Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 32/2023
ΑΔΑ Ψ6ΧΨ46ΜΑΠΣ-ΤΡΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών
Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών
& Λοιπών θεμάτων
Πληροφορίες: Μιχάλης Τρικοίλης
Ταχ. Διεύθ.: Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20
11743 Αθήνα
Τηλ.: 2105213133
e-mail: deltio@efka.gov.gr
Αρ. Πρωτ. : 211593
Ημ/νία : 28/04/23
Προς Πίνακα Διανομής
Θέμα: «Ψηφιοποίηση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων»
Σχετ.: α. Τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85Α/12.05.2016), του Κεφ. Γ' «Εφαρμοστικές Διατάξεις του Ν.4387/2016» του Ν.4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236Α/19.12.2016), καθώς και του αριθμ.8/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Φ.Ε.Κ.8Α/23.01.2019), όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.4670/2020 (Φ.Ε.Κ.43Α/28.02.2020).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ.4114/1960 (Φ.Ε.Κ.164Α/09.10.1960).
γ. Τις διατάξεις του Π.Δ.67/2015 (Φ.Ε.Κ.110Α/17.09.2015).
δ. Την αριθμ. πρωτ. 169265/04.04.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα: «Ψηφιοποίηση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων».
ε. Τις αρ.422/02.04.2014, αρ.423/02.04.2014, αρ.425/19.06.2014, αρ.427/13.10.2014, αρ.429/28.04.2016 και την αρ.431/26.09.2016 εγκυκλίους του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
στ. Την αρ.374/18.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
ζ. Την αρ.157 απόφαση της 14ης/06.04.2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με την παρούσα σας γνωστοποιείται η αρ.157 απόφαση της 14ης/06.04.2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
1. Τη διάθεση του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
2. Τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας αρχικής ανάρτησης, τιμολόγησης, εξόφλησης και διάθεσης των κειμένων πλειστηριασμού του Π.Δ.67/2015 (Φ.Ε.Κ.110Α/17.09.2015) και των λοιπών κειμένων, τα οποία έως σήμερα δημοσιεύονται στο περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634).
3. Την αξιοποίηση της πρόβλεψης για επέκταση της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (deltio.tnomik.gr), όπως είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (πρακτικά της αρ.374/2015/18.11.2015 συνεδρίασης), με τη σύναψη ενιαίας σύμβασης για κατασκευή - συντήρηση διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής διαχείρισης αυτού που σήμερα αποτελεί το περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 11055634) και την ιστοσελίδα πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την επωνυμία deltio.tnomik.gr.
4. Τη δωρεάν διάθεση του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ιστοσελίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
5. Από την ημερομηνία της δωρεάν διάθεσης του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) σε ηλεκτρονική μορφή:
5.1. Την εφαρμογή ενιαίας τιμής δικαιώματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί χαρακτήρα / στίχου όλων των κειμένων, είτε αφορά πλειστηριασμό, που έως τώρα αναρτάται στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (deltio.tnomik.gr), είτε κείμενο, που έως τώρα δημοσιεύεται στο περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634), η οποία διαμορφώνεται σε πέντε λεπτά του ευρώ ανά χαρακτήρα (0,05€/χαρακτήρα, ήτοι 2,00€ / στίχο των 40 χαρακτήρων).
5.2. Τον ορισμό της ετήσιας συνδρομής στο άθροισμα της συνολικής αξίας των προϋπολογισθέντων τευχών του έτους με έκπτωση 20%, εφόσον η εξόφληση γίνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
5.3. Τον ορισμό της εξαμηνιαίας συνδρομής στο άθροισμα της συνολικής αξίας των προϋπολογισθέντων τευχών του εξαμήνου με έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφληση γίνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το Α’ εξάμηνο του έτους και εντός του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους για το Β’ εξάμηνο του έτους.
5.4. Τη διάθεση της έντυπης - εκτυπωμένης μορφής με κόστος δέκα ευρώ (10,00€) ανά τεύχος, το οποίο θα προκαταβάλλεται με κατάθεση σε δοθέντα τραπεζικό λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.
5.5. Τη συνέχιση προκαταβολής των δικαιωμάτων επί χαρακτήρα ή στίχο του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω τραπέζης.
6. Από την ημερομηνία πλήρους λειτουργίας της αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικτυακής έκδοσης του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, το περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) θα εκδίδεται καθημερινά με κείμενα, που θα έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 23:59:59 της προηγούμενης ημερολογιακής ημέρας σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα.
7. Έως ότου παραδοθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαδικτυακής έκδοσης - διάθεσης του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, το περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 11055634) θα εκδίδεται με μέριμνα του αρμοδίου Τμήματος κάθε Τετάρτη με κείμενα, των οποίων το αποδεικτικό πληρωμής - εξόφλησης έχει παραδοθεί ηλεκτρονικά στο e-mail: deltio@efka.gov.gr μέχρι τις 23:59:59 της προηγούμενης ημερολογιακής ημέρας. Αν η Τετάρτη τύχει να είναι σε ημέρα αργίας ή απεργίας, η έκδοση θα μεταφερθεί για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
8. Την αναστολή όλων των συνδρομών έως ότου παραδοθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαδικτυακής έκδοσης - διάθεσης του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων αφαιρούμενης της αξίας των τευχών, που θα έχουν ήδη παραληφθεί, σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή για την αγορά τευχών του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634).
9. Την πρόβλεψη για επέκταση του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 11055634) ως προς την δημοσίευση κειμένων ή αποφάσεων Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπου ο νομοθέτης επιβάλλει την δημοσίευση τους στον περιοδικό τύπο.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
Α. Ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης
Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει εν ισχύ σύμβαση με τυπογραφική εταιρεία για τη «μαζική» εκτύπωση των αντιτύπων του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634), η οποία λήγει στις 21/06/2023. Για αυτόν τον λόγο αποφασίζεται ότι η τελευταία έκδοση με το παλαιό καθεστώς θα είναι τη Δευτέρα, 19/06/2023, καθώς από τη Τετάρτη, 21/06/2023, τα τεύχη του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) θα διατίθενται δωρεάν μέσω καινούριας σελίδας στην επίσημη ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την ονομασία www.efka.gov.gr/deltia-dikastikon-dimosiefseon/.
Επειδή με την έναρξη της δωρεάν ηλεκτρονικής διάθεσης του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) αρχίζει η νέα τιμολογιακή πολιτική του e-Ε.Φ.Κ.Α., η προσαρμογή των τιμών θα υλοποιηθεί ως εξής:
1. Για τους χρήστες του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634):
1.1. Την Παρασκευή 16/06/2023, στις 13:30, κλείνει το τεύχος, που θα εκτυπωθεί τη Δευτέρα, 19/06/2023, το οποίο θα εκδοθεί με το παλαιό καθεστώς. Ως εκ τούτου για όσα κείμενα δημοσιευτούν μέχρι τη Δευτέρα 19/06/2023, σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς (κατάθεση της εξόφλησης τους μέχρι την Παρασκευή 16/06/2023 και ώρα 13:30), θα ισχύσει η παλαιά τιμολογιακή πολιτική (ήτοι 1,00€/40 χαρακτήρες με κενά συν 2,00€/αντίτυπο).
1.2. Οποιοδήποτε κείμενο κατατεθεί μετά τις 13:30 της Παρασκευής 16/06/2023, θα ενταχθεί σε τεύχος που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τη Τετάρτη 21/06/2023 και έπειτα. Συνεπώς, για αυτά τα κείμενα, θα ισχύσει η νέα τιμολογιακή πολιτική (ήτοι 2,00€/40 χαρακτήρες με κενά ή 0,05€/χαρακτήρα με δωρεάν ηλεκτρονική διάθεση ή για όσους δεν επιθυμούν την δωρεάν ηλεκτρονική διάθεση, αλλά την διάθεση σε έντυπη μορφή, συν 10,00€/αντίτυπο για την κάλυψη των δαπανών εκτύπωσης, ταχυδρόμησης και λοιπών διοικητικών δαπανών).
