Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Γ2α/Γ.Π. οικ. 25664
ΑΔΑ: ΡΛΖΩ465ΦΥΟ-ΦΦΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 03 - 05 - 2023
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433
Τηλέφωνο : 2132161459
e-mail : damy@yyka.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Διοικητές των Υ.Π.Ε. της χώρας
(με την υποχρέωση ενημέρωσης των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς τους)
Θέμα: «Εφαρμογή εγκυκλίου»
Σχετ: Η υπ’ αριθ. Γ2α/Γ.Π. οικ. 24902/28-4-2023 εγκύκλιος με θέμα «Εφημέρευση Τομέων/Νοσοκομείων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών» (ΑΔΑ: ΩΝ5Ν465ΦΥΟ-7Σ4).
Σε σχέση με την υπ’ αριθ. 1356/29-12-2022 απόφαση του ΚΕΣΥ, το θέμα επανυποβάλλεται στο ΚΕΣΥ για περαιτέρω επεξεργασία και συμπληρωματική γνωμοδότηση.
Έως τη νεότερη εισήγηση του ΚΕΣΥ, ισχύουν οι προ της εγκυκλίου ρυθμίσεις για τις νοσοκομειακές εφημερίες.
Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
και Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κ.Ε.Σ.Υ.
Τμήμα Β'
Εσωτερική Διανομή
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Υ.Υ
4. Γραφ. κ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υ.Υ.
5. Γ2α(3)