Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 25495
ΑΔΑ Ψ87Κ465ΦΥΟ-1ΨΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες : Α. Σπυριδωνίδου
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα
Τηλ. : 2132161232
Email : ddy@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 03/05/2023
ΠΡΟΣ : Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ : «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων - πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων»
ΣΧΕΤ.:
1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ.
2. Ο υπ’ αριθ. 1239/2019 Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ.
3. Ο Ν.3991/2011 (Α’162) «Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».
4. Ο Α.Ν. 2520/1940 (Α’ 273) «Περί υγειονομικών διατάξεων», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. υπ’ αριθ. 102/2019 (Α’ 182) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις» (Α’ 17) και του π.δ. 125/2012 «Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ» (Α’ 221), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 15ης Νοεμβρίου 2017 (L 315/52/30.11.2017).
6. Το ΠΔ 121/2017 (Α’148), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Το Π.Δ. 125/2012 (Α’221) που ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 29-10-2010).
8. Η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 47324/11.08.2022 ΚΥΑ «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού» (Β’ 4605) και το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c387-nomothesia/10757-ygeionomikes-epithewrhseis-ploiwn-protypa-egxeiridia-epithewrhshs-kai-ygieinhs-kai-epidhmiologikhs-epithrhshs-metadotikwn-noshmatwn-se-epibathga-ploia
9. Το άρθρο 27 της υπ' αριθμ. 3522.2/08/2013/28.06.2013 ΚΥΑ «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Β' 1671), όπως ισχύει.
10. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής δράσης EU HEALTHY GATEWAYS «Tool for contingency plan development and assessment for ports» (https://www.healthygateways.eu/).
11. Το από 31-03-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Εισήγηση για την τροποποίηση της εγκυκλίου για τους λιμένες σχετικά με την κατάργηση των ειδικών μέτρων για την πανδημία».
Στο πλαίσιο ετοιμότητας και ανταπόκρισης έναντι κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και μετά την άρση των ειδικών μέτρων της πανδημίας για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, προκύπτουν τα κάτωθι:
Ο αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (ΔΥΚ), ο οποίος κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν. 3991/2011 (σχετ.3), προβλέπει τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις πύλες εισόδου μιας χώρας, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος και μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων. Οι απαιτήσεις του ΔΥΚ όσον αφορά το βασικό δυναμικό (προσωπικό, εγκαταστάσεις, κτιριακές υποδομές, κλπ.) πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την επιδημιολογική κατάσταση ή την ανακοίνωση πανδημίας ή άλλου έκτακτου περιστατικού διεθνούς εμβέλειας.
Προς επίρρωση της υποχρέωσης διατήρησης βασικού δυναμικού αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας εφαρμόζεται ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2022 σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές (σχετ. 1), σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα αρμόδια όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο ετοιμότητας και αντίδρασης του ΠΟΥ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που περιέχεται στον ΔΥΚ, καταρτίζει σχέδιο πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης της Ένωσης για την προώθηση αποτελεσματικής και συντονισμένης αντίδρασης σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα εθνικά σχέδια πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης.
Σκοπός της παρούσης είναι η υπενθύμιση της ανάγκης προετοιμασίας και ετοιμότητας για την ανταπόκριση των Υγειονομικών Αρχών των πυλών εισόδου της χώρας (λιμένες) και συγκεκριμένα των τμημάτων Υγειονομικών ελέγχων/Υγειονομείων λιμένων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την διαχείριση συμβάντων δημόσιας υγείας επί των πλοίων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με άτομα που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με λοιμώδη νοσήματα όπως κρούσματα γαστρεντερίτιδας, γρίπης, COVID-19). Ως εκ τούτου, υπενθυμίζεται η ανάγκη εφαρμογής του ΔΥΚ και η απαρέγκλιτη τήρηση των νέων ρυθμίσεων.
Για την ανάγκη εφαρμογής της παρούσης δίνονται στη συνέχεια οι ακόλουθοι ορισμοί: -Λιμάνι έκτακτης ανάγκης “Contingency port”: το λιμάνι με το οποίο έχει εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης του λιμένα και του πλοίου και μεταξύ των οποίων υπάρχει συμφωνία για την διαχείριση εξάρσεων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων συμπεριλαμβανομένης της πλήρης εκκένωσης του πλοίου και της καραντίνας και απομόνωσης των επαφών/κρουσμάτων εφόσον αυτό χρειαστεί.
-Λιμάνι ενδιάμεσων προορισμών “Transit port”: το λιμάνι το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στο δρομολόγιο του πλοίου, στο οποίο οι επιβάτες θα αποβιβαστούν για εκδρομή. -Λιμάνι βάσης “Home port”: το λιμάνι στο οποίο οι επιβάτες επιβιβάζονται κατά την έναρξη της κρουαζιέρας και αποβιβάζονται κατά το τέλος της κρουαζιέρας. Το λιμάνι βάσης πρέπει να πληροί πάντα τις προϋποθέσεις του λιμένα έκτακτης ανάγκης.
Α. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΕΙ ΔΥΚ)
Ο Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός (ΔΥΚ), προβλέπει ότι οι καθορισμένοι σύμφωνα με το Παράρτημα 1Β του Ν. 3991/2011 λιμένες, πρέπει να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις κατηγορίες κινδύνων δημόσιας υγείας και όλα τα μέτρα ελέγχου τα οποία θα υλοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα πλοία και στους λιμένες. Οι κίνδυνοι δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν:
• λοιμώδη νοσήματα,
• διαβιβαστές ή προσβολή από αυτούς
• περιβαλλοντικά συμβάντα με επίπτωση στην δημόσια υγεία και πιθανή διεθνή
εξάπλωση (π.χ. ανθυγιεινές συνθήκες, μολυσμένο νερό έρματος)
• συμβάντα χημικών κινδύνων
• συμβάντα ραδιενεργών κινδύνων
• συμβάντα άγνωστης προέλευσης
Κάθε λιμάνι πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης βασισμένο στο εκάστοτε δυναμικό του και λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου του λιμένα.
Μετά την ανάπτυξη του σχεδίου, θα πρέπει να γίνεται ανασκόπηση και επικύρωση αυτού από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του. Στην συνέχεια θα πρέπει να ελέγχεται με ασκήσεις επί χάρτου ή προσομοίωσης. Μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην υλοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να εκπαιδεύεται στις σχετικές διαδικασίες του σχεδίου.
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ανασκοπείται, να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται βάση της ανατροφοδότησης από τα εκπαιδευτικά, τις ασκήσεις, την εμπειρία από την εφαρμογή του σχεδίου σε αληθινά περιστατικά δημόσιας υγείας και τις πιθανές αλλαγές στο δυναμικό του λιμένα. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και για όλες τις άλλες διαδικασίες και πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης περιέχονται στο ανωτέρω σχετ.(10).
Β. "ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ "
Β1. Επιπρόσθετα του σχεδίου έκτακτης ανάγκης τα λιμάνια με πλοία διεθνών πλόων πρέπει να διαθέτουν ειδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος ή έξαρσης κρουσμάτων, που να συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες προτυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες (SOPs) σε περίπτωση εμφάνισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος:
1. Διαχείριση κρούσματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετ. 8)
2. Διερεύνηση και διαχείριση επαφών κρούσματος.
3. Σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων που φέρουν ευθύνη για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών δημόσιας υγείας εντός του λιμένα, καθώς και μεταξύ των τοπικών φορέων με τους φορείς σε κεντρικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Σημείου Επαφής για θέματα εφαρμογής ΔΥΚ.
4. Τυποποίηση της αποστολής επιδημιολογικών δεδομένων από την πύλη εισόδου στον ΕΟΔΥ και το Εθνικό Σημείο Επαφής για θέματα εφαρμογής ΔΥΚ.
5. Πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του λιμένα και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση περιστατικών προκαλούμενων από βιολογικούς (λοιμώδη νοσήματα) και άλλους παράγοντες.
6. Διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού στην χρήση των εγγράφων υγείας του ΔΥΚ.
7. Κατάρτιση πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του λιμένα με τους λιμένες άλλων κρατών και δοκιμαστική εφαρμογή αυτών.
8. Διαδικασία για τη συνέντευξη ταξιδιωτών (εκτεθειμένων ή νοσούντων) και λήψη ιατρικού και αναλυτικού ταξιδιωτικού ιστορικού συμπτωματικών ταξιδιωτών.
9. Διαδικασία για τη διαχείριση των κρουσμάτων και των επαφών τους.