2. Για τους χρήστες της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr/) του e-Ε.Φ.Κ.Α.:
2.1. Μέχρι την Τρίτη 20/06/2023 και ώρα 23:59:59 θα ισχύσει η παλαιά τιμολογιακή πολιτική, ήτοι 0,04€/χαρακτήρα.
2.2. Από την Τετάρτη 21/06/2023 και ώρα 00:00:00 θα ισχύσει η νέα τιμολογιακή πολιτική, ήτοι 0,05€/χαρακτήρα.
Β. Επερχόμενες αλλαγές
Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α.:
α. Θεσπίζεται ενιαία διαδικασία αρχικής ανάρτησης, τιμολόγησης, εξόφλησης και διάθεσης των κειμένων πλειστηριασμού του Π.Δ.67/2015 (Φ.Ε.Κ.110Α/17.09.2015) και των λοιπών κειμένων που έως σήμερα δημοσιεύονται στο περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) και
β. Αξιοποιείται πρόβλεψη για επέκταση της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. (deltio.tnomik.gr), όπως είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. (πρακτικά της αρ.374/2015/18.11.2015 συνεδρίασης), με την σύναψη ενιαίας σύμβασης για κατασκευή - συντήρηση διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής διαχείρισης αυτού που σήμερα αποτελεί το περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) και την ιστοσελίδα πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την επωνυμία deltio.tnomik.gr.
Συνεπώς, η εν λόγω απόφαση θα επηρεάσει τους χρήστες της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. μόνο ως προς την αύξηση του δικαιώματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί του κειμένου από 0,04€/χαρακτήρα σε 0,05€/χαρακτήρα. Οι υπόλοιπες διαδικασίες - ενέργειες -λειτουργίες, κ.λπ., οι οποίες θεσπίστηκαν με την αρ.374/18.11.2015 απόφαση του Δ.Σ. του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και τις αρ.429/28.04.2016 και αρ.431/26.09.2016 εγκυκλίους του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, παραμένουν εν ισχύ ως έχουν.
Η αρ.157/14ης/06.04.2023 απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αφορά κυρίως τους χρήστες του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) που θα εξυπηρετούνται όπως οι χρήστες της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών επέκτασης της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ιστοσελίδας πλειστηριασμών.
Από την Παρασκευή 16/06/2023 (ημερομηνία τελευταίας παραλαβής κειμένων με το παλαιό καθεστώς) και έως ότου τεθεί σε λειτουργία η επέκταση της ιστοσελίδας πλειστηριασμών, πέραν της αύξησης του δικαιώματος του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί του κειμένου από 0,04€/χαρακτήρα σε 0,05€/χαρακτήρα, θα ισχύσουν τα ακόλουθα για τους χρήστες του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634):
1. Παραμένει εν ισχύ η αρ.422/23.12.2013 εγκύκλιος του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ως προς την διατήρηση της σειράς ή στίχου των 40 χαρακτήρων (με κενά) για την κάλυψη του τυπογραφικού χώρου ως μέτρο για την κοστολόγηση των κειμένων,
2. Τροποποιούνται οι ακόλουθες εγκύκλιοι του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ως εξής:
2.1. Η αρ.423/02.04.2014 εγκύκλιος του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ τροποποιείται ως προς το μέγεθος της γραμματοσειράς των υποβαλλόμενων κειμένων από 12 σε 11. Κατά τα λοιπά, οι οδηγίες της εγκυκλίου παραμένουν ως έχουν. Συνοπτικά, τα υποβαλλόμενα κείμενα θα πρέπει να φέρουν τις παρακάτω ρυθμίσεις:
ΠαράμετροςΤιμή
Τύπος γραμματοσειράςArial
Μέγεθος γραμματοσειράς11
Περιθώρια σελίδας3cm από όλες τις πλευρές
Στοίχιση παραγράφουΠλήρης
ΔιάστιχοΜονό
Διάστημα παραγράφου «πριν» 0 στ.
Διάστημα παραγράφου «μετά» 10 στ.
2.2. Η αρ.425/19.06.2014 εγκύκλιος του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ ως προς τον τρόπο παράδοσης των κειμένων τροποποιείται ως εξής:
2.2.1. Τα κείμενα θα στέλνονται με e-mail στο deltio@efka.gov.gr σε μορφή .doc ή σε .docx κατά προτίμηση από την εφαρμογή Microsoft Word (αυτή χρησιμοποιείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.).
2.2.2. Τα τύπου .doc ή .docx κείμενα θα στέλνονται με τις ρυθμίσεις, που αναφέρονται παραπάνω.
2.2.3. Τα κείμενα θα έχουν κοστολογηθεί από τους αιτούντες σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω.
2.2.4. Μαζί με τα προς δημοσίευση κείμενα θα στέλνεται και το αποδεικτικό πληρωμής σε μορφή .pdf.
2.3. Η αρ.427/13.10.2014 εγκύκλιος του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ τροποποιείται ως εξής:
2.3.1. Μόλις τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η επέκταση της ιστοσελίδας πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α., το περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) θα εκδίδεται καθημερινά με ύλη που θα έχει διαμορφωθεί την προηγούμενη ημερολογιακή ημέρα.
2.3.2. Από την Τετάρτη 21/06/2023 και έως ότου τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η επέκταση της ιστοσελίδας πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α., το περιοδικό «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) θα εκδίδεται κάθε Τετάρτη με κείμενα, των οποίων το αποδεικτικό εξόφλησης - πληρωμής θα έχει παραδοθεί στο e-mail: deltio@efka.gov.gr μέχρι τις 23:59:59 της προηγούμενης ημερολογιακής ημέρας. Σε περίπτωση που η Τετάρτη είναι ημέρα αργίας ή απεργίας, η έκδοση του τεύχους μεταφέρεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2.3.3. Η διάθεση των τευχών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα είναι δωρεάν. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. θα διατηρήσει το δικαίωμα επί κειμένου, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,05€/χαρακτήρα ή σε 2,00€/στίχο των 40 χαρακτήρων στο οποίο περιλαμβάνονται τα κενά.
2.3.4. Για όσους δεν επιθυμούν την δωρεάν διάθεση των τευχών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η τιμή του τεύχους αυξάνεται από 2,00€/αντίτυπο σε 10,00€/αντίτυπο. Η διάθεση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως, που θα υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., είτε με επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην ταχυδρομική διεύθυνση Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5, Αθήνα 11743. Στην αίτηση θα επισυνάπτεται το τραπεζικό παραστατικό προπληρωμής - εξόφλησης του συνολικού κόστους αγοράς των αιτηθέντων αντιτύπων. Τα προπληρωμένα αντίτυπα θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσω της συμβαλλόμενης με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. εταιρείας παροχής
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Απευθείας παραλαβή από τις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα γίνεται αποδεκτή.
2.4. Η αρ.429/28.04.2016 εγκύκλιος του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ τροποποιείται ως προς το κόστος εκάστου χαρακτήρα, το οποίο αυξάνεται από 0,04€ σε 0,05€. Μόλις τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η επέκταση της ιστοσελίδας πλειστηριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α., θα ισχύει μόνο η πληρωμή μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.
3. Επεκτείνεται η ισχύς της αρ.431/26.09.2016 εγκυκλίου του τ. ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και για τους χρήστες του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) ως προς την αποκλειστική χρήση αρχείων word (.doc ή .docx) και την απαγόρευση ενσωμάτωσης στο υποβληθέν αρχείο word (.doc ή .docx) αρχείων ήχου ή video (π.χ. mp3, mp4, mpeg, mov, avi, wma, wmv, κλπ), αρχείων εικόνας (π.χ. .png, .jpeg, .jpg, .gif, .bmp, .ico, κλπ), υπερσυνδέσεις σε άλλα κείμενα, πλαισίων κειμένου ή υποσημειώσεις και ειδικού τύπου χαρακτήρων. Σε περίπτωση συνυποβολής των ανωτέρω αρχείων, το αρμόδιο Τμήμα του e-Ε.Φ.Κ.Α.:
3.1. Θα διαγράφει τα ενσωματωμένα αρχεία, τα πλαίσια κειμένου και τις υποσημειώσεις, που θα βρεθούν στο υποβαλλόμενο (κείμενο). Αν δεν μπορέσει να τα διαγράψει, θα ενημερώνει τον άμεσα ενδιαφερόμενο ότι δεν μπορεί να προβεί στη δημοσίευση του κειμένου λόγω αδυναμίας διαγραφής ενσωματωμένων αρχείων.
3.2. Θα καταργεί τις υπερσυνδέσεις σε άλλα κείμενα ή αρχεία. Αν δεν μπορέσει να τις καταργήσει, θα ζητά από τον αιτούντα να το κάνει, προκειμένου να προχωρήσει η δημοσίευση.
3.3. Δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ορθή δημοσίευση του κειμένου. Παρακαλούνται, οι χρήστες να λάβουν υπόψη ότι υπάρχουν τεχνικές διαφορές μεταξύ λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Windows, Mac OS, Android, κλπ), εφαρμογών (π.χ. Microsoft Office, OpenOffice ή LibreOffice, κλπ) και διαφορετικής χρονολογίας εκδόσεων των ίδιων εφαρμογών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κείμενα με ειδικούς χαρακτήρες που φαίνονται σωστά στις συσκευές των αιτούντων, να είναι δυσανάγνωστα ή να μην εμφανίζονται (μερικώς ή ολικώς) στις συσκευές των επισκεπτών/αναγνωστών/χρηστών. Για αυτό, παρακαλούμε, όπως τηρηθούν απαρέκλιτα οι ρυθμίσεις του κειμένου, που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Γ. Διαδικασία Κοστολόγησης
Η κοστολόγηση των κειμένων της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. παραμένει ως έχει.
Η κοστολόγηση των κειμένων του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 11055634) και έως ότου ολοκληρωθεί η επέκταση της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. θα γίνεται απευθείας από τους αιτούντες με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Επιλογή: «Μενού» -> «Αναθεώρηση» -> «Καταμέτρηση Λέξεων
Εικόνα 1: Απεικόνιση κορδέλας πρωτεύοντος μενού
Εικόνα 2: Απεικόνιση κορδέλας δευτερεύοντος μενού
Σημείωση: Σε χρήστες με διαφορετική έκδοση του MS Office, η επιλογή «Καταμέτρηση λέξεων» μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό της εικόνας. Η λειτουργία όμως παραμένει η ίδια.
β. Μόλις επιλεγεί η «Καταμέτρηση λέξεων», θα εμφανιστεί ο ακόλουθος πίνακας στατιστικών του υπό επεξεργασία κειμένου:
Εικόνα 3: Πίνακας στατιστικών στοιχείων κειμένου
γ. Από τον πίνακα στατιστικών της «Καταμέτρησης λέξεων» θα επιλεγούν οι «Χαρακτήρες (με κενά)»:
Εικόνα 4: Εύρεση πλήθους χαρακτήρων με κενά
Παράδειγμα κοστολόγησης κειμένου:
Στην ανωτέρω εικόνα 4, οι χαρακτήρες (με κενά) είναι 28.977.
Για να υπολογισθεί το κόστος του κειμένου, πολλαπλασιάζονται οι χαρακτήρες (με κενά) με την τιμή του δικαιώματος ανά χαρακτήρα, που είναι 0,05€.
Άρα, το κείμενο του παραδείγματος κοστολογείται ως εξής:
(δικαίωμα ανά χαρακτήρα) χ (συνολικό αριθμό χαρακτήρων με κενά) =
€0,05 χ 28.977 χαρακτήρες (με κενά) =
1.448,85€ συνολικό κόστος κειμένου
δ. Το συνολικό κόστος κειμένου εξοφλείται μέσω τραπέζης σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες.
Δ. Διαδικασία πληρωμής
Η διαδικασία πληρωμής των κειμένων της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. παραμένει ως έχει.
Τα κείμενα του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634) και έως ότου ολοκληρωθεί η επέκταση της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορούν να εξοφληθούν με τους ακόλουθους 3 τρόπους:
1) Με κατάθεση χρημάτων απευθείας σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στον λογαριασμό 040/546154-57 με κωδικό αιτιολογίας 13 και κωδικό υπόχρεου 2354100 (εφόσον η συναλλαγή γίνει από Ε.Τ.Ε. σε Ε.Τ.Ε. Δεν ισχύει σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων από άλλη τράπεζα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος).
2) Για χρήση του e-banking της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, απαιτείται είσοδος στην ιστοσελίδα της Ε.Τ.Ε. από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (P/C) και ΟΧΙ από κινητό τηλέφωνο (να μην γίνει χρήση της ειδικής εφαρμογής για κινητά). Στο e-banking της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος θα γίνουν τα ακόλουθα βήματα:
• Επιλογή: «θέλω να πληρώσω»/πληρωμές -> Ασφαλιστικά ταμεία -> Ταμείο Νομικών
• Στη φόρμα που ακολουθεί, σας ζητούνται οι κωδικοί και ο λογαριασμός που αναφέρθηκαν πιο πάνω για την κατάθεση χρημάτων απευθείας σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
3) Σε περίπτωση χρήσης e-banking άλλης Τράπεζας κατά την πληρωμή/μεταφορά από την άλλη τράπεζα στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, θα γίνεται χρήση του ΙΒΑΝ (με δικαιούχο EFKA DDD ή ΕΦΚΑ ΔΔΔ): GR 3901100400000004054615457. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα στον τρόπο πληρωμής γιατί επιστρέφονται τα χρήματα στον λογαριασμό σας. Επιλέξτε ΥΨΗΛΗ ή ΚΑΝΟΝΙΚΗ προτεραιότητα.
Σημείωση: Η απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης είναι το παραστατικό που θα φυλάσσεται για το Λογιστήριο των αιτούντων. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη, καθώς δεν εισπράττει και δεν υποβάλλει Φ.Π.Α..
Ε. Διαδικασία υποβολής κειμένου προς δημοσίευση
Ο/η αιτών/ούσα, αφού κοστολογήσει και εξοφλήσει το προς δημοσίευση κείμενο, στέλνει με e-mail στο deltio@efka.gov.gr το κείμενο σε μορφή word (.doc ή .docx) και την απόδειξη πληρωμής σε μορφή .pdf.
Υπάλληλος του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων θα ελέγξει αν όλα έγιναν σωστά σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.
Εφόσον,
α. η σύνταξη του κειμένου έγινε σύμφωνα με τις δοθείσες ρυθμίσεις,
β. η κοστολόγηση έγινε σύμφωνα με τις δοθείσες οδηγίες και
γ. το ποσό έχει εξοφληθεί ή αλλιώς έχει κατατεθεί στον δοθέντα τραπεζικό λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.
ο/η αιτών/ούσα θα λάβει ένα e-mail επιβεβαίωσης της ορθής υποβολής και ενημέρωσης για την ημερομηνία δημοσίευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η αιτών/ούσα θα ενημερώνεται για τους λόγους, που δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία δημοσίευσης.
Με δεδομένο ότι θα εκδίδεται τεύχος κάθε Τετάρτη με κείμενα που έχουν κατατεθεί μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής έως την Τρίτη στις 23:59:59, η χρονική περίοδος υποβολής αιτημάτων θα είναι από την προηγούμενη Τετάρτη στις 00:00:00 έως την Τρίτη στις 23:59:59. Δηλαδή, π.χ. για το τεύχος της Τετάρτης, 28/06/2023, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από την Τετάρτη, 21/06/2023 στις 00:00:00 έως την Τρίτη, 27/06/2023, στις 23:59:59.
Σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τυχόν νομικές προθεσμίες όσο και την έως τώρα εμπειρία από πραγματικά περιστατικά, οι συναλλασσόμενοι παρακαλούνται, όπως λάβουν υπόψη τις συνήθεις αιτίες αδυναμίας δημοσίευσης κειμένων κατά την επιθυμητή ημερομηνία όπως:
α. Αίτημα, που κατατίθεται οριακά στην λήξη, μπορεί να παραδοθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μετά την λήξη της προθεσμίας.
Π.χ.: Κάθε απεσταλμένο e-mail πριν παραληφθή περνά αυτόματα από τον τοπικό δρομολογητή (router) του αποστολέα στον κεντρικό εξυπηρετητή (mail servers) του παρόχου τηλεποικωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών του αποστολέα για να παραδοθεί στον κεντρικό εξυπηρετητή (mail servers) του παρόχου τηλεποικωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών του παραλήπτη και από εκεί στον τοπικό δρομολογητή (router) του παραλήπτη. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει απόκλιση χρόνου παράδοσης - παραλαβής ενός e-mail, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από κλάσματα του δευτερολέπτου έως μερικά λεπτά της ώρας ανάλογα με την ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών γραμμών, των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων/λογισμικών/εφαρμογών, κλπ. Συνεπώς, είναι απόλυτα φυσιολογικό, ο αιτών να στέλνει e-mail την Τρίτη 27/06/2023 στις 23:59 και αυτό να παραλαμβάνεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. την Τετάρτη 28/06/2023 στις 00:01 εκτός προθεσμίας. Το οποίο θα έχει ως συνέπεια το κείμενο να δημοσιευτεί την Τετάρτη 05/07/2023, εάν έχει κοστολογηθεί σωστά, εξοφληθεί σωστά, κλπ.
β. Αίτημα που κατατίθεται την Τρίτη το απόγευμα μετά την λήξη του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων και δεν πληροί τις σωστές προδιαγραφές ή υπάρχει σφάλμα στην κοστολόγηση ή δεν έχει επαληθευτεί η εξόφληση. Το αίτημα θα εξεταστεί την Τετάρτη το πρωί. Τα λάθη θα διορθωθούν, αλλά επειδή η διόρθωση έγινε μετά την λήξη της προθεσμίας, η δημοσίευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη.
Π.χ., αιτών στέλνει e-mail την Τρίτη, 27/06/2023, μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το e-mail παραλαμβάνεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. την Τρίτη 27/06/2023, πριν τις 23:59:59, αλλά αφού η Υπηρεσία έκλεισε λόγω λήξης ωραρίου λειτουργίας. Το αίτημα εξετάζεται όταν ανοίγει η Υπηρεσία εκ νέου το πρωί της Τετάρτης 28/06/2023 (μετά τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ήταν την Τρίτη 27/06/2023). Αν δεν υπάρχουν σφάλματα, θα γίνει η δημοσίευση κανονικά την Τετάρτη 28/06/2023. Αν όμως διαπιστωθούν σφάλματα, θα γίνει μεν ενημέρωση του αιτούντα, αλλά επειδή όλες οι ενέργειες (ενημέρωση, τυχόν παροχή διευκρινήσεων, διόρθωση σφαλμάτων, εκ νέου υποβολή αιτήματος, κ.λπ.) γίνονται από την Τετάρτη 28/06/2023 και έπειτα (δηλαδή μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία ήταν την Τρίτη 27/06/2023), η δημοσίευση του κειμένου δεν θα γίνει την Τετάρτη 28/06/2023, όπως επιθυμούσε ο αιτών, αλλά θα εξεταστεί για το αν θα γίνει την Τετάρτη 05/07/2023 με την προϋπόθεση ότι έχουν επιλυθεί όλα τα θέματα.
γ. Αίτημα κατατίθεται την Τρίτη το πρωί κανονικά στο ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Συμβαίνει όμως τεχνική βλάβη, η οποία δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, π.χ. διακοπή ρεύματος. Η Υπηρεσία εξετάζει τα αιτήματα μετά την αποκατάσταση της βλάβης και διαπιστώνει ότι κάποια εξ αυτών έχουν σφάλματα. Ενημερώνει τους αιτούντες, αλλά λόγω της προκληθείσας καθυστέρησης η ενημέρωση φτάνει στους ενδιαφερόμενους μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας. Αναγκαστικά, τυχόν διευκρινήσεις ή παροχή βοήθειας θα δοθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, που θα έχει χαθεί η προθεσμία.
δ. Συνήθως, εκτός απροόπτου, που αφορά την Τράπεζα, μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών ιδίας Τράπεζας συνεπάγεται αυθημερόν πληρωμή. Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών Τραπεζών δύναται να έχει καθυστέρηση εκκαθάρισης (valeur) τουλάχιστον δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία εξαρτάται από τις εμπλεκόμενες Τράπεζες. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η εντολή εξόφλησης του αντιτίμου, ενώ έχει δοθεί από τον αιτούντα εντός προθεσμίας και ο αιτών να έχει το σχετικό αποδεικτικό/παραστατικό στην κατοχή του, λόγω κάποιου προβλήματος μεταξύ των Τραπεζών κατά την διατραπεζική διαδικασία μεταφοράς χρημάτων, το ποσό του αντιτίμου είτε να μην κατατίθεται καθόλου (απόρριψη της συναλλαγής), είτε να κατατίθεται εκπρόθεσμα στον τραπεζικό λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. Οπότε κατά την εξέταση του αιτήματος, αυτό να φαίνεται στους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. είτε ως απλήρωτο, προκαλώντας την αναγκαστική απόρριψη διεκπεραίωσης του
αιτήματος, είτε ως εκπρόθεσμα πληρωμένο, προκαλώντας τη δημοσίευση του κειμένου σε μεταγενέστερη από την επιθυμητή ημερομηνία.
ε. Αίτημα αποστέλλεται σε προσωπικό e-mail υπαλλήλου αντί του υπηρεσιακού (deltio@efka.gov.gr), το οποίο έχει δοθεί. Επειδή η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει μήνυμα σε προσωπικά e-mail των υπαλλήλων της ακόμα και αν είναι σε υπηρεσιακό λογαριασμό (όνομα@efka.gov.gr) ως επίσημο αίτημα, το μήνυμα-αίτημα δεν εξετάζεται.
Για τους ανωτέρω λόγους συνίσταται:
(α) η αξιοποίηση όλης της χρονικής περιόδου από τους αιτούντες για την υποβολή αιτήσεων, (β) η αποφυγή των αιτήσεων «τελευταίας στιγμής»,
(γ) ειδικά, για αιτήματα με «ασφυκτική» ημερομηνία δημοσίευσης, λόγω κινδύνου απώλειας προθεσμιών και υψηλού κόστους, θα πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέχρι το βράδυ κάθε Πέμπτης, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τις αναγκαίες διορθώσεις και την παροχή βοήθειας από την Υπηρεσία.
