: αα) αντικαθίστανται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο, αβ) στο πέμπτο εδάφιο οι λέξεις «του πρώτου εδαφίου ή η άδεια 4 του δεύτερου εδαφίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή η εναλλακτικώς χορηγούμενη άδεια των εννέα (9) μηνών», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 οι λέξεις «εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως οκτώ (8) ετών» και τα αντίστοιχα εδάφια της παρ. 2 και η παρ. 9 του άρθρου 53 διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Ο θετός και ανάδοχος γονέας δικαιούται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας της παρ. 9 και σε κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση των οκτώ (8) ετών του τέκνου. Εφόσον επιλεγεί από τον θετό ή ανάδοχο γονέα η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου, αυτό χορηγείται ως μείωση του χρόνου εργασίας κατά δύο (2) ώρες για τα πρώτα δύο (2) έτη από την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα και κατά μία (1) ώρα για τα επόμενα δύο (2) έτη και σε κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση των οκτώ (8) ετών του τέκνου. Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία εξήντα επτά τις εκατό (67%) και άνω, το κατά μία (1) ώρα μειωμένο ωράριο ή η εναλλακτικώς χορηγούμενη άδεια των εννέα (9) μηνών προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή έναν (1) μήνα, αντίστοιχα. (...) 9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το τέκνο είναι ηλικίας έως οκτώ (8) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.».
Με τις εν λόγω ρυθμίσεις εναρμονίζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26) με αυτές του του ν. 4808/2021 (Α'101) όσον αφορά στις διευκολύνσεις που παρέχονται σε θετούς ή ανάδοχους γονείς σε σχέση με το ηλικιακό όριο του τέκνου. Ειδικότερα αυξάνεται το όριο αυτό στην ηλικία των οκτώ (8) ετών και βάσει του ορίου αυτού προσαρμόζονται και για τους θετούς και ανάδοχους γονείς οι κατά περίπτωση αντίστοιχες άδειες που προβλέπονται για τους φυσικούς γονείς.
3. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΜΕ COVID -19
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.5043/2023:
1. Η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εργαζόμενος σε δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί με κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει δικαιολογημένα από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ημέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε απομόνωση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.»
2. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την παρ. 1, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.
Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται τα εξής:
Η προβλεπόμενη στη παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με COVID-19 χορηγείται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.5043/2023, ήτοι από 13.4.2023 αποκλειστικά στους εργαζόμενους σε δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας, για τους οποίους έχουν διατηρηθεί σε ισχύ τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας (σχετική η ισχύουσα αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21217/7-4-2023, ΦΕΚ Β' 2301/08.04.2023 απόφαση). Για την χορήγηση της άδειας αυτής στους υπαλλήλους που δύνανται να κάνουν χρήση καθώς υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της, απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου δεν τυγχάνει εφαρμογής από 13.4.2023 η διάταξη σχετικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με COVID-19 και στους υπαλλήλους που απαιτείται να απουσιάσουν για τον λόγο αυτό, χορηγείται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.5043/2023 για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης (13.4.2023), είχε χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.
4. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Με το άρθρο 96 του ν.5043/2023 στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, β) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου».
Κατόπιν της ανωτέρω προσθήκης στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, η άδεια μιας (1) ημέρας στις γυναίκες υπαλλήλους για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου χορηγείται πλέον και στις υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας έχουν παρασχεθεί στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102/28-5-2020 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) για την εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης της παρ. 9 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως προστέθηκε με τον ν.4674/2020. Ειδικότερα, για τη χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται να προσκομιστεί από την υπάλληλο σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού περί πραγματοποίησης του σχετικού ελέγχου.
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Με τις διατάξεις του αρ. 39 του ν. 5043/2023 τροποποιείται η διάταξη της παρ. 1 του αρ. 49 του Π.Δ. 410/1988 ως εξής:
«1. Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει σαράντα (40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας.
Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της παρούσας, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του, δύναται, για επιτακτικούς λόγους υπηρεσιακών αναγκών που δεν δύνανται αιτιολογημένα να εξυπηρετηθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο υπάλληλος, να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία με απόφαση του αρμόδιου ανώτατου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του φορέα. Η απόφαση του τρίτου εδαφίου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν από την αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρμόδια Γενική Γραμματεία για θέματα ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο χρόνος, κατά τον οποίο το διατηρούμενο προσωπικό παραμένει στην ενεργό υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του, λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των άρθρων 15 και 34 του ν. 4387/2016 (Α' 85).»
Με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα να διατηρήσει στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για αυτοδίκαιη απόλυση για επιτακτικούς λόγους υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, οπότε και απολύονται αυτοδικαίως. Για την ως άνω παραμονή:
- η απόφαση θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 49 του Π.Δ. 410/1988,
- να έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ προ της ημερομηνίας που κανονικά θα συντελείτο η αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου,
- ο υπάλληλος να πληροί τις προϋποθέσεις για αυτοδίκαιη απόλυση, αλλά να μην έχει συμπληρώσει το 67Ο έτος της ηλικίας του, καθώς τότε σε κάθε περίπτωση συντελείται η αυτοδίκαιη απόλυση,
- να έχει ενημερωθεί σχετικώς ο υπάλληλος και να έχει συναινέσει για την παραμονή του.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι επιτακτικές αυτές υπηρεσιακές ανάγκες δεν σχετίζονται με τον φορέα, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, αλλά με τον φορέα στον οποίο υπηρετεί με απόσπαση, το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο του φορέα απόσπασης θα πρέπει να αποστείλει εγκαίρως αιτιολογημένη εισήγηση στον φορέα, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, καθώς και την αίτηση συναίνεσης του υπαλλήλου, προκειμένου να εξεταστεί από το αρμόδιο όργανο του φορέα, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, η δυνατότητα να παραμείνει αυτός στην ενεργό υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική διάρκεια της απόσπασης. Εφόσον δε αποφασιστεί η παραμονή του υπαλλήλου στην Υπηρεσία, η απόφαση παράτασης παραμονής στην ενεργό υπηρεσία δεν συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη παράταση ή ανανέωση της απόσπασης, αλλά αυτή θα πραγματοποιηθεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΆΡΘΡΟ 72: «Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023: «Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), περί διορισμού στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέλους της οικογένειας, συζύγου ή συμβίου λόγω θανάτου κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος εργαζόμενου, εφαρμόζεται αναλόγως και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σεισμού της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».
Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν συνεπεία του σεισμού της 30ης.10.2020 στη Νήσο Σάμο, εκδόθηκαν οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα διορισμού ενός (1) μέλους της οικογένειας προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σεισμού της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), όπως ισχύει, περί του δικαιώματος διορισμού συγγενών αποθανόντων κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος στο δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν.2266/1999, όπως ισχύει, η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από
τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α'232).
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα ορισθούν οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή.
Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.
2. Εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Δ/νσεις Προσωπικού αποκλειστικά δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχοντας κάθε στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, για τον οποίο το ερώτημα.
3. Οι υπάλληλοι παρακαλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στις Δ/νσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται για τη διατύπωση τυχόν ερωτημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και κατά το μέρος που δεν αντιμετωπίζονται από τις οδηγίες που παρέχονται αρμοδίως από την Υπηρεσία μας. Ερωτήματα που αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία μας, χωρίς να έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, θα τίθενται στο ΑΡΧΕΙΟ.
4. Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και απαντώνται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα, αλλά θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ.
5. Ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).
6. Ερωτήματα που υποβάλλονται από Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να απευθύνονται στους εποπτευόμενους φορείς και δεδομένου ότι στα Ν.Π.Ι.Δ. εφαρμόζεται κατ’ αρχήν η εργατική νομοθεσία ή ο οικείος Κανονισμός Προσωπικού, εφόσον υπάρχει, και μόνο κατ' εξαίρεση ο Υπαλληλικός Κώδικας, με την προϋπόθεση ρητής παραπομπής στις διατάξεις του, στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να προκύπτει το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
7. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις οδηγίες για τη διάρκεια της δικαιούμενης ειδικής άδειας απουσίας λόγω νόσησης με COVID 19, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων καθώς και για την ενδεχόμενη επικαιροποίηση των αναρτημένων ήδη οδηγιών.
8. Υπενθυμίζονται εκ νέου οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-42023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο σχετικά με την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό» και στο σύνδεσμο https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html .
Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία που αφορά στο ΕΣΚ, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, είναι αναρτημένα στο www.apografi.gov.gr.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
9. Υπουργείο Υγείας/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων dpnp@moh.gov.gr
10. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας
11. ΕΟΔΥ
12. Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
13. ΑΔΕΔΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Συντονιστών
3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
5. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
6. helpdesk@ypes.gov.gr (για ανάρτηση στην apografi.gov.gr)