10. Διαδικασία διακομιδής των νοσούντων ταξιδιωτών σε εγκαταστάσεις για ιατρική εξέταση και διάγνωση, κατάλληλα εξοπλισμένων και στελεχωμένων.
11. Διαδικασία μεταφοράς νοσούντων ταξιδιωτών σε νοσοκομείο.
12. Πρόγραμμα επιθεώρησης του περιβάλλοντος της πύλης εισόδου.
13. Διαδικασίες εφαρμογής των παρακάτω μέτρων δημόσιας υγείας στον λιμένα:
α) σε σχέση με ταξιδιώτες: διαχείριση κρουσμάτων και εφαρμογή εξακρίβωσης των επαφών υπόπτων κρουσμάτων.
β) σε σχέση με μεταφορικά μέσα: επιθεώρηση, εφαρμογή ορθής διαχείρισης (απολύμανσης, απομόλυνσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κτλ.) αποσκευών, φορτίων, εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικών μέσων, εμπορευμάτων, ταχυδρομικών πακέτων ή ανθρώπινων σορών.
14. Διαδικασίες για τον καθαρισμό και απολύμανση των μεταφορικών μέσων και των εγκαταστάσεων, διαχείρισης μολυσματικών απορριμμάτων καθώς και οδηγίες χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από το προσωπικό.
15. Διαδικασία εντοπισμού και διαχείρισης αποσκευών.
16. Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού (το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στο χειρισμό του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης και ελέγχου της ακρίβειας του εξοπλισμού).
17. Διαδικασία για την υγειονομική παρατήρηση (παρακολούθηση της υγείας ταξιδιώτη στο πέρασμα του χρόνου με σκοπό τον προσδιορισμό του κινδύνου μετάδοσης της νόσου).
18. Περισσότερες οδηγίες για την κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος του λιμένα περιέχονται στο ανωτέρω σχετ. (10).
Β.2. Το Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος στο λιμένα ή έξαρσης κρουσμάτων πρέπει να ενεργοποιείται, σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργοποίησης και αναλόγως με το νόσημα, τη σοβαρότητά του, τη μεταδοτικότητα του κτλ.
Β.3. Οι φορείς διαχείρισης των λιμένων με πλοία διεθνών πλόων να μεριμνήσουν για την πρόβλεψη χώρων στις εγκαταστάσεις τους, όπου θα μεταφέρονται τα πιθανά/επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι επαφές τους για την εξέτασή τους και την απομόνωση/καραντίνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Β.4. Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο να εφαρμόσει το προβλεπόμενο Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτατης ανάγκης ή τις προβλεπόμενες προτυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες (SOPs) και να γνωρίζει με ποιον θα επικοινωνήσει σε περίπτωση πιθανού κρούσματος.
Β.5. Οι επαγγελματίες υγείας των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών των λιμένων (Υγειονομεία Λιμένων) να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
πιθανών/επιβεβαιωμένων περιστατικών μεταξύ των ταξιδιωτών, καθώς επίσης και των επαφών τους. Για ενέργειες στα Υγειονομεία Λιμένων αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.
Γ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:
Συνιστάται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης των λιμένων τα οποία δέχονται κρουαζιερόπλοια διεθνών πλόων να λαμβάνεται υπόψη το διαθέσιμο δυναμικό για τη διαχείριση συμβάντων δημόσιας υγείας, καθώς και ο μέγιστος αριθμός κρουαζιερόπλοιων και επιβατών που είναι δυνατόν να διαχειριστεί το λιμάνι σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας, είτε ως λιμάνι βάσης «home port», είτε ως λιμάνι έκτακτης ανάγκης «contingency port», είτε ως λιμάνι ενδιάμεσων προορισμών «transit port», τόσο ημερησίως όσο και συνολικά για την τουριστική σεζόν. Προτεινόμενα κριτήρια για τον σκοπό αυτό είναι οι διαθέσιμοι χώροι για τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας σε ταξιδιώτες, η δυναμικότητα σε κλίνες νοσηλείας, το δυναμικό για τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας στα πλοία κ.α.