ΣΤ. Διαδικασία δημοσίευσης τεύχους του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων»
Συνοπτικά, το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:
α. παρέχει τηλεφωνικά ή με e-mail οδηγίες - διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της παρούσας,
β. συλλέγει κατά την διάρκεια της εβδομάδας τα αιτήματα για δημοσίευση κειμένων,
γ. ελέγχει αν τα αιτήματα υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες,
δ. αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών, παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις για τη σωστή εφαρμογή τους και αρχειοθετεί/ακυρώνει την «λανθασμένη» αίτηση,
ε. αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί σωστή εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών, αποθηκεύει/προωθεί την «ορθή» αίτηση για περαιτέρω επεξεργασία,
στ. κατά την διάρκεια της εβδομάδας και με σειρά προτεραιότητας αντιγράφει τα προωθημένα προς επεξεργασία κείμενα σε ένα ενιαίο αρχείο κειμένου, το οποίο θα αποτελέσει το εκδοθέν τεύχος,
ζ. κάθε Τετάρτη πρωί γίνεται ο τελικός έλεγχος ορθής διαμόρφωσης του τεύχους,
η. κάθε Τετάρτη μεσημέρι και περί ώρας 15:00 το ηλεκτρονικό τεύχος θα προωθείται προς την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής, η οποία διαχειρίζεται τα θέματα της ιστοσελίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Η αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής θα μεριμνά για την ανάρτηση του τεύχους κάθε Τετάρτη μετά τις 17:00 και μέχρι το τέλος της ημέρας.
Ζ. Θέματα συνδρομητών του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων»
Με την κοινοποιούμενη απόφαση, το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποφάσισε την αναστολή όλων των συνδρομών έως ότου παραδοθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διαδικτυακής έκδοσης - διάθεσης του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων και την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα αφαιρουμένης της αξίας των τευχών που θα έχουν ήδη παραληφθεί, σε όσους έχουν ενεργή συνδρομή για την αγορά τευχών του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 11055634).
Δεδομένου ότι:
α. το τελευταίο τεύχος με το παλαιό καθεστώς θα εκδοθεί στις 19/06/2023, για το Α’ εξάμηνο του 2023 θα υπολείπονται τρία (3) τεύχη (23/06/2023, 26/06/2023 και 30/06/2023) και
β. κάθε εβδομάδα εκδίδονται δύο (2) τεύχη.
Η δικαιούμενη επιστροφή συνδρομής θα αντιστοιχεί στο αναλογούν ποσό:
α. για τους συνδρομητές του Α’ εξαμήνου: της 1,5 εβδομάδας εκ των 26 εβδομάδων του εξαμήνου και
β. για τους ετήσιους συνδρομητές: της επιστροφής της 1,5 εβδομάδας εκ των 26 εβδομάδων του Α’ εξαμήνου συν της επιστροφής της συνδρομής ολόκληρου του Β’ εξαμήνου.
Η. Εξυπηρέτηση Κοινού - Τεχνική Υποστήριξη
Στο Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. γραφείο για την εξυπηρέτηση των χρηστών και την επίλυση τεχνικών θεμάτων της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634).
Τα στοιχεία επικοινωνίας του ανωτέρω γραφείου είναι:
• e-mail: deltio@efka.gov.gr
• Τηλέφωνα: 2105213130 - 2105213131 - 2105213133 - 2105213149.
Θ. Παρελθόντα τεύχη του περιοδικού «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων» (ISSN: 1105-5634)
Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. σταδιακά θα αναρτήσει τεύχη παλαιοτέρων ετών μετά την Τετάρτη 21/06/2023. Τα τεύχη αυτά θα διατεθούν δωρεάν μέσω της ίδιας ιστοσελίδας.
Η παρούσα θα ισχύει μέχρι την ημερομηνία πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας της επέκτασης της ιστοσελίδας πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών α/α
Ιωάννης Κόρμπος
Πίνακας Διανομής
1. Υπουργείο Δικαιοσύνης / Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Δικαιοσύνης (dold@justice.gov.gr)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης / Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων (dne@justice.gov.gr)
3. Υπουργείο Δικαιοσύνης / Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (did@justice.gov.gr)
4. Βιβλιοθήκη Βουλής / Τμήμα Εισαγωγής (reference@parliament.gr)
5. Υποδιεύθυνση Γενικής Ασφαλείας Αθηνών (gada@hellenicpolice.gr)
6. Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (nlg@nlg.gr)
7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων / Διεύθυνση Εισπράξεων (deispraxeon@aade.gr)
8. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών / Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης (anagkastika@keao.gov.gr)
9. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών (notaries@notariat.gr)
10. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (notarius@otenet.gr)
11. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Θράκης (simbkom@altecnet.gr)
12. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κρήτης, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά 73100
13. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Ιωαννίνων, Χαριλάου Τρικούπη 2, Ιωάννινα 45444
14. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κερκύρας, Γρηγ. Μαρασλή 36, Κέρκυρα 49100
15. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Ναυπλίου, Άργους 13, Ναύπλιο 21100
16. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Λάρισας, Βελή 4, Λάρισα 41110
17. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Πάτρας, Κανακάρη 101, Πάτρα 26221
18. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς (info@dikastikol· epimelites.gr)
19. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης (dikepi@otenet.gr)
20. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών - Δυτικής Στερεάς Ελλάδος (info@sdeep.gr)
21. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας - Δυτικής Μακεδονίας (epimelar@otenet.gr)
22. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου - Καλαμάτας, Δημοσθένους 5, Καλαμάτα 24100
23. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης & Ανατολικής Κρήτης (akofinid@gmail.com)
24. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης (epidosi@hotmail.com)
25. Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων - Κέρκυρας (evgeniastamou@yahoo.gr)
26. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (info@dsa.gr)
27. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (dsthe@otenet.gr)
28. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (secretary@dspeir.gr)
29. Δικηγορικός Σύλλογος Αγρινίου (dsagrin@otenet.gr)
30. Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου (dsaigio@yahoo.gr)
31. Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης (info@dsaxd.gr)
32. Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας (dsa mal@yahoo.gr)
