Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: ΔΙΔΔΑ/Φ.30/8087
ΑΔΑ 64ΑΓ46ΜΤΛ6-ΝΩΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 106 74 - Αθήνα
Πληροφορίες : Αντώνης Ψαράκης
Κωνσταντίνος Βουτσινάς
Τηλέφωνο : 2131313109, -133
e-mail: ped@ypes.gov.gr
Αθήνα, 8 Μαΐου 2023
Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Θέμα: «Εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης - καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης -Προκαταρκτικές Ενέργειες»
Με το Α’ μέρος του ν.5013/2023 (Α’ 12) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» θεσμοθετήθηκε η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης (ΠΕΔ) στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.
Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση σύμφωνα με τον ν.5013/2023 ορίζεται ως το ενιαίο λειτουργικά διοικητικό πλέγμα, στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζεται, κυρίως με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), η συστημική συνεργασία των διοικητικών επιπέδων, κάθετα και οριζόντια ανά δημόσια πολιτική.
Αντιστοίχως, τα επίπεδα διακυβέρνησης του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης διακρίνονται σε εθνικό επίπεδο, ήτοι το κεντρικό και το αποκεντρωμένο, καθώς και σε τοπικό επίπεδο, όπως διαρθρώνεται σε περιφερειακό και δημοτικό.
Ειδικότερα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 5013/2023 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:
1. Πεδίο Εφαρμογής (άρ.4)
Το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στη Γενική Κυβέρνηση.
2. Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης (άρ. 5)
Α. Το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης είναι το σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές ταξινομούνται, σύμφωνα και με το Διεθνές Πρότυπο COFOG, καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, κατανέμονται και εποπτεύονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού, της διάδρασης και της συλλειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.
Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ορίζονται τα εξής θεσμικά όργανα:
• Υπουργός Εσωτερικών, ως Συντονιστής του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
• Γενικός Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς.
• Καθ’ ύλην αρμόδιοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς κάθε Υπουργείου, καθώς και οι εκπρόσωποι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ως τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς.
• Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, ως γνωμοδοτικό όργανο.
• Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
• Κατά περίπτωση συντονιστικά όργανα δημόσιας πολιτικής που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 16.
Β. Γενικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
1. Το Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης δομείται και λειτουργεί ιδίως σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης και καλής διακυβέρνησης του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α' 133) και τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 (Α' 143), με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
2. Οι ως άνω αρχές εφαρμόζονται κατά τη σύνταξη και εφαρμογή νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, διοικητικών πράξεων, πολιτικών και δράσεων που αφορούν στη θέσπιση νέων ή στη μεταφορά υφιστάμενων αρμοδιοτήτων φορέων του δημόσιου τομέα.
3. Μεθοδολογία κατανομής αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διακυβέρνησης σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση (άρ.7)
Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης εφαρμόζονται τα κάτωθι:
Α. Συσχετισμός αρμοδιοτήτων προς τις δημόσιες πολιτικές
Η κατηγοριοποίηση των δημόσιων πολιτικών πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ταξινόμησης των λειτουργιών της Κυβέρνησης COFOG (Classification Of the Functions of Government) των Ηνωμένων Εθνών, με βάση το λειτουργικό κριτήριο, ήτοι την επιδίωξη συγκεκριμένου δημόσιου σκοπού, ως εξής:
α) Σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή ανά «λειτουργική περιοχή», γίνεται η ομαδοποίηση των δημοσίων πολιτικών στο πλέον ευρύ αλλά διακριτό πεδίο,
β) σε δεύτερο επίπεδο, έκαστη «λειτουργική περιοχή» αναλύεται σε διακριτά, μερικότερα υποσύνολα, τους «λειτουργικούς τομείς»,
γ) σε τρίτο επίπεδο, έκαστος «λειτουργικός τομέας», αναλύεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.5013/2023 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/16/3/2023 (ΦΕΚ 1694/Β/2-3-2023) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ο συσχετισμός των αρμοδιοτήτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης γίνεται στο τέταρτο επίπεδο και συγκεκριμένα σε κάθε θεματικό αντικείμενο ταξινομούνται οι επιμέρους αρμοδιότητες των φορέων του δημοσίου όπως προβλέπονται στους οργανισμούς τους.
Β. Καταγραφή και ταξινόμηση αρμοδιοτήτων με βάση το περιεχόμενό τους
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.5013/2023 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/16/3/2023 (ΦΕΚ 1694/Β/2-3-2023) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών οι αρμοδιότητες καταγράφονται και ταξινομούνται με βάση το περιεχόμενό τους σε:
- Επιτελικές: Αφορούν το σχεδιασμό πολιτικών, δράσεων, έργων, προγραμμάτων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων των φορέων της δημόσιας διοίκησης.
