Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμός Εγκυκλίου: 516
ΑΔΑ 61ΦΛ46ΜΤΛ6-ΓΔ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 38053/2.5.2023
Μάϊος 2023
«Εγκύκλιος για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών»
Επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α' 48) και των άρθρων 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α' 91)
Α. Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων και περιφερειαρχών στις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α' 48) και τα άρθρα 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α' 91).
Ως κωλύματα εκλογιμότητας νοούνται ιδιότητες, οι οποίες, εάν συντρέχουν στο πρόσωπο ορισμένου ατόμου, παρεμποδίζουν την ανάδειξή του ως αιρετού εκπροσώπου των περιφερειακών αρχών. Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των κωλυμάτων είναι η αποτροπή εκμετάλλευσης δημόσιας θέσης για τον επηρεασμό του εκλογικού σώματος και την απόκτηση ιδίων ωφελημάτων.
Ως ασυμβίβαστα νοούνται ιδιότητες ή έργα τα οποία δεν επιτρέπεται να συντρέχουν παράλληλα με την ιδιότητα του αιρετού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του και η διαφάνεια στο δημόσιο βίο.
Επομένως, τα κωλύματα εκλογιμότητας συντρέχουν πριν την εκλογή και αναδεικνύονται κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, ενώ τα ασυμβίβαστα ανακύπτουν μετά την εκλογή στο αιρετό αξίωμα και την εγκατάσταση των νέων αρχών.
Σχετικά με τη διαπίστωση των κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, σημειώνουμε τα εξής:
Η απόλυτη και ρητή διατύπωση των κωλυμάτων εκλογιμότητας και των ασυμβιβάστων υπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των Ο.Τ.Α. (βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ 3083/2007, 3464/2007). «Επειδή η θέσπιση κωλυμάτων και ασυμβιβάστων περιορίζει την άσκηση του παθητικού εκλογικού δικαιώματος, επιβάλλεται στενή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων (βλ. ΣτΕ 349/2020, 661/2015). Τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα αναφέρονται περιοριστικά και συνιστούν μορφή εξαιρετικού δικαίου, ώστε να μην καταλείπεται ευχέρεια στον ερμηνευτή για ανάλογη εφαρμογή ή διασταλτική ερμηνεία».
Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση της ύπαρξης ασυμβιβάστου ή μη, αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσης. Όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), «το αρμόδιο διοικητικό εφετείο, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, ύστερα από ένσταση που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος και τα άρθρα 244-266 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α'97), περί των διαφορών που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.».
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών:
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
' Έφη Γκόλια213-1364342e.gkolia@ypes.gr
Σοφία Θεοδωρακοπούλου213-1364391s.theodorakopoulou@ypes.gr
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στη διαδρομή εκλογικά/ δημοτικές και περιφερειακές εκλογές/ εγκύκλιοι ή στη θέση εγκύκλιοι.
Β. Κατάργηση και τροποποιήσεις κωλυμάτων
Β.1. Κατάργηση κωλυμάτων
Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 5043/2023, καταργήθηκαν τα κωλύματα των περ. β, δ και η της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 και, επομένως, δεν υπάρχει κώλυμα για:
• Τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
• Τους εκτελεστικούς γραμματείς περιφερειών, ειδικούς σύμβουλους των περιφερειών και δικηγόρους με έμμισθη εντολή των περιφερειών, στις περιφέρειες στις οποίες υπηρέτησαν
• Τους διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων της περιφέρειας. Επισημαίνουμε ότι όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβάλει την παραίτησή τους έως την 31η.12.2022, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές των περιφερειακών αρχών δύνανται, κατά την κρίση του οικείου φορέα, να επανέλθουν στη θέση τους, κατόπιν αίτησής τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν. 5043/2023, δηλ. από 13 Απριλίου 2023.
Β.2. Τροποποιήσεις κωλυμάτων
Με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 και τα άρθρα 19 και 23 του ν. 5043/2023, επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 48 του ν.4804/2021:
• Διευκρινίζεται ότι στο κώλυμα του Επόπτη Ο.Τ.Α. εμπίπτει ο Συντονιστής ή ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που άσκησε ή ασκεί καθήκοντα Επόπτη Ο.Τ.Α.