33. Δικηγορικός Σύλλογος Άμφισσας (marivili sakkali@yahoo.gr)
34. Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας (info@dsartas.gr)
35. Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας (diksver@otenet.gr)
36. Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου (dsvol@dsvol.gr)
37. Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών (info@dsgian.gr)
38. Δικηγορικός Σύλλογος Γρεβενών (dsgrevenwn@gmail.com)
39. Δικηγορικός Σύλλογος Γυθείου (dikigsilgt@yahoo.gr)
40. Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας (info@dsdr.gr)
41. Δικηγορικός Σύλλογος Έδεσσας (dse@lawyer.com)
42. Δικηγορικός Σύλλογος Ευρυτανίας (gkarilasv@hotmail.com)
43. Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου (diksylzak@gmail.com)
44. Δικηγορικός Σύλλογος Ηλείας (disilias@otenet.gr)
45. Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (dikigorher@yahoo.gr)
46. Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας (info@dsthes.gr)
47. Δικηγορικός Σύλλογος Θηβών (dsthivas@otenet.gr)
48. Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων (info@dsioan.gr)
49. Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας (dskaval@otenet.gr)
50. Δικηγορικός Σύλλογος Καλαβρύτων (kourispan@gmail.com)
51. Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας (info@dskalamatas.gr)
52. Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας (info@dskard.gr)
53. Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς (dskastor@otenet.gr)
54. Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης (dikhsillogos@gmail.com)
55. Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας (grammateia@dsc.gr)
56. Δικηγορικός Σύλλογος Κεφαλληνίας (dskefalinias@hol.gr)
57. Δικηγορικός Σύλλογος Κιλκίς (dskilkis@otenet.gr)
58. Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης (diksikoz@otenet.gr)
59. Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου (diksyl.korinthou@gmail.com)
60. Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας (dikh33@otenet.gr)
61. Δικηγορικός Σύλλογος Κω (dik.syll.kw@gmail.com)
62. Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας (dik slam@otenet.gr)
63. Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας (dslar@dslar.gr)
64. Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου (dslasithiou@yahoo.gr)
65. Δικηγορικός Σύλλογος Λεβαδειάς (dslevadias@gmail.com)
66. Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας (dslefkados@yahoo.gr)
67. Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου (dsmesol@gmail.com)
68. Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης (lawbarmt@otenet.gr)
69. Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου (dsnax@dsnax.gr)
70. Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου (dsn@otenet.gr)
71. Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης (dsxanthi@dsxanthi.gr)
72. Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας (info@dso.gr)
73. Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών (diksipat@otenet.gr)
74. Δικηγορικός Σύλλογος Πρεβέζης, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Πρέβεζα 48100
75. Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης (info@dsreth.gr)
76. Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης (info@dsro.gr)
77. Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου (info@dsrnet.gr)
78. Δικηγορικός Σύλλογος Σάμου (info@dssamou.gr)
79. Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών (dsser@otenet.gr)
80. Δικηγορικός Σύλλογος Σπάρτης (dikspartis@hotmail.gr)
81. Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου (dss@hol.gr)
82. Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων (dstrikala@dstrik.gr)
83. Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης (info@dstripolis.gr)
84. Δικηγορικός Σύλλογος Φλωρίνης (dsflorinas@gmail.com)
85. Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας (dshal@otenet.gr)
86. Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής (dsxalkidikis@dsxalk.gr)
87. Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (info@dsx.org.gr)
88. Δικηγορικός Σύλλογος Χίου (info@dsx.gr)
89. Πρωτοδικείο Αγρινίου (gramprot@protodikeio-agriniou.gov.gr)
90. Πρωτοδικείο Αθηνών (grammateia.proedrou@protodikeio-agriniou.gov.gr)
91. Πρωτοδικείο Αιγίου (gram@protodikeio-aigiou.gov.gr)
92. Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης (grammateia@protodikeio-alexandroupolis.gov.gr)
93. Πρωτοδικείο Αμαλιάδας (gramprot@protodikeio-amaliadas.gov.gr)
94. Πρωτοδικείο Άρτας (grammateia@protodikeio-artas.gov.gr)
95. Πρωτοδικείο Βέροιας (grammateia@protodikeio-veroias.gov.gr)
96. Πρωτοδικείο Βόλου (volospro@protodikeio-volou.gov.gr)
97. Πρωτοδικείο Γιαννιτσών (protodikeiogiannitson@protodikeio-giannitson.gov.gr)
98. Πρωτοδικείο Γρεβενών (grammateia@protodikeio-grevenon.gov.gr)
99. Πρωτοδικείο Γυθείου (protogyth@gmail.com)
100. Πρωτοδικείο Δράμας (prdramas@protodikeio-dramas.gov.gr)
101. Πρωτοδικείο Έδεσσας (grammateiapro@protodikeio-edessas.gov.gr)
102. Πρωτοδικείο Ευρυτανίας (protodev@otenet.gr)
103. Πρωτοδικείο Ζακύνθου (protodikeiozakynthou@5407.syzefxis.gov.gr)
104. Πρωτοδικείο Ηλείας (grammateia@protodikeio-ileias.gov.gr)
105. Πρωτοδικείο Ηρακλείου (grammateia@protodikeio-her.gov.gr)
106. Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας (pro thes@protodikeio-phesprotias.gov.gr)
107. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (grammateia.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr)
108. Πρωτοδικείο Θηβών (prot@protodikeio-thivon.gov.gr)
109. Πρωτοδικείο Ιωαννίνων (prot.ioan@protodikeio-ioanninon.gov.gr)
110. Πρωτοδικείο Καβάλας (grammateia@protodikeio-kavalas.gov.gr)
111. Πρωτοδικείο Καλαβρύτων (protodikeio.kalavriton@5404.syzefxis.gov.gr)
112. Πρωτοδικείο Καλαμάτας (gram@protodikeio-kalamatas.gov.gr)
113. Πρωτοδικείο Καρδίτσας (program@protodikeio-karditsas.gov.gr)
114. Πρωτοδικείο Καστοριάς (grammateia@protodikeio-kastorias.gov.gr)
115. Πρωτοδικείο Κατερίνης (gram@protodikeio-katerinis.gov.gr)
116. Πρωτοδικείο Κέρκυρας (protkerk@protodikeio-kerkyras.gov.gr)
117. Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας (gram@protodikeio-kefallinias.gov.gr)
118. Πρωτοδικείο Κιλκίς (grammateia@protodikeio-kilkis.gov.gr)
119. Πρωτοδικείο Κοζάνης (protkoz@protodikeio-kozanis.gov.gr)
120. Πρωτοδικείο Κορίνθου (gramprot@protodikeio-korinthou.gov.gr)
121. Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας (gram@protodikeio-kyparissias.gov.gr)
122. Πρωτοδικείο Κω (prot.kw@protodikeio-ko.gov.gr)
123. Πρωτοδικείο Λαμίας (protodikeio@protodikeio-lamias.gov.gr)