- Υποστηρικτικές: Αφορούν τις αρμοδιότητες που υποστηρίζουν τις καθ’ ύλη λειτουργίες του κάθε φορέα όπως ενδεικτικά η διοικητική υποστήριξη, η διαχείριση προσωπικού, ο προϋπολογισμός, οι προμήθειες, η διαχείριση των υποδομών, η μισθοδοσία και άλλες συναφείς υποστηρικτικές λειτουργίες.
- Εκτελεστικές: Αφορούν την υλοποίηση πολιτικών, δράσεων, έργων, προγραμμάτων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων των φορέων της δημόσιας διοίκησης.
- Ελεγκτικές: Αφορούν την άσκηση ελέγχου κάθε είδους, είτε εσωτερικά στην υπηρεσία (οικονομικός, έλεγχος δαπανών, πειθαρχικός έλεγχος κτλ) καθώς και εξωτερικών ελέγχων από ειδικές υπηρεσίες και σώματα με αποστολή τον έλεγχο σε τρίτους (πολίτες, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κτλ).
- Παρακολούθησης αποτελεσματικής πολιτικής και αξιολόγησης αποτελεσμάτων: Αφορούν λειτουργίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της παραγωγικής λειτουργίας των φορέων σε όλο το φάσμα των επιτελικών, των εκτελεστικών, των ελεγκτικών και των υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων τους.
Γ. Εντοπισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.5013/2023 και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/16/3/2023 (ΦΕΚ 1694/Β/2-3-2023) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών εντοπίζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης και καταγράφονται οι συνέργειες ανά αρμοδιότητα με τρίτους φορείς, καθώς και τυχόν επικαλύψεις, εφόσον υπάρχουν.
Κάθε φορέας του δημοσίου προβαίνει υποχρεωτικά εντός διαστήματος έξι (6) μηνών στις προαναφερόμενες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/16-3-2023 (ΦΕΚ 1694/Β/2-3-2023) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
4. Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης (άρ. 15)
Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα λειτουργεί ως Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
Α. Αποστολή και Αρμοδιότητες
Αποστολή του Επιχειρησιακού Κέντρου της ΠΕΔ είναι η καταγραφή και κατηγοριοποίηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση.
Το επιχειρησιακό κέντρο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση απόψεων επί κάθε είδους νομοθετικής διάταξης ή κανονιστικής πράξης που δύναται να επηρεάσει τη δομή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Προς τον σκοπό αυτόν, εξετάζει τη συμμόρφωση των προωθούμενων ρυθμίσεων με τις γενικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, καθώς και τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα των αναγκαίων πόρων, ιδίως του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής και των οικονομικών πόρων, στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού προγραμμάτων, για την αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών.
Το επιχειρησιακό κέντρο υποβάλλει τις απόψεις του προς τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα επί των νομοθετικών ρυθμίσεων πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή και επί των σχεδίων οργανισμών του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α' 133) πριν από την υποβολή τους προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το επιχειρησιακό κέντρο υποστηρίζει επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά το Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Εσωτερικών.
Το επιχειρησιακό κέντρο υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα ετήσιες αναφορές μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου, από το έτος αναφοράς, έτους.
Β. Πληροφοριακό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Το έργο του επιχειρησιακού Κέντρου υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη και θα λειτουργήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ψηφιοποίηση των στοιχείων των φορέων, των μονάδων, των αρμοδιοτήτων και των συναφών με αυτά διατάξεων και την ψηφιοποίηση των
στοιχείων των πόρων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (ακίνητα, εξοπλισμός, ανθρώπινοι πόροι).
Στόχος είναι να μπορούν να ανιχνευθούν επικαλύψεις καθώς και συνέργειες στις αρμοδιότητες των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και να τροφοδοτούνται τα σχετικά δεδομένα στη λήψη αποφάσεων σχετικών με το εξορθολογισμό της οργάνωσης και κατανομής των αρμοδιοτήτων στους εμπλεκόμενους φορείς, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα διακυβέρνησης.
Το Πληροφοριακό Σύστημα της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης θα περιλαμβάνει:
• Δεδομένα οργάνωσης του δημοσίου, σχετικά με τους φορείς, τις οργανικές μονάδες, τις αρμοδιότητες και τις σχετικές διατάξεις.
• Δεδομένα πόρων των φορέων του δημοσίου, σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τους ανθρώπινους πόρους.