• Στη παρ. 3 προστίθεται ως κώλυμα και η περίπτωση της παύσης αιρετού από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης
• Τροποποιήθηκε η περ. α’ της παρ. 2 ως προς το κώλυμα των αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και πλέον το κώλυμα καταλαμβάνει τους αξιωματικούς με βαθμό από και ανώτερο του Υπαστυνόμου Α', Υποπυραγού και Ανθυποπλοιάρχου αντίστοιχα.
• Τροποποιήθηκε η περ. ε’ της παρ. 2 ως προς την έκταση της αρμοδιότητας των ιατρικών υπηρεσιών και των κέντρων υγείας. Συγκεκριμένα, το κώλυμα των διευθυντών ιατρών που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και του υπεύθυνου συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, εκτείνεται μόνο στην περιφερειακή ενότητα που έχει την έδρα του ο φορέας.
• Τροποποιήθηκε η περ. στ' της παρ. 2, ώστε να είναι σαφέστερη η διατύπωση του κωλύματος σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται με τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται οι κατηγορίες των συμβάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού του συνολικού οικονομικού αντικειμένου κατ' έτος της σύμβασης ή των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και είναι σε ισχύ ή θα συναφθούν κατά τη διάρκεια της περιφερειακής περιόδου και το ποσό το οποίο αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας για τον υποψήφιο που είναι ανάδοχος ή ασυμβίβαστο, σε περίπτωση που καταστεί ανάδοχος κατά την άσκηση των αιρετών του καθηκόντων.
• Τροποποιήθηκε η περ. ζ της παρ. 2, ως προς το ύψος του ποσοστού συμμετοχής στις εταιρίες που συμβάλλονται με την περιφέρεια και αυξήθηκε από 5% σε 35%.
Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα για τις περιφερειακές εκλογές
Τα κωλύματα των περιφερειακών εκλογών, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 που επήλθαν με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 και τα άρθρα 19 και 23 του ν. 5043/2023, διαμορφώνονται ως εξής:
Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
Γ1. Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί, μέλη ανεξάρτητων αρχών, θρησκευτικοί λειτουργοί
Κωλύματα της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
• Δικαστικοί λειτουργοί
• Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων
• Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με βαθμό από και ανώτερο του Υπαστυνόμου Α’, Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου, αντίστοιχα.
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για όσους εκ του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους.
• Θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και
• Μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος, ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση, ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι προϋποθέσεις άρσης κωλύματος.
Προϋποθέσεις για την άρση κωλύματος
Δικαστικοί λειτουργοίμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν υπηρετούσαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και επιπλέον να παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεωνμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν υπηρετούσαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και επιπλέον να παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με βαθμό από και ανώτερο του Υπαστυνόμου Α’, Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου, αντίστοιχαμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε περιφέρεια στην οποία δεν υπηρετούσαν κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και επιπλέον να παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τη 12η βραδινή της 9ης Σεπτεμβρίου 2023.
Μέλη Ανεξάρτητων Αρχώνειδικά για τις εκλογές 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα αν παραιτηθούν από τη θέση τους, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.
Γ2. Επόπτης Ο.Τ.Α.
Κωλύματα της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
Δεν μπορεί να εκλεγεί και να είναι περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος ο Επόπτης Ο.Τ.Α., στο σύνολο των περιφερειών στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε τρόπο.
Σημείωση:
Τόσο ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έως τώρα άσκηση των εποπτικών του καθηκόντων όσο και ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την ημέρα έναρξης άσκησης των εποπτικών του καθηκόντων, καταλαμβάνονται από απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας στις περιφέρειες στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά τους, το οποίο δεν μπορεί να αρθεί με παραίτηση.
Γ3. Προϊστάμενοι
Κωλύματα της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ως έχει δέκα (10) μήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.
Στο παραπάνω κώλυμα υπάγονται οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
Ειδικά ως προς τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας καθώς και τον υπεύθυνο συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, το κώλυμα εκτείνεται μόνο στην περιφερειακή ενότητα που έχει την έδρα του ο φορέας
Δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι προϋποθέσεις άρσης κωλύματος.
Προϋποθέσεις για την άρση κωλύματος
Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές του δημοσίου και των νομικών προσώπωνμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται χωρικά η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους), χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές
εκπαίδευσης
ειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται χωρικά η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης μέχρι 31 Μάϊου 2023.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους), χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Διευθυντές ιατροί που πρεΐστανται τις Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, υπεύθυνος συντονιστής της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου ΥγείαςΕιδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύει ο φορέας, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης μέχρι 31 Μάϊου 2023.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας του φορέα), χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές των δήμων και των νομικών τους προσώπωνειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στη περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητα της οργανικής τους μονάδας, αν παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης, μέχρι τη 31η Μαΐου 2023.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους), χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές των περιφερειών και νομικών τους προσώπωνειδικά για τις περιφερειακές εκλογές του 2023, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στην περιφερειακή ενότητα στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητα της οργανικής τους μονάδας, αν παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης, μέχρι τη 31η Μαΐου 2023. Επισημαίνουμε, ότι μετά την εκλογή τους, εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 που αφορά στους υπαλλήλους των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων και θα πρέπει να αιτηθούν την απόσπασή τους, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου (βλ. και περίπτωση 6 Κεφ. Γ: Ασυμβίβαστα της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 της παρούσης).
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της μονάδας τους), χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση ευθύνης.
Γ4. Πρόσωπα που συνδέονται με συμβάσεις με την οικεία περιφέρεια
Κωλύματα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
Όποιοι συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας ή εκτέλεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο συνολικής αξίας, μεμονωμένα κατ’ είδος ή σωρευτικά, κατ' έτος άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφόσον η σύμβαση είναι σε ισχύ κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης περιφερειακών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
Επομένως, κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο αποτελεί το ποσό άνω των 10.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., κατ' έτος είτε μιας και μόνο σύμβασης (για παράδειγμα προμήθειας), είτε για παράδειγμα δύο διακριτών συμβάσεων προμήθειας που συνολικά ξεπερνούν κατ' έτος το ποσό των 10.000, είτε για παράδειγμα μιας σύμβασης προμήθειας και μιας σύμβασης υπηρεσίας που συνολικά ξεπερνούν κατ' έτος το ως άνω ποσό.
Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια , τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.
Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
Γ5. Πρόσωπα κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια
Κωλύματα της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με την οικεία περιφέρεια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στ). Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο:
Αν η οικεία περιφέρεια συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται η ίδια, τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς της περιφέρειας που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
Γ6. Υπάλληλοι περιφερειών και νομικών της προσώπων
Ασυμβίβαστο της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ίδια περιφέρεια και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει η περιφέρεια, δεν μπορούν να είναι περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι. Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αιτηθούν την απόσπασή τους σύμφωνα με τα κατωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αιρετό αξίωμά τους. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.
Άρση ασυμβίβαστου
Το ασυμβίβαστο δεν συντρέχει, εάν οι υπάλληλοι αιτηθούν την απόσπασή τους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί, μπορούν να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που επιλέγουν με ισχύ της απόσπασης από την ημερομηνία εγκατάστασης και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Για την πραγματοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επικύρωση της εκλογής από το αρμόδιο δικαστήριο.
Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, διενεργείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), μη εφαρμοζομένου του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α' 248) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α' 251), και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.
Η μισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Η απόσπαση παραμένει σε ισχύ, και στην περίπτωση ανάληψης αιρετού αξιώματος, για την άσκηση του οποίου ο αιρετός λαμβάνει υποχρεωτικά ειδική άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Γ7. Αιρετοί που έχουν εκπέσει - παυθεί
Κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021
Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει
α) για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από:
αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή
αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας, αντίστοιχα, ή
β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
γ) όσους έχουν παυθείαπό οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010.»
Τα παραπάνω κωλύματα ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο και καταλαμβάνουν και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:
1.1 Γραφεία Συντονιστών
1.2 Γραφεία Γραμματέων
1.3 . Διευθύνσεις Διοίκησης
2. Περιφέρειες:
2.1 Γραφεία Περιφερειαρχών
2.2 Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων
(με τη παράκληση να ενημερωθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων)
2.3 . Δ/νσεις Διοίκησης
3. ΕΝ.Π.Ε.
Ε-mail: mfo@enpe.gr