124. Πρωτοδικείο Λάρισας (protocol@protodikeio-larisas.gov.gr)
125. Πρωτοδικείο Λασιθίου (protlasith@protodikeio-lasithiou.gov.gr)
126. Πρωτοδικείο Λευκάδας (grammateia@protodikeio-lefkadas.gov.gr)
127. Πρωτοδικείο Λιβαδειάς (grammateia@protodikeio-livadeias.gov.gr)
128. Πρωτοδικείο Μεσολογγίου (protmes@protodikeio-mesologgiou.gov.gr)
129. Πρωτοδικείο Μυτιλήνης (protodikeio@protodikeio-mytilinis.gov.gr)
130. Πρωτοδικείο Νάξου (protnax@otenet.gr)
131. Πρωτοδικείο Ναυπλίου (gram.prot@protodikeio-nafpliou.gov.gr)
132. Πρωτοδικείο Ξάνθης (grammateia@protodikeio-xanthis.gov.gr)
133. Πρωτοδικείο Ορεστιάδας (grammateia@protodikeio-orestiadas.gov.gr)
134. Πρωτοδικείο Πατρών (grammateia.prot@protodikeio-patron.gov.gr)
135. Πρωτοδικείο Πειραιάς (manager@protodikeio-peir.gov.gr)
136. Πρωτοδικείο Πρέβεζας (prot.prevezas@protodikeio-prevezas.gov.gr)
137. Πρωτοδικείο Ρεθύμνης (grammatia@protodikeio-rethymnis.gov.gr)
138. Πρωτοδικείο Ροδόπης (grammatia@protodikeio-rodopis.gov.gr)
139. Πρωτοδικείο Ρόδου (protrod@otenet.gr)
140. Πρωτοδικείο Σάμου (grammateia@protodikeio-samou.gov.gr)
141. Πρωτοδικείο Σερρών (grammateia@protodikeio-serron.gov.gr)
142. Πρωτοδικείο Σπάρτης (protspartis@gmail.com)
143. Πρωτοδικείο Σύρου (grammateia@protodikeio-syrou.gov.gr)
144. Πρωτοδικείο Τρικάλων (gram@protodikeio-trikalon.gov.gr)
145. Πρωτοδικείο Τρίπολης (prwttrip@otenet.gr)
146. Πρωτοδικείο Φλώρινας (protflor@otenet.gr)
147. Πρωτοδικείο Χαλκίδας (protchal@hotmail.gr)
148. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής (grammateia@protodikeio-chalkidikis.gov.gr)
149. Πρωτοδικείο Χανίων (grammateia prot@protodikeio-chanion.gov.gr)
150. Πρωτοδικείο Χίου (grammateia@protodikeio-chiou.gov.gr)
151. Ειρηνοδικείο Αγρινίου (grameir@eirinodikeio-agriniou.gov.gr)
152. Ειρηνοδικείο Αθηνών (dioikitiko@eirinodikeioathinon.gr)
153. Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας (grammateia@eirinodikeio-aigialeias.gov.gr)
154. Ειρηνοδικείο Αίγινας (eirinodikeioaiginas@otenet.gr)
155. Ειρηνοδικείο Ακράτας (aangelopoulos@moj.gov.gr)
156. Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας (eiralxdr@otenet.gr)
157. Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (eirinalexandroupolis@yahoo.gr)
158. Ειρηνοδικείο Αλμυρού (eirinodikeio-almyrou@moj.gov.gr)
159. Ειρηνοδικείο Αλμωπίας (eiralmop@moj.gov.gr)
160. Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας (grameirinod@eirinodikeio-amaliadas.gov.gr)
161. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (grammateia@eirinodikeio-amarousiou.gov.gr)
162. Ειρηνοδικείο Αμύνταιου (irinamyn@otenet.gr)
163. Ειρηνοδικείο Άμφισσας (eirinodikeioamfissas@gmail.com)
164. Ειρηνοδικείο Άνδρου (irinodikioandrou@gmail.com)
165. Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (irinoargo@gmail.com)
166. Ειρηνοδικείο Άργους (eirinodikeioargous@gmail.com)
167. Ειρηνοδικείο Αρήνης (eirinodikeio-arinis@moj.gov.gr)
168. Ειρηνοδικείο Αρναίας (eirinodikeio-arnaias@moj.gov.gr)
169. Ειρηνοδικείο Άρτας (eirinodikeio-artas@moj.gov.gr)
170. Ειρηνοδικείο Άστρους (ypdi311@otenet.gr)
171. Ειρηνοδικείο Αταλάντης (eirinodikeio.atal@yahoo.gr)
172. Ειρηνοδικείο Αχαρνών (grammateia@eirinodikeio-acharnon.gov.gr)
173. Ειρηνοδικείο Βάλτου (eirinodikeio-valtou@moj.gov.gr)
174. Ειρηνοδικείο Βάμου (eirbamou@otenet.gr)
175. Ειρηνοδικείο Βασιλικών (ypdi941@otenet.gr)
176. Ειρηνοδικείο Βέροιας (eirinove@otenet.gr)
177. Ειρηνοδικείο Βόλου (eirvolou@ eirinodikeio-volou.gov.gr )
178. Ειρηνοδικείο Βόνιτσας (eirinodvonitsas@yahoo.gr)
179. Ειρηνοδικείο Γαστούνης (eirinodikeio gastounis@moj.gov.gr)
180. Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών (grammateia@eirinodikeio-giannitson.gov.gr)
181. Ειρηνοδικείο Γρεβενών (grammateia1@eirinodikeio-grevenon.gov.gr)
182. Ειρηνοδικείο Γυθείου (eirinodikeio-gytheiou@moj.gov.gr)
183. Ειρηνοδικείο Διδυμότειχου (eirinodikeio didimoteixou@moj.gov.gr)
184. Ειρηνοδικείο Δράμας (eirinodikeiodramas@yahoo.gr)
185. Ειρηνοδικείο Δύμης (eirinodikeio-dymis@moj.gov.gr)
186. Ειρηνοδικείο Έδεσσας (grammateia@eirinodikeio-edessas.gov.gr)
187. Ειρηνοδικείο Ελασσόνας (yp dik48@otenet.gr)
188. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (eirinodikeio-elefsinas@moj.gov.gr)
189. Ειρηνοδικείο Εορδαίας (eirinodikeio-eordaias@moj.gov.gr)
190. Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (eirinodikeiomolaon1@gmail.com)
191. Ειρηνοδικείο Ερμούπολης (eirinodikeio@eirinodikeio-ermoupolis.gov.gr)
192. Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (eirinodikeio-evritanias@moj.gov.gr)
193. Ειρηνοδικείο Ζακύνθου (eirinodikeio-zakynthou@5407.syzefxis.gov.gr)
194. Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας (eirigoumenitsas@yahoo.gr)
195. Ειρηνοδικείο Ηρακλείου (gram eirher@eirinodikeio-irakleiou.gov.gr)
196. Ειρηνοδικείο Θάσου (eirthas@gmail.com)
197. Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης (grammateia.eirthess@n3.syzefxis.gov.gr)
198. Ειρηνοδικείο Θηβών (grammateiathivon@eirinodikeio-thivon.gov.gr)
199. Ειρηνοδικείο Θήρας (eirinodikeio thiras@moj.gov.gr)
200. Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας (eirinodikeio ierapetras@moj.gov.gr)
201. Ειρηνοδικείο Ικαρίας (eirinodikeio-ikarias@moj.gov.gr)
202. Ειρηνοδικείο Ιλίου (syzefxis@5527.syzefxis.gov.gr)
203. Ειρηνοδικείο Ιστιαίας (eirist@hotmail.gr)
204. Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων (eirin.ioan@eirinodikeio-ioanninon.gov.gr)
205. Ειρηνοδικείο Καβάλας (gram@eirinodikeio-kavalas.gov.gr)
206. Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (eirinodikeiokalavriton@5404.syzefxis.gov.gr)
207. Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (syzefxis@eirinodikeio-kalamatas.gov.gr)
208. Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας (eirinodikeio kalampakas@moj.gov.gr)
209. Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (eirinodikiokalavrias@gmail.com)
210. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (grammateia@eirinodikeio-kallitheas.gov.gr)
211. Ειρηνοδικείο Καλλονής Λέσβου (eirinodikeiokallonis@gmail.com)
212. Ειρηνοδικείο Καλύμνου (eirkalymnou@gmail.com)
213. Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (tm.grammateia@eirinodikeio-karditsas.gov.gr)
214. Ειρηνοδικείο Καβάλας (gram@eirinodikeio-kavalas.gov.gr)
215. Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου (irinodikiokarlovasiou@yahoo.gr)
216. Ειρηνοδικείο Καρπάθου (eirinodikeiokarpathou@yahoo.gr)
217. Ειρηνοδικείο Καρύστου (eirinodikeio-karystou@moj.gov.gr)
218. Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας (eir-kassandras@moj.gov.gr)
219. Ειρηνοδικείο Καστελλίου (eirkaste@otenet.gr)
220. Ειρηνοδικείο Καστοριάς (ypdi270@eirinodikeio-kastorias.gov.gr)
221. Ειρηνοδικείο Κατερίνης (eirkater@eirinodikeio-katerinis.gov.gr)
222. Ειρηνοδικείο Κέρκυρας (grammateia@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr)
223. Ειρηνοδικείο Κιλκίς (eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr)
224. Ειρηνοδικείο Κοζάνης (irinodikio.kozanis@otenet.gr)
225. Ειρηνοδικείο Κολινδρού (eirinodikeio-kolindrou@moj.gov.gr)
226. Ειρηνοδικείο Κομοτηνής (grammateia@eirinodikeio-komotinis.gov.gr)
227. Ειρηνοδικείο Κόνιτσας (eirinkonitsa@gmail.com)
228. Ειρηνοδικείο Κορίνθου (grameir@eirinodikeio-korinthou.gov.gr)
229. Ειρηνοδικείο Κουφαλίων (eirinodikeiokoufalion@hotmail.gr)
230. Ειρηνοδικείο Κρωπίας (grammateia@eirinodikeio-kropias.gov.gr)
231. Ειρηνοδικείο Κυθήρων (eirinodikiokythira@gmail.com)
232. Ειρηνοδικείο Κύμης (eirinodikeio-kymis@moj.gov.gr)
233. Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (grammateiaeir@eirinodikeio-kyparissias.gov.gr)
234. Ειρηνοδικείο Κω (eirhnodikeio.kw@gmail.com)
235. Ειρηνοδικείο Λαγκαδά (eirinodikeiolag@yahoo.gr)
236. Ειρηνοδικείο Λαμίας (grammateia@eirinodikeio-lamias.gov.gr)
237. Ειρηνοδικείο Λάρισας (team@eirinodikeio-larisas.gov.gr)
238. Ειρηνοδικείο Λαυρίου (grammateia@eirinodikeio-lavriou.gov.gr)
239. Ειρηνοδικείο Λέρου (eirlerou@gmail.com)
240. Ειρηνοδικείο Λευκάδας (grammateia.eirin@eirinodikeio-lefkadas.gov.gr)
241. Ειρηνοδικείο Λήμνου (eirinodikeio-limnou@moj.gov.gr)
242. Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (gram@eirinodikeio-livadeias.gov.gr)
243. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (eirmarathona@gmail.com)
244. Ειρηνοδικείο Μάσσητος (eirinodikeio-massitos@moj.gov.gr)
245. Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (irinomeg@otenet.gr)
246. Ειρηνοδικείο Μεγάρων (eirinodikeiomegaron@moj.gov.gr)
247. Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου (eirmesol@eirinodikeio-mesologgiou.gov.gr)
248. Ειρηνοδικείο Μήλου (irinodikiomilou@gmail.com)
249. Ειρηνοδικείο Μοιρών (ong2cs@otenet.gr)
250. Ειρηνοδικείο Μυκόνου (eirinodikeio-mykonou@0076.syzefxis.gov.gr)
251. Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (eirinodikeio-myrtountion@moj.gov.gr)
252. Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης (eirmyt@otenet.gr)
253. Ειρηνοδικείο Νάξου (eirinodikeio-naxou@moj.gov.gr)
254. Ειρηνοδικείο Νάουσας (eirinodikeio-naousas@moj.gov.gr)
255. Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (eirnafp@otenet.gr)
256. Ειρηνοδικείο Ναυπλίου (dtsirigotis@eirinodikeio-nafpliou.gov.gr)
257. Ειρηνοδικείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας (eirinodikeio-neapolislakonias@moj.gov.gr)
258. Ειρηνοδικείο Νεάπολης Λασιθίου (eirineap@eirinodikeio-neapolislasithiou.gov.gr)
259. Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας (eirinionia@5526.syzefxis.gov.gr)
260. Ειρηνοδικείο Νεμέας (eirinodikeionemeas@hotmail.gr)
261. Ειρηνοδικείο Νέων Μουδανιών (eir-moud@otenet.gr)
262. Ειρηνοδικείο Νιγρίτας (eirinodikeio-nigritas@moj.gov.gr)
263. Ειρηνοδικείο Νίκαιας (eirnikaia@gmail.com)
264. Ειρηνοδικείο Ξάνθης (gram@eirinodikeio-xanthis.gov.gr)
265. Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (eirxylokastrou@yahoo.gr)
266. Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (eirhnodikeioolympiwn@gmail.com)
267. Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας (info@eirinodikeio-orestiadas.gov.gr)
268. Ειρηνοδικείο Παγγαίου (eirinodikeio-paggaiou@moj.gov.gr)
269. Ειρηνοδικείο Πάρου (eirinodikeio-parou@moj.gov.gr)
270. Ειρηνοδικείο Πατρών (eirpatra@otenet.gr)
271. Ειρηνοδικείο Πειραιώς (gram dioikhtiko@eir-peir.gr)
272. Ειρηνοδικείο Περιστερίου (eirprstr@otenet.gr)
273. Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (eirinodikeio-platamodous@moj.gov.gr)
274. Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου (eplomari@outlook.com)
275. Ειρηνοδικείο Πολυγύρου (eirinodikeio.poligirou@yahoo.gr)
276. Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου (eirinodikeio polikastrou@moj.gov.gr)
277. Ειρηνοδικείο Πρέβεζας (eirprev@gmail.com)
278. Ειρηνοδικείο Πύλου (eirinodikeio pylou@hotmail.gr)
279. Ειρηνοδικείο Πύργου Ηλείας (eirinodikeio-pyrgouileias@moj.gov.gr)
280. Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης (gmixelakis@eirinodikeio-pyrgoukritis.gov.gr)
281. Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης (gram@eirinodikeio-rethymnis.gov.gr)
282. Ειρηνοδικείο Ροδολίβους (eirinodikeio-rodolivous@moj.gov.gr)
283. Ειρηνοδικείο Ρόδου (eirinodikeiorodou@hotmail.com)
284. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας (eirinodikeio-salaminas@moj.gov.gr)
285. Ειρηνοδικείο Σαμαίων (eirinodikeiosamis@gmail.com)
286. Ειρηνοδικείο Σάμου (eirinodikeiosamou@eirinodikeio-samou.gov.gr)
287. Ειρηνοδικείο Σερρών (eir@eirinodikeio-serron.gov.gr)
288. Ειρηνοδικείο Σητείας (eirinodikeio-siteias@moj.gov.gr)
289. Ειρηνοδικείο Σιντικής (eirinodikeio-sintikis@moj.gov.gr)
290. Ειρηνοδικείο Σκοπέλου (eirinodikeio-skopelou@moj.gov.gr)
291. Ειρηνοδικείο Σκύδρας (eirinodikeioskydras@yahoo.gr)
292. Ειρηνοδικείο Σπάρτης (eirinodikeio spartis@eirinodikeio-spartis.gov.gr)
293. Ειρηνοδικείο Σπετσών (eir.spetses@gmail.com)
294. Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (tamineon@hotmail.com)
295. Ειρηνοδικείο Τήνου (eirinodikeio-tinou@moj.gov.gr)
296. Ειρηνοδικείο Τρικάλων (vchoumos@eirinodikeio-trikalon.gov.gr)
297.Ειρηνοδικείο Τρίπολης (grammateia eir@eirinodikeio-tripolis.gov.gr)
298. Ειρηνοδικείο Φαρσάλων (yp dik92@otenet.gr)
299. Ειρηνοδικείο Φλώρινας (gram@eirinodikeio-florinas.gov.gr)
300. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (eir-xalandriou@5529.syzefxis.gov.gr)
301. Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (grammateia@eirinodikeio-chalkidas.gov.gr)
302. Ειρηνοδικείο Χανίων (eirinodikeiochanion@yahoo.gr)
303. Ειρηνοδικείο Χίου (gdagiada@eirinodikeio-chiou.gov.gr)
304. Ειρηνοδικείο Σικυώνας (eirsikyo@otenet.gr)
305. Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (eirinodikeio-psofidos@moj.gov.gr)
Εσωτερική Διανομή
1. Γρ. κ. Διοικητή κ. Παναγιώτη Δουφεξή
2. Γρ. κ. Β’ Υποδιοικητή κ. Νικόλαου Χουρδάκη
3. Γρ. κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
4. e-Ε.Φ.Κ.Α./Διεύθυνση Προμηθειών
5. e-Ε.Φ.Κ.Α./Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού & Ασφάλειας
6. e-Ε.Φ.Κ.Α./Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης