Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 143311
ΑΔΑ 6ΩΒ8465ΧΘΞ-4ΘΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Ε.Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 210 650 8005, -8123, -8557
E-mail : dem@yme. gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 5 Μαΐου 2023
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση απόφασης σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους φορείς επιθεώρησης ADR
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 2887 δημοσιεύτηκε η υ.α. με αρ. 132756/2.5.2023 και θέμα «Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορείς επιθεώρησης ADR.» (ΑΔΑ: 9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ). Με τη νέα απόφαση συγκεντρώνεται σε ενιαίο κείμενο και αναμορφώνεται στο σύνολό του το πλαίσιο κανόνων για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ADR, τους ελέγχους που προηγούνται αυτής, τους ελέγχους των δεξαμενών επί κυκλοφορούντων οχημάτων και τους φορείς που εγκρίνονται από το Υπουργείο για τη διενέργεια των ελέγχων.
Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται είναι τα εξής:
1. Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ADR, πλέον αυτών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις για την ταξινόμηση οχημάτων. Περιλαμβάνονται διατάξεις για όλα τα είδη των οχημάτων για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR όπως καινούργια, μεταχειρισμένα, ελκυστήρες, πλατφόρμες, βυτιοφόρα κ.α.. Το βασικό δικαιολογητικό που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας όλων των οχημάτων ADR παραμένει το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR το οποίο εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ της χώρας και πιστοποιεί τη συμμόρφωση του οχήματος με τις ειδικές προδιαγραφές της Συμφωνίας ADR. Πλέον, τα εισαγωγής μεταχειρισμένα οχήματα που διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από το εξωτερικό, θα προσκομίζονται πρώτα στο ΚΤΕΟ για την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Στο άρθρο 3 καθορίζονται προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τους ελέγχους που διενεργούνται σε οχήματα και δεξαμενές προκειμένου να ικανοποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας της Συμφωνίας ADR.
3. Οι φορείς επιθεώρησης ADR διακρίνονται σε φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους σε οχήματα, και σε φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία της Συμφωνίας ADR: εξέταση τύπου, επίβλεψη κατασκευής, αρχική επιθεώρηση, περιοδική και ενδιάμεση επιθεώρηση, έκτακτη επιθεώρηση, επαλήθευση δεξαμενής και αφορούν μόνο στη δεξαμενή. Στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς επιθεώρησης ADR. Επιπλέον, προβλέπονται οι απαιτήσεις για τους επιθεωρητές των φορέων (πραγματογνώμονες σύμφωνα με την προϊσχύουσα απόφαση). Το δικαίωμα των ήδη πιστοποιημένων πραγματογνωμόνων ADR διατηρείται.
4. Στο άρθρο 7 προβλέφθηκε η δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενής από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ΑΕΙ, εφόσον οριστούν από το Υπουργείο.
5. Στα Παραρτήματα της απόφασης καθιερώνονται υποδείγματα πιστοποιητικών και δηλώσεων για την ενιαία εφαρμογή.
Στο άρθρο 9 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους φορείς που έχουν εγκριθεί με την υ.α. 32591/3257/2001 (Β' 703) και την υ.α. 72411/3149/00/2001 (Β’ 1133), την ταξινόμηση οχημάτων βάσει πρακτικού δοκιμής δεξαμενής που έχει εκδοθεί με την προϊσχύουσα απόφαση, την κυκλοφορία βυτιοφόρων φορτηγών μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων και την ταξινόμηση μικρών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατηγορίας ΑΤ και ΕΧ/ΙΙ αποκλειστικά για εθνικές μεταφορές.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Α. Γκουρβέλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
2. Ιδ. Γρ. Υφυπουργού
3. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ADR (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων
2. ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού
3. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
4. WPI Μ.Ε.Π.Ε.
5. ΕUROCERT Α.Ε
6. Hellenic Lloyd’s AE
7. ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε.
8. TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
9. ΤΑΜ HELLAS
10. AUTOVISION SAKAR A.E.
11. INCERT ΕΠΕ
12. LRQA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13. HELLAS CERT
14. ΕΣΥΔ
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής
3. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών
2. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
3. Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (μέσω ΙΡΙΔΑ)
1. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταφορών
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
3. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
4. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
5. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
6. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ
1. Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας, enosiikteoellados@gmail.com
2. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”, ikteo-k@otenet.gr
3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, info@kteo-gr.gr, 2103407800
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΈΣ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ADR ΚΑΙ ΑΤΡ
1. ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οχημάτων, dbkoulva@central.ntua.gr dbkoulva@mail.ntua. gr ,
2. ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού, gsavaidis@meng.auth.gr, mlulas@meng.auth. gr
3. ΕΚΠΑ, Γενικό Τμήμα, Εργαστηρίου Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών και Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων, norfan999@gmail.com , norfan@uoa.gr
1. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), info@pssamee.gr
2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (με e-mail)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας Τμήμα Πολιτικής Ποιότητας και Εποπτείας Υποδομών, papadopa@mindev.gov.gr
4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων
'Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead.gr
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών