Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1ε/Γ.Π. 430
ΑΔΑ 66Μ6465ΦΥΟ-ΚΡ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’
Αθήνα, 3-5-2023
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Νίκη Παπανικολάου
Τηλέφωνο : 213 216 1793
e-mail : ddy_e@moh.gov.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων του Νόμου 4819/2021 για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων εντός των Υγειονομικών Μονάδων
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Ο Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 24) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Ο Ν. 251/1976 (ΦΕΚ Α' 19) «Περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. Η ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ Β’ 1184) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ Β’ 1537) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η ΚΥΑ Δ6Β/1036140/ΕΞ2012/2012 (ΦΕΚ Β’ 606) «Κατάργηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε»
6. Η με αρ. πρωτ. Δ1ε/Γ.Π. οικ. 25899/4-4-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Υποχρεώσεις Υγειονομικών Μονάδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων» (ΑΔΑ: 6Ψ4Ρ465ΦΥΟ - 7Λ3)
7. Το με αρ. Πρωτοκόλλου 56214/21-12-2022 έγγραφο της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με θέμα «Ζητούνται οδηγίες σχετικά με το ζήτημα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
Α. Με αφορμή ερωτήματα Υγειονομικών Μονάδων προς την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο 4819/2021 (σχετ. 1) για τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων α) συσκευασιών, β) έντυπου χαρτιού και γ) τροφίμων.
Ειδικότερα:
α) Απόβλητα συσκευασίας
Αναφορικά με την χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, προβλέπεται η υποχρεωτική οργάνωση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των χώρων λειτουργίας των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών (Νόμος 4819/2021, άρθρο 86, παράγραφος 2). Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται με περιέκτες ή κάδους ή άλλα μέσα κατάλληλου χρωματισμού και κατάλληλου μεγέθους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου και την επισκεψιμότητά του. Οι προδιαγραφές των χρωμάτων και των συμβόλων για κάθε υλικό καθορίζονται στο Παράρτημα V του Μέρους Β' του νόμου 4819/2021 (Νόμος 4819/2021, άρθρο 26), μέρος του οποίου παρατίθεται για διευκόλυνση σε παράστημα της παρούσας. Η επιλογή της θέσης των περιεκτών για κάθε υλικό και ο συνολικός αριθμός κάδων πραγματοποιείται με γνώμονα τα χαρακτηριστικά και τον όγκο των παραγόμενων απόβλητων συσκευασίας σε κάθε χώρο της Υγειονομικής Μονάδας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωριστή συλλογή εφαρμόζεται τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί (Νόμος 4819/2021, άρθρο 25).
Κατά τη διαδικασία οργάνωσης ή αναδιοργάνωσης της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας απαραίτητη κρίνεται η επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα (οικείος Ο.Τ.Α. α' βαθμού) για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκομιδή των αποβλήτων. Τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές παρακαλούνται για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και την σταδιακή εναρμόνιση με τα πρότυπα χρωματικής κωδικοποίησης και επισήμανσης των περιεκτών (Παράρτημα της παρούσας -Μέρος Α). Επισημαίνεται ότι σε χώρους παροχής φροντίδας υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας κ.α.) πρωτεύουσα σημασία έχει η πλήρης διασφάλιση της ορθής διαλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των επικίνδυνων παραγόμενων αποβλήτων και η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος σύμφωνα με τη σχετ. (4) ΚΥΑ. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται:
1. Κατά το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας και της τοποθέτησης των περιεκτών/ κάδων σε κατάλληλα σημεία, ώστε να διευκολύνεται η ανακύκλωση αλλά να μην διακυβεύεται η χωριστή συλλογή των επικινδύνων αποβλήτων.
2. Κατά τη συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή (ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό).
3. Κατά τη συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας.
Δεδομένου ότι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων συμβάλει στη προστασία του περιβάλλοντος, συνιστάται η οργάνωση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σε κάθε Υγειονομική Μονάδα συμπεριλαμβανομένων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες της κάθε μονάδας.
Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση συστήματος χωριστής συλλογής των ανωτέρω αναφερθέντων αποβλήτων, λειτουργεί συμπληρωματικά στις πολύ καλές πρακτικές που μπορεί ήδη να ακολουθούνται σε Υγειονομικές Περιφέρειες και Υγειονομικές Μονάδες αναφορικά με τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση άλλων ρευμάτων αποβλήτων που δεν απορρίπτονται με τα
Αστικά Στερεά Απόβλητα σε συνεργασία με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή άλλους φορείς όπου είναι αυτό εφικτό (π.χ. ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες), μελάνια και τόνερ, απόβλητα έλαια κ.λπ.).
