Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. 48676/ΓΔ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα, 28-04-2023
ΠΡΟΣ: • Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
• Συμβούλους Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε.
(μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
• Δημοτικά και Γυμνάσια
(τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 41960/ΓΔ4/10-04-2023 Υ.Α., Β' 2523, μέσω των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης)
• Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
ΚΟΙΝ.: grammateia&adippde.gr
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής info@iep.edu.gr
ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τα Δημοτικά και Γυμνάσια για τη διενέργεια των Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα έτους 2023
Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία 14163/ΓΔ4/08-02-2023 Υ.Α. (Β' 724)
2. Την υπό στοιχεία 41960/ΓΔ4/10-04-2023 Υ.Α. (Β' 2523)
3. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 8)
4. Την με αρ. 24/27-04-2023 πράξη της Επιστημονικής Επιτροπής για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα.
1. Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο σας στις 10/05/2023 στην Στ' Δημοτικού / Γ Γυμνασίου και ώρες 9.00 -12.10
Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά 190' ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται):
75' η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα
30' διάλειμμα
75' η εξέταση στα Μαθηματικά
10' η συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων
2. Ο/H Διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών/-τριών για κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μονοθέσιων σχολείων, όπου ορίζεται ένας/μία (1) επιτηρητής/-ήτρια.
3. Οι Διευθυντές/-ντριες Εκπαίδευσης έχουν την εποπτεία στα σχολεία της Διεύθυνσής τους και την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις (π.χ. τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενημερώνεται η Επιστημονική Επιτροπή και η Ομάδα Έργου. Οδηγίες παρέχονται στη σελίδα των Διαγνωστικών Εξετάσεων: http://iep.edu.gr/el/sxoleia-diefthynseis
4. Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν:
α. Στα Δημοτικά σχολεία: όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες της Στ’ τάξης του σχολείου σας.
β. Στα Γυμνάσια: όπου η Γ' Γυμνασίου έχει έως και 4 τμήματα συμμετέχει το 1 τμήμα από αυτά. Όπου η Γ' Γυμνασίου έχει από 5 τμήματα και πάνω, συμμετέχουν τα 2 τμήματα από αυτά. Η επιλογή των τμημάτων θα γίνει από τον/τη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.
5. Για τους/τις μαθητές/-τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία διευκρινίζεται ότι θα προβλεφθούν από τον/τη Διευθυντή/-ντρια διευκολύνσεις πρόσβασης αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α. Οι εν λόγω μαθητές/-τριες πρέπει να υποστηριχθούν από τον/την εκπαιδευτικό που τους/τις υποστηρίζει κατά τη διάρκεια του καθημερινού προγράμματος.
β. Η βοήθεια στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στις ερωτήσεις και στη συμπλήρωση του απαντητικού δελτίου με όποιον τρόπο είναι αναγκαίος (π.χ. ανάγνωση των ερωτήσεων, συμπλήρωση των απαντήσεων από τον/την εκπαιδευτικό μετά από υπόδειξη του/της μαθητή/-τριας, παροχή περισσότερου χρόνου ή/και άλλα).
γ. Ο χρόνος εξέτασης, ανά εξεταζόμενο μάθημα, μπορεί να παραταθεί με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας έως 15’
6. Στην ιστοσελίδα των εξετάσεων http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε διαδικαστικό. Στη σελίδα «Επικοινωνία» μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης.
7. Τα θέματα των εξετάσεων θα κληρωθούν από την Επιστημονική Επιτροπή νωρίς το πρωί της 10ης Μαΐου 2023 και θα είναι προσβάσιμα μέσω της Πλατφόρμας Σχολείων της παραπάνω ιστοσελίδας από τα σχολεία που συμμετέχουν με χρήση των κωδικών Π.Σ.Δ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/-τριες.
8. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εξετάσεων. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα στην τάξη τους έτσι, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές/-τριες με τη διαδικασία συμπλήρωσης σειράς ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να διαβάζουν και τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις πριν την επιλογή τους. Επίσης, επισημαίνεται πως ένα (1) από τα ερωτήματα του θέματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και δύο (2) από τα ερωτήματα του θέματος των Μαθηματικών θα είναι ανοικτού τύπου, στα οποία οι μαθητές/-ήτριες καλούνται να τεκμηριώσουν την απάντησή τους.
9. Οι μαθητές/-τριες θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Τα απαντητικά δελτία αποστέλλονται στα σχολεία ταχυδρομικώς από το Ι.Ε.Π..
10. Το απαντητικό δελτίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των εξετάσεων έτσι ώστε να λάβετε γνώση και να το δείξετε στους/στις μαθητές/-τριές σας, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη δομή του και τον τρόπο συμπλήρωσης. Ειδικότερα για το πεδίο με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία προτείνουμε να εξηγήσετε νωρίτερα στους/στις μαθητές/-τριες σε τι αφορούν και να τους/τις βοηθήσετε να τα συμπληρώσουν.
11. Το πεδίο Στοιχεία Σχολικής Μονάδας θα συμπληρωθεί από έναν/μία από τους/τις επιτηρητές/-τριες της αίθουσας πριν την έναρξη των εξετάσεων.
12. Την επόμενη των εξετάσεων τα απαντητικά δελτία θα παραληφθούν από εταιρεία ταχυμεταφορών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Εσωτ. Διανομή
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Υφυπουργού
• Γραφείο Γεν. Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε.
• Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α', Β'
• Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπ. Εκπ/σης, Ευρ. και Μειον. Σχολείων
• Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρ. Σχέσεων
• Αυτ. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
• Αυτ. Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