Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 140659
ΑΔΑ 6ΒΙΘ465ΧΘΞ-4ΦΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 4 Μαΐου 2023
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Ε.Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 210 650 8005, -8123, -8557
E-mail : dem@yme. gov. gr
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Διαδικασία γραπτών εξετάσεων και πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ΣΧΕΤ.: α) Η ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 116292/11.4.2023 του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΖΤΠ465ΧΘΞ-ΦΗ8)
β) Η κ.υ.α Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής»
γ) Η κ.υ.α. 49462/538/18/19 (Β’ 1172) «Επιμόρφωση και πιστοποίηση ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»
Με την α' σχετική ανακοινώθηκε η διενέργεια γραπτών εξετάσεων για Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις 12.5.2023. Σας ενημερώνουμε ότι πέραν των οριζόμενων στην εν λόγω ανακοίνωση και των προβλεπόμενων στην β' σχετική κ.υ.α., όσον αφορά στη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις που ισχύουν για τις γραπτές θεωρητικές εξετάσεις πιστοποίησης του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (άρθρο 5 περ. ε' έως ι' της γ' σχετικής κ.υ.α.) με τις εξής επισημάνσεις/διαφοροποιήσεις:
1. Για τα μέρη 1 και 2 των εξετάσεων ΣΑΜΕΕ η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τους υποψηφίους σε ειδικό απαντητικό φύλλο, ξεχωριστό από το ερωτηματολόγιο, ενώ για το μέρος 3 οι απαντήσεις σημειώνονται στο φύλλο του ερωτηματολογίου.
2. Σε κάθε υποψήφιο χορηγείται μοναδικός αριθμός εξεταζόμενου από το Υπουργείο ο οποίος σημειώνεται με ευθύνη του υποψηφίου στο απαντητικό φύλλο και στο φύλλο του ερωτηματολογίου. Ο μοναδικός αριθμός εξεταζόμενου χορηγείται στους υποψήφιους για ανανέωση μετά την αίτησή τους με απαντητικό email και στους υποψήφιους αρχικής χορήγησης την ημέρα της εξέτασης.
3. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από την εξεταστική επιτροπή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εξέταση και τα αποτελέσματα επιτυχόντων-απορριφθέντων ανακοινώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον ιστότοπο του Υπουργείου με αναφορά μόνο των μοναδικών αριθμών εξεταζόμενων και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους.
4. Οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να δουν το γραπτό τους και να ζητήσουν επανεξέταση αυτού μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου. Για το σκοπό της επανεξέτασης συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών ως πρόεδρο, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η οποία επανεξετάζει τα γραπτά για τα οποία υπεβλήθη σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στέλνει τεκμηριωμένη απάντηση στον αιτούντα με κοινοποίηση στη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.
5. Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) ώρες πριν την έναρξη των εξετάσεων για την επιλογή ερωτήσεων από δεξαμενή που τηρείται στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εξέτασης τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους σε έντυπη μορφή το ΦΕΚ της κ.υ.α Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) (ADR 2021) και επιπλέον επιτρέπεται οποιαδήποτε έντυπη έκδοση της ADR 2021 σε άλλη γλώσσα τους διευκολύνει.
Όσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 της β' σχετικής κ.υ.α., οι επιτυχόντες υποβάλλουν στο email dem@yme .gov.gr τα εξής:
1. Αίτηση (θα αναρτηθεί υπόδειγμα στον ιστότοπο του Υπουργείου)
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής e-παραβόλου (50 ευρώ, κωδικός 2891)
4. Αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας (για αλλοδαπούς)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Γρ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γεν Δ/ντή Μεταφορών ΥΠΥΜΕ
2. Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας ΥΠΥΜΕ
3. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), info@pssamee.gr
4. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
5. Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, dgsaedu@mail.ntua.gr (με την παράκληση να ενημερώσουν τους υποψήφιους)
6. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού της Σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΑΠΘ, mlulas@eng.auth.gr , gsavaidis@meng.auth.gr (με την παράκληση να ενημερώσουν τους υποψήφιους)
7. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, anna.dalles@eeae.gr (με την παράκληση να ενημερώσουν
τους υποψήφιους)
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών