Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 37481
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 213 1361003
e-mail: e.papadiamantopoulou@ypes.gr
Αθήνα 2 Μαΐου 2023
Αποστολή και στα e-mail: dner@yen.gr και dp.a@hcg.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΟΣ:
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
1) Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
2) Διεύθυνση Προσωπικού
Λιμενικού Σώματος
Γραφείο Αξιωματικών
Ακτή Βασιλειάδη
Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς
ΘΕΜΑ: «Ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023»
1. Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο εξωτερικό είναι η εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4648/2019 (Α' 205).
Η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 (π.δ. 48/2023, Α' 102), σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στους χώρους των οικείων ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών ή και σε χώρους άλλων ελληνικών αρχών και υπηρεσιών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4648/2019.
2. Για την ψηφοφορία των Ελλήνων ναυτικών δεν ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τους λοιπούς Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, δηλαδή η εγγραφή τους, εντός τακτής προθεσμίας σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου, κάθε Έλληνας ναυτικός που είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας, μπορεί να ψηφίσει εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, ακόμα και αν δεν έχει περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο δήμου της Χώρας,
β) να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 26/2012 (Α' 57), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του 4406/2016 (Α'133) και ισχύει,
γ) να μην έχει στερηθεί αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ.26/2012, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 92 του ν.4804/2021 (Α' 90).
4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που κάποιος ψηφίσει, έχοντας ήδη στερηθεί του εν λόγω δικαιώματος, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 119 του π.δ. 26/2012.
Σημειώνεται ακόμη ότι, οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε οποιοδήποτε κράτος, απαγορεύεται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, διότι στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για διπλοψηφία, η οποία απαγορεύεται ρητά και επισύρει σοβαρές ποινικές και άλλες κυρώσεις, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 113 του ανωτέρω διατάγματος.
5. Διευκρινίζεται ότι οι ναυτικοί μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε πόλη του εξωτερικού στην οποία πρόκειται να συσταθεί εκλογικό τμήμα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Για περαιτέρω εξυπηρέτησή του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την πλησιέστερη Ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή, προκειμένου να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο αυτό θα στεγάζεται.
6. Για την έγκαιρη ενημέρωση των εκλογέων - ναυτικών παρακαλούμε να μεριμνήσετε, κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, ώστε οι ανωτέρω πληροφορίες και οδηγίες μας να γνωστοποιηθούν τόσο στα πλοία, στα πληρώματα των οποίων περιλαμβάνονται και Έλληνες ναυτικοί, όσο και στους ναυτιλιακούς μαζικούς φορείς εργαζομένων και εργοδοτών.
Η αναγνώριση των ναυτικών ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών, θα γίνεται:
α) με την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το ελληνικό τους διαβατήριο και
β) το ελληνικό ναυτικό τους φυλλάδιο.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση των ναυτικών, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τις δικές σας ενέργειες.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
2. Υπουργείο Εξωτερικών
- Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
- Γραφείο Η ' Γενικού Διευθυντή
- Η2 Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων
(για την ενημέρωση των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Εκλογών