• Δεδομένα από άλλα ηλεκτρονικά συστήματα του δημοσίου μέσω διαλειτουργικότητας, όπως ενδεικτικά το ΟΠΣ Δημοσιονομικής Πολιτικής, το σύστημα «Μίτος» και άλλα.
• Δεδομένα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα διενεργείται ψηφιακά στο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.
Επιπλέον, θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εφαρμογή της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης δεδομένα όπως τα κάτωθι:
• Επεξεργασμένα δεδομένα από ηλεκτρονικά συστήματα του δημοσίου, όπως ενδεικτικά «taxisnet», «ΓΕΜΗ», «Εργάνη», Εθνικό Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο τα οποία θα μπορούν να εξάγονται και να αξιοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά σύστημα Υπηρεσίες.
• Στατιστικά στοιχεία και δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
• Κατά περίπτωση δεδομένα που τηρούνται από τρίτες δημόσιες υπηρεσίες.
Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης
Λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης παρακαλούμε για την ταξινόμηση, καταγραφή των αρμοδιοτήτων του φορέα σας στο συνημμένο «Δελτίο Καταγραφής Αρμοδιοτήτων», ακολουθώντας τις ενσωματωμένες σε αυτό οδηγίες. Ειδικότερα, στο προαναφερθέν Δελτίο θα καταγραφούν τα εξής:
1. Τα στοιχεία του Φορέα και του υπεύθυνου ενημέρωσης.
2. Το κείμενο κάθε αρμοδιότητας όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί στη σχετική με αυτή διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Απόφαση κτλ).
3. Η συγκεκριμένη διάταξη της πράξης (π.χ. παρ. 2, αρ. 4, Π.Δ. 133/2017, ΦΕΚ 169/Α) που προβλέπει την αρμοδιότητα. Στην περίπτωση που οι διατάξεις είναι περισσότερες από μία, θα αναγράφονται όλες.
4. Η ταξινόμηση κάθε αρμοδιότητας επιλέγοντας μεταξύ α) επιτελικής, β) υποστηρικτικής, γ) εκτελεστικής, δ) ελεγκτικής και ε) παρακολούθησης αποτελεσματικής πολιτικής και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
5. Η υπαγωγή κάθε αρμοδιότητας με βάση το περιεχόμενό της σε λειτουργικές περιοχές (1ο επίπεδο) και λειτουργικούς τομείς (2ο επίπεδο) της δομής COFOG (Classification Of the Functions Of Government). Επιπλέον, η υπαγωγή κάθε αρμοδιότητας σε θεματικό αντικείμενο (3ο επίπεδο) εκ των ορισθέντων στο Παράρτημα της με αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/16/3/2023 (ΦΕΚ 1694/Β/2-3-2023) Υπουργικής Απόφασης.
(Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα δεν είναι δυνατό να ταξινομηθεί σε κάποιο από τα θεματικά αντικείμενα του 3ου επιπέδου, τότε ταξινομείται στον λειτουργικό τομέα (2Ο επίπεδο) «που δεν κατηγοριοποιείται αλλού (π.δ.κ.α.)»
6. Η καταγραφή ανά αρμοδιότητα τυχόν συνεργειών με άλλους φορείς σε οποιοδήποτε επίπεδο διακυβέρνησης.
7. Η καταγραφή ανά αρμοδιότητα τυχόν επικαλύψεων με άλλους φορείς σε οποιοδήποτε επίπεδο διακυβέρνησης.
Κατόπιν συμπλήρωσης των ανωτέρω στοιχείων, παρακαλούμε για την αποστολή του Δελτίου (σε ηλεκτρονική μορφή) στο Υπουργείο Εσωτερικών /Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα /Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων /Διεύθυνση Δομών Διαδικασιών και Αρχείων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση “ped@ypes.gov.gr”.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν.
Ως προπαρασκευαστικό στάδιο των ενεργειών που απαιτούνται, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή το συνημμένο αρχείο excel συμπληρωμένο εντός διαστήματος δύο (2) μηνών στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου.
Η αποστολή των ζητούμενων στοιχείων θα γίνει διακριτά από κάθε φορέα για τις δικές του αρμοδιότητες μέσω της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του σε ένα αρχείο.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
Συνημμένο:
1. Δελτίο καταγραφής αρμοδιοτήτων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΑΔΑ: 64ΑΓ46ΜΤΛ6-ΝΩΦ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στα νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Α.Ε.) που εποπτεύουν)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α και β’ βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν)
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης
8. Γενική Γραμματεία Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, office@gslegal.gov.gr
Κοιν. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
- Γραφείο Συντονιστή
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ενέργεια)
6. web.support@ypes.gr (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό»).