Δ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (2005) (σχετ. 3, άρθρο 28, παράγραφος 4), ο επικεφαλής αξιωματικός του κρουαζιερόπλοιου ή ο αντιπρόσωπός του θα γνωστοποιεί στις αρχές ελέγχου του λιμανιού το νωρίτερο δυνατόν πριν από τον κατάπλου ή την άφιξή τους στο λιμάνι τυχόν περιπτώσεις ασθένειας που είναι ενδεικτικές νόσου μολυσματικής φύσεως ή στοιχεία κινδύνου δημόσιας υγείας στο πλοίο μόλις αυτές οι περιπτώσεις ασθένειας ή τα στοιχεία γίνουν γνωστά στον αξιωματικό ή κυβερνήτη. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια αρχή του λιμανιού υποβάλλοντας τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας. Οι Ναυτιλιακές Δηλώσεις Υγείας, MDH υποβάλλονται στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (σχετ. 3), σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Π.Δ. 125/2012 (Α’ 221).
Εφόσον υπάρχει μία ή περισσότερες θετικές απαντήσεις στη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας, ο πλοίαρχος ή άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν που εκμεταλλεύεται το πλοίο κοινοποιεί τη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον κατάπλου σε ελληνικό λιμένα ή σε περίπτωση που τα περιστατικά ασθένειας/στοιχεία άλλου κινδύνου διαπιστωθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 48 ωρών πριν την άφιξη στο λιμάνι, τότε η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας πρέπει να σταλεί ευθύς μόλις η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη. Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ή μη ύπαρξης μολυσματικών ασθενειών/ άλλων κινδύνων δημόσιας υγείας, η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας θα πρέπει να υποβάλλεται πάντα πριν τον κατάπλου στο λιμάνι έστω και εάν όλες οι απαντήσεις στη Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας είναι αρνητικές.
Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (Maritime Declaration of Health - MDH) πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πιθανά ή βεβαιωμένα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων ή άλλων κινδύνων δημόσιας υγείας από την αρχή του δρομολογίου του ταξιδιού ακόμα και στην περίπτωση που τα κρούσματα έχουν αποβιβαστεί σε προηγούμενο λιμάνι του δρομολογίου ή έχουν αναρρώσει. Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας θα προσυπογράφεται από τον ιατρό του πλοίου, εάν υπάρχει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Υφυπουργού Υγείας
3. Γρ. των Γεν. Γραμματέων
4. Γρ. Γενικών Δ/νσεων
5. Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Γραφείο Υπουργού
2ας Μεραρχίας 18, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
• Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Β’
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα διεθνή λιμάνια της χώρας)
Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη, Τ.Κ.185 10 -Πειραιάς
• Δ/νση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού
2ας Μεραρχίας 18, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
2. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Δ/νση Υγειονομικού
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 154 51 Χολαργός - Αθήνα
3. Υπουργείο Εξωτερικών
-Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (κ. Ματζίλα)
-Ε3 Διεύθυνση
Βασιλίσσης Σοφίας 1, Τ.Κ.106 71 - Αθήνα
4. Υπουργείο Τουρισμού
Γρ. Υπουργού
Λεωφόρος Αμαλίας 12, ΤΚ 105 57, Αθήνα
5. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κτήριο Κεράνη, Λεωφόρος Θηβών 198, Τ.Κ. 182 33 - Άγιος Ιωάννης Ρέντης
6. Οργανισμός Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ)
Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 38
7. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας
Υπόψη Διοικητών
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και όλοι οι φορείς ευθύνης τους)
8. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
Υπόψη Προϊστάμενων Γεν. Δ/σεων
9. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων
10. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, 10675 - Αθήνα
11. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΙΔΥ) ΕΣΥ
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)
Λ. Αλεξάνδρας 215, Τ.Κ.11523 - Αθήνα
12. ΕΟΔΥ
Υπόψη Προέδρου
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
13. Ε.Κ.Α.Β.
Υπόψη Προέδρου
Τέρμα Οδού Υγείας, Τ.Κ. 115 27 - Αθήνα
14. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένος
Ακτή Μιαούλη 17-19, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
15. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ακτή Μιαούλη 65,Τ.Κ. 185 36 - Πειραιάς
16. Διεθνής Ναυτική Ένωση
Κολοκοτρώνη 99, Τ.Κ. 185 35 - Πειραιάς
17. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 102-102 ( 5ος όροφος), Τ.Κ. 185 35- Πειραιάς
18. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85, Τ.Κ. 185 38 - Πειραιάς
19. Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας
Φίλωνος 141, Τ.Κ. 185 36 - Πειραιάς