Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/35/οικ.8120
ΑΔΑ 94Ρ246ΜΤΛ6-ΚΟ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 2131313321, -3187, -3390,
-3266, -3240, -3244
E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8 Μαΐου 2023
ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους
Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/24-2-2023 (ΑΔΑ: 6Ι9Ι46ΜΤΛ6-ΤΞΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022: Καθορισμός επιμέρους χρονικών διαστημάτων αξιολόγησης & Προετοιμασία Αξιολογήσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού», σας ενημερώνουμε σχετικά με την έναρξη του επόμενου σταδίου διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022.
Ειδικότερα, σε συνέχεια των ορισμών αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, καλούνται οι αξιολογούμενοι να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησής τους καθώς και στην αξιολόγηση των προϊσταμένων τους.
Α. Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους
Κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου έως 19 Μαΐου 2023 ο κάθε αξιολογούμενος - υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας - συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμό. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ- 61Λ) Υπουργική Απόφαση, και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr/login), η είσοδος στην οποία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.
Β. Δυνατότητα διορθώσεων των ορισμών αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Υπενθυμίζεται ότι - κατά την έναρξη του σταδίου συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων που αφορούν στον ορισμό των συμμετεχόντων.
Ειδικότερα, εφόσον ο αξιολογούμενος - υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας - διαπιστώσει κάποια αστοχία ή λανθασμένη καταχώριση ως προς τα στοιχεία αξιολόγησής του έχει τη δυνατότητα να απευθύνει αίτημα διόρθωσης προς την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αιτημάτων διόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους (αξιολογούμενους και αξιολογητές) προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού πραγματοποιείται εκτός του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής της αξιολόγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Ως προς τη δυνατότητα διορθώσεων επισημαίνεται ότι διορθώσεις που αφορούν στην κατάσταση του αξιολογούμενου («αξιολογείται^κώλυμα») ή στον τύπο αξιολόγησης («υπαλλήλου/προϊσταμένου») δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης του.
Αναφορικά με τη διαδικασία διορθώσεων των στοιχείων στα διάφορα στάδια οι διαχειριστές αξιολόγησης προσωπικού μπορούν να ανατρέξουν στον «Οδηγό Ενεργειών Διαδικασίας Διορθώσεων» που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα https://www.apografi.gov.gr/evaluation/eval_manual.html.
Οδηγός Ενεργειών Διαδικασίας Διορθώσεων
Γ. Ανώνυμη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους
Σε αυτό το Στάδιο ο αξιολογούμενος δύναται να συμπληρώσει το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προϊσταμένου του και να το καταθέσει σε έντυπη μορφή. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, η οποία θα πρέπει να ελέγχει ότι πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την περαιτέρω προώθησή του στον αρμόδιο αξιολογητή.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, όπως οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης Προϊσταμένων με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η ανωνυμία. Περαιτέρω, προκειμένου τα συμπληρωμένα έντυπα να διαβιβαστούν εγκαίρως από τη Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η ως άνω διαδικασία υποβολής και προώθησης των ανώνυμων ερωτηματολογίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 22 Μαΐου 2023 αφού επιβεβαιωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Το έντυπο, του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 Υπουργική Απόφαση, είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στην ενότητα «Αξιολόγηση -> Έντυπα Αξιολόγησης».
Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiologisi@ypes.gov.gr.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις-> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--axiologisi ).
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ ΟΤΑ
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
- Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γ ραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση».