Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/14/οικ. 7766
ΑΔΑ 9Ω3Β46ΜΤΛ6-ΔΩ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντ. Γρατσία
Τηλ.: 213-130-6026
e-mail: grammateiadps@ypes.gov.gr
Αθήνα, 28 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο»
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 146Α του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 53 του Ν. 4674/2020 «Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ και της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α' 161, Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν «2.......γ) Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μέχρι τις 31.05.2023 αναλυτικά τα στοιχεία των εκκρεμών και των εκδικασθεισών πειθαρχικών υποθέσεων και των αιτημάτων γνωμοδότησης περί δυνητικής αργίας που αφορούν στα χρονικά διαστήματα:
α) του τρίτου τετραμήνου του έτους 2022, ήτοι από 01.09.2022 έως 31.12.2022 και
β) του πρώτου τετραμήνου του έτους 2023, ήτοι από 01.01.2023 έως 30.04.2023.
Β. Περαιτέρω, παρακαλούμε για τη συγκεντρωτική αναφορά του αριθμού των πειθαρχικών υποθέσεων και των αιτημάτων γνωμοδότησης για θέση σε δυνητική αργία που παραπέμφθηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 01.09.2022 και από 01.01.2023 αντίστοιχα, είτε παραμένουν εκκρεμείς είτε έχουν εκδικαστεί.
Ως εκ τούτου καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή δύο αρχείων Excel (ένα ανά χρονική περίοδο α) και β) αντίστοιχα) με τίτλο «Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.gratsia@ydmed.gov.gr. Τα αρχεία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchika-symvoylia).
Η αποστολή των αρχείων να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά και υπό μορφή Excel.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL
Στο πρώτο φύλλο κάθε αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία ΠΠΣ» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
• τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν εκδικασθεί από 01.09.2022 έως 31.12.2022 και από 01.01.2023 έως 30.04.2023, αντίστοιχα
• τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων την 31.12.2022 και την 30.04.2023, αντίστοιχα
• λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων
• την ημερομηνία εισόδου κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
• την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση
• την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε πρώτο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
• την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση σε δεύτερο βαθμό (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
Στο δεύτερο φύλλο κάθε αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία για αργία» καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:
• την ημερομηνία εισόδου κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
• την ημερομηνία έκδοσης γνωμοδότησης ή έκδοσης απόφασης για κάθε διεκπεραιωθείσα υπόθεση
• το θέμα κάθε διεκπεραιωθείσας υπόθεσης (επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)
• τον αριθμό των υποθέσεων αργίας που έχουν εξεταστεί από 01.09.2022 έως 31.12.2022 και από 01.01.2023 έως 30.04.2023, αντίστοιχα
• τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων αργίας την 31.12.2022 και την 30.04.2023, αντίστοιχα
Στο τρίτο φύλλο κάθε αρχείου Excel με τίτλο «Στοιχεία Υποθέσεων 2022» και «Στοιχεία Υποθέσεων 2023», καταχωρίζονται ο αριθμός των πειθαρχικών υποθέσεων και των αιτημάτων γνωμοδότησης για θέση σε δυνητική αργία που παραπέμφθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο από 01.09.2022 και από 01.01.2023 αντίστοιχα.
Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την βελτιστοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Υπόδειγμα Στοιχεία και Πειθαρχικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων (01.09.2022 - 31.12.2022)
Υπόδειγμα Στοιχεία και Πειθαρχικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων (01.01.2023 - 30.04.2023)
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
2. Όλα τα Υπουργεία
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
4. Όλες τις αυτοτελείς Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
7. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.)
8. ΝΣΚ, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης tdprosopikou@nsk.gr
ΚΟΙΝ.:
1. Όλα τα Υπουργεία - Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Περιφέρειες - Γραφεία Περιφερειαρχών
6. Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Πειθαρχικά Συμβούλια».