β) Απόβλητα χαρτιού (έντυπου)
Αναφορικά με την χωριστή συλλογή χαρτιού με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, προβλέπεται η υποχρεωτική οργάνωση της χωριστής συλλογής χαρτιού από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. Το χωριστά συλλεγέν χαρτί παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες (Νόμος 4819/2021, άρθρο 27, παράγραφος 2).
Επισημαίνεται ότι οι Υγειονομικές Περιφέρειες και τα Νοσοκομεία περιλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ η χωριστή συλλογή χαρτιού συστήνεται για όλες τις Υγειονομικές Μονάδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των ασθενών. Επιπλέον, στην επίτευξη του στόχου μείωσης του όγκου των αποβλήτων μπορούν να συμβάλλουν και άλλες πρακτικές όπως για παράδειγμα η αναδιοργάνωση και απλοποίηση συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας και άλλων διαδικασιών, η ψηφιοποίηση εντύπων και διαδικασιών κ.α.
γ) Απόβλητα τροφίμων
Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή, προβλέπεται ότι οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία, κλινικές και θεραπευτήρια κατηγορίας Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209) (άνω των 300 κλινών), οφείλουν να ακολουθούν την κάτωθι ιεράρχηση αναφορικά με τα απόβλητα τροφίμων:
α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης:
αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή
αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,
β) χρήση απούλητων (μη χρησιμοποιούμενων) τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,
γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων», όπως ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Α’ του Κανονισμού (ΕΕ) 68/2013, της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (L 29) που δεν προορίζονται για διατροφή,
δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,
ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,
στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή (Νόμος 4819/2021, άρθρο 20 παράγραφος 1).
Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων τα οποία διατίθενται ως δωρεά, στο Ηλεκτρονικό Μητρών Αποβλήτων Τροφίμων - ΗΜΑΤ, ειδική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων - ΗΜΑ (https://wrm.ypeka.gr) (Νόμος 4819/2021, άρθρο 20, παράγραφος 4). Η καταχώριση γίνεται ενιαία από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων που διαθέτει και ενδεχομένως να απαιτείται επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων (ενημέρωση προφίλ). Η υποβολή στοιχείων στο ΗΜΑΤ είναι συμπληρωματική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων στο ΗΜΑ. Στην πλατφόρμα αυτή καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08 και 20 01 25), ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης. Χαρακτηριστικά ρεύματα αποβλήτων τροφίμων παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας - Μέρος Β. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή με ακρίβεια η ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων, στο μητρώο καταχωρείται σχετική εκτίμηση του φορέα. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να προκύπτει από τη δειγματοληπτική μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων για περιορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την εξαγωγή κατάλληλου δείκτη ή άλλη κατάλληλη μέθοδο.
Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (https://wrm.ypeka.gr), η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στα μητρώα ΗΜΑ και ΗΜΑΤ, για το έτος 2022 παρατείνεται έως και τις 19 Μαΐου 2023. Υπενθυμίζεται ότι αρμόδιο για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Β. Σε συνέχεια του σχετ. (7) εγγράφου της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των δημόσιων Υγειονομικών Μονάδων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Η διαχείριση, διακίνηση και απόσυρση του πάγιου εξοπλισμού που είναι υπό την κυριότητα φορέων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ πραγματοποιείται μόνο μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (σχετ. -2- και -5-) και τα υλικά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους όρους πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων (Απόφαση ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016/2016 - ΦΕΚ Β’ 3420).
2. Για το λόγο αυτό αρμόδια για την απόσυρση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Δημόσιων Υγειονομικών Μονάδων, ακολουθώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική τους διαχείριση, είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού. Τα υλικά αυτά αποτυπώνονται αναλυτικότερα στα Παραρτήματα III και IV της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 23615/651/Ε.103/2014 (σχετ. -3-). Από τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ιατρικά βοηθήματα και τα ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν
τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 άρθρο 2).
3. Για την απόσυρση των ανωτέρω υλικών απαιτείται αναγγελία στη Δ.Δ.Δ.Υ. ενώ τα αποσυρόμενα υλικά παραμένουν αποθηκευμένα στην Υγειονομική Μονάδα ή άλλο κατάλληλο χώρο, μέχρι την επιτυχή δημοπράτησή τους και την απομάκρυνσή τους από τον συμβεβλημένο με τη Δ.Δ.Δ.Υ. αδειοδοτημένο συλλέκτη. Ειδικότερα αναφορικά με την απόσυρση λαμπτήρων, σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με τη Δ.Δ.Δ.Υ. οι λαμπτήρες επί του παρόντος εξαιρούνται από την ανωτέρω διαδικασία και η απόρριψή τους πραγματοποιείται σε συνεργασία της Υγειονομικής Μονάδας με το αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. ΠΛΕΥΡΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας
υπόψη Διοικητών
με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) ευθύνης τους
2. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις υπόχρεες
Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) ευθύνης τους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Αποβλήτων
• Διεύθυνση Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Γεν. Γραμ. Υπηρεσιών Υγείας
5. Γραφείο Γεν. Γραμ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
6. Γραφείο Γεν. Διευθ. Υπηρεσιών Υγείας
7. Γραφείο Γεν. Διευθ. Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
8. Δ1ε (3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. Στο Παράρτημα V του Μέρους Β’ περιλαμβάνονται τα εξής (σελ 8553):
«Παράρτημα V Χρωματική κωδικοποίηση περιεκτών για τη χωριστή συλλογή αντικειμένων και Αποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση
1. Με σκοπό την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου μοντέλου σε εθνικό επίπεδο για τη
χωριστή συλλογή και επισήμανση των αποβλήτων με τη χρήση χρωμάτων και εικονογραμμάτων για τους περιέκτες αντικειμένων ή ρευμάτων αποβλήτων, ακολουθείται η παρακάτω αντιστοίχιση:
Ρεύμα αποβλήτων / αντικείμεναΧρώμα και μέσο συλλογής
ΒιοαπόβληταΚαφέ κάδος
Χαρτί/ χαρτόνιΚίτρινος κάδος
ΓυαλίΓαλάζιος κάδος ή Μπλε κώδωνας
ΠλαστικάΠορτοκαλί κάδος
ΜέταλλαΚόκκινος κάδος
Κλωστοϋφαντουργικά *Μωβ κάδος ή κάδος διαφορετικού σχήματος
Από κοινού συλλεγέντα απόβλητα
συσκευασίας*
Μπλε κάδος
Σύμμεικτα αστικά στερεά απόβληταΠράσινος ή γκρι κάδος
Μικρές ποσότητες επικινδύνων
αποβλήτων από νοικοκυριά*
Λευκός με κόκκινες επισημάνσεις κάδος
Απορριπτόμενες δραστικές ουσίες και φαρμακευτικά προϊόντα με ληγμένη
ημερομηνία ή μη*
Κάδος με χρώμα ανοιχτό πράσινο
Μεταχειρισμένα παιχνίδια *Λευκός κάδος
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) *Διαφανής κάδος και ειδικά για λαμπτήρες σε χάρτινη συσκευασία πράσινου χρώματος
2. Οι χρωματισμοί της παραγράφου 1 αφορούν στο σύνολο του περιέκτη ή στο κάλυμμα
αυτού. Το είδος των αποβλήτων ή αντικειμένων που απορρίπτονται στον περιέκτη πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επί αυτών και να αποτυπώνεται με ευκρίνεια σε σχετικό εικονόγραμμα.
3. ....
7. Στην περίπτωση φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οι οποίοι, σύμφωνα με τον
παρόντα, υποχρεούνται στη χωριστή συλλογή αποβλήτων ή και μεταχειρισμένων αντικειμένων εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τις οποίες φέρουν την ευθύνη λειτουργίας, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός συλλογής των αποβλήτων ή και αντικειμένων πρέπει να ακολουθεί ως προς το χρωματισμό και τα εικονογράμματα τα προβλεπόμενα στο παρόν.»
Προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ για τα υποχρεωτικά χωριστά συλλεγέντα απόβλητα:
Βιοαπόβλητα 20 01 08, έντυπο χαρτί 20 01 01, Χαρτί/ χαρτόνι 15 01 01, Γυαλί 15 01 07, Πλαστικά 15 01 02, Μέταλλα 15 01 04
* Οι επισημασμένες με αστερίσκο κατηγορίες αφορούν κυρίως τα νοικοκυριά και τους Δήμους και όχι τις Υγειονομικές Μονάδες. Ειδικά όσον αφορά φάρμακα και ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012.
B. Χαρακτηριστικά ρεύματα αποβλήτων τροφίμων από νοσοκομεία, κλινικές και άλλες Υγειονομικές Μονάδες είναι:
- Απόβλητα τροφίμων κατά την παρασκευή των γευμάτων (εφόσον η παρασκευή πραγματοποιείται από την Υγειονομική Μονάδα)
- Υπολείμματα γευμάτων στο πιάτο
- Μη καταναλωμένα - περισσευούμενα γεύματα
- Προϊόντα που δεν είναι πλέον κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. ληγμένα τρόφιμα, αλλοιωμένα τρόφιμα)
Επισημαίνεται ότι κατά την μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να αφαιρούνται